Bekijk het studieprogramma

Criminologie
Campus Woudestein Erasmus Universiteit Rotterdam

De volgende vragen staan centraal in de masteropleiding Criminologie:

 • Welke motieven spelen een rol bij georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit?
 • Hoe kunnen fraudeurs zo lang onopgemerkt blijven?
 • Welke sociale en juridische interventies worden ingezet bij risicojongeren?
 • Welke nieuwe mogelijkheden opent het internet voor het plegen van criminaliteit?
 • Wat is de aantrekkingskracht van de stad en wat zijn de criminogene effecten hiervan?

De Rotterdamse master Criminologie bereidt je voor op een aantal van de belangrijkste beroepsvelden voor criminologen: het lokale en internationale veiligheidsbeleid, het jeugdbeleid en diverse toezichthouders en fraudeonderzoekers. Deze onderwerpen vormen niet toevallig ook de ruggengraat van het onderzoeksprogramma van de Criminologische onderzoekers van Erasmus School of Law: in de masterfase zijn onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verweven. Het zijn belangrijke maatschappelijke en politieke problemen die een belangrijk werkveld vormen voor de criminologen van vandaag.

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject. Binnen de specialisatie heb je keuze uit twee accenten: Corporate and Organised Crime en Jeugdcriminologie. De vakken worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gegeven. 

Jaarindeling

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject. Binnen de specialisatie heb je keuze uit twee accenten: Corporate and Organised Crime en Jeugdcriminologie. De vakken worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gegeven. 

Inhoud van de opleiding

Tijdens de masteropleiding leer je hoe een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek je inzicht vergroot in de dynamiek tussen criminaliteit, risicotaxatie, interventie en rechtspleging. Ook leer je sociaal­wetenschappelijke benaderingen te koppelen aan juridische perspectieven. Daar waar mogelijk kun je met je afstudeerproject meedoen met lopend onderzoek bij een van de stafleden of in de context van een stage.

Eigen invulling

In deze masteropleiding mag je 15 van de 60 EC invullen naar je eigen voorkeur. Wil je je in je latere beroep richten op de door bedrijven gepleegde criminaliteit, wil je juist meer weten over de mogelijke interventies bij jeugddelinquentie of vind je het vooral belangrijk om buitenlandse ervaring op te doen? De Rotterdamse master geeft je die keuze. Je kunt de volgende specialisaties kiezen:

 • 10 EC Corporate and Organised Crime + 5 EC keuzevak*
 • 10 EC Jeugdcriminologie + 5 EC keuzevak*
 • 15 EC behalen aan een buitenlandse universiteit**

* Deelname aan het Common Study Programme (CSP) kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC). Het CSP is een uniek, internationaal, educatief, onderzoeksgericht programma voor postgraduates en masterstudenten in de criminologie. Het CSP vindt twee keer per jaar plaats op verschillende internationale locaties en omvatten presentaties van onderzoekspapers en scripties, gastcolleges, debatten en een actief sociaal programma met studenten, PhD studenten, academische staf en andere netwerkpartners.

** Studeren aan een buitenlandse universiteit wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Het verbreedt je horizon en geeft je beter inzicht in de internationale verschillen en overeenkomsten op het gebied van criminaliteit en de bestrijding ervan. Het past daarmee bij een 'wereldse' opleiding die onze master is. Alle aan een buitenlandse universiteit behaalde criminologisch relevante mastervakken op wo-niveau kunnen, na toestemming van onze examencommissie, tot een maximum van 15 EC worden ingebracht als alternatief voor de specialisatie- en keuzevakken.

Inzicht in de inhoud van de opleiding

Onderstaande korte artikelen geven een inzicht in de inhoud van de opleiding en de docenten die je tegenkomt bij de masteropleiding:

Voor de specialisatie jeugdcriminaliteit:

Voor de specialisatie Corporate and Organised Crime:

Mondialisering en digitalisering zijn in de 21e eeuw de twee belangrijkste aanjagers van veranderingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Ze leiden tot nieuwe vormen van criminaliteit, denk aan cyber- en AI-criminaliteit. Ook versterken ze al langer bestaande fenomenen waaronder mensenhandel, terrorisme, en misdaden tegen het milieu en diersoorten. Meer inzicht in de processen van mondialisering en digitalisering is noodzakelijk om te begrijpen hoe het speelveld van de criminologie verandert, wie nu machtige partijen zijn, en wat dit alles betekent voor criminaliteit en de handhaving hiervan.

In het vak Criminologisch onderzoek voor de praktijk worden je de noodzakelijke methodische handvatten en de kritische attitude aangereikt om de problemen waar je als criminologisch onderzoeker mee te maken kunt krijgen (in met name een beleidscontext), het hoofd te bieden. In het eerste deel van dit vak zal worden ingegaan op de verschillende stromingen in het evaluatieonderzoek en de typen onderzoek die binnen de beleidscyclus kunnen worden gedaan. In het tweede deel van dit vak laten we zien hoe kwalitatieve analyse gebruikt kan worden om de aannames die aan beleid ten grondslag liggen bloot te leggen.

Het eerste blok vormt het startpunt van het scriptietraject. In deze fase oriënteer je je op het onderwerp van je masterscriptie en zet je je eerste ideeën op papier.

In de master Criminologie kunnen 5 EC aan een keuzevak worden besteed. Deze 5 EC kunnen op verschillende manier ingevuld worden. Je kunt een vak uit het andere profiel van de master kiezen of je kunt zelf een keuzevak inbrengen. Je kunt kiezen uit vakken die door de EUR worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om een keuzevak te volgen aan een andere universiteit. Je kunt het vrije keuzevak volgen in blok 1, 2, 3 of 4. Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

In het vak Criminologisch onderzoek voor de praktijk worden je de noodzakelijke methodische handvatten en de kritische attitude aangereikt om de problemen waar je als criminologisch onderzoeker mee te maken kunt krijgen (in met name een beleidscontext), het hoofd te bieden. Voor effectief veiligheidsbeleid is het niet alleen van belang om te weten wat werkt en wat niet, maar ook om effectieve interventies vervolgens gericht (op de juiste personen en situaties) te kunnen inzetten. In dit vak wordt daarom aandacht besteed aan het ontwerpen en toepassen van (risico)taxatiemodellen. Met deze modellen kunnen veiligheidsrisico’s waarop het beleid een antwoord kan of zou moeten hebben, worden ingeschat of gespecificeerd.

Schade door bedrijfsactiviteiten kan verwoestende gevolgen hebben voor de economie, de gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu, zoals veel voorbeelden van organisatiecriminaliteit in het afgelopen decennium hebben aangetoond. Dit Engelstalige vak richt zich op het begrijpen en verklaren van en het toezicht houden op organisatiecriminaliteit vanuit een multidisciplinair perspectief. Eerst bespreken we de aard, omvang en schade van organisatie- en witteboordencriminaliteit, inclusief gedrag dat 'lawful but awful' is.

Ten tweede komen verschillende verklaringen aan bod, varierend van individuele hebzucht tot de politieke economie en globalisering. Het derde deel van het vak is gewijd aan het evalueren en ontwerpen van het toezicht op bedrijfs- en witteboordencriminaliteit. We bespreken verschillende vormen van preventie en handhaving, variërend van formele sancties en zelfregulering tot informele druk, waaronder de rol van de media en niet-gouvernementele organisaties en naming and shaming door belangengroepen.

Jeugdcriminaliteit komt traditioneel vaak tot uiting op straat, via overlast van rondhangende jongeren, openbaar geweld en betrokkenheid bij problematische jeugdgroepen, maar door de digitalisering is de online omgeving in toenemende mate van belang geworden als context voor jeugdcriminaliteit: niet alleen als plek voor nieuwe delictsvormen (cybercriminaliteit), maar ook als omgeving waar jongeren met elkaar communiceren en zich naar elkaar presenteren. In dit vak doe je uitgebreid kennis en inzicht op met betrekking tot het fenomeen jeugdcriminaliteit en de recente ontwikkelingen daarin.

Na afloop van de collegereeks ben je op de hoogte van de belangrijkste verbanden tussen jeugdcriminaliteit met persoonskenmerken van jongeren, gezinsomstandigheden, relaties met leeftijdsgenoten en online interacties tussen jongeren, en je kan deze ook duiden aan de hand van recente criminologische theorieën. In het vak draag je actief bij door discussie en het uitvoeren van twee opdrachten, en je hoort in gastcolleges van professionals uit het veld over jeugdcriminaliteit in de praktijk.

In blok 2 werk je het onderzoeksidee verder uit tot een onderzoeksopzet. Samen met je begeleider ga je aan de slag met de het verfijnen van de onderzoeksvragen, en bespreek je belangrijke literatuur, theoretische concepten en onderzoeksmethoden.

In de master Criminologie kunnen 5 EC aan een keuzevak worden besteed. Deze 5 EC kunnen op verschillende manier ingevuld worden. Je kunt een vak uit het andere profiel van de master kiezen of je kunt zelf een keuzevak inbrengen. Je kunt kiezen uit vakken die door de EUR worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om een keuzevak te volgen aan een andere universiteit. Je kunt het vrije keuzevak volgen in blok 1, 2, 3 of 4. Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

Dit Engelstalige vak richt zich op hedendaagse vraagstukken in stedelijke gebieden, waaronder gentrificatie, stigma, migratie, digitalisering, criminaliteit, deviantie en (on)veiligheid. We behandelen de geschiedenis van deze vraagstukken en relevante theorieën, en verkennen hoe dergelijke vraagstukken onderzoek naar steden hebben gevormd. We onderzoeken ook de verbanden tussen deze verschillende stedelijke vraagstukken. Ten slotte richt het vak zich op hoe dergelijke kwesties in de praktijk vorm krijgen en hoe ze empirisch kunnen worden bestudeerd.

Terrorisme, extremisme en de controle hiervan zijn thema’s die vooral sinds 9/11 tot veel zorgen hebben geleid. Sindsdien is het wetenschappelijk onderzoek naar deze verschijnselen enorm uitgebreid en zijn wetenschappers, beleidsmakers en advocaten op zoek naar instrumenten om dit probleem onder controle te houden.

Dit Engelstalige vak geeft enerzijds inzicht in deze verschijnselen waarbij thema’s als de definities, geschiedenis en kenmerken, verklaringen, de relatie tussen misdaad en terreur, radicaliseringsprocessen en de aantrekkingskracht van extremistische groepen maar ook de weerstand tegen en terugtrekking uit deze groepen worden besproken. Daarbij komen ook meer recente thema’s zoals complotdenken en de cyberdimensie aan bod. Anderzijds richt dit vak zich op het beleid en de juridische benadering van terrorisme en hun relatie tot de mensenrechten. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de bestaande dilemma’s in de controle van terrorisme, extremisme en radicalisering en de mogelijk onbedoelde gevolgen hiervan.

In blok 3 en 4 begin je met de uitvoering van de dataverzameling en -analyse. Afhankelijk van het soort onderzoeksvragen, het type onderzoek en de bijpassende methode die in de onderzoeksopzet staan beschreven, zul je in overleg met je begeleider vorm en inhoud geven aan de verdere invulling van deze fase.

In de master Criminologie kunnen 5 EC aan een keuzevak worden besteed. Deze 5 EC kunnen op verschillende manier ingevuld worden. Je kunt een vak uit het andere profiel van de master kiezen of je kunt zelf een keuzevak inbrengen. Je kunt kiezen uit vakken die door de EUR worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om een keuzevak te volgen aan een andere universiteit. Je kunt het vrije keuzevak volgen in blok 1, 2,3 of 4. Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

Aan de hand van verschillende historische en hedendaagse voorbeelden van georganiseerde criminaliteit analyseer je in dit Engelstalige vak de definitie en oorzaken van en de reacties op georganiseerde criminaliteit. Dit vak beoogt dat studenten een kritisch begrip ontwikkelen van de definitie en het meten van georganiseerde criminaliteit en inzicht krijgen in hoe het wetenschappelijke en beleidsdebat zich heeft ontwikkeld.

Ten tweede beoogt dit vak inzicht te geven in de verschijningsvormen van en verklaringen voor georganiseerde criminaliteit, met een focus op schade, slachtoffers, daders, motieven, opportuniteiten, modus operandi en sociale inbedding ervan. Ten derde is dit vak gericht op het evalueren van verschillende lokale en (inter)nationale preventie- en controlemaatregelen en het ontwerpen van een eigen beleidsplan.

Het jeugdstrafrecht wordt in dit vak vanuit twee verschillende invalshoeken bezien, namelijk die van de wetgever en die van de rechtspraktijk, daarbij is er ook specifiek aandacht voor het perspectief van de jeugdige zelf. Vragen die in dit vak aan bod komen zijn: hoe gaan wij in het Nederlands strafrecht met jeugdige delictplegers om? Hoe is dat in vergelijking met andere landen? Heeft deze aanpak de gewenste effecten en hoe weten we dat eigenlijk?

We starten daarvoor met een overzicht van de ontwikkeling van het jeugdstrafrecht in relatie met het jeugdbeschermingsrecht. Vervolgens gaan we dieper in op het huidige strafproces en sanctiestelsel voor jeugdigen. In het vak wordt bovendien aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, de praktijk en het onderzoek naar de effectiviteit van alternatieve sancties zoals gedragsinterventies, behandelingen en begeleidingstrajecten. Aan het einde van het vak heb je kennis over en inzicht in de toepassing

In blok 3 en 4 begin je met de uitvoering van de dataverzameling en -analyse. Afhankelijk van het soort onderzoeksvragen, het type onderzoek en de bijpassende methode die in de onderzoeksopzet staan beschreven, zul je in overleg met je begeleider vorm en inhoud geven aan de verdere invulling van deze fase.

In de master Criminologie kunnen 5 EC aan een keuzevak worden besteed. Deze 5 EC kunnen op verschillende manier ingevuld worden. Je kunt een vak uit het andere profiel van de master kiezen of je kunt zelf een keuzevak inbrengen. Je kunt kiezen uit vakken die door de EUR worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om een keuzevak te volgen aan een andere universiteit. Je kunt het vrije keuzevak volgen in blok 1, 2, 3 of 4. Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

In dit laatste blok rond je de dataverzameling en -analyse af en schrijf je je masterscriptie af. Je verzamelt mogelijk nog data, analyseert deze en schrijft verder aan het eindconcept van je masterscriptie.     

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen