Manifest voor het versterken van het onderwijs in Rotterdam

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent heeft voor het nieuwe Rotterdams college en onderwijsbesturen het Manifest voor het Rotterdamse onderwijs opgesteld. In het Manifest 'Samen talenten en kansen versterken' staan gerichte, praktische aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs om de ambitie van het nieuwe Rotterdamse college waar te maken.

In het manifest gaat bijzondere aandacht uit naar de Basismonitor Onderwijs van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De resultaten van de meest recente monitor (2018) vormen de context van dit manifest. Uitkomsten uit de monitor vormen het uitgangspunt voor een zestal onderwerpen waar het manifest op ingaat:

  1. Kwaliteit van instructie
  2. Versterking van transitiemomenten in het basis- en voortgezet onderwijs
  3. De route naar hoger onderwijs
  4. De overgang tussen beroepsonderwijs en arbeid
  5. De afstemming van leefwereld
  6. Het vergroten van onderwijskansen

Basismonitor Onderwijs NPRZ

De Kenniswerkplaats voert voor het programma Nationaal Programma Rotterdam Zuid (nprz) de Basismonitor Onderwijs uit. Dit gebeurt door middel van een jaarlijks onderzoek naar de onderwijspositie van leerlingen die wonen in Rotterdam Zuid. De monitor heeft betrekking op alle onderwijsniveaus behalve de voorschoolse periode. Over het hoger onderwijs wordt beperkt gerapporteerd.

Science meets City

Het manifest sluit aan op de tien suggesties voor het nieuwe college van Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam.
Rotterdam heeft een toenemend aantal Rotterdammers nodig dat kan en wil meedenken in de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving, met aandacht voor techniek, kunst en cultuur, slimme, duurzame haven en een circulaire economie. Wat is nodig om (nog) meer jongeren in en door te laten stromen naar het hoger onderwijs en hen in staat te stellen tot succesvol afstuderen om vervolgens een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzaam en inclusief Rotterdam?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen