Opleiding Certified Management Controlling

1. Introductie

De postinitiële opleiding Certified Management Controlling van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een eenjarige parttime controllersopleiding. Met een HBO-diploma die een financiële oriëntatie kent en relevante praktijkervaring bent u toelaatbaar tot de opleiding. Ervaren docenten leiden u met behulp van de leerstof op tot een professional die beschikt over actuele kennis op het gebied van besluitvorming en beheersing van organisaties.

Opleidingsduur

De CMC-opleiding is een eenjarige postinitiële opleiding en start jaarlijks in februari. Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de studenten een Certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens kunt u zich laten inschrijven in het register AC (Accountingmanager-Controller). Zie www.registerac.nl.

Hier vindt u extra informatie over het beroep controller (post HBO).

2. De opleiding

In de dynamiek van markten en complexe technologieën evolueert het werkterrein van een controller van administreren naar adviseren en actief meedenken. Naast financiële rapportage en budgettering zijn ook andere instrumenten in toenemende mate van belang voor de beheersing van organisaties.

Voor de controller als makelaar in informatie, adviseur en meedenker van managers, zijn rapporteren, communiceren en overtuigen noodzakelijke vaardigheden.

Studie-intensiteit

De studiebelasting is in totaal 35 ects (980 uur). Als student dient u naast het volgen van de colleges thuis actief te zijn in het maken van opdrachten en cases. Deze worden door de betreffende docent(en) beoordeeld. De beoordeling telt mee in het eindoordeel voor een vak. De scriptie wordt met aandacht voor de methodologie tijdens colleges, thuis voorbereid en afgerond.

Start en duur opleiding

De opleiding start jaarlijks in februari. De duur van de opleiding is ruim een jaar. Gedurende dat jaar wordt ook de scriptie afgerond.

De colleges zijn op dinsdag van 15.30 uur tot 21.00 uur op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De voertaal is Nederlands.

Naar boven

3. Beschrijving inhoud vakken

De opleiding Certified Management Controlling bestaat uit vijf vakken en de opleiding wordt afgesloten met een scriptie. Een studiebegeleider begeleidt het maken van de scriptie. De vakken zijn:

 • Internal Control
 • Management Accounting & Control
 • Financial Management
 • Financial Accounting
 • Controller Vaardigheden

Internal Control

Internal control is te beschrijven als het geheel van maatregelen en processen dat zich richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van operationele activiteiten, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

 • beheerselementen in management control systemen;
 • inrichten, analyseren, organiseren en beoordelen van informatieverzorgende processen;
 • ontwikkelingen op ICT-gebied en de invloed daarvan op de organisatiestructuur;
 • controle op de uitvoering van activiteiten;
 • gedragsaspecten van informatie (soft- en hard controls)

Management Accounting & Control

Management Accounting & Control heeft betrekking op de beïnvloeding van het gedrag van de medewerkers van een organisatie waarbij het vooral gaat om sturing en realisatie van de strategische- en operationele doelen van de organisatie. Dit uit zich in de volgende onderwerpen:

 • vraagstukken op het terrein van strategie en de daarop gebaseerde plan-, meet-, rapportering- en evaluatiemethoden;
 • performance management;
 • costing en uitbestedingsvraagstukken;
 • management control.

Financieel management

Financieel management laat zich samenvatten als het vakgebied dat vraagstukken op het gebied van waardering, risicomanagement en besluitvorming theoretisch belicht en analyseert en dat vertaalt naar de dagelijkse praktijk waarmee de controller te maken krijgt.
Het vakgebied kent een groot aantal aan de ondernemingsdoelstellingen gerelateerde vraagstukken, zoals:

 • analyseren van de vermogensbehoefte;
 • analyseren van de verscheidenheid aan financiële instrumenten;
 • optimaliseren van de vermogensstructuur;
 • analyseren van vraagstukken van investeren en desinvesteren;
 • behandelen waarderingsvraagstukken.

Ook treasury-taken komen aan de orde, zoals:

 • financiële informatievoorziening;
 • werkkapitaalbeheer;
 • contacten met financiële instellingen en investeringsrelaties;
 • fusies, overnames en verzelfstandigingen;
 • leasing en factoring.

Financial Accounting

Het vakgebied Financial Accounting heeft een typisch Nederlandse traditie waar het vakgebied historisch werd aangeduid met externe verslaggeving. Dit vakgebied is echter in toenemende mate geïnternationaliseerd en in de hedendaagse beoefening ligt de nadruk op verslaggevingsvoorschriften, de rol van de externe accountant, toezicht en corporate governance.

Tijdens deze module wordt stilgestaan bij:

 • internationale verslaggevingsvoorschriften (o.a. IFRS);
 • verschillen en overeenkomsten tussen de RvJ en IFRS;
 • vraagstukken op het gebied van toezicht;
 • Corporate Governance.

Controller Vaardigheden

De taak van de controller van vandaag is geëvolueerd van administreren naar adviseren van het management. Dit vereist behalve verdieping van uw financieel-administratieve competenties, verruiming van uw kennis en inzicht op andere terreinen van het bedrijfsbeleid.
De module Controller Vaardigheden bestaat uit de onderdelen ‘Methoden & Technieken’ en 'Persoonlijke effectiviteit’ met de volgende onderwerpen:

 • methoden van onderzoek;
 • rapporteren;
 • communiceren en adviseren 
 • strategievorming;
 • organisatiestructuren;
 • verandermanagement;
 • gedragsaspecten

Nadat u de CMC-opleiding succesvol heeft afgerond, is het onder voorwaarden mogelijk in te stromen in de opleiding tot Register Controller/ Executive Master of Finance & Control aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het opleidingsmanagement van deze opleiding beslist over uw toelating.

Naar boven

4. Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de postinitiële opleiding Certified Management Controlling zijn:

 • een hbo-diploma-BE, -RA, -AA, -Controlling of
 • een daaraan gelijkwaardige opleiding zoals NIVRA, SPD+ of MO-Handelswetenschappen of
 • een doctoraal examen, bijvoorbeeld in de rechtswetenschappen of techniek, met een relevant bedrijfseconomisch pakket en
 • relevante praktijkervaring.

Kosten

Het totale cursusgeld bedraagt € 9.750,-.
De mogelijkheid bestaat ook dat u van de CMC-opleiding een of meer afzonderlijke modules volgt. Dit kan slechts na overleg met de Program Director. Een afzonderlijke module kost €2.250,-.   

Naar boven

5. Aanmelden

Middels een aanvraag tot toelating kunnen wij u (geheel vrijblijvend) een persoonlijke indicatie geven van het te volgen traject.

Download Aanvraag tot toelating Postinitiële opleiding Certified Management Controlling (PDF)

Naar boven

6. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot:

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-cmc@ese.eur.nl
Ruimte
Van der Goot Building
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-40
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen