Socio-Medical Sciences

De onderzoeksgroep richt zich op vraagstukken die samenhangen met de kwaliteit en effectiviteit van zorg voor verschillende (kwetsbare) groepen. De toename aan chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking en kwetsbare ouderen gaat gepaard met steeds grotere sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen. De veelzijdige en complexe behoeften van deze groepen vergen een aanpak die traditionele, acute zorg overstijgt. Inzichten vanuit public health, epidemiologie, medische sociologie en gezondheidspsychologie worden toegepast om na te gaan in hoeverre actuele ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn, daadwerkelijk resulteren in continue, gecoördineerde zorg en ondersteuning. Een integrale aanpak zoals ‘disease management’ of lokale zorgnetwerken waarin gezondheidszorg, sociale voorzieningen en informele zorg samenkomen heeft zowel een veranderende rol van patiënten als professionals tot gevolg. Veranderingen in leefstijl en zelfmanagement van patiënten zijn hierbij een belangrijk onderzoekthema alsmede de rol die professionals hierin spelen.

De sectie richt zich dan ook niet alleen op de patiënt maar kijkt ook naar de zorgverlening door professionals en de veranderende samenwerking tussen professionals. Zo doet de sectie onder meer onderzoek naar multidisciplinaire samenwerking binnen ziekenhuizen, in de langdurende zorg, in de eerstelijn en in sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld tussen zorg- en welzijnorganisaties en de Gemeente. Dit onderzoek vindt onder andere plaats in het kader van een groot aantal evaluaties van complexe interventies.

De sectie verricht onderwijs in alle programma’s van ESHPM, gericht op sociaal medische thema’s als patiëntenervaringen, kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen (eerstelijn, ziekenhuis, langdurige zorg, welzijn). Daarnaast richt het onderwijs zich op de gevolgen van zorg(vernieuwing) voor de gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen (waaronder kwetsbare ouderen, jongeren met chronische aandoeningen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken en groepen met een lage sociaal-economische status). Ook methodologische kennis zoals het toepassen van geavanceerde methoden en technieken en instrumentontwikkeling zijn een belangrijk aandachtsgebied.

Er bestaan nauwe samenwerkingsverbanden met de onderzoekscholen Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES) en Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen