Uitschrijven

Uitschrijven tijdens het collegejaar

Als je tijdens een collegejaar wilt stoppen met je studie aan de Erasmus Universiteit dan geef je dit door via Studielink. De uitschrijving gaat in bij aanvang van de maand volgend op de maand waarin het uitschrijfverzoek via Studielink is ingediend. In geval van afstuderen geldt dat de uitschrijving in gaat bij aanvang van de maand volgend op de maand wanneer de slaagdatum geregistreerd is.

Let op: 

 • Wanneer je je uitschrijft en/of afstudeert later dan 1 juni is het niet nodig om jezelf uit te schrijven in Studielink. Wij laten je inschrijving dan doorlopen tot 31 augustus. Er is geen mogelijkheid meer op restitutie en je hebt dan nog wel recht op eventueel studiefinanciering en OV-vergoeding.
 • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk
 • Je vindt hier meer informatie over het gehele afstudeerproces

Bepaal of het zinvol is om je tussentijds uit te schrijven:

 • Je krijgt geen collegegeld terug bij een uitschrijving per 1 juli of 1 augustus.
 • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • Je mag je niet uitschrijven als je nog onderwijs of begeleiding vanuit de universiteit krijgt.
 • Resultaten die worden behaald in een maand dat je niet ingeschreven bent zijn ongeldig.
 • Het recht op studiefinanciering, een lening van DUO en/of een OV-reisproduct vervalt in de periode dat je niet bent ingeschreven.
 • Heb je een verblijfsvergunning op basis van studie via EUR dan vervalt je recht op deze vergunning over de periode dat je niet meer staat ingeschreven
 • Als je je uitschrijft, wordt je ERNA-account gedeactiveerd en heb je geen toegang meer tot onderwijsinformatie en je email.
 • Als je wegens een negatief voorlopig studieadvies in je eerste studiejaar uitschrijft vóór 1 februari, dan krijg je geen bindend studieadvies (geldt niet voor de opleiding Geneeskunde).
 • Let op! Overweeg je om je tussentijds uit te schrijven voor een pre-masterprogramma? Weet dan dat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van de vergoeding die jij betaald hebt en/of voor de mogelijkheid om je kosteloos te herinschrijven (indien van toepassing).

Voor meer informatie, neem contact op met het ESSC.

Studenten die afstuderen dienen zich zelf tijdig uit te schrijven voor hun opleiding. Onnodig lang ingeschreven staan kan problemen opleveren, zoals het moeten terugbetalen van de studiefinanciering en het studentenreisproduct

Moment van uitschrijven:

 • Student dient zodra er uitzicht is op afstuderen een verzoek tot uitschrijving vanwege afstuderen in bij Studielink. 
 • Het verzoek tot uitschrijving wordt gedaan bij aanvang van de maand volgend op de maand wanneer de laatste onderwijsactiviteit (bijvoorbeeld een tentamen) wordt afgerond door de student. Het verzoek tot uitschrijven gaat altijd om een datum in de toekomst. Een verzoek tot uitschrijven vanwege afstuderen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 
 • Studenten hoeven niet te wachten tot het definitieve cijfer is geregistreerd in Osiris als zij een verzoek tot uitschrijven vanwege afstuderen doen. 
 • Het verzoek tot uitschrijving wordt pas door de universiteit verwerkt nadat de slaagdatum definitief is vastgesteld in Osiris. 
 • Over de maanden juli en augustus wordt geen restitutie van collegegeld verleend. Valt je slaagdatum in juni, juli of augustus, dan kan het daarom verstandiger zijn om ingeschreven te blijven t/m 31 augustus (einde academisch jaar). Dan behoud je ook het recht op de producten van DUO.

Voorbeeld 1:

Student heeft op 15 januari haar laatste tentamen. Op 16 januari dient de student via Studielink een verzoek tot uitschrijven per 1 februari in, met als reden om uit te schrijven: afstuderen. Het cijfer voor het tentamen wordt op 5 februari geregistreerd in Osiris. De slaagdatum wordt de maand van het laatst behaalde resultaat; in dit geval januari. De student wordt per 1 februari uitgeschreven door de universiteit en krijgt eventueel betaald collegegeld over de resterende maanden gerestitueerd. 
De faculteiten waarvoor de studenten zelf via zaak het afstuderen aanvragen zijn hierop uitgezonderd. Dit betreft alle opleidingen van de faculteiten ESE en ESL. In deze gevallen wordt de aanvraagdatum van het afstuderen ook de slaagdatum.

Voorbeeld 2:

Student heeft op 15 januari haar laatste tentamen. Daarvoor dient zij op 16 januari een verzoek tot uitschrijven vanwege afstuderen in bij Studielink per 1 februari. Het cijfer voor het tentamen is onvoldoende en student moet gebruik maken van de herkansingsmogelijkheid op 2 april. Het cijfer voor de herkansing is wel voldoende en wordt op 18 april geregistreerd in Osiris met als slaagdatum 2 april. Het uitschrijfverzoek van de student is tot dit moment vastgehouden door de universiteit. De student wordt vervolgens per 1 mei uitgeschreven door de universiteit.

 • Log in op Studielink 
 • Volg het stappenplan van Studielink
 • Geef aan DUO door dat je je hebt uitgeschreven als je van DUO studiefinanciering, lening en/of OV-reisproduct ontvangt. 

De afhandeling van je uitschrijfverzoek en de eventuele restitutie van teveel betaald collegegeld neemt vier tot tien weken in beslag. In geval je het collegegeld in termijnen betaalt, loopt de automatische incasso door totdat we je uitschrijfverzoek hebben afgehandeld. Op je persoonlijke Studielink-pagina kun je zien wanneer je bent uitgeschreven. De status is dan veranderd naar ‘uitgeschreven’.   

Restitutie collegegeld:

Wanneer je je gedurende het collegejaar uitschrijft bij de EUR heb je mogelijk recht op restitutie van te veel betaald collegegeld. Het collegegeld over de maanden dat je ingeschreven stond, krijg je nooit terug.
Er vindt nooit restitutie plaats bij uitschrijvingen per 1 juli of 1 augustus.

Rekenvoorbeeld restitutie collegegeld:

Totaal collegegeld voor één jaar inschrijving €12000 is door student betaald. Student dient uitschrijfverzoek in via Studielink op 3 december. Hij is vanaf 1 januari niet meer ingeschreven. De student heeft 4 maanden ingeschreven gestaan (september tot en met december) en is over die periode collegegeld verschuldigd. De student krijgt het teveel betaalde collegegeld voor de maanden januari tot en met augustus terug.
Bij de herberekening van het collegegeld wordt gewerkt met hele maanden en twaalfden. In dit voorbeeld krijgt de student 8/12e van €12000 terug voor de 8 maanden waarin hij niet meer ingeschreven staat. Dat is €8000.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen