Certified Pensioenexecutive | Executive Program

Start opleiding eind januari 2025!
Certified Pensioenexecutive in gesprek met een collega

Het onderwerp ‘pensioen’ is allang niet meer iets voor later. Sterker nog, het is actueler dan ooit. Neem nu het recent gesloten pensioenakkoord. Hoewel dit de komende jaren nog verder vorm krijgt, brengt het veel veranderingen voor de pensioensector met zich mee. Dat heeft nogal wat gevolgen voor pensioenprofessionals en met name naar de deskundigheidsvereisten voor deze pensioen executives. De vernieuwde leergang Certified Pensioenexecutive richt zich op de ervaren pensioenprofessional die het functioneren in de praktijk wil verdiepen door het vergroten van de actuele academische bagage.

Certified Pensioenexecutive - Executive Program van Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom dit Executive Program?

Bij deskundigheid gaat het om kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De Certified Pensioenexecutive-opleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam brengt verdieping aan in jouw pensioenkennis. Hierbij staan de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit diverse pensioenrelevante vakgebieden centraal. Deze worden door deskundigen gepresenteerd en zij reflecteren samen met de deelnemers op de ‘waarom-vragen’ binnen dit vakgebied. Wie dit Executive Program volgt, kan rekenen op:

 • Zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur ter ondersteuning van de colleges
 • Gekwalificeerde docenten met een academische achtergrond en/of praktische know-how
 • Aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in de eigen pensioenpraktijk
 • Aandacht voor de ‘waarom’-vragen in relatie tot het inhoudelijk reflecteren op het veranderende Nederlandse pensioenstelsel
 • Afwisseling tussen theorie- en toepassingscolleges, over onder meer teamwork en leiderschap

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
Het Executive Program Certified Pensioenexecutive van de Erasmus Universiteit Rotterdam bestaat uit 20 colleges: 10 colleges vanuit de basisopleiding en 10 colleges naar keuze/vanuit de verdiepingsmodules. 
Vanaf 1 januari 2023 zijn de kosten voor de CPE opleiding € 13.125.-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, en is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en diner op de collegedagen.

Locatie
De colleges van de CPE-leergang zullen deels plaatsvinden op de campus van de Erasmus Universiteit; Campus Woudestein, en deels in het Novotel Brainpark Rotterdam.

Groepsgrootte
Het programma is ontworpen voor deelname door 25 personen maximaal. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit het vakgebied ervaringen uit te wisselen. De inschrijving voor dit programma is geopend; gezien het beperkte aantal plaatsen raden wij aan niet te lang te wachten met inschrijven.

Voertaal
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven, met uitzondering van een klein aantal Engelstalige colleges binnen de keuzemodules. Het studiemateriaal is tevens deels in het Engels.

 

De Certified Pensioenexecutive-opleiding bestaat uit twee afzonderlijke semesters van elk circa 10 colleges. Het eerste semester bestaat uit een verplicht programma bestaande uit 8 colleges over de achtergrond van het werkterrein van de Pensioenexecutive, het besturen van de pensioenorganisatie en een praktijkcasus. Als voorbereiding op deze casus volgen de deelnemers 2 colleges die zijn gericht op samenwerken en leiderschap binnen pensioenorganisaties.

Voor het tweede semester, dat eveneens uit 10 colleges bestaat, kiezen de deelnemers één van de vier keuzemodules, die verderop worden beschreven. De verdieping in de keuzemodule stelt onze deelnemers in staat om als bestuurder of professional beter beslagen ten ijs te komen in het werk binnen specifieke commissies, werkgroepen, uitbestedings- of verandertrajecten.

De interactieve colleges worden eens per twee weken gegeven. De te bespreken literatuur wordt twee weken voor elk college beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving Canvas. In elk semester worden twee open-boektentamens afgenomen, die thuis of op een locatie elders gemaakt kunnen worden. Het is dus niet nodig om voor het maken van een tentamen naar Rotterdam te reizen. Bij voldoende resultaten voor de tentamens van beide semesters en de praktijkcasus ontvangen de deelnemers het diploma Certified Pensioenexecutive dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt.

In de eerste verplichte module staat de omgeving van de Pensioenexecutive en het besturen van een pensioenorganisatie centraal. Wij bieden inzicht in de markt voor pensioen, waarbij zowel de aanbieders op de markt als de deelnemers centraal staan.

Vervolgens wordt inzicht gegeven in besluitvormingsprocessen in organisaties en markten, gericht op specifieke aspecten van pensioenfondsen. De rol van toezicht komt hierbij ook aan de orde. Daarnaast wordt in deze verplichte module aandacht besteed aan het vergroten van vaardigheden die belangrijk zijn bij het besturen van een pensioenfonds. Samenwerking en leiderschap staan centraal in de praktijkcasus. Met een aantal andere deelnemers uit de groep werkt de deelnemer, als fictief bestuur, een strategisch vraagstuk uit voor een pensioenfonds. De casus wordt afgesloten met een praktijksimulatie, waarin besluitvorming met uw fictieve bestuur, zelfevaluatie en interactie met toezichthouders centraal staan. Het schrijven van een korte paper maakt deel uit van deze casus.

Deze keuzemodule staat in het teken van academische verdieping op het gebied van vermogensbeheer vanuit het perspectief van risico, rendement, duurzaamheid en kosten. De eerste colleges richten zich op de governance van het beleggingsproces en asset & liability management. In de vervolgcolleges worden eerst de meer reguliere beleggingscategorieën behandeld, zoals aandelen en vastrentende waarden. Vervolgens wordt veel tijd en aandacht besteed aan alternatieve categorieën als private equity, onroerend goed, grondstoffen, valuta en derivaten. Door de keuze voor deze module leert u beter de taal van de vermogensbeheerders te spreken zodat u beter onderlegd bent tijdens het bespreken van beleggingsvraagstukken aan de bestuurstafel.

Deze module helpt je om een serieuze gesprekspartner te zijn wat betreft de bestuurlijke afwegingen rond productontwikkeling en innovatie door:

 • Begrip te vormen ten aanzien van de bredere ontwikkelingen rond pensioen en wat dat betekent voor deelnemers en de pensioensector, en van de plaats van innovatie daarin
 • Te weten hoe de wettelijke eisen rond keuzebegeleiding te duiden
 • Een beeld te hebben gevormd van het belang van en de valkuilen bij het stimuleren van pensioenconsument tot het maken van voor hem of haar passende keuzes
 • Je een beeld te kunnen vormen van het belang en de potentiële impact van innovaties voor de pensioensector en je eigen organisatie
 • Een goed onderbouwde bestuurlijke afweging te kunnen maken hoe en op welke gebieden innovatie in de eigen productpropositie en in de dienstverlening aan de pensioenconsument een rol kan spelen
 • Je een oordeel te kunnen vormen over de eisen die succesvolle innovatie en dienstverlening stelt aan de eigen organisatie en aan die van uitbestedingspartijen

Met de komst van IORP II is de rol van audit en risicomanagement nog prominenter op de bestuursagenda gekomen. Maar welke theorieën liggen ten grondslag aan risicomanagement en audit? En hoe richt u deze functies goed in, rekening houdend met de specifieke organisatie- en governancevraagstukken van een pensioenfonds? Waarom wordt risicomanagement rondom de IT-inrichting steeds belangrijker en hoe kunt u als pensioenfondsbestuurder hier grip op houden? Door de colleges in deze keuzemodule vergroot u niet alleen uw kennis, maar krijgt u ook meer inzicht in de rol van de auditfunctie en risicomanagement in de uitbestedingsketen.

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Pensioenfondsen kunnen rekenen op een complex implementatieproces met veel kansen en risico’s. De implementatie moet in 2027 afgerond moet zijn. Voor veel pensioenbestuurders en -professionals wacht een uitdagende fase waar zij zich gedegen op willen voorbereiden.
Want: hoe beweeg je als pensioenfonds mee in de transitie en de veranderende economie, nu en in de toekomst? Hoe pas je de systemen en communicatie aan zodat pensioen voor deelnemers transparanter en persoonlijker wordt?

De nieuwe module Certified Pensioenexecutive Pensioentransitie geeft inzicht in de achtergronden van de pensioentransitie en helpt professionals en bestuurders bij het beantwoorden van de cruciale transitievraagstukken.
In de colleges komen onderwerpen aan de orde zoals de contractkeuze, de verdeling van verantwoordelijkheden in de transitie, de inrichting van het contract, compensatievraagstukken en de wijzigingen in het nabestaandenpensioen. De gevolgen voor de deelnemers komen uitgebreid aan de orde, waarbij keuzebegeleiding, zorgplicht, het beleggingsbeleid en communicatie uitgediept worden.

Aan het Executive Program Certified Pensioenexecutive is een Raad van Toezicht verbonden. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

Programmaleiding
Program Director van het Executive Program Pensioenexecutive van de Erasmus Universiteit Rotterdam is dr. Bart Oldenkamp; management en coördinatie is in handen van Paola Huiting van Wijk (Program Manager).

Een vast onderdeel van het programma betreft een afstudeeropdracht en een casus tijdens de verplichte module. De collegedagen zijn elke 2 weken op woensdag van 15.00 – 21.00 uur. De eerstvolgende start van de opleiding is eind januari 2025. In de weken tussen de colleges wordt gerekend op 6 uur zelfstudie. Benieuwd naar het rooster? Vraag het aan via de Program Manager!

De aanvullende keuzemodules worden verdeeld over een periode van twee jaar gegeven. Dit betekent dat niet elk onderdeel in elk semester wordt gegeven.

Jaarlijks rond eind januari/begin februari tot en met juli
 • Certified Pensioenexecutive, basismodule
 • Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer, keuzemodule
Jaarlijks van september tot december
 • Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie: de veranderende relatie met de deelnemer, keuzemodule
 • Risicomanagement, Audit & IT, keuzemodule
 • Pensioentransitie, keuzemodule


De keuzemodules kunnen uitstekend ook afzonderlijk worden gevolgd, zowel door geïnteresseerden als CPE-alumni.

Met ‘Pensioenexecutives’ worden primair pensioenfonds­bestuurders, de directie en medewerkers van bestuursbureaus bedoeld, alsmede degenen die vanuit verzekeraars pensioenregelingen uitvoeren. Het Executive Program Certified Pensioenexecutive van de Erasmus Universiteit Rotterdam staat daarnaast open voor andere professionele dienstverleners die een bestuurlijke, uitvoerende of toezichthoudende functie in de pensioensector vervullen, zoals de:

 • Pensioenfondsbestuurder
 • Pensioenverzekeraar
 • Directeur Bestuursbureau
 • Senior Medewerker Bestuursbureau
 • Pensioenuitvoerder
 • Toezichthouder binnen de Pensioensector
 • Adviseur Pensioenen/Pensioenadviseur
 • Vermogensbeheerder
 • Actuaris
 • Jurist

Toelatingseisen
De instroomeis voor de leergang is gesteld op minimaal hbo- werk- en -denkniveau en aantoonbare kennis en vaardigheden op geschiktheidsniveau B, zoals beschreven in de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. Daarnaast dien je over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector te beschikken. Over mogelijke uitzonderingen op deze instroomeis beslist de wetenschappelijk directeur.

Bij voldoende resultaten voor de tentamens van beide semesters en de praktijkcasus ontvang je het diploma Certified Pensioenexecutive (CPE). Het diploma wordt uitgereikt tijdens een feestelijk slot seminar op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor het programma Certified Pensioenexecutive bedraagt in totaal 93 PE-uren.

Behalve ons programma Certified Pensioenexecutive, bieden we ook de leergangen Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT, Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer en Certified Pensioenexecutive Communicatie & Innovatie aan.

Wat zeggen alumni over onze opleiding?

'De opleiding gaf mij de gelegenheid vanuit een generalistische blik verdieping aan te brengen in mijn pensioenkennis. De inspirerende docenten en betrokken medecursisten maakten de investering meer dan goed. Een aanrader voor iedereen die echt wil begrijpen hoe pensioen werkt.' - Joos Nijtmans, Bestuurssecretaris Pensioenfonds

‘Voor professioneel pensioenbeheer zeg je na A en B ook C(PE); de CPE aan Erasmus is verbredend en verdiepend maar zeker ook leuk om te volgen. Met de academische aanpak van CPE stel je de juiste vragen op het juiste moment.' - Michael Lipsch, Fund Manager en lid deelnemersraad Pensioenfonds

‘Je krijgt een wetenschappelijke basis, waarmee je ontwikkelingen beter kunt plaatsen.’ - Margreet Roevros-Couprie, Senior Account Manager Pensioenuitvoeringsinstantie

‘Het Certified Pensioenexecutive-programma biedt een brede verdieping voor een volwaardige pensioenfondsbestuurder.’ - Kees Scheepens, Pensioenfondsbestuurder

‘Nyenrode EPP was warm, comfortabel; eerder flirten met actualiteit en materie, vooral gericht op het adapteren van een kritische attitude, en opinievorming en -ontwikkeling. Deze course heeft vooral mijn houding en gedrag positief beïnvloed. Erasmus CPE schuurt, daagt uit, plaatst je constant buiten je comfort zone. De materie in, maar veel meer nog erboven, alles vanuit academisch perspectief. Ik ben over de hele breedte gegroeid, maar veel meer nog gelouterd; hoe meer je leert, hoe meer je je er bewust van wordt dat we zo weinig weten. Beide opleidingen zijn in mijn ogen absoluut geen substituten van elkaar, ze zijn uniek en ‘onuitwisselbaar’. Ze zijn wel in hoge mate complementair. Ik had geen van beide willen missen, maar mijn persoonlijke favoriet is CPE.’ - John Spruijt, Pensioendeskundige en Pensioenfondsbestuurder

Paola Huiting - Van Wijk

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-pensioenen@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 15 06
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-35
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Pensioenen? Check onderstaande blogs!

Het nieuwe pensioenstelsel: 'een verbetering, maar los ook de witte en de grijze vlek op!'

Klaar voor de Pensioentransitie? Volg onze Pensioenexecutive-opleidingen!

Gedragsmatig aspect toezichthouders steeds belangrijker

Vergrootglas dat op het toetsenbord van een laptop ligt

Het nieuwe pensioenstelsel: onvervulde beloften zijn verleden tijd

Twee houten strandstoelen op een verder leeg strand

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen