Projecten

Begin oktober 2018 is er via de Studentenraad en de Opleidingsdirecties een call uitgezet onder alle studenten en docenten van het Erasmus MC om projectplannen in te dienen voor de middelen uit de Hoger Onderwijs Kwaliteitsagenda (HoKa-middelen) ten behoeve van zichtbare kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Dit heeft geresulteerd in 35 projectplannen die door de medezeggenschap en opleidingsdirecties zijn beoordeeld. Inmiddels zijn er 14 projecten definitief goedgekeurd en van start gegaan. Hieronder volgt ee beschrijving van deze bestaande projecten.

 • De toename van studenten aantallen binnen Nanobiology is onevenredig met de wens om kleinschalig onderwijs te kunnen bieden. Het inzetten van getrainde studentassistenten uit de eigen opleiding, ter ondersteuning van de Nanobiology werkcolleges die binnen het Erasmus MC worden gegeven, zorgt ervoor dat die kleinschaligheid behouden kan blijven. Tevens zullen docenten, door deze extra ondersteuning, zich meer kunnen toeleggen op hun onderwijstaak.

 • Geneeskundestudenten moeten in de masterfase van de opleiding een onderzoekstage lopen. Dit wordt voorafgegaan aan intensief onderwijs, waarin methoden en technieken van onderzoek worden bijgebracht. Het masteronderzoek consultancy project probeert de studenten vervolgens tijdens hun onderzoeksperiode te begeleiden door middel van aanvraagbare consulten. De consultants tijdens deze consulten, zijn promovendi van methodologisch en statistisch sterk onderlegde afdelingen (zoals Epidemiologie, Maatschappelijke Gezondheidszorg, Biostatistiek). Waar nodig kunnen de consultants (promovendi), terugvallen op de kennis van hun (co-)promotoren of leden van de project- en stuurgroep.

 • Medicatiefouten zijn een belangrijke oorzaak van gezondheidsschade inclusief ziekenhuisopnames. Uit onderzoek blijkt dat net afgestudeerde artsen de meeste voorschrijffouten maken ten gevolge van beperkte kennis van en ervaring met het voorschrijven van geneesmiddelen. Om voorschrijfvaardigheden te verbeteren, wordt gestart met een "student-run clinic" waarin coassistenten ervaring op kunnen doen met zelfstandig bij poliklinische patiënten een behandelplan opstellen, geneesmiddel(en) voorschrijven en het gevoerde beleid controleren, onder supervisie van een internist-klinisch farmacoloog.

 • Voor de academische opleidingen wordt, samen met docenten, een blended onderwijsvorm ontwikkeld, met gedifferentieerde en adaptieve online leervormen die studenten stimuleren zich goed voor te bereiden op het contactonderwijs en aansluit op hun kennis en/of interesses. Hierdoor kan het kleinschalig onderwijs intensiever en effectiever worden. Tevens wordt aandacht besteed aan evaluatie en onderzoek naar optimale ontwerpkeuzes en effectiviteit. Realisatie hiervan vraagt een extra inspanning van de opleiding.

 • Momenteel is het voor studenten moeilijk om chirurgische benaderingen voor te bereiden of te bestuderen. De informatie op internet is niet toegankelijk, lastig te begrijpen, kwalitatief slecht, achterhaald of er zijn kosten aan verbonden. Anapptomy is een mobiel zakboek waar studenten stapsgewijs door middel van fotografische weergave en tekstuele ondersteuning de meest voorkomende operaties kunnen bestuderen, aangepast aan het niveau dat van de coassistent wordt verwacht. Alle inhoud wordt ontwikkeld in samenspraak met de afdelingen Anatomie en Heelkunde van het Erasmus MC. Hierdoor ontstaat er een betrouwbare bron voor de chirurgische anatomie die altijd en overal toegankelijk is.

 • De huidige gezondheidszorg is ondenkbaar zonder technologie. Toch blijft de invoering van vooral digitale technologische innovaties in de praktijk achter. Dit hangt deels samen met het ontbreken van trekkers: artsen en klinisch technologen die in staat zijn de translatie van research naar de praktijk te maken. In dit project willen we de student Geneeskunde en de student klinisch technologie stimuleren zich te ontwikkelen zodat hij/zij in staat is digitale innovaties kritisch te beoordelen en een leidende rol te nemen in de vertaling naar de klinische praktijk.

 • Diversiteit en Inclusiviteit (D&I) krijgt in de studie gGeneeskunde onvoldoende aandacht (uit het visitatierapport 2017 van de opleiding Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)). Hierdoor wordt de Erasmusarts niet optimaal voorbereid voor zijn/haar toekomstige werk als arts midden in een diverse samenleving. Door het realiseren van de doelen van het project D&I voor de Erasmusarts wordt, middels kleinschalig en activerend onderwijs, de Geneeskundestudenten van de EUR kennis, vaardigheden en attitudes bijgebracht. Deze attitudes zijn noodzakelijk om patiënten uit minderheidsgroepen op een gelijke en niet-veroordelende manier te kunnen behandelen. Bovenstaande ambities kunnen alleen bereikt worden door het docentencorps van het Erasmus MC vaardigheden aan te reiken waarmee zij meer in staat zijn om de studenten hierin te begeleiden en hun eigen onderwijs meer 'inclusief' te maken.

 • Om het huidige Onderwijscentrum optimaal te kunnen benutten zijn enkele aanpassingen nodig. Het huidige projectplan brengt op een aantal punten verbeteringen aan in OWC1 die leiden tot betere inzetbaarheid van alle ruimtes ten behoeve van de organisatie en ten behoeve van de studenten. Hiermee zal het leerklimaat verbeteren en kunnen we op een verantwoorde manier investeren in het Onderwijscentrum fase 2

 • De samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Dit moet vroeg in hun opleiding worden gestimuleerd. Dit kan door groepsprojecten  gericht op vragen van medische en maatschappelijke organisaties, zoals de gemeente, de straatdokters,  instellingen voor ouderenzorg,  huisartsengroepen, en preventieprojecten getrokken door medisch specialisten.  Hierin wordt  gedurende enkele maanden in groepsverband -- en met intensieve begeleiding door een docent -- samengewerkt met medestudenten van verschillende achtergronden. Tijdens deze projecten  komen de studenten in contact met diverse doelgroepen en kunnen zij veel leren van hun maatschappelijke omgeving en van elkaar.

 • Coassistenten ervaren vaak willekeur bij hun beoordelingen. Wat zijn de voorwaarden waaronder de subjectiviteit kan worden teruggedrongen? Dit project richt zich op het analyseren en verbeteren van de gehele systematiek van feedback en beoordeling.  Doel: optimaliseren van de beoordelingssystematiek, gericht op kwaliteitsverbetering en meer longitudinaal toetsen en beoordelen en het bieden van handvatten voor beoordelaars en begeleiders in beoordelen en het geven van constructieve feedback.

 • Het Erasmus MC streeft ernaar dat 80% van haar studenten een ervaring in het buitenland op doet. Het adequaat begeleiden van studenten bij hun buitenlandstage is een uitdaging, doordat informatie versnipperd en niet eenduidig is. Met de ontwikkeling van de hier voorgestelde web-omgeving krijgt de student 24/7 inzicht in welke buitenlandopties er zijn en welke stappen hij moet ondernemen voor-tijdens-na de stage. Ook geeft deze web-omgeving de opleiding 24/7 informatie over welke student waar zit in het proces en wordt het gehele proces van start tot finish geborgd.

 • In het curriculuminformatiesysteem CIS wordt meta-informatie en onderwijscontent van de bachelor en master Geneeskunde vastgelegd, in eerste instantie ten behoeve van de docenten en de opleidingsorganisatie. Het project CIS-Student is erop gericht om nu ook studenten toegang te geven tot de voor hen relevante informatie en functionaliteit in het CIS, op zo'n manier dat het een duidelijke meerwaarde biedt voor hun studie.

 • De beste professional op de beste plek!. Onze professionals van morgen, onze studenten, willen we optimaal begeleiden en informeren in de carrièrekeuzes die voor hen liggen, ruim voordat zij hun Geneeskundemaster hebben behaald. Tevens willen we hen aanbieden al hun talenten te leren kennen, zodat zij op basis van die twee elementen een duurzame loopbaankeuze kunnen maken. Zo maken ze de beste keuze met de juiste basiskennis!

 • Het CEI vormt een community van studenten en docenten die het onderwijs willen verbeteren, waarbij het fondsen toekent aan ideeën die dit als doel hebben. Het gaat hier om projecten die snel concreet effect hebben op het onderwijs. Deze ideeën worden beoordeeld door het BG-Beraad (de begeleidingsgroep van de HOKa-gelden). Projectaanvragen worden ingediend door een student samen met een docent. Op deze manier is er door co-creatie een continue verbetering van het onderwijs.