Bekijk het studieprogramma

Economie en Bedrijfseconomie

Het studieprogramma in het kort

Economie en Bedrijfseconomie is een breed georiënteerde bacheloropleiding waarin je wordt opgeleid tot een allround econoom die uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken uit verschillende invalshoeken kan bekijken en oplossen. Dat gebeurt aan de hand van een vast programma in de eerste twee jaar, gevolgd door een specialisatiejaar. De studie onderscheidt zich door een brede basis in algemene economie en bedrijfseconomie. Dat vind je ergens anders niet.

Het eerste jaar: een stevige basis

Het eerste collegejaar bestaat uit vijf blokken van acht weken. Per blok volg je twee vakken en werk je aan academische vaardigheden. De vakken in het eerste jaar variëren van micro- tot macro-economie, van accounting tot wiskunde, en van filosofie tot organisatie en strategie. We combineren colleges met kleinschalige werkgroepen waar je aan opdrachten kunt werken en je kunt voorbereiden op examens. In academische vaardigheden sessies, begeleid door een studentenmentor, werk je aan studievaardigheden, presentaties, schrijfvaardigheid en debatteren. 

Het tweede en derde jaar: verbreden, verdiepen en toepassen

In je tweede collegejaar verdiep je je kennis van de onderwerpen die je in het eerste jaar hebt behandeld. Ook maak je kennis met nieuwe onderwerpen, zoals internationale economie, finance en marketing. Maar het gaat niet alleen om theorie: al onze vakken bestaan uit colleges en praktische opdrachten in kleine groepen.

In je derde en laatste jaar heb je zelf de regie. Je kiest je specialisatie en hebt de mogelijkheid om je studie breder te maken met keuzevakken en een minor. Dit is ook het moment om een stage te lopen of deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma met een van onze vele partneruniversiteiten in het buitenland.

Onderwijsvormen

Ons onderwijs omvat verschillende vormen, van de traditionele grootschalige colleges tot educatieve video's, e-learning en gastcolleges. Ook zijn er kleinschalige tutorials (maximaal 30 studenten) en praktische seminars in het derde jaar (maximaal 24 studenten). Als student werk je aan groepsopdrachten, tussentijdse examens, je leest en bespreekt zowel academische als praktijkgerichte literatuur, en je werkt aan je bachelorscriptie of stageverslag tegen het einde van je studie.

Taal van je opleiding

De voertaal van Economie en Bedrijfseconomie is Nederlands. Je studieboeken zijn vanaf het eerste jaar Engelstalig. In het tweede jaar krijg je een aantal Engelstalige vakken en in het derde jaar worden al je vakken in het Engels onderwezen.

Vakkenoverzicht BSc Economie en Bedrijfseconomie

Je sluit je bachelorfase af met een scriptie over een onderwerp uit je major.

Studie in cijfers

12-18u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
80%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Studieschema

De Take-Off is het introductieprogramma voor alle nieuwe  studenten aan Erasmus School of Economics. Tijdens dit introductie evenement maak je kennis met je studie, je medestudenten en de faculteit. Het programma bestaat onder meer uit een studie-introductie, uitleg over de systemen en een kennismaking met de studieverenigingen.
 

Mentoraat betreft colleges in blok 1 plus studievoortgangsgesprekken in blok 2 en 3. Elke mentorgroep bestaat uit maximaal vijftien studenten, die begeleid worden door een vaste mentor (een ouderejaarsstudent). Tijdens plenaire bijeenkomsten ontvangen de studenten informatie over het studeren aan de ESE en worden effectieve studiemethoden besproken. Daarnaast heeft elke student verschillende individuele gesprekken met de mentor om zijn of haar studieresultaten te bespreken.

 • Eigenschappen van functies
 • Differentiëren
 • Optimalisatie van functies met 1 variabele
 • Functies met meerdere variabelen
 • Comparatieve statica
 • Optimalisatie van functies met meerdere variabelen
 • Optimalisatie onder een restrictie

De cursus omvat de volgende, niet uitputtende lijst van onderwerpen:

 • Basis boekhoudtechnieken
 • Basis definities in Boekhouden, management accounting en Fincial accounting.
 • Inkoop en verkoop van goederen
 • Afschrijving op vaste activa
 • Financiering van het bedrijf
 • Waardering en verwerking van voorraden
 • Analyse van jaarrekeningen
 • Het belang van het analyseren en beheersen van kosten
 • kostenallocatie.

Het vak Academische vaardigheden bestaat uit verschillende modules:

 • Module A: Academische communicatievaardigheden. Deze module vindt plaats in blok 2 en is inhoudelijke gekoppeld aan micro-economie. Studenten oefenen hun presentatievaardigheden. Daarnaast moeten de studenten enkele opdrachten uitvoeren en een presentatie geven.
 • Module B: Academische schrijfvaardigheden. Deze module vindt plaats in blok 3 en is inhoudelijk gekoppeld aan Macro-economie. Studenten werken aan opdrachten op het gebied van literatuuronderzoek.
 • Module C: Academische onderzoeksvaardigheden. Deze module vindt plaats in blok 4 en is inhoudelijk gekoppeld aan het vak Gedragseconomie. Studenten werken aan opdrachten op het gebied van dataonderzoek en de rapportage van onderzoeksresultaten.
 • Module D: Zelfstandig uitvoeren van onderzoek, het presenteren van onderzoek en zelfreflectie. Dit gedeelte vindt plaats in blok 5 en is inhoudelijk gekoppeld aan het vak Organisatie & Strategie. Studenten werken aan opdrachten gedurende het hele blok, uitmondend in het schrijven van een paper. Het paper wordt tijdens de laatste bijeenkomst mondeling gepresenteerd. Als afsluiter maken de studenten een opdracht waarin ze moeten reflecteren op hun huidige onderzoekscapaciteiten.

Na een algemene inleiding in de micro-economie zal de aandacht uitgaan naar de keuzetheorie. Uitgangspunt is dat economische handelingen doelgericht zijn: de beperkte middelen die een subject voorhanden heeft worden zodanig gebruikt dat een bepaalde doelstelling bereikt wordt. Dit algemene uitgangspunt wordt op de handelingen van de consument en producent toegepast. Vervolgens komt het functioneren van markten aan de orde. Ook wordt een begin gemaakt met het analyseren van strategische interactie met behulp van de speltheorie.

 • Basiskennis computergebruik en veiligheid
 • Basaal begrip van het oplossen van eenvoudige algoritmische problemen
 • Informatiesystemen in het bedrijfsleven
 • Spreadsheets en spreadsheet modellen
 • Basisprincipes van modelleren in spreadsheets
 • Optimaliseren met spreadsheets
 • Introductie tot databases

 • Inleiding
 • Nationale Rekeningen
 • Economische Groei
 • Arbeidsmarkt
 • Budgetrestricties
 • Consumptie en Investeringen
 • Geldvraag en Geldaanbod
 • Macro-economisch evenwicht
 • Inflatie
 • Macro-economisch evenwicht met inflatie
 • Financiële markten
 • De wisselkoers
 • Vraagbeleid
 • Budgettair beleid en overheidsschuld
 • Aanbodbeleid

Dit vak geeft een inleiding in beschrijvende statistiek, waarschijnlijkheidsrekening en verklarende statistiek. Er wordt aandacht besteed aan toepassingen van de statistiek in de economie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn beschrijvend-statistische maatstaven voor één variabele en de grafische voorstellingen ervan, samenhang tussen twee variabelen en lineaire regressie.
Onderwerpen uit de waarschijnlijkheidsrekening zijn kansrekening, de stelling van Bayes, verdelingen van kansvariabelen, waaronder de Poisson verdeling die een belangrijke rol speelt bij de analyse van wachttijdproblemen.

Verder wordt aandacht geschonken aan het schatten van het gemiddelde van een kwantitatieve variabele en aan het toetsen van hypothesen over dit gemiddelde zowel met als zonder een bekende standaarddeviatie. Ook komt een toets op het verschil in proporties aan de orde.
Tijdens de practica krijgen de studenten gelegenheid te werken aan opdrachten die betrekking hebben op de behandelde stof en die representatief zijn voor het examen.

 • Speltheorie
 • Integraalrekening
 • Lineair programmeren
 • Matrix- en vectoralgebra

Kwesties uit de methodologie van de economie, zoals de vragen hoe onrealistisch economische modellen mogen en moeten zijn en hoe we kunnen beoordelen hoe groot hun verklarende kracht is, en kwesties uit de ethiek van de economie, zoals de vraag naar het doel van economisch beleid, naar ongelijkheid, verdelende rechtvaardigheid en morele grenzen van de markt, worden in de hoorcolleges geïntroduceerd en toegelicht. In vijf werkgroepen worden ethische kwesties in het bedrijfsleven en in de markt besproken en geanalyseerd. Door actief met de materie bezig te zijn ontwikkelen studenten een sterker moreel besef en maken zij zich denkkaders eigen om tot een meer doordachte en evenwichtige eigen oordeelsvorming te komen.

Een standaard veronderstelling in de economie is dat mensen zich gedragen als "homo economicus". Homo Economicus is rationeel en zelfzuchtig met onbegrensde cognitieve capaciteiten. De psychologie heeft aangetoond dat mensen zich niet gedragen als Homo Economicus. Daarom kunnen economische en financiele modellen tot verkeerde voorspellingen en beleidsadviezen leiden. Dit vak zal een overzicht geven van de problemen waar economische en financiele modellen tegenaan lopen en hoe zij kunnen worden verbeterd aan de hand van psychologische inzichten. Het vak leert studenten met een bredere en meer kritische blik naar hun eigen vakgebied te kijken en te herkennen waar economisch en financieel beleid kan worden verbeterd.

De inhoud van het vak organisatie en strategie is onderverdeeld in drie blokken: de onderneming, de markt, en de [macro-]omgeving.
Naast een theoretische verklaring van de begrippen wordt er veel aandacht besteed aan het uitleggen en de relevantie van de behandelde begrippen door middel van uitgebreide praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt zowel in de hoorcolleges, de gastcolleges, de practica als tijdens de vaardigheden bijeenkomsten.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
De onderneming:

 • De horizontale en verticale grenzen van de onderneming.
 • Agency en coordinatie.
 • Alternatieven voor maak-of-koop beslissingen.
 • Diversificatie.

De markt:

 • Concurrenten en concurrentie.
 • Strategische committering en prijsrivaliteit.
 • Toetreding en uittreding.

De [macro-]omgeving:

 • Strategische positionering en concurrentievoordeel.
 • Innovatie.
 • De macro-omgeving van de onderneming.

Het vak bestaat uit twee onderdelen: personeelseconomie en publieke economie.

 • Het eerste deel van het vak bestudeert prikkels voor en motivatie van werknemers in organisaties. De rol van monetaire en niet-monetaire prikkels in het motiveren, selecteren en aantrekken van werknemers staat centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de effecten van prestatiebeloning op de motivatie en selectie van werknemers, optimaal aanname- en doorstroombeleid, onderwijs, werken in teams, promotie-toernooien, pensioenen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Het tweede deel van het vak richt zich op het functioneren van markten in het geval van publieke goederen, externaliteiten, en asymmetrische informatie, en de rol van de overheid in het verminderen van de inefficiëntie die ontstaat wanneer markten niet perfect functioneren. Ook verdelingsvraagstukken komen hierbij aan bod, evenals de beperkingen van overheidsinterventies. Tenslotte wordt de normatieve discussie van overheidsinterventie aangevuld met een positieve analyse van collectieve besluitvorming.

Dit vak vormt de brug tussen de voornamelijk beschrijvende statistiek (in FEB11005 - Toegepaste Statistiek 1) en het doen van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek (bij FEB12012 Methoden en Technieken, FEB12013 Onderzoeksproject, bij de werkcolleges, in de Master programma's, bij de scriptie, en later in de werkpraktijk).
Het vak behandelt statistische methoden en modellen die vaak worden toegepast in de economie, waarbij de juiste aanpak afhangt van de vraagstelling en van de aard van het beschikbare cijfermateriaal. De voornaamste onderwerpen zijn de volgende: toetsen, kruistabellen, ANOVA, niet-parametrische toetsen, regressie (enkelvoudig en meervoudig, tijdreeksen).
Bij de practica worden opdrachten gemaakt en besproken, waarbij practicumpunten vallen te verdienen. Studenten passen verder statistiek zelf actief toe met software.

Het vak Internationale economie houdt zich vooral bezig met de wereldeconomie als zodanig en de betrekkingen tussen landen en handelsblokken, op het gebied van internationale handel, kapitaalstromen, economische groei, wisselkoersen, financiële verstoringen, enzovoort. Hoewel uiteindelijk macro-economische grootheden centraal staan zullen deze meestal vanuit een micro-economische fundering worden opgebouwd. Daarnaast gebruiken internationaal economen regelmatig ideeen/concepten die ook hun oorsprong hebben in andere subdisciplines van de economie (bijv. micro-/macro-economie, economische geografie, monetaire economie of ontwikkelingseconomie) Het resultaat is een rijk geschakeerd geheel aan inzichten dat helpt om de oorzaken en gevolgen van de internationale economische betrekkingen tussen landen beter te begrijpen.

Tijdens deze eerste kennismaking met de fascinerende en altijd in beweging zijnde belastingwetenschap komen achtereenvolgens aan bod:

 • De plaats van de belastingheffing in het economische bestel en de economische effecten hiervan
 • De juridische vormgeving en de structuur van de belastingwetgeving
 • De belastingbeginselen en de functies van belastingheffing
 • De ondernemer en de belastingwetgeving
 • De particulier en de belastingwetgeving

Dit vak behandelt de kennis die nodig is om een onderneming te kunnen waarderen. De waarde van de onderneming beinvloedt de beurskoers van een aandeel van die onderneming en bepaalt de prijs die betaalt wordt voor de aandelen van de onderneming bij een fusie of overname. Vanuit de perspectieven van een financieel manager en de financiers van de onderneming behandelt Finance 1: valuation hoe investerings- en financieringsbeslissingen de waarde van de onderneming beïnvloeden. We gaan niet alleen uit van de klassieke rationele winst-maximalisatie denkwijze, maar besteden ook aandacht aan recente ontwikkelingen op het gebied van behavioural finance en het financieren van duurzaamheid.

Finance 1: valuation omvat hoorcolleges, tutorial sessions, webcasts en on-line oefeningen. Tijdens de wekelijks colleges behandelen verschillende docenten de stof. Tijdens de tutor sessions worden actuele case studies besproken, waardoor studenten zien hoe de stof wordt toegepast bij echte investeringsbeslissingen, beursintroducties en overnames. In webcasts worden oefeningen besproken en geven docenten extra toelichting.

De geschiedenis van het economisch denken leert ons te begrijpen waarom economen vandaag de dag denken zoals ze nu doen. Het beschrijft hoe de theorieen en denkwijzen zich hebben ontwikkeld door de tijd. Stromingen die onder andere aan bod komen zijn de volgende:

 • Klassieke school
 • Marginalisme
 • Neo-klassieke denken
 • Keynes
 • en meer recente economische benaderingen.

Het vak Methoden & Technieken reikt de studenten een toolbox aan voor wetenschappelijk economisch onderzoek. Het vak draait om kennis en vaardigheden die worden gebruikt bij fundamenteel en toegepast onderzoek in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. De gehele wetenschappelijke cyclus wordt besproken. Onderzoeksopzet en conceptueel redeneren worden benadrukt, en er wordt voortgebouwd op de vakken toegepaste statistiek, met verdieping en verbreding van diverse cross-sectionele en tijdreeks technieken.

Het doel van dit vak is de voordelen aan te tonen van het toepassen van een systematische en analytische aanpak van besluitvorming in marketing.

 • Onderdelen van de jaarrekening
 • Omzetverantwoording
 • Eigen, vreemd en hybride vormen van vermogen, effecten op winst per aandeel
 • Winstbelasting en financiele verslaggeving
 • Kasstroomoverzichten en -analyse
 • Direct Costing/Absorption Costing 
 • Kostenverbijzondering (o.a. ABC)
 • Gemeenschappelijke kosten
 • Beslissingscalculaties
 • Verschillenanalyse
 • Management Control Systems
 • Responsibility accounting
 • Transfer pricing
 • Performance measurement

Behandelde onderwerpen
1. De structuur van een onderzoeksartikel;
2. causaliteit;
3. het toetsen van nulhypothesen;
4. het interpreteren van regressieresultaten, inclusief p-waarden en betrouwbaarheidsintervallen;
5. het begrijpen van “bias” door middel van het “potential outcomes framework”;
6. het gebruiken van uni- en multivariate regressie om te voorspellen (“predict”);
7. waarom niet-experimentele data doorgaans geen consistente schatters (“consistent estimators”) van causale effecten oplevert;
8. de interne en externe validiteit van experimentele resultaten;
9. “average marginal effects” in logit regressies en “linear probability models”;
10. de interpretatie van de coëfficiënten van dummy-variabelen en interactie-termen;
11. “forecasting”;
12. het gebruken van Stata.

Studenten mogen de Minor vervangen door studeren in het buitenland, of door een stage.

 • De Keuzeruimte heeft een omvang van 12 ec als de Minor op 12 ec wordt afgerond, en 9 ec als de Minor op 15 ec wordt afgerond.

Voor Career Skills volg je in blok 4 het online zelfstudie vak Your Future Career waar je aan de slag gaat met je sollicitatievaardigheden en leert identificeren welke professionele omgeving het beste bij je past. Daarna in blok 5 kies je een Career Skills keuzevak om je verder voor te bereiden op je loopbaan.

Er is een breed aanbod van verschillende vakken, zoals Personal Effectiveness, Projectmanagement, Managing Complexity en talenvakken. Sommige vakken worden in samenwerking met studieverenigingen georganiseerd, zoals Model United Nations en Debate Workshop Cycle.

 • Een Major bestaat uit een werkcollege en drie majorvakken.

De scriptie is een individueel werkstuk over een onderwerp uit de gevolgde Major. Meer informatie over scriptieonderwerpen, scriptiebegeleiders en het schrijfproces is te vinden op de thesis hub op Canvas.

Disclaimer
Het  bovenstaande overzicht geeft een indruk van het curriculum van dit programma. Het is niet een actueel studieschema voor zittende studenten. Zij vinden hun vakschema's op MyEUR.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen