Projecten

Lopende Projecten

Het onderwijs maakt tijdens de Corona-crisis een grote transitie door naar online onderwijs en toetsing. Dat vraagt veel nieuwe expertise en extra inzet van adviseurs, ondersteuners en docenten, gericht op het zo goed mogelijk continueren van onderwijs. Daarnaast beoogt het plan de waardevolle ervaringen uit deze periode in te zetten voor een structurele verbetering in de post-corona periode, waarbij het accent vooral zal liggen op innova-tief, blended onderwijs en digitale toetsing, en een betere ondersteuningsorganisatie. Voor zowel de korte als langere termijn is professionalisering van docenten in digitale didactiek, van groot belang. Dit plan heeft als doel de implementatie van online en blended onderwijs en toetsing op korte en langere termijn te realiseren.

Studenten worden steeds vaker ingezet bij het geven en het co-creëren van onderwijs. Zij krijgen hiervoor scholing en doen daarmee veel onderwijservaring op, wat de kwaliteit van met name het kleinschalig onderwijs bevordert. Elke afdeling of opleiding die studentassistenten inzet verzorgt nu haar eigen vakspecifieke training die vooral gericht is op het zo goed mogelijk uitvoeren van het onderwijs. Het eerste doel van dit project is om de vakoverstijgende training te professionaliseren door een gemeenschappelijke cursus te ontwikkelen. Door het versterken van de pedagogisch-didactische competentie borgen we de kwaliteit van het door studentassistenten verzorgd onderwijs.

Een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht (RI) is essentieel bij het verkrijgen van ruimtelijke anatomische kennis en het aanleren van medisch technische vaardigheden. Hoewel ruimtelijk inzicht gemeten en getraind kan worden, wordt deze vaardigheid in het huidige curriculum onvoldoende erkend en herkend. Training kan plaatsvinden met conventioneel anatomie onderwijs, maar lichamen zijn beperkt beschikbaar en kunnen niet eindeloos gebruikt worden. Met de inzet van 3D technologieën zoals Augmented en Virtual Reality zal een ideale leeromgeving ontwikkeld worden om op innovatieve, dynamische wijze en zo vaak als gewenst ruimtelijk inzicht te trainen. Bovendien is ervaring met AR & VR een noodzaak om in de medisch (technische) sector van de toekomst te werken.

Pandemie! ontwikkelt kleinschalig, interdisciplinair en inspirerend projectonderwijs voor het nieuwe curriculum dat studenten verantwoord medisch leiderschap bijbrengt in de omgang met maatschappelijk complexe gezond-heidsvraagstukken. In 2022, 2023 en 2024 draaien pilots waarin studenten een pandemie beleven in de vorm van een theaterstuk. Elke akte werpt nieuwe vragen op die de studenten in teamverband, onder begeleiding van getrainde docenten, dienen “op te lossen”. Ze gaan hierbij primair interdisciplinair te werk. Het ontwikkelen van “een brede blik” en leiderschapsvaardigheden als samenwerken, flexibel en integer handelen, en goed commu-niceren staan centraal. Ook biedt Pandemie! docentprofessionalisering in interdisciplinair projectonderwijs

In de opleiding Klinische Technologie (vanaf nu: KT) willen we aan de wens van studenten tegemoetkomen om de samenhang in het curriculum beter te laten zien en deze verder te verbeteren. Met docenten in drie verschillende instellingen (Eramus MC, TUDelft en LUMC) en een interdisciplinair, voortdurend veranderend curriculum is het een grote uitdaging om de aansluiting tussen de verschillende blokken helder te krijgen en houden. Door een curriculuminformatiesysteem (CIS) in te zetten willen we hier een oplossing voor bieden. We willen gebruik maken van het CIS van de opleiding Geneeskunde en dat door de leverancier YourNextConcepts verder laten doorontwikkelen tot een CIS+. Daarbij zullen we zoveel mogelijk samen optrekken met de geneeskundeopleiding die inmiddels is gestart met de ontwikkeling van het nieuwe curriculum Erasmusarts 2030.

De huidige en toekomstige HoKa projecten zouden baad hebben bij ondersteuning door een designated projectencoordinator gestationeerd bij de afdeling Onderwijsbeleid en –advies. De arbeidsmarkt is echter zo krap op dit moment dat een definitieve kandidaat nog niet is gevonden.

In de medische wereld is een groot besef dat we ook in onze sector snel moeten handelen om de schadelijke invloeden van klimaatverandering te beperken, des te meer omdat het grote invloed heeft op gezondheid en gezondheidsongelijkheid. Artsen en andere zorgverleners moeten daarom tijdens hun opleiding kennis en vaardigheden ontwikkelen om gezondheid te bevorderen, gezondheidsverschillen te verkleinen, klimaatverandering tegen te gaan en de zorgsector te verduurzamen. Om dit te bereiken worden docenten getraind en wordt onderwijs ontwikkeld voor de vernieuwde opleiding geneeskunde in Rotterdam. Bij diverse onderdelen zullen studenten van andere vakgebieden meedoen. Het onderwijs maakt gebruik van activerende onderwijsvormen tijdens de hele opleiding en bestaat uit verplichte onderdelen en keuzevakken/-projecten. 

TREC is het raamwerk van een onderwijsprogramma waarin studenten communicatie-, samenwerkings- en reflectievaardigheden ontwikkelen terwijl ze leren hoe ze transdisciplinair onderzoek kunnen doen. Studenten van verschillende disciplines zullen leren hoe ze samen een onderzoeksprobleem grondig kunnen begrijpen, en strategieën leren en ontwikkelen voor verder onderzoek. Het is zo opgebouwd dat het kan worden overgedragen naar andere programma's en onderwerpen. Het zal eerst worden toegepast op de minor Nanobiology Transdisciplinair Onderzoek (NTRm). NTRm is een LDE minor en open voor alle studenten van alle disciplines, inclusief Geneeskunde, en het onderzoeksonderwerp zal een Convergence Flagship zijn. TREC zal professionaliseringsmaterialen en evaluatie-instrumenten voor docenten ontwikkelen. Het is een project dat mede tot stand is gekomen door studenten Nanobiology, de Nanobiology-studentenvereniging, docenten en medewerkers, met aanvullende deelname van onderwijsexperts.

Afgeronde projecten

De toename van studenten aantallen binnen Nanobiology is onevenredig met de wens om kleinschalig onderwijs te kunnen bieden. Het inzetten van getrainde studentassistenten uit de eigen opleiding, ter ondersteuning van de Nanobiology werkcolleges die binnen het Erasmus MC worden gegeven, zorgt ervoor dat die kleinschaligheid behouden kan blijven. Tevens zullen docenten, door deze extra ondersteuning, zich meer kunnen toeleggen op hun onderwijstaak.

Resultaten

Teaching Assistants (TA’s) zijn behulpzaam geweest tijdens de coronaperiode; zowel studenten als medewerkers zijn zeer tevreden over het werk van de TA's. Door dit project is Nanobiology in ​​staat geweest om met kleinere klassen te werken. In de toekomst wordt de inzet van TA’s gefinancierd door de opleiding Nanobiology.

Tijdens de masterfase van de opleiding is een onderzoekstage lopen een van de vereisten voor geneeskundestudenten. Dit wordt voorafgegaan aan intensief onderwijs, waarin methoden en technieken van onderzoek worden bijgebracht. Het consultancy project probeert de studenten vervolgens tijdens hun onderzoeksperiode te begeleiden door middel van wekelijkse inloopspreekuren, aanvraagbare consulten en door hen in contact te brengen met de juiste personen.

Resultaten

In totaal zijn er 108 consulten aangevraagd waarvan 21 een dubbelconsult betreft (tweede vraag om verdere verduidelijking). Totaal zijn 87 studenten geholpen. Vragen die veelvuldig werden gesteld waren: Welke statistische analyse kan ik het beste gebruiken; hulp bij regressie analyse; hulp bij gebruik bepaalde statistiek programma’s. Naast de studenten die tijdens corona hulp hebben gevraagd zijn er ook nog ongeveer 30 die van het inloop spreekuur gebruik hebben gemaakt. Het Consultationcentre for Patient-Oriented research (CPO) heeft aangeboden om het project onder haar vleugels door te laten gaan. Er blijft een projectleider die de vragen die op het bestaande emailadres binnen komen verdeeld onder PhD studenten. De kosten van de projectleider worden door CPO genomen en de PhD studenten doen het gratis erbij.

Medicatiefouten zijn een belangrijke oorzaak van gezondheidsschade inclusief ziekenhuisopnames. Uit onderzoek blijkt dat net afgestudeerde artsen de meeste voorschrijffouten maken ten gevolge van beperkte kennis van en ervaring met het voorschrijven van geneesmiddelen. Om voorschrijfvaardigheden te verbeteren wordt gestart met een "student-run clinic" waarin coassistenten ervaring op kunnen doen met zelfstandig bij poliklinische patiënten een behandelplan opstellen, geneesmiddel(en) voorschrijven en het gevoerde beleid controleren, onder supervisie van een internist-klinisch farmacoloog.

Resultaten

Het project heeft haar doelstellingen behaald aan het einde van de looptijd. Een mooi resultaat is dat buiten de algehele tevredenheid van studenten, docenten en patiënten het project is opgenomen in de normale bedrijfsvoering van de afdeling. De inkomsten vanuit DBCs worden door de afdeling beschikbaar gesteld om het project te blijven draaien t.b.v. de coschappers Inwendige Geneeskunde.

Voor de academische opleidingen wordt, samen met docenten, een blended onderwijsvorm ontwikkeld, met gedifferentieerde en adaptieve online leervormen die studenten stimuleren zich goed voor te bereiden op het contactonderwijs en aansluit op hun kennis en/of interesses. Hierdoor kan het kleinschalig onderwijs intensiever en effectiever worden. Tevens wordt aandacht besteed aan evaluatie en onderzoek naar optimale ontwerpkeuzes en effectiviteit. Realisatie hiervan vraagt een extra inspanning van de opleiding.

Resultaten

Er zijn een aantal adaptief gemaakte modules in de master. Studenten gaven vooraf aan behoefte te hebben aan feedback op hun leren; en geven achteraf aan tevreden te zijn over de aangepaste modules. Het uiteindelijke doel is om informatie te vergaren die gaat helpen bij het verder uitrollen van het concept adaptief leren. De verder uitrol zal plaatsvinden in het “Versnellingsplan Online Onderwijs en Toetsing” en zal later ook deel worden van de gewone bedrijfsvoering.

Momenteel is het voor studenten moeilijk om chirurgische benaderingen voor te bereiden of te bestuderen. De informatie op internet is niet toegankelijk, lastig te begrijpen, kwalitatief slecht, achterhaald of er zijn kosten aan verbonden. Anapptomy is een mobiel zakboek waar studenten stapsgewijs door middel van fotografische weergave en tekstuele ondersteuning de meest voorkomende operaties kunnen bestuderen, aangepast aan het niveau dat van de coassistent wordt verwacht. Alle inhoud wordt ontwikkeld in samenspraak met de afdelingen Anatomie en Chirurgie van het Erasmus MC. Hierdoor ontstaat er een betrouwbare bron voor de chirurgische anatomie die altijd en overal toegankelijk is.

Resultaten

De webapplicatie beschrijft en visualiseert 27 operaties die veelvuldig in het heelkunde coschap langskomen. De app is uitgetest op een cohort coschappers bij de heelkunde. De resultaten zijn heel goed: 92% van de respondenten vond dat de informatie op de app bijdraagt aan een goede voorbereiding; 88% vond dat de app een waardevolle toevoeging is op de bestaande bronnen. De app wordt geïntegreerd in het Heelkunde onderwijs, in de e-modules zodat de studenten er frequent op gewezen worden en het echt een belangrijk onderdeel wordt van het online curriculum.

De huidige gezondheidszorg is ondenkbaar zonder technologie. Toch blijft de invoering van vooral digitale technologische innovaties in de praktijk achter. Dit hangt deels samen met het ontbreken van trekkers: artsen en klinisch technologen die in staat zijn de translatie van research naar de praktijk te maken. In dit project willen we de student stimuleren zich te ontwikkelen zodat zij/hij in staat is digitale innovaties kritisch te beoordelen en een leidende rol te nemen in de vertaling naar de klinische praktijk.

Resultaten

Er is een pilot geweest in een van de minoren (sept-nov 2021). De aan de minor deelnemende studenten werden verdeeld over 4 groepen en gingen aan de slag met een nieuwe technologie die in het Erasmus MC daadwerkelijk bij patiëntbehandeling wordt toegepast waarbij vragen werden beantwoord als: Wat is de invloed op arts-patient relatie; wat zijn nog andere mogelijkheden van deze techniek en waar liggen de grenzen. Daarnaast is er hard gewerkt om onderwijs te maken dat in seizoen 2022-2023 is gestart binnen het oude curriculum van de bachelor geneeskunde. Er zijn drie onderdelen:

 • Introductie AI in het medische domein;
 • E-health monitoring op afstand;
 • Virtual Reality in de klinische praktijk.

Diversiteit en Inclusiviteit (D&I) krijgt in de studie geneeskunde onvoldoende aandacht (uit het visitatierapport 2017 van de opleiding geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)). Hierdoor wordt de Erasmusarts niet optimaal voorbereid voor zijn/haar toekomstige werk als arts midden in een diverse samenleving. Door het realiseren van de doelen van het project D&I voor de Erasmusarts wordt, middels kleinschalig en activerend onderwijs, de geneeskundestudenten van de EUR kennis, vaardigheden en attitudes bijgebracht. Deze attitudes zijn noodzakelijk om patiënten uit minderheidsgroepen op een gelijke en niet-veroordelende manier te kunnen behandelen. Bovenstaande ambities kunnen alleen bereikt worden door het docentenkorps van het Erasmus MC vaardigheden aan te reiken waarmee zij meer in staat zijn om de studenten hierin te begeleiden en hun eigen onderwijs meer 'inclusief' te maken.

 • Er is gewerkt aan het verbeteren van de voorwaarden voor integratie: Een ontwikkelde en ondertekend charter waarin studentorganisaties en de medische faculteit zich samen inspannen tot het creëren van een inclusievere (leer)omgeving en betere samenwerking; De academische plechtigheden die meer D&I-proof zijn; 1e collegedag met aandacht voor een veiligere landing in de opleiding.
 • Er is gewerkt aan Studentprofessionalisering: Er zijn 2 cursussen ontwikkeld, waardoor de besturen van de studentorganisaties (en facultatief de commissieleden van de studentorganisaties) en de leden van de JVT's, zich bewust geworden zijn van zowel de knelpunten als de mogelijkheden m.b.t. D&I in het huidige intra- en extra curriculaire onderwijs.
 • Er is gewerkt aan Docentprofessionalisering: Er is een (online) trainingsdag ontwikkeld, inclusief voorbereidende e-module. Evaluaties zijn zeer positief.

Uitrol van DenI in de master wordt gefaciliteerd middels een NPO project waarbij borging in de normale bedrijfsvoering voorop staat.

Om het huidige Onderwijscentrum optimaal te kunnen benutten zijn enkele aanpassingen nodig. Het huidige projectplan brengt op een aantal punten verbeteringen aan in OWC1 die leiden tot betere inzetbaarheid van alle ruimtes ten behoeve van de organisatie en ten behoeve van de studenten. Hiermee zal het leerklimaat verbeteren en kunnen we op een verantwoorde manier investeren in het onderwijscentrum fase 2.

Resultaten

Alle doelstellingen van het project zijn behaald:

 • Het aantal te realiseren stopcontacten in onderwijsruimtes waar dit nog niet is gerealiseerd bedraagt per elke drie zitplaatsen twee stopcontacten
 • De tien loungeplekken zijn omgebouwd naar ongeveer zestig computerwerkplekken
 • Het aantal Chesterfieldsplaatsen is uitgebreid met 20 driezitsbanken, dit is een verdriedubbeling van het aantal zitplaatsen
 • Plaatsen van privacyschotjes tussen de zelfstudieplekken. Dit was al eerder een wens van de studenten en was ook belangrijk vanwege COVID19
 • Aankleding van de Chesterfieldgroepen achterin het OWC (kleden, salontafels en scheidingswanden tussen de groepen.)
 • Geluidsisolatie in de toegangshallen van het OWC
 • Uitbreiding van het aantal planten en bomen in het OWC

De samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Dit moet vroeg in hun opleiding worden gestimuleerd. Dit kan door groepsprojecten  gericht op vragen van medische en maatschappelijke organisaties, zoals de gemeente, de straatdokters,  instellingen voor ouderenzorg,  huisartsengroepen, en preventieprojecten getrokken door medisch specialisten.  Hierin wordt  gedurende enkele maanden in groepsverband - en met intensieve begeleiding door een docent-  samengewerkt met medestudenten van verschillende achtergronden. Tijdens deze projecten  komen de studenten in contact met diverse doelgroepen en kunnen zij veel leren van hun maatschappelijke omgeving en van elkaar.

Resultaten

Er zijn twee pilots gedraaid. 2 x 36 studenten hebben meegedaan. Sinds januari 2020 lopen er projecten rond taal en gezondheid (gemeente Rotterdam), beweegadviezen in de eerste lijn (huisartsenpraktijk Charlois), toegankelijkheid van zorg voor daklozen (Nederlandse Straatdokter Groep), ouderenzorg (Aafje zorginstellingen),  fietshelmgebruik van kinderen (taskforce kinderveiligheid) en 'rookvrije generatie' (werkgroep rookvrij Erasmus MC). Ten behoeve van het eindrapport zijn analyses uitgevoerd met betrekking tot de volgende 3 hoofdvragen 1. Wat is de haalbaarheid van een nieuwe intensievere werkwijze  als alternatief voor het huidige  community project? 2. Wat zijn de voor-en nadelen van deze werkwijze ten opzichte van het huidige community project?  3. Wat is het effect van het nieuwe onderwijs op de maatschappelijke betrokkenheid van geneeskunde studenten? Dit onderwijs wordt onderdeel van de nieuwe bachelor EA2030.

Coassistenten ervaren vaak willekeur bij hun beoordelingen. Wat zijn de voorwaarden waaronder de subjectiviteit kan worden teruggedrongen? Dit project richt zich op het analyseren en verbeteren van de gehele systematiek van feedback en beoordeling.  Doel: optimaliseren van de beoordelingssystematiek, gericht op kwaliteitsverbetering en meer longitudinaal toetsen en beoordelen, en het bieden van handvatten voor beoordelaars en begeleiders in beoordelen en het geven van constructieve feedback.

Resultaten

Er zijn pilots gestart bij de heelkunde en de gynaecologie. In de pilots vinden per coschap 3 gesprekken plaats waarbij het eerste gesprek vooral bedoeld is om terug en vooruit te blikken waarbij de student verwoord wat zijn/haar leerdoelen zijn voor het coschap. Verder zal ook nog specifiek worden onderzocht hoe de overdracht van het ene naar het volgende coschap het beste kan plaatsvinden. Project is per 31/12/2021 overgenomen door de normale bedrijfsvoering en zal vanaf zomer 2023 in werking treden.

Het Erasmus MC streeft er naar dat 80% van haar studenten een ervaring in het buitenland op doet. Het adequaat begeleiden van studenten bij hun buitenlandstage is een uitdaging. Met de ontwikkeling van de hier voorgestelde tool krijgt de student 24/7 inzicht in welke buitenlandopties er zijn en welke stappen hij moet ondernemen voor-tijdens-na de stage. Ook geeft deze tool de opleiding 24/7 informatie over welke student waar zit in het proces en wordt het gehele proces van start tot finish geborgd.

Resultaten

Er is begin 2022 een nieuwe e-module gemaakt over praktische zaken rond vertrek naar het buitenland. Osiriszaak is ingericht met hieraan de koppeling van het vaccinatiebeleid. Het digitaal vaccinatieboekje is aangepast zodat vanuit de Travelclinic er rechtstreeks in geregistreerd kan worden.

In het curriculuminformatiesysteem CIS wordt meta-informatie en onderwijscontent van de bachelor en master Geneeskunde vastgelegd, in eerste instantie ten behoeve van de docenten en de opleidingsorganisatie. Het project CIS-Student is erop gericht om nu ook studenten toegang te geven tot de voor hen relevante informatie en functionaliteit in het CIS, op zo'n manier dat het een duidelijke meerwaarde biedt voor hun studie.

Resultaten

De applicatie voor studenten om het CIS te kunnen inzien is toegevoegd aan het systeem.

De beste professional op de beste plek!. Onze professionals van morgen, onze studenten, willen we optimaal begeleiden en informeren in de carrièrekeuzes die voor hen liggen, ruim voordat zij hun geneeskundemaster hebben behaald. Tevens willen we hen aanbieden al hun talenten te leren kennen, zodat zij op basis van die twee elementen een duurzame loopbaankeuze kunnen maken. Zo maken ze de beste keuze met de juiste basiskennis!

Resultaten

Enquête uitslagen geven de behoefte aan coaching nadrukkelijk aan. Op de website (Matchyourfuture.nl) zijn 6 podcasts geplaatst over carrièrepaden die verschillende professionals hebben gekozen. Ook is het mogelijk om een afspraak maken met een coach om een 5-tal coaching gesprekken te hebben over de carrière. De coaches zijn allen medici die ook coaching geven. Inmiddels blijkt dat ongeveer 55% van de studenten gebruik maakt van de mogelijkheid om een dergelijk traject in te gaan. De opleiding heeft aangegeven dat dit project in enige vorm onderdeel moet worden van de normale bedrijfsvoering. Om dit te bewerkstelligen is een NPO project gestart.

Deze portaal zou kleine projecten door studenten en/of docenten helpen om snel en met beperkte middelen op te starten. De looptijd van dergelijke projecten zou niet meer zijn dan 1 a 1,5 jaar. Dit project bleek niet aan de verwachtingen te voldoen en is voortijdig gestopt.

De Research Suite van het Erasmus MC start in november 2020 met het aanbieden van Electronic Laboratory Notebooks (ELN) aan alle 'vaste medewerkers' en personeel, inclusief ReMa en promovendi met een 'gastvrijheidsovereenkomst'. Deze contracten lopen af in het derde kwartaal van 2023. Het is echter nog niet duidelijk wat de toegevoegde waarde van ELN zal zijn voor de (verbeterde) kwaliteit van het onderzoeksonderwijs en de opleiding in het Erasmus MC. In dit project zullen we gegevens verzamelen en ReMa-studenten, hun onderzoeksdocenten (supervisoren), ReMA-directeuren en de Erasmus MC Research Suite ondervragen om de potentiële voor- en nadelen van ELN voor het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van onderzoeksonderwijs en -training voor alle Erasmus MC-onderzoekers te beoordelen. De resultaten zullen worden gebruikt om een 'ELN Roadmap' te genereren, die zal worden gepresenteerd aan het Medezeggenschap, Directeur Informatie Technologie en RvB van het Erasmus MC als evidence-based informatie voor overweging in de aanbevelingen voor de verlenging (of niet) van ELN-licenties. De informatie kan ook worden gebruikt om ELN-software te ontwikkelen die specifiek is afgestemd op de kwaliteitsbehoeften van het Erasmus MC.

Resultaten

Uit enquêtes uitgezet onder studenten en docenten zijn de volgende sleutelfactoren gedestilleerd.

 1. De meningen zijn verdeeld, hoewel een (kleine) meerderheid van de studenten het ermee eens is dat het gebruik van ELN de kwaliteit van de onderzoeksopleiding aan het Erasmus MC verhoogt.
 2. De communicatie over de beschikbaarheid en het toenemende aantal bronnen/ondersteuning voor ELN-gebruikers (zowel studenten als docenten) kan verder worden geoptimaliseerd, inclusief het verbeteren van de ELN-kennis van begeleiders.
 3. Er zijn verschillende potentiële aanpassingen voorgesteld voor toekomstige versies van ELN, die de functionaliteit van ELN zouden kunnen vergroten en de kwaliteit van de onderzoeksopleiding zouden kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld kwesties met betrekking tot twee-factor verificatie, gegevensopslag, de mogelijkheid om te tekenen in ELN, het koppelen van experimenten, toegang van buiten Erasmus MC, werken aan bestaande projecten met mensen van andere groepen, enz.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen