Thema's

Het lopende onderzoek van de onderzoeksgroep Recht & Gezondheidszorg betreft de volgende onderwerpen:

Recht op gezondheidszorg

De veranderingen binnen de hedendaagse gezondheidsstelsels brengen vragen met zich mee over de betekenis en de gevolgen van het recht op gezondheidszorg. Dit recht op gezondheidszorg is gebaseerd op verschillende perspectieven: internationale en nationale dimensie, de rol van verschillende rechtsbeginselen en de functie van rechtspraak, alsmede de organisatie dimensie.

Gezondheidszorgsystemen en gezondheidsrecht in internationaal perspectief, met name de Europese wet- en regelgeving

Gezondheidszorgsystemen en het nationale gezondheidsrecht worden in toenemende mate beïnvloed door internationale en Europese wet- en regelgeving. Internationale samenwerkingsverbanden zoals die op het terrein van de inkoop en uitvoering van zorg alsmede de invoering van diverse vormen van marktwerking in de gezondheidszorg maken de stelsels vatbaar voor het Europees gemeenschapsrecht. Relevante onderzoekvragen richten zich op de invloed van het internationale (Europese) recht op de verschillende nationale gezondheidszorgstelsels, in het bijzonder de structuur en financieringswet- en regelgeving.

Ontwikkeling en implementatie van patiëntenrechten 

De rechten van patiënten in de gezondheidszorg zijn voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen vragen nieuwe ontwikkelingen in de zorg om aanpassing van bestaande rechten dan wel het formuleren van nieuwe rechten, ook is er het vraagstuk van de implementatie van patiëntenrechten. Daarbij gaat het om de vraag hoe de aansluiting tussen de tekst en intentie van de wet enerzijds en de complexe praktijk van de zorg anderzijds het beste kan worden gerealiseerd.

Management van klachten en fouten, mede in relatie tot het kwaliteitsbeleid

Door veranderende opvattingen in de samenleving is de aandacht voor klachten en fouten in de gezondheidszorg sterk toegenomen. Hierdoor is de verantwoordingsplicht van hulpverleners en instellingen aan grote veranderingen onderhevig. In de wetgeving zijn de mogelijkheden om te interveniëren bij klachten en fouten de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit onderzoek richt zich op de daaruit voortvloeiende vragen: wat zijn de kenmerken en beperkingen van de mogelijkheden om in te grijpen bij klachten en fouten; hoe verhouden deze mogelijkheden zich tot elkaar; hoe luiden de verantwoordelijkheden van de partijen die van deze mogelijkheden gebruik kunnen maken?