Topics voor Finance Professionals

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Programma
 3. Modulevoorzitters
 4. Programmaleiding
 5. Doelgroep
 6. Informatie
 7. Inschrijven
 8. Contact

1. Introductie

Deelname aan de Masterclass ‘Topics voor finance professionals’ van  ESAA is meer dan alleen het opdoen van kennis en inzichten vanuit de wetenschap. Er is volop ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek, interactie en reflectie. Deelnemers worden uitgedaagd om hun manier van denken en doen te spiegelen aan state-of-the-art kennis, gebracht door betrokken hoogleraren, experts en ‘thought leaders’. Deelnemers staan open voor verdieping en zien de toegevoegde waarde van het delen van kennis en ervaringen.

Deze Masterclass van de Erasmus Universiteit Rotterdam is speciaal ontwikkeld voor de finance professional die zijn vaktechnische kennis wil verbreden en verdiepen met onderwerpen die in toenemende mate van belang zijn voor zijn functie-uitoefening.

2. Programma

Module 1 – Dilemma’s bij de jaarrekening

dinsdag 8 oktober 2019
Modulevoorzitter: Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA
Sprekers: Prof. Dr. Maarten Pronk, Prof. Dr. Henk Langendijk

In deze module staan dilemma’s die kunnen worden ervaren bij het opmaken van de jaarrekening centraal. Dilemma’s zijn lastige keuzes tussen alternatieven die elk zowel voor- als nadelen kennen. We zullen belangrijke schattingsposten en posten van oordeelsvorming bespreken, waaronder het bepalen van marktwaarden (reële waarden, fair values). Een uitgebreide casus betreft de overname van een onderneming, de bepaling van de goodwill en de schattingen omtrent impairment van de goodwill in latere jaren. Soms worden verkeerde keuzes gemaakt: we geven voorbeelden van verslaggevingsfraude, waarin de oordeelsvorming (al dan niet achteraf) niet juist bleek te zijn. Een algemeen dilemma is gericht op de functie van de jaarrekening: is het vooral een compliance-document of ook een communicatiedocument, en zo ja, hoe kan optimale communicatie worden bereikt?

Deze module is zowel van belang voor de finance professional die betrokken is bij het opmaken van een jaarrekening als voor de externe accountant die de jaarrekening controleert. Deelnemers krijgen de mogelijkheid zelf hun dilemma’s voor te leggen.

Thema’s en leerdoelen

 • Het verkrijgen van inzicht in alternatieve keuzemogelijkheden bij het opmaken van een jaarrekening
 • Bewustwording van de voor- en nadelen van alternatieven
 • Het verkrijgen van inzicht in gevallen waarin onaanvaardbare keuzes zijn gemaakt, hetgeen heeft geleid tot verslaggevingsfraude
 • Het onderkennen van mogelijkheden om de communicatieve waarde van de jaarrekening te vergroten
 • Bespreking van de dilemma’s die u zelf ervaart bij het opmaken van de jaarrekening.

Module 2 - Impact maken in een complexe omgeving

dinsdag 12 november 2019
Modulevoorzitters: Sascha Krijger LLM en Judith Becker MSc LLM

De wereld wordt steeds dynamischer en complexer en de verwachtingen van organisaties (in publiek en privaat domein) ten aanzien van de invulling van taken en rollen van de financial professional veranderen mee. De tijd van de rekenmeesters is voorbij. De financial professional van de toekomst moet acteren als sparringpartner en als adviseur van management, directie en RvC. De complexe wereld waarin allerhande zaken met elkaar verbonden zijn, vragen van de finance professional dat deze als brug kan fungeren naar de (non-)financials, dat deze anderen mee moet kunnen krijgen in veranderingen en dat deze over goed ontwikkelde communicatievaardigheden beschikt. Ben Tiggelaar stelde onlangs in een column in het NRC dat de basis van goed leiderschap ligt in luisteren. Er zit een goede luisteraar in ons allemaal, deze workshop is bedoeld om het vermogen om te luisteren te vergroten.

Thema’s en leerdoelen

 • Hoe geef je invulling aan de functie van financial professional binnen een complexe wereld?
 • Welke rol speelt luisteren hierin?
 • Kennis en inzichten over luisteren en bewustwording van je eigen luistervoorkeur
 • Dilemma’s rondom luisteren op tafel leggen
 • Vertaling van het geleerde naar de toepassing in de eigen praktijk.

Naar boven

Module 3 - Lange termijn waarde creatie en businessmodellen

dinsdag 3 december 2019
Modulevoorzitter: prof. dr. Karen Maas

Sprekers: Hein Brekelmans (
ABN Amro) en Ronald Koedam (Mitsubishi Elevator Europe)

Organisaties hebben niet alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden. Organisaties hebben te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, veiligheid, gezondheid, inclusie en ketenverantwoordelijkheid. Ook het tekort aan materialen en dilemma’s rond energie en water raken organisaties. Niet financiële waarden van organisaties worden inmiddels steeds financiëler. Onderzoeken geven aan dat (de visie op) groei en continuïteit hiermee verbonden zijn. Wat zijn de onderwerpen en de waarden die er echt toe doen voor uw organisatie? Wat betekent dat voor de ondernemingsstrategie? Wat zijn de diverse businessmodellen die daarbij passen? Welke financiële en niet financiële sturing sluiten daarbij aan? Wat betekent een ander businessmodel voor verslaglegging, het opstellen en beoordelen van een business case, de posities op de balans en winst-en verliesrekening, risicomanagement en andere finance, business, audit en control onderwerpen?

Prof. dr. Karen Maas wordt in deze module vergezeld door gastsprekers Hein Brekelmans en Ronald Koedam. Samen belichten ze de thematiek vanuit diverse invalshoeken. Kennis en ervaringen vanuit wetenschap, projectonderzoek en praktijk komen afwisselend aan bod.

Thema’s en leerdoelen

 • Het verschil tussen, compliance, CSR, shared value en impact.
 • Businessmodellen met al dan niet impact in de kern van de strategie;
 • Lineaire en circulaire businessmodellen;
 • Een ander perspectief op finance, business control, auditing en riskmanagement;
 • Verslaglegging.

Module 4 – Data Integriteit

Dinsdag 7 januari 2020
Modulevoorzitter: prof. dr. Eddy Vaassen RA
Sprekers: dr. Martin Misseyer en Richard van der Pool

Met de opkomst van ‘Big Data’ en de beschikbaarheid van krachtige data-analyse instrumenten is data integriteit hoog op de agenda komen te staan van accountants en andere financiële professionals. Het is een bekend verschijnsel dat databases, of het nu gaat om interne of externe gegevens, zelden vrij zijn van fouten. Fouten in databases hebben bijvoorbeeld betrekking op een verkeerde weergave van de werkelijkheid, doublures, inconsistenties, ontbrekende gegevens, of niet tijdig verwerkte mutaties. Naarmate de integriteit van data afneemt, neemt ook de relevantie ervan af.

In de loop van de tijd is een oplossingsstrategie voor het probleem van data integriteit opgekomen die er op gericht is duidelijk af te bakenen wie, in welke rol verantwoordelijk is voor welke data op een bepaald punt in een proces. Een dergelijke strategie wordt over het algemeen aangeduid als ‘data governance’. Data governance omvat rollen en verantwoordelijkheden, standaarden, procedures, definities en meetmethoden, waarbij voortdurend bewaakt wordt of de doelstellingen van data integriteit worden gehaald.

Deze module gaat nader in op wat data integriteit is, welke praktische problemen daarbij kunnen ontstaan, welke rol data governance daarbij kan spelen, en welke innovatieve oplossingen tegenwoordig mogelijk zijn om data integriteit te verbeteren.

Thema’s en leerdoelen

 • Uiteenzetten wat het belang is van data integriteit en data governance;
 • De verschillende benaderingen van data integriteit beschrijven en in de juiste context plaatsen;
 • Identificeren welke beheersingsmaatregelen bijdragen aan een verbeterde data integriteit;
 • Een functionele beschrijving maken van de wijze waarop data analyse instrumenten kunnen worden ingezet voor het bewaken van de data integriteit;
 • De van toepassing zijnde data governance maatregelen toepassen op een casus.

Naar boven

3. Modulevoorzitters

prof.dr. Martin N. Hoogendoorn RA zie punt 4 programmaleiding voor meer informatie.

Sascha Krijger LLM is verander- en (interim en lijn)manager op strategische posities, evenals adviseur en coach van directies en besturen. Ze richt zich voornamelijk op transformatie (verandering van binnen uit) en heeft de thema’s persoonlijke groei, integriteit en diversiteit hoog in het vaandel staan.

Judith Becker MSc LLM is leidinggevende geweest bij ING en thans coach, meedenker en facilitator voor ondernemers en managementteams gericht op leiderschapsontwikkeling en strategievorming. Ze begeleidt mensen en organisaties in verandering door doelstellingen en drijfveren met elkaar te verbinden.

prof.dr. Karen Maas  is hoogleraar Accounting & Sustainability en academisch directeur Impact Centre Erasmus (ICE). Karen inventariseerde reeds in 2008 voor haar promotieonderzoek wereldwijd dertig methoden om impact te meten. Prof. dr. Karen Maas doet al jaren onderzoek naar impactdenken, -meten en sturen voor en met bedrijven, overheid, impact investeerders en NGO’s met het doel kennis hierover naar de praktijk te brengen. Ze onderzoekt de rol van bedrijven in de maatschappij, specifiek op het gebied van maatschappelijke impact, duurzaamheid en impact investing. Zij is prominent binnen de wereld van impact.

prof.dr. Eddy Vaassen RA (1961) is hoogleraar Accountancy/Associate Dean Executive Education aan Tilburg University. Daarnaast is hij verbonden aan BDO als Wetenschappelijk Adviseur IT innovaties, aan de accountants- en controllersopleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (eindverantwoordelijk voor het vak Internal Control & Accounting Information Systems), en aan de Jheronimus Academy of Data Science te Den Bosch. Hij heeft meerdere boeken geschreven en diverse artikelen gepubliceerd op het terrein van interne beheersing, auditing, informatiemanagement, en management control.

4. Programmaleiding

prof.dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Post-Master opleidingen tot Registeraccountant en Registercontroller. Tot 1 juli 2014 was hij partner vaktechniek bij Ernst & Young Accountants. Hij heeft diverse artikelen en boeken op zijn naam staan. Voorts is hij raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot 1 januari 2007 was hij voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

prof.dr. Maarten Pronk is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en director vaktechniek bij EY. Eerder werkte hij vijf jaar als waarderingsdeskundige bij PwC en is hij verbonden geweest aan de Universiteit van Tilburg. Maarten heeft publicaties over de communicatie van financiële informatie in toonaangevende onderzoekstijdschriften en in andere bladen.

drs. Celia Taia Boneco RA is sinds 2017 Chief Operating Officer van ESAA. Zij werkte voorheen een aantal jaar voor KPMG Accountants en Atos Consulting. Daarnaast heeft zij binnen de Erasmus Universiteit diverse functies en rollen vervuld. Zij is onder meer verbonden geweest aan de Erasmus School of Economics; achtereenvolgens als universitair docent Management & Financial Accounting, als financieel directeur en als hoofd P&O. Daarnaast heeft zij 9 jaar als hoofd Corporate Control gewerkt voor het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit.

Naar boven

5. Doelgroep

Deze Masterclass is gericht op ervaren professionals met een academische vooropleiding, zoals:

 • registeraccountants (zowel werkzaam bij accountantskantoren, in het bedrijfsleven of de overheid)
 • (register)controllers
 • CFO’s
 • financieel directeuren

6. Informatie

U kunt zich inschrijven voor alle modules gezamenlijk, maar ook voor individuele modules. Elke module vindt plaats op een dinsdag van 14.00 – 21.00 uur, inclusief diner.

Locatie

Alle modules vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, campus Woudestein.

Klik hier voor een routebeschrijving.

Kosten

U kunt zich inschrijven voor individuele modules. Als u meer modules wilt volgen gaat de prijs per module omlaag. De prijs voor 1 module is €995,-. De gehele Masterclass van 4 modules kost € 3.550,- vrij van btw*.

(*) De genoemde prijzen zijn inclusief diner en parkeerkaart.

Naar boven

7. Inschrijven

De groepsgrootte is maximaal 20 personen. De modules zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Download hier het inschrijfformulier

8. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot:

Elja de Jong MSc

E-mailadres
Kamer
M5-21
Ruimte
Van der Goot | Building
Adres

Burg. Oudlaan 50, Van der Goot Building
3062 PAROTTERDAM
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
 • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Elke module levert 6 PE-uren op. De gehele Masterclass levert in totaal 24 PE-uren op.