Erasmus Institute on Culture and Stratification

Wat onderzoeken we?

Wij onderzoeken actuele maatschappelijke conflicten en sociale scheidslijnen, zoals verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden, en tussen aanhangers van verschillende politieke partijen. Daarbij richten we ons op allerlei thema’s, zoals:

  • Hoe kunnen we begrijpen dat vooral laagopgeleiden de politiek wantrouwen, minder vaak meedoen aan burgerinitiatieven, zich vaker verzetten tegen klimaatmaatregelen, en meer te maken hebben met gezondheidsproblemen als obesitas?
  • Waarom zijn vooral hoogopgeleiden kritisch over vaccinaties voor hun kinderen?
  • Welke groepen staan er tegenover elkaar in maatschappelijke discussies over immigratie en integratie, uitkeringen of de Europese Unie?
  • Hoe definiëren jongeren ‘goede seks’?
  • En hoe valt te begrijpen dat een groot deel van de bevolking zich nauwelijks druk maakt over de sterk toegenomen inkomensongelijkheid?

Waarom doen we dit onderzoek? 

Wat drijft groepen die tegenover elkaar staan? Die vraag is cruciaal om maatschappelijke conflicten en, bijvoorbeeld, verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden goed te kunnen begrijpen. Ons onderzoeksteam probeert te achterhalen hoe verschillende groepen zelf tegen omstreden thema’s aankijken, waarom dat zo is en hoe dat hun handelen drijft. Dat onderscheidt ons onderzoek van veel andere studies naar dezelfde thema’s.

Op welke manier doen wij onderzoek?

Wij gebruiken uiteenlopende onderzoeksmethoden. Om nieuwe verklaringen te ontwikkelen houden wij bijvoorbeeld diepgravende interviews en focusgroepen met kleine aantallen respondenten, zoals hoogopgeleide ouders die hun kinderen niet laten vaccineren. Daarnaast gebruiken wij methoden waarmee we de relevantie van die theorieën systematisch onderzoeken. Onze theorieën testen we bijvoorbeeld met vragenlijsten die worden ingevuld door een groot aantal mensen die een willekeurige steekproef uit de bevolking vormen.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Ons onderzoek biedt nieuwe inzichten doordat wij intensief bestuderen hoe bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld leden van de ‘Gele Hesjes’ of jongeren, zelf tegen belangrijke maatschappelijke vraagstukken aankijken. Die inzichten zijn op verschillende manieren relevant.

Ons onderzoek helpt om allerlei maatschappelijke discussies te doorgronden: wie staan er tegenover elkaar bij conflicten over bijvoorbeeld de Europse Unie of sociale zekerheid? Wat zijn precies hun standpunten, en hoe kunnen we dat begrijpen?

Verder is ons onderzoek relevant voor beleidsmakers. Niet doordat we standpunten innemen over wat er moet gebeuren. Maar ons onderzoek maakt inzichtelijk onder welke omstandigheden bepaald beleid wel of niet tot de gewenste uitkomsten leidt.

Ons onderzoek is bijvoorbeeld relevant voor initiatieven gericht op gedragsverandering, zoals gezonder eten of meer bewegen. Ons onderzoek toont waarom deze initiatieven voor bepaalde groepen werken en voor andere niet. Ironisch genoeg blijken goedbedoelde campagnes sommige groepen juist aan te zetten tot het omgekeerde van wat deze interventies proberen te bereiken. Wij laten zien waarom.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen