Internal Auditing & Advisory | Post-Master

Een vrouwelijke deelnemer maakt een opdracht voor de opleiding Internal Auditing and Advisory

Het in control-vraagstuk staat hoog op de agenda bij zowel overheden als bedrijven; zeker nu de omgeving waarin ze opereren steeds complexer en dynamischer wordt. De vraag is vaak of het management de risico’s die het succes van de organisatie bedreigen voldoende in het vizier heeft. En of de beheersing van die risico’s toereikend is en nieuwe kansen worden gezien en opgepakt. De Post-Master Internal Auditing & Advisory van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt deelnemers de intellectuele bagage om desgevraagd alle facetten van de bedrijfsvoering te beoordelen én om met audits en andere onderzoeksvormen bij te dragen aan oplossingen en een sparringpartner te zijn voor het hoogste management.

Deelnemers tijdens een college van de opleiding Internal Auditing and Advisory

Opleidingsvideo Internal Auditing & Advisory

Waarom deze Post-Master?

Een Register Operational Auditor (RO) onderzoekt de bedrijfsvoering vanuit een multidisciplinair perspectief en verklaart als generalist het verhaal achter de cijfers. Daarnaast specialiseert de RO zich in de gedragskant van management control; we leggen tijdens de Post-Master dan ook veel nadruk op de benodigde (advies)vaardigheden. Om de aansluiting met de praktijk optimaal te maken wordt, naast kennisvergaring, ook veel aandacht besteed aan praktijkgerichte opdrachten en het ontwikkelen van (advies)vaardigheden. Dit is belangrijk, aangezien de vraag naar RO’s groot blijft omdat organisaties steeds meer de noodzaak inzien van onderzoek naar niet-financiële risico’s en cultuur en gedrag. Wie de opleiding afrondt:

 • Beheerst een breed scala aan vaardigheden
 • Heeft de intellectuele bagage om alle facetten van het ondernemen te beoordelen
 • Kan het management inzicht en assurance verschaffen met audits en ander onderzoek
 • Is in staat oplossingen aan te dragen
 • Kan een visie ontwikkelen en beleid formuleren over het invoeren, inrichten en verbeteren van een auditfunctie

De belangrijkste informatie van deze Post-Master op een rij

Onze Post-Master Internal Auditing & Advisory is een parttime opleiding die erop gericht is om academici op te leiden tot praktijk-professionals met een toekomst als volwaardig Auditor of in een daaraan verwante functie zoals Risico Manager, Compliance Officer, Adviseur, onderzoeker of manager binnen zijn/haar organisatie. Onze opleiding geeft ook invulling aan de Management Development-/ MD-trajecten van onze studenten. Onze studenten zijn managers, auditors en adviseurs werkzaam in de private, financiële of publieke sector.

Wij dagen onze studenten uit om individueel en in groepsverband hun denk- en toepassingsvermogen ten volle te benutten én te ontwikkelen in complexe en weerbarstige situaties. Onze portfolio-benadering richt zich vanaf het eerste college op het laten aansluiten van het individuele leertraject aan de ontwikkelbehoeften van zowel de student als diens werkgever.

 • Portfolio: opleiding tot praktijk-professionals gericht op eigen (toekomstige) werkomgeving
 • Leertraject gericht op eigen ontwikkelbehoeften
 • Bij start opleiding inventarisatie van eigen thema’s, vraagstukken, dilemma’s en kwesties
 • Verbinding van theorie, eigen praktijk en persoonlijke aspiraties in diverse modules
 • Moderne onderwijsvormen met nadruk op het faciliteren van de leermotivatie van de student
 • Diverse momenten van begeleiding en reflectie
 • Soepele overgang naar afstudeertraject
 • Mogelijkheid om te bekijken of een PhD-traject aansluit bij de wens van de student

 • Studenten die hun aspiraties hebben waargemaakt
 • Professionals die zelfstandig kunnen werken en nieuwe ontwikkelingen/uitdagingen kunnen handelen
 • Auditors en adviseurs die als sparringpartner voor management kunnen optreden
 • Stimuleren/faciliteren van wetenschappelijk onderzoek (carrière)
 • Behouden en uitbreiden van een kwalitatief hoogstaande opleiding
 • Internationale samenwerking

 • De Post-Master Internal Auditing & Advisory is een wetenschappelijke beroepsopleiding met een conceptueel deel en een vertaalslag naar de praktijk
 • Ons instroomniveau is Master en onze parttime opleiding duurt twee jaar
 • Kandidaten die al eerder een Register-opleiding (RA, RE, RC/CPC) hebben afgerond volgen een éénjarig programma
 • Persoonlijk portfolio gericht op eigen ontwikkelbehoeften en afstuderen
 • Nadruk op sociaal-organisatorische en gedragseffecten
 • Training in vaardigheden en advisering in kleinschalig onderwijs
 • Interactieve colleges met groeps- en praktijkopdrachten
 • Docenten werkzaam in de praktijk en wetenschap
 • Jaarlijks wordt het curriculum aangepast naar aanleiding van relevante ontwikkelingen; zo hebben we bijvoorbeeld colleges over data-analytics en over sustainability toegevoegd
 • De opleiding start jaarlijks in september, maar instromen op een ander moment is ook mogelijk; we maken dan een maatwerkprogramma
 • De opleiding bestaat sinds 1993 en heeft al vele alumni afgeleverd
 • Afgestudeerden kunnen worden ingeschreven in het Register voor Operational Auditors (SVRO) waarna ze de titel RO mogen voeren
 • Mogelijkheid PhD-vervolgtraject binnen ESAA

Investering
De tweejarige deeltijdopleiding van de Post-Master Internal Auditing & Advisorey start jaarlijks in september. Het collegegeld 2024-2025 bedraagt € 13.950,-*. Bij aansluitende inschrijving voor 2025-2026 bedraagt de investering voor het tweede jaar ook € 13.950,-. Het collegegeld voor het kopjaar bedraagt € 16.800,-*. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen m.i.v. 1 september 2024 € 2.850,-* per jaar. Collegegelden zijn vrij van BTW, inclusief parkeren op het terrein en exclusief literatuur.

Locatie 
De colleges voor de Post-Master vinden plaats op locatie in Rotterdam.

Livestream
Er is een livestream beschikbaar voor degenen die met klachten moeten thuisblijven.

Hieronder volgt een overzicht van de modules van het eerste opleidingsjaar. 

Deze module heeft als doelstelling om de student kennis te laten maken met de grondbeginselen van Internal Audit, de context aan te geven waarbinnen de functie opereert, alsmede de student inzicht te geven in en ervaring te laten opdoen met de internationale gedragsregels en de beroepsstandaarden voor Internal Auditors (International Professional Practices Framework). Daarmee krijgt de student inzicht in aspecten die behoren bij het managen van een Internal Audit functie. Tevens krijgt de student een eerste inkijk in de dagelijkse praktijk van internal audit in de publieke en private sector en daarmee de verschillende verschijningvormen.

De onderwerpen die worden behandeld zijn onderdeel van Part I en II van de Gleim (CIA) boeken, die verplicht zijn indien studenten het examen Certified Internal Auditor (CIA) van IIA Inc. willen doen. In deze boeken worden op basis van het IPPF en een inhoudelijke toelichting, aspecten behandeld van Internal Auditing, organisaties en beheersing vanuit een Angelsaksische kijk op Internal Auditing  (rule based). Tevens maken we een vergelijk tussen deze Angelsaksische aanpak en de Rijnlandse meer principle based (Management Control Auditing) insteek, die centraal staat in het curriculum van de opleiding Internal Auditing & Advisory. De onderwerpen uit Gleim worden in de verschillende modules van het curriculum verder behandeld en verdiept.

De module heeft tot doel de studenten inzicht bij te brengen in de algemene principes van auditing en de feitelijke toepassing als Internal auditor. In deze module zal o.m. aandacht worden besteed aan de verschillende auditdisciplines, ontwikkelingen in het vakgebied en ligt het zwaartepunt bij auditmethodologie inclusief aanpak. Bij auditmethodologie is het leerdoel dat de student in staat is ontwerpkeuzes van een onderzoek te maken en te onderbouwen, gericht op relevantie en urgentie, doelmatigheid en betrouwbaarheid. De studenten leren om een audit als toetsend onderzoek te ontwerpen, maar ook de voordelen van alternatieve onderzoeksvormen voor die toetsing af te wegen. Daarnaast besteden we aandacht aan beroepsethiek, auditvaardigheden en andere auditdisciplines zoals financial audit en it-audit. Ten slotte zal financial accounting aan de orde komen, met name die onderdelen die belangrijk zijn voor de werkzaamheden van de internal auditor.

Een auditor moet de organisatie-inrichting vanuit verschillende management control theorieën kunnen beoordelen. Een belangrijke theorie is Accounting Information Systems (AIS). In Nederland wordt dit vakgebied ook wel aangeduid als: Bestuurlijke Informatieverzorging/Administratieve Organisatie (BIV/AO). Daarbij gaat het om de informatieverzorging ten behoeve van het besturen, doen functioneren en beheersen van organisaties en de verantwoording daarover.

De module heeft tot doel de studenten in staat te stellen om een organisatie te beoordelen op de kwaliteit van de genomen (organisatorische en geautomatiseerde) beheersmaatregelen en de kwaliteit van de bestuurlijke informatieverzorging. Aan de hand van uit de literatuur bekende modellen (typologiemodel, de zogenaamde Cycle-benadering) wordt beoordeeld in hoeverre een organisatie aantoonbaar in control is. Door deze aanpak is de cursist ervan verzekerd dat alle typen organisaties, zowel profit als non-profit, aan bod komen.

De theorie die behandeld wordt tijdens de hoorcolleges is in lijn met actuele ontwikkelingen op het gebied van interne beheersing, zoals management control kaders, en de ICT-component heeft een prominente plaats. Actuele bedrijfsmodellen (zoals van Netflix en Coolblue) zijn geïntegreerd in de lesstof. De module gaat in op de nieuwste mogelijkheden van het inzetten van informatietechnologie bij interne controle. Hiervoor gebruiken we het boek van Romney en Steinbert, dat veel aandacht besteedt aan de mogelijkheden van ERP-systemen en het inrichten van geautomatiseerde controles.

Governance, Risk Management en Control (GRC) vormen de drie pijlers van adequate sturing en beheersing van organisaties. Het IIA benoemt deze pijlers ook in haar definitie van internal auditing. ‘GRC’ wordt in praktijk ook wel geïnterpreteerd als Corporate Governance, Risk & Compliance. In deze module zetten we het iets breder neer. We gaan er van uit dat Governance, Risk Management en Control (inclusief Compliance) samen de ruimere scope vormen van het aandachtsgebied van internal en IT-auditors, zowel in hun onderzoekende als adviserende rol. In de collegereeks geven we inzicht in de achtergrond, theorie en praktijk:

 • Bij Governance gaat om de besturing van en het toezicht op organisaties, waarbij o.a. gedragscodes een rol spelen. Ingegaan wordt op het speelveld en de spelers zoals bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders en andere stakeholders. Een belangrijke subset is de IT Governance, hoewel dat meer intern gericht is, zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. Een van de belangrijke spelers is de Raad van Commissarissen en specifiek het Audit Committee, waarop specifiek wordt ingegaan.
 • Risk Management is essentieel voor het besturen van een organisatie: waar zitten risico’s (en kansen) en op welke wijze kan een effectief risico managementsysteem worden ingericht en welke plaats heeft dit binnen het ‘three lines model’ voor risicobeheersing? Het COSO-ERM (Enterprise Risk Management) raamwerk, is de meest gebruikte standaard voor risico managementsystemen en wordt uitgebreid behandeld. Tevens wordt de vertaling gemaakt naar de praktijk, ofwel de dagelijkse toepassing van risicomanagement en het spanningsveld met ‘waardemanagement’.
 • Specifiek staan we stil bij het onderwerp Compliance, omdat voldoen aan wet- en regelgeving steeds meer een ‘licence to operate’ is voor organisaties. ‘Comply or explain’ is daarbij een veelgehoorde term. Compliance ligt in het verlengde van Risk Management en raakt vooral aan reputatie- en juridische risico’s. Compliance is (daardoor) steeds meer een vast onderdeel op agenda’s van Raden van Bestuur en Commissarissen.
 • (Management) control kan is voorwaardelijk voor de kwaliteit van de sturing en beheersing van een organisatie. Hoe kan beheersing worden ingericht, zowel vanuit de hard kant als de zachte kant (gedrag en cultuur), zodat de specifieke risico’s kunnen worden beheerst?

Gedegen kennis van deze onderwerpen is van belang voor de auditor die zijn rol en toegevoegde waarde in het GRC-landschap wil kunnen duiden, toegevoegde waarde wil leveren en inhoudelijk gesprekspartner wil zijn voor bestuurders, toezichthouders, collega-auditors en andere GRC-professionals zoals riskmanagers, compliance-officers en controllers. Al deze onderwerpen zijn bovendien ‘object van onderzoek’ voor auditors.

Auditors maken gebruik van beheersmodellen, ofwel frameworks als handvat voor hun normenkader. In deze module worden de meest voorkomende en gebruikte modellen behandeld en worden de onderlinge verschillen en achterliggende uitgangspunten toegelicht, onder andere om ze ook te kunnen combineren. In de module komen zowel ‘hardere’, systeemgerichte modellen als ‘zachtere’, gedragsgerichte modellen aan bod.

Hierna volgt een overzicht van de modules van het tweede opleidingsjaar.

De module draagt bij aan kennis en inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het doen van toetsend onderzoek naar abstracte objecten in organisaties zoals strategie en innovatie, en vertaalt dat naar de verwachtingen die stellen zijn aan de auditor vanuit zijn professionele rol als assurance provider en als adviseur van het bestuur.

Daarnaast is er voor de deelnemers ruimte voor reflectie ten aanzien van de eigen positionering als het gaat om het auditen van strategische vraagstukken, gelinkt aan het portfolio van de individuele student. Kunnen, willen en mogen auditors strategie auditen en hoe zouden ze daar invulling aan moeten geven dan? Over die vraag worden deelnemers uitgenodigd na te denken.
 

Een Internal Auditor vervult verschillende rollen. Hij is zowel onderzoeker, adviseur, ontwerper en presentator als ook schrijver, manager en facilitator. De bijbehorende vaardigheden komen in deze module aan bod.

In audits kan gebruik worden gemaakt van analytics. Veel internal auditors maken daarvan nog weinig gebruik en hebben moeite hun voornemens op dit vlak te verwezenlijken. In deze module worden ook de mogelijkheden van analytics toegelicht en geïllustreerd, mede aan de hand van een casus process mining.

Tot slot besteden we aandacht aan kwantitatieve analyse en beogen we studenten bekend te maken met de kracht van kwantitatieve analyse in internal audit. De focus ligt op de illustratie van theorie aan de hand van voorbeelden uit de internal audit-praktijk en op het rapporteren van uitkomsten van kwantitatief onderzoek op managementniveau.
 

In deze module komt theorie aan bod, en daarnaast doen de deelnemers door middel van intervisie ervaringen op bij de voorbereiding en uitvoering van een praktijkopdracht. De studenten krijgen de opdracht een audit bij een werkgever te ontwikkelen en uit te voeren. Deze aanpak zorgt ervoor dat ervaring wordt opgedaan met de toepassing van een beargumenteerd ontworpen aanpak en met het schrijven van een maatwerk-auditrapport.

Bij de praktijkopdracht wordt, meer dan in de meeste auditpraktijken gebruikelijk is, stil gestaan bij de voorbereiding van de audit en bij de door de auditor te maken keuzes. Daarnaast wordt in de praktijk ervaren welke kwaliteitsrisico’s worden gelopen wanneer deze keuzes minder bewust worden gemaakt. Een belangrijk leereffect van deze module is dan ook dat het onderbouwen van de keuzes en het bewust inkaderen van het onderzoek gericht op een efficiënte beantwoording van de onderzoeksvraag, leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de audit.

De module heeft tot doel inzicht te geven in de invloed van ‘de zachte kant’ van beheersing en hier ervaring mee op te doen. In deze module passeren praktische elementen uit de Psychologie, de Sociologie en Human Resource Management. In de kern gaat het, net als bij auditing, om gedragsbeïnvloeding. Kenmerk van deze module is dat de studenten de door docenten vanuit een specialistisch vakgebied aangereikte, theorieën en instrumenten, tot zich nemen en om zo een ‘breder’ beeld te krijgen van hoe tegen de organisatie kan worden aangekeken. Zo maken de studenten kennis met een andere kijk op organiseren, managen, beheersen en leren dan in ‘auditland’ gemeengoed is. De kern van de module wordt gevormd door het ontwerpen van een kwalitatief onderzoek, meer specifiek de Behavioural Audit: een inductieve onderzoeksvorm waarmee de drijfveren en mentale modellen van organisatieleden naar boven worden gehaald.

In de module Ethiek wordt aandacht besteed aan ethiek in zowel beroep als organisatie door na te denken over (gedrags)codes, integriteit en het managen van loyaliteiten, belangen en verantwoordelijkheden.


 

In de praktijk leveren in audit geschoolde professionals vaak diensten die niet strikt onder de noemer van assurance of de smalle definitie van auditing (toetsend onderzoek) vallen. Deze diensten worden veelal aangeduid als ‘advies’, ‘ondersteuning’, ‘consulting activities’ of ‘Advisory’. In deze module komen enkele specifiek daarvoor benodigde vaardigheden aan bod, waaronder: adviesrollen, het adviesproces, het adviesgesprek en er wordt kennis aangereikt over veranderingsmanagement. Ook worden in deze module de relaties tussen audit & advies belicht.

 

Aan het eind van de opleiding geven we een aantal colleges die tot doel hebben de studenten te informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een afstudeerdocument (afhankelijk van de eerder afgeronde opleiding is dit een referaat, een artikel, een verdiepingsdocument of een discussiedocument). In overleg met de begeleider kiest de student een onderwerp. Het geschreven document is de basis voor het mondeling slotexamen.

Uniek bij ESAA is het kopjaar Internal Auditing & Advisory. Dit is een verkort traject voor degenen die al een R-opleiding hebben afgerond. Zij kunnen instromen in de precourse en het kopjaar.

Studenten die de IT-Auditing & Advisory opleiding hebben gevolgd (RE’s), alsmede afgestudeerde RA’s (tot en met het theoretisch examen), RC’s en CPC’s kunnen instromen in het kopjaar van de opleiding Internal Auditing & Advisory, wat betekent dat de studie in één jaar kan worden afgerond.

Het kopjaar Internal Auditing & Advisory bestaat voor RA’s, RC’s en CPC’s uit de volgende modules:

 • Precourse
 • Werkveld van de auditor
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Een korte beschrijving van deze modules is eerder op deze pagina opgenomen. De precourse bestaat uit maatwerkcolleges (tien dagdelen,) om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het kopjaar. De precourse zal op 4, 5, 6, 11 en 12 september 2024 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 13 september 2024.

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur; exclusief de precourse).

 

Hierna volgt een overzicht van de programmaleiding, docenten en extern deskundigen bij de Post-Master opleidinig Internal Auditing & Advisory.

Wetenschappelijk directeur van de IAA-opleiding is prof. dr. Leen Paape RA RO CIA. In het kader van de samenwerking is prof. dr. Arno Nuijten RE CIA CISA vanuit eBridges en de ITAA-opleiding ook betrokken bij de IAA-opleiding. Drs. Jolanda Breedveld vervult de functie van Zakelijk Directeur en Program Manager.

Het opleidingsteam bestaat verder uit de kerndocenten drs. Marty van den Nieuwelaar RO en ir. Johan Pieters. De opleiding wordt ondersteund door Program Coordinators drs. Miranda Snel-Gortemaker en Charo Garcia.

Het docententeam bestaat uit hoogleraren en uit docenten die in de praktijk werkzaam zijn en vooraanstaande posities in het bedrijfsleven of non-profit organisaties bekleden. De gastdocenten zijn zeer ervaren sprekers die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organisaties en zijn veelal deskundigen op het terrein van Internal Auditing & Advisory. Elke docent neemt zijn ervaringen uit de praktijk mee naar de collegezaal en zorgt zo voor een verdere verrijking van de leerstof. De docenten zijn onder andere werkzaam bij de EUR, ABN AMRO, Accenture, Achmea, ACS, ADR, AESUS, Algemene Rekenkamer, Balanced Control, ConQuaestor, CS, Deloitte, Diverse Ministeries, EY, Grant Thornton, Integrc, Inter-Ikea, KPMG, Kriton, M&I/Partners, NSOB, Philips, Pink Roccade, PwC, SNS Financial Markets, Sociale Verzekeringsbank, Sustainalize, The Lifecycle Company, The Decision Group, The Lifecyclecompany, TU Delft, Université Catholique de Louvain, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, Universiteit van Tilburg, Volksbank of zijn werkzaam als zelfstandig gevestigd adviseur.

Extern deskundigen
Het slotexamen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een hoogleraar, de begeleider en een externe deskundige. Deze extern deskundigen zijn daarnaast werkzaam bij de (rijks)overheid, de grote accountants- en advieskantoren, de financiële instellingen of als zelfstandige gevestigd.

De opleiding streeft ernaar om jaarlijks visiting professors uit te nodigen voor het verzorgen van enkele colleges. Doel hiervan is kennisuitwisseling en het belichten van internationale ontwikkelingen op het gebied van Auditing & Advisory.

Voor afgestudeerden aan een wo-opleiding duurt de opleiding twee jaar. Het collegejaar 2024/2025 start op vrijdag 6 september 2024 met de introductie. Alternatieve instroom is bespreekbaar.

Een korte beschrijving van deze modules is eerder op deze pagina opgenomen. De precourse bestaat uit maatwerkcolleges (tien dagdelen,) om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het kopjaar. De precourse zal op 4, 5, 6, 11 en 12 september 2024 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 13 september 2024.

Daarnaast kunnen losse modules van de opleiding worden gevolgd. Hiervoor kan contact worden opgenomen zodat we individueel kijken naar mogelijkheden.

RE’s, RA’s, RC/CPC’s kunnen instromen in het Kopjaar.

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38; de colleges worden gegeven op vrijdagochtend en -middag. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting is minimaal 60 ECTS (1680 uur) voor de tweejarige opleiding.

De Post-Master Internal Auditing & Advisory van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een parttime opleiding die openstaat voor een brede doelgroep.

 

Onze studenten zijn onder andere leidinggevenden en medewerkers van interne auditdiensten en afdelingen als organisatieonderzoek, planning & control en financiën. Ook degenen die zich in het kader van een management development-programma willen specialiseren op het vakgebied van internal auditing, vallen onder onze doelgroep.

De opleiding is daarnaast zeer geschikt voor personen die zich bezighouden met het inrichten en het beoordelen van organisaties, het inrichten van de informatievoorziening en risk management in een organisatie en voor leidinggevenden die zich graag willen scholen op het gebied van sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. Onze studenten zijn managers, auditors en adviseurs die werkzaam zijn in de private, financiële of in de publieke sector.

Als Post-Master auditopleiding verwachten wij dat kandidaten over een vooropleiding beschikken op academisch niveau (MSc-/drs.-titel aan een Nederlandse Universiteit). Voor kandidaten die over een academisch denk- en werkniveau menen te beschikken maar dit niet met een diploma kunnen bewijzen, bestaat de mogelijkheid om dit in een toelatingsprocedure aan te tonen. Deze procedure bestaat uit een gesprek met de Zakelijk Directeur/Program Manager over opleidingen, werkervaring en motivatie. Daarin wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende academisch niveau heeft. Na een positief besluit gaat de kandidaat naar het toelatingsexamengesprek met de Wetenschappelijk Directeur van de opleiding. Ten behoeve van dit gesprek krijgt de kandidaat een opdracht om aan de hand van opgegeven literatuur een kritische reflectie te schrijven. In het gesprek zal worden nagegaan of de kandidaat het vermogen heeft met wetenschappelijke begrippen en uiteenlopende perspectieven om te gaan. De Wetenschappelijk Directeur beslist over de uiteindelijke toelating. Met deze procedure doen we recht aan de kwaliteiten van eenieder en de specifieke verwachtingen die deelnemers en werkgevers mogen hebben bij het Post-Masterprofiel van onze auditopleidingen.

Alumni van onze opleiding, die tevens over drie jaar relevante werkervaring beschikken, kunnen worden ingeschreven in het register van de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO). Register Operational auditors hebben het recht de beschermde aanduiding RO achter hun naam te voeren (zie ook iia.nl).

Lees hier meer over de manier waarop wij de kwaliteit van onze opleidingen waarborgen.

De opleiding is intern geaccrediteerd door het College van Bestuur en wordt regelmatig door de beroepsorganisatie gevisiteerd. Onze opleiding is als één van de twaalf Centers for Internal Audit Excellence in de wereld geaccrediteerd (door IIA Inc.).

Het IIA Inc. heeft om de kwaliteit van de internal auditing-opleidingen wereldwijd te waarborgen, het Internal Auditing Education Partnership (IAEP) opgesteld. Hierin worden strenge eisen gesteld aan onder andere de kwaliteit van het curriculum en de docenten. Onze opleiding Internal Auditing & Advisory is geaccrediteerd met de hoogste status van Center for Internal Auditing Excellence.

Niet alleen het docentenkorps zorgt voor een nauwe aansluiting van de opleiding bij de praktijk. Het gezamenlijk curatorium van de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory bewaakt de opzet, inhoud en kwaliteit van de opleidingsprogramma’s en geeft adviezen over de verdere ontwikkeling van de beide opleidingen.

Leden van het curatorium 
M. (Michel) Bernsen MSc REPartner Technology Risk – EY
dr. W. (Wendy) Asbeek BrusseDirecteur Onderzoek Auditdienst Rijk
P.J. (Patrick) Beekhuizen MSc RO RE (voorzitter)Hoofd Intern Audit Dictu
drs. A. (Alex) van der Harst REPartner IT Assurance & Advisory - KPMG Nederland
drs. M.C.S. (Miranda) Pirkovski RA RE EMITADirecteur Onderzoek Algemene Rekenkamer
drs. S.P.W. (Stefan) Verweij RA RE CISAPartner Risk Assurance - PwC Nederland
mr.drs. B. (Birthe) van der Voort ROPartner Deloitte Risk Advisory

De IAA-opleiding werkt samen met andere Post-Master-opleidingen (van ESAA) die nauw verbonden zijn met het vakgebied, te weten Accountancy, Controlling, IT-Auditing & Advisory en Public Controlling. Met name met IT-Auditing & Advisory is de samenwerking hecht, wat zich vertaalt in een naadloze aansluiting tussen de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory.

Internal Auditing & Advisory is een vakgebied waarin de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen en inzichten voortdurend wijzigen. De professionele auditor blijft zich scholen en op de hoogte houden van die ontwikkelingen. ESAA draagt daar in het kader van permanente educatie aan bij door het organiseren van courses voor directeuren en managementteamleden van auditdiensten en voor auditors die de opleiding IAA of ITAA hebben gevolgd. Deze courses kunnen gebruikt worden voor het voldoen aan de Permanente Educatie-verplichting voor beroepsorganisaties zoals NBA (Voorheen NIVRA en NOvAA), NOREA en IIA/SVRO.

Miranda Snel-Gortemaker

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-iaa@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010-4082437
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-20
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Internal Auditing & Advisory? Check onderstaande blogs!

Twee afgestudeerden over de toegevoegde waarde van de RO-opleiding

Op een laptopscherm zijn grafieken te zien die gebruikt worden bij Internal Auditing and Advisory

Nieuwe inzichten, onderzoeksvaardigheden én breder netwerk door de post-master Internal Auditing & Advisory

Twee Internal Auditing and Advisory-studenten nemen een webpagina door

Internal Auditing in Bouw/Infra: nog weinig oog voor menselijk aspect

In de sector Bouw en Infra is er nog weinig oog voor het menselijk aspect, blijkt uit Internal Audit

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen