Algemene voorwaarden niet-initieel onderwijs van ESSB Academy

EUR Algemene Voorwaarden Niet-Initieel Onderwijs 2019, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 7 maart 2019.

1.1 Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze AVW NIO.

a) ‘Aanbieder Opleiding’: (onderdeel van) de EUR die de Opleiding verzorgt;

b) 'Aankondiging’: door de Aanbieder Opleiding ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige programma-informatie ten aanzien van organisatie en inhoud van een Opleiding;

c) ‘Aanmeldingsformulier’: het door de Aanbieder Opleiding aan de Cursist verstrekte standaard aanmeldingsformulier voor het niet-initiële onderwijs, dat door de Cursist ter inschrijving voor de Opleiding dient te worden ingevuld conform het bepaalde in Artikel 3.2;

d) ‘AVW NIO’: deze algemene voorwaarden van de Aanbieder Opleiding ten behoeve van niet-initieel onderwijs, en vastgesteld door het College van Bestuur van de EUR;

e) ‘Artikel’: een artikel of bepaling van deze AVW NIO

f) ‘Cursist’: de wederpartij van de Aanbieder Opleiding;

g) ‘Cursus’: (een deel van) de Opleiding

h) 'EUR': de publiekrechtelijke rechtspersoon Erasmus Universiteit Rotterdam, gevestigd te (3062 PA) Rotterdam, aan de Burgemeester Oudlaan 50

i) ‘EUR-register niet-initieel onderwijs ’: een overzicht van cursussen en opleidingen, waarin tevens de te behalen certificaten en diploma’s worden vermeld

j) ‘Opleiding’: iedere opleiding, leergang, cursus en/of andere onderwijsvorm, welke opleiding niet behoort tot het initiële onderwijs zoals bedoeld in artikel 1.1 onder e van de Wet van 8 oktober 1992 houdende bepalingen met betrekking tot het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (“WHW”), en welke opleiding als zodanig door het College van Bestuur van de EUR is erkend door middel van registratie in het EUR-register niet-initieel onderwijs dan wel is aangemeld bij College van Bestuur van de EUR

k) ‘Overeenkomst’: iedere ingevolge Artikel 3.van deze AVW NIO tussen de Aanbieder Opleiding en de Cursist gesloten overeenkomst

l) ‘Toepasselijke Regeling’: een door de Aanbieder Opleiding opgestelde, en (eventueel) door de EUR vastgestelde regeling of reglement, waarin naast onderwijs-gerelateerde bepalingen tevens bepalingen over rechtsbescherming en een klachtregeling zijn opgenomen

m) ‘Schriftelijk’: op schrift of “langs elektronische weg” als bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.

2.1 De AVW NIO zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Aanbieder Opleiding en de Cursist in verband met een Opleiding.
2.2 Van de AVW NIO kan slechts Schriftelijk, door middel van een door de Aanbieder Opleiding en de Cursist ondertekende Overeenkomst, worden afgeweken.
2.3 In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van de AVW NIO en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.
2.4 Toepasselijkheid van door de Cursist gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.1 Alle aanbiedingen van de Aanbieder Opleiding zijn vrijblijvend.
3.2 Een Overeenkomst tussen de Aanbieder Opleiding en de Cursist komt tot stand zodra de Aanbieder Opleiding de ontvangst van het door de Cursist volledig en naar waarheid ingevulde Aanmeldingsformulier aan de Cursist Schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 De Aanbieder Opleiding kan de deelname van een Cursist aan de Opleiding weigeren als het maximum aantal Cursisten voor de desbetreffende Opleiding met de deelname van de Cursist zou worden overschreden of als de Cursist, naar het oordeel van de Aanbieder Opleiding, niet aan de eventuele toelatingsvereisten voor de Opleiding voldoet.

De Opleiding vindt plaats op een door de Aanbieder Opleiding vastgestelde locatie en tijdstip, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

5.1 De Cursusprijs is exclusief BTW en inclusief Cursus-materiaal.
5.2 Betaling door de Cursist dient plaats te vinden binnen 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum en vóór aanvang van de Opleiding door storting op een door de Aanbieder Opleiding aangegeven bank- of girorekening, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Betaling door de Cursist dient uitsluitend te geschieden in Nederlandse valuta (euro), zonder verrekening, korting of opschorting. Indien en voor zover er transactiekosten verbonden zijn aan de door de Cursist gekozen wijze van betaling, zijn deze kosten voor rekening en risico van de Cursist.
5.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Cursist, onverminderd de overige rechten van de Aanbieder Opleiding en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.
5.5 Indien de betaling door de Cursist niet in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel 5 is geschied, behoudt de Aanbieder Opleiding zich, onverminderd de andere haar toekomende rechten, het recht voor deelname van de Cursist aan de Opleiding te weigeren tot het tijdstip waarop de betaling in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel 5 is geschied.
5.6 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die de Aanbieder Opleiding heeft gemaakt als gevolg van de niet-nakoming van de Cursist, komen voor rekening van de Cursist.

5.7 Betalingen van de Cursist strekken primair ter voldoening van de in Artikel 5.5 bedoelde verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat de Aanbieder Opleiding aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Cursist ter zake.

6.1 De Cursist heeft het recht om zijn deelname aan de Opleiding Schriftelijk te annuleren.
6.2 Bij annulering is de Cursist te allen tijde en in ieder geval minimaal het deel van het Cursusgeld tot het moment dat de Schriftelijke annulering door de Aanbieder Opleiding is ontvangen, verschuldigd. Een eventuele annulering dient te worden geadresseerd aan de Aanbieder Opleiding. Het anders verschuldigde wordt Schriftelijk overeengekomen.
6.3 Indien de Cursist het door hem aan de Aanbieder Opleiding onverschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal de Aanbieder Opleiding het aan de Cursist toekomende bedrag, met inachtneming van dit Artikel 6, aan de Cursist terugbetalen op een door de Cursist aangewezen bank- of girorekening.
6.4 De Aanbieder Opleiding behoudt zich het recht voor de Opleiding uit te stellen of geen doorgang te laten vinden indien het aantal aanmeldingen voor de Opleiding onvoldoende is. De Cursist zal daarvan binnen een redelijke termijn voor aanvang van de Opleiding Schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
6.5 De Aanbieder Opleiding is gerechtigd de Cursist de toegang tot de Opleiding te ontzeggen dan wel de Overeenkomst te beëindigen indien de Cursist de regels zoals bedoeld in Artikel 7.2 en 7.3, naar het oordeel van de Aanbieder Opleiding, niet of onvoldoende naleeft.

7.1 De Aanbieder Opleiding spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en de kwaliteit van de Opleiding te bewaken. De Aanbieder Opleiding stelt de Opleiding vast en mag de Opleiding te allen tijde wijzigen onder bewaking van de kwaliteit daarvan.
7.2 De Cursist is gehouden de door de Aanbieder Opleiding voorgeschreven regels, waaronder in ieder geval zijn begrepen deze AVW NIO en/of de Toepasselijke Regeling strikt na te leven. Bij tegenstrijdigheden tussen de Toepasselijke Regeling en deze AVW NIO gaan de bepalingen van de AVW NIO voor.
7.3 De Cursist dient zich naast de regels zoals genoemd onder Artikel 7.2 zich tevens te houden aan de EUR-regels, richtlijnen en aanwijzingen met betrekking tot de goede gang van zaken op de EUR-terreinen en in de EUR-gebouwen, en een verantwoord gebruik van de EUR voorzieningen (Zie: https://www.eur.nl/sites/corporate/files/ordereglement_gebouwen_en_terr…).

8.1 Indien de Toepasselijke Regeling geen klachtenprocedure bevat of anderszins de rechtsbescherming voor Cursisten regelt, geldt de in dit Artikel 8 gegeven klachtenregeling.
8.2 Een Cursist kan een gemotiveerde en Schriftelijke klacht met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst indienen bij de Aanbieder Opleiding.
8.3 Indien de Aanbieder Opleiding de ingediende klacht gegrond bevindt, zal de Aanbieder Opleiding ofwel de Overeenkomst alsnog uitvoeren op de wijze zoals overeengekomen tussen de Aanbieder Opleiding en de Cursist, of, afhankelijk van de aard van de klacht, een alternatieve oplossing proberen te vinden.

8.4 Een klacht dient binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming, doch uiterlijk binnen 3 (drie) kalendermaanden na de laatste dag van de Opleiding, niet zijnde de dag waarop uitsluitend een examen of toets wordt afgelegd, Schriftelijk te worden ingediend met een gedetailleerde omschrijving en onderbouwing van de klachten, bij gebreke waarvan de Cursist de Aanbieder Opleiding niet meer aansprakelijk kan stellen in verband met de klacht.
8.5 De Cursist is niet gerechtigd de betaling ter zake van de Opleiding op te schorten op de enkele grond dat door Cursist een klacht en/of een reclame is ingediend.
8.6 De Cursist heeft recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door hem aan de Aanbieder Opleiding betaalde prijs voor de Opleiding indien en voor zover de door hem ingediende klacht door de Aanbieder Opleiding gegrond is bevonden en het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst voor de Cursist aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is ten gevolge van de tekortkoming van de Aanbieder Opleiding.
8.7 Vorderingen of verweren gebaseerd op de stelling dat de uitvoering van de Overeenkomst niet beantwoordt aan hetgeen de Cursist redelijkerwijs mocht verwachten, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na afloop van de Opleiding.
8.8 De Cursist kan bij ernstige misstanden, die niet in onderling overleg tussen Aanbieder Opleiding en de Cursist kunnen worden opgelost, de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de EUR raadplegen (Zie: https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/vertro…).

9.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van de Aanbieder Opleiding, is de Aanbieder Opleiding, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat door de Cursist voor de Opleiding werd betaald.
9.2 De Aanbieder Opleiding is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval is begrepen, maar niet beperkt is tot gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie en/of schade als gevolg van verloren werk- en/of reistijd.
9.3 De Aanbieder Opleiding is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de Cursist, ongeacht waar de Opleiding plaatsvindt.
9.4 De Aanbieder Opleiding is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, behoudens ingeval van opzet of grove nalatigheid.
9.5 De in dit Artikel 9.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de aansprakelijkheid van de Aanbieder Opleiding voor de desbetreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van de Aanbieder Opleiding en de desbetreffende verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is de Aanbieder Opleiding slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende verzekering wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval. De Aanbieder Opleiding is niet verplicht rechten onder enige door haar afgesloten verzekering geldend te maken, indien zij door de Cursist aansprakelijk wordt gehouden. Het bepaalde in Artikelen 9.2, 9.3 en 9.4 is onverkort van toepassing.

9.6 De Aanbieder Opleiding bedingt alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
9.7 De Aanbieder Opleiding mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Cursist in te roepen.

10.1 Indien de behoorlijke nakoming door de Aanbieder Opleiding ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de Aanbieder Opleiding komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 10.2, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft de Aanbieder Opleiding het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
10.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van de Aanbieder Opleiding komen, zijn: te kort aan gastdocenten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden van voor de Opleiding benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van de Aanbieder Opleiding of transportondernemingen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.
10.3 De Aanbieder Opleiding zal de Cursist zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtsituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de Overeenkomst kan uitvoeren.

11.1 De Cursist mag, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Aanbieder Opleiding, gebruik maken van logo's, octrooien, auteursrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van de Aanbieder Opleiding in het kader van de Overeenkomst.
11.2 Op het door de Aanbieder Opleiding verstrekte Cursusmateriaal berusten intellectuele eigendomsrechten die aan de Aanbieder Opleiding en/of derden toebehoren. Uit en van het door de Aanbieder Opleiding verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige gegevensdrager, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld, zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Aanbieder Opleiding.
11.3 Het is de Cursist verboden om van de Aanbieder Opleiding verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het toepasselijk recht.

12.1 De in het kader van de Opleiding door de Cursist verstrekte persoonsgegevens, zoals gevraagd in het Aanmeldingsformulier, worden door de Aanbieder Opleiding conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens bestaat uit het inschrijven van de Cursist voor de Opleiding, de communicatie tussen de Aanbieder Opleiding en de Cursist, het administreren van de resultaten van de Cursist, en eventueel voor de evaluatie van de Cursus (“Doel”). De Aanbieder Opleiding zal de persoonsgegevens niet voor een ander Doel dan hier omschreven gebruiken. Indien de Aanbieder Opleiding de persoonsgegevens wel voor een ander Doel de
EUR Algemene Voorwaarden Niet-Initieel Onderwijs 2019, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel op 7 maart 2019.
persoonsgegevens wenst te gebruiken, zal de Cursist steeds van tevoren Schriftelijk op de hoogte worden gebracht, waarop de Cursist zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens zal moeten geven. Een daarvan afwijkend Doel wordt omschreven in de Overeenkomst, en de toestemming voor het andere Doel geeft de Cursist door ondertekening van de Overeenkomst.
12.2 De Aanbieder Opleiding bewaart de persoonsgegevens van Cursist niet langer dan noodzakelijk is voor het Doel van de verwerking, en tevens om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
12.3 De Cursist heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. De Cursist doet daartoe een Schriftelijk verzoek, te richten aan de Aanbieder Opleiding.
12.4 De EUR campus wordt beveiligd door camera’s. De Cursist dient voor privacy gerelateerde bepalingen het Reglement Cameratoezicht op de website van de EUR te raadplegen.
12.5 Indien de Aanbieder Opleiding een eigen Privacy statement hanteert, gaat dit eigen Privacy statement voor op de privacyregeling in dit Artikel 12.

Indien enige bepaling van deze AVW NIO geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van de AVW NIO van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van de AVW NIO.

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Aanbieder Opleiding en de Cursist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien een geschil na een in deze AVW NIO opgenomen of in de Toepasselijke Regeling geregelde klachtenprocedure niet tot een voor de Cursist bevredigend resultaat heeft geleid, kan de Cursist in beroep gaan bij de Geschillencommissie niet-initiële opleidingen van de EUR of een andere toepasselijke geschillencommissie, echter alleen indien de Toepasselijke Regeling daarin voorziet. Indien dit laatste niet het geval is, kan de Cursist onmiddellijk naar de burgerlijke rechter.
14.3 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Aanbieder Opleiding en de Cursist voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst en/of de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede in verband met deze AVW NIO.

15.1 Deze Algemene Voorwaarden Niet-Initieel Onderwijs worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Niet-Initieel Onderwijs.
15.2 De citeertitel wordt afgekort als: AVW NIO.
15.3 Deze AVW NIO zijn geldig vanaf 1 maart 2019.
15.4 Deze AVW NIO zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam op 7 maart 2019.
15.5 Deze AVW NIO zijn gepubliceerd op de website van EUR: https://www.eur.nl/.
15.6 Deze AVW NIO zijn in het Engels vertaald. In geval van strijdigheid tussen de Engelse vertaling en de Nederlandse versie, prevaleert de Nederlandse versie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen