Studieprogramma

Criminologie
EUR Campus Woudestein

De volgende vragen staan centraal in de masteropleiding Criminologie:

 • Welke motieven spelen een rol bij georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit?
 • Hoe kunnen fraudeurs zo lang onopgemerkt blijven?
 • Welke sociale en juridische interventies worden ingezet bij risicojongeren?
 • Welke nieuwe mogelijkheden opent het internet voor het plegen van criminaliteit?
 • Wat is de aantrekkingskracht van de stad en wat zijn de criminogene effecten hiervan?

De Rotterdamse master Criminologie bereid je voor op een aantal van de belangrijkste beroepsvelden voor criminologen: het lokale en internationale veiligheidsbeleid, het jeugdbeleid en diverse toezichthouders en fraudeonderzoekers. Deze onderwerpen vormen niet toevallig ook de ruggengraat van het onderzoeksprogramma van de Criminologische onderzoekers van Erasmus School of Law: in de masterfase zijn onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verweven. Het zijn belangrijke maatschappelijke en politieke problemen die een belangrijk werkveld vormen voor de criminologen van vandaag.

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject. Binnen de specialisatie heb je keuze uit twee accenten: Corporate and Organised Crime en Jeugdcriminologie. De vakken worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gegeven. 

Jaarindeling

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject. Binnen de specialisatie heb je keuze uit twee accenten: Corporate and Organised Crime en Jeugdcriminologie. De vakken worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gegeven. 

Inhoud van de opleiding

Tijdens de masteropleiding leer je hoe een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek je inzicht vergroot in de dynamiek tussen criminaliteit, risicotaxatie, interventie en rechtspleging. Ook leer je sociaal­wetenschappelijke benaderingen te koppelen aan juridische perspectieven. Daar waar mogelijk kun je met je afstudeerproject meedoen met lopend onderzoek bij een van de stafleden of in de context van een stage.

Eigen invulling
In deze masteropleiding mag je 15 van de 60 EC invullen naar je eigen voorkeur. Wil je je in je latere beroep richten op de door bedrijven gepleegde criminaliteit, wil je juist meer weten over de mogelijke interventies bij jeugddelinquentie of vind je het vooral belangrijk om buitenlandse ervaring op te doen? De Rotterdamse master geeft je die keuze. Je kunt de volgende specialisaties kiezen:

 • 10 EC Corporate and Organised Crime + 5 EC keuzevak*
 • 10 EC Jeugdcriminologie + 5 EC keuzevak*
 • 15 EC behalen aan een buitenlandse universiteit**

* Deelname aan het Common Study Programme (CSP) kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC). Het CSP is een uniek, internationaal, educatief, onderzoeksgericht programma voor postgraduates en masterstudenten in de criminologie. Het CSP vindt twee keer per jaar plaats op verschillende internationale locaties en omvat presentaties van onderzoekspapers en scripties, gastcolleges, debatten en een actief sociaal programma met studenten, PhD studenten, academische staf en andere netwerkpartners.

** Studeren aan een buitenlandse universiteit wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Het verbreedt je horizon en geeft je beter inzicht in de internationale verschillen en overeenkomsten op het gebied van criminaliteit en de bestrijding ervan. Het past daarmee bij een 'wereldse' opleiding die onze master is. Alle aan een buitenlandse universiteit behaalde criminologisch relevante mastervakken op wo-niveau kunnen, na toestemming van onze examencommissie, tot een maximum van 15 EC worden ingebracht als alternatief voor de specialisatie-  en keuzevakken.

Inzicht in de inhoud van de opleiding
Onderstaande korte artikelen geven een inzicht in de inhoud van de opleiding en de docenten die je tegenkomt bij de masteropleiding:

In het vak Globalisation, Digitalisation and Crime wordt de mondiale context van de masteropleiding als zodanig geschetst. 

In het vak Criminologisch onderzoek voor de praktijk worden je de noodzakelijke methodische handvatten en de kritische attitude aangereikt om de problemen waar je als criminologisch onderzoeker mee te maken kunt krijgen (in met name een beleidscontext), het hoofd te bieden. In het eerste deel van dit vak zal worden ingegaan op de verschillende stromingen in het evaluatieonderzoek en de typen onderzoek die binnen de beleidscyclus kunnen worden gedaan. In het tweede deel van dit vak laten we zien hoe kwalitatieve analyse gebruikt kan worden om de aannames die aan beleid ten grondslag liggen bloot te leggen.

Het eerste blok vormt het startpunt van het scriptietraject. In deze fase oriënteer je je op het onderwerp van je masterscriptie en zet je je eerste ideeën op papier.

In de master Criminologie kunnen 5 EC aan een keuzevak worden besteed. Deze 5 EC kunnen op verschillende manier ingevuld worden. Je kunt een vak uit het andere profiel van de master kiezen of je kunt zelf een keuzevak inbrengen. Je kunt kiezen uit vakken die door de EUR worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om een keuzevak te volgen aan een andere universiteit. Je kunt het vrije keuzevak volgen in blok 1, 2, 3 of 4. Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

In het vak Criminologisch onderzoek voor de praktijk worden je de noodzakelijke methodische handvatten en de kritische attitude aangereikt om de problemen waar je als criminologisch onderzoeker mee te maken kunt krijgen (in met name een beleidscontext), het hoofd te bieden. Voor effectief veiligheidsbeleid is het niet alleen van belang om te weten wat werkt en wat niet, maar ook om effectieve interventies vervolgens gericht (op de juiste personen en situaties) te kunnen inzetten. In dit vak wordt daarom aandacht besteed aan het ontwerpen en toepassen van (risico)taxatiemodellen. Met deze modellen kunnen veiligheidsrisico’s waarop het beleid een antwoord kan of zou moeten hebben, worden ingeschat of gespecificeerd.

This course focuses on understanding, explaining and governing corporate crime from a multidisciplinary perspective. First, we discuss the nature, scale, victims and definition of corporate and white-collar crime, including behavior that is ‘lawful but awful’. Second, we discuss a range of explanations for corporate and white-collar crime, from individual greed to the political economy and globalization. The third part of this course is devoted to assessing and designing governance approaches to corporate and white-collar crime.

In de hoop een langdurige criminele carrière te voorkomen als er vroegtijdig wordt ingegrepen, wordt onderzoek gedaan naar oorzaken van jeugdcriminaliteit en interventies. Daartoe zullen we in dit vak de diagnostiek en de (effectiviteit van) interventies behandelen.

In blok 2 werk je het onderzoeksidee verder uit tot een onderzoeksopzet. Samen met je begeleider ga je aan de slag met de het verfijnen van de onderzoeksvragen, en bespreek je belangrijke literatuur, theoretische concepten en onderzoeksmethoden.

In de master Criminologie kunnen 5 EC aan een keuzevak worden besteed. Deze 5 EC kunnen op verschillende manier ingevuld worden. Je kunt een vak uit het andere profiel van de master kiezen of je kunt zelf een keuzevak inbrengen. Je kunt kiezen uit vakken die door de EUR worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om een keuzevak te volgen aan een andere universiteit. Je kunt het vrije keuzevak volgen in blok 1, 2, 3 of 4. Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

The origins of sociological and criminological interest in the relationship between the city and crime can be traced back to the "Chicago School" at the beginning of the 20th century. The city was seen as a laboratory where human behaviour and social processes could be studied closely. In this module we build on this research tradition by reviving the criminological interest for the city. We will zoom in on global cities, superdiversity, poverty, social exclusion, gentrification, and the digitalization of street culture in a context of deviance, crime and insecurity.

This course provides insight into the phenomena of terrorism, extremism, and their control. This implies that, on the one hand, the phenomena and their manifestations are discussed in their diversity. This part concerns topics such as the definition, history and characteristics, the crime-terror nexus, radicalization processes, explanations for terrorism/extremism and radicalization, the attraction of extremist groups, resilience against radicalization and disengagement. On the other hand, this course focuses on the policies and legal approach to terrorism and their relationship to human rights.

In blok 3 en 4 begin je met de uitvoering van de dataverzameling en -analyse. Afhankelijk van het soort onderzoeksvragen, het type onderzoek en de bijpassende methode die in de onderzoeksopzet staan beschreven, zul je in overleg met je begeleider vorm en inhoud geven aan de verdere invulling van deze fase.

In de master Criminologie kunnen 5 EC aan een keuzevak worden besteed. Deze 5 EC kunnen op verschillende manier ingevuld worden. Je kunt een vak uit het andere profiel van de master kiezen of je kunt zelf een keuzevak inbrengen. Je kunt kiezen uit vakken die door de EUR worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om een keuzevak te volgen aan een andere universiteit. Je kunt het vrije keuzevak volgen in blok 1, 2,3 of 4. Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

This course examines the topic of organised crime, addressing its conceptualization, social organisation as well as the social reaction to it. Lectures and guest lectures focus on drugs trade, organized environmental crime, outlaw motorcycle gangs, terrorism and money laundering.

Het jeugdstrafrecht wordt in dit vak vanuit twee verschillende invalshoeken bezien. De eerste is die van de principiële keuzes en bedoelingen van de wetgever, waarbij wordt ingezoomd op de verschillen met het volwassenenstrafrecht. De tweede invalshoek is die van de rechtspraktijk, waar mogelijk bezien vanuit het perspectief van de jeugdige.

In blok 3 en 4 begin je met de uitvoering van de dataverzameling en -analyse. Afhankelijk van het soort onderzoeksvragen, het type onderzoek en de bijpassende methode die in de onderzoeksopzet staan beschreven, zul je in overleg met je begeleider vorm en inhoud geven aan de verdere invulling van deze fase.

In de master Criminologie kunnen 5 EC aan een keuzevak worden besteed. Deze 5 EC kunnen op verschillende manier ingevuld worden. Je kunt een vak uit het andere profiel van de master kiezen of je kunt zelf een keuzevak inbrengen. Je kunt kiezen uit vakken die door de EUR worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om een keuzevak te volgen aan een andere universiteit. Je kunt het vrije keuzevak volgen in blok 1, 2, 3 of 4. Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

In dit laatste blok rond je de dataverzameling en -analyse af en schrijf je je masterscriptie af. Je verzamelt mogelijk nog data, analyseert deze en schrijft verder aan het eindconcept van je masterscriptie.     

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen