Dagelijks Bestuur Onderzoek

Het Dagelijks Bestuur Onderzoek (DB-OZ) is onder meer verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de ontwikkeling van het onderzoek in al zijn facetten en de advisering van de decaan ter zake, de kwaliteitszorg en de onderzoeksvernieuwing en de analyse van uitvoerbaarheidsaspecten, rendementen en klachtprocedures, een en ander met het oog op de visieontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het onderzoek.

Het DB-OZ vergadert één keer per vier weken. De vicedecaan kan adviseurs vragen de vergaderingen van het DB-OZ geheel of gedeeltelijk bij te wonen. De vergaderingen van het DB-OZ zijn niet openbaar. De decaan maakt de door het DB-OZ voorbereide besluiten binnen drie weken na vaststelling openbaar, dit tenzij zwaarwegende belangen van de universiteit of faculteit of van de bij een aangelegenheid betrokkenen zich hiertegen verzetten.

Samenstelling

Het DB-OZ bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. dr. F. (Fabian) Amtenbrink, vicedecaan Erasmus School of Law (voorzitter)
  • Drs. A. (Annet) van der Veen, manager Research (secretaris)
  • Prof. dr. C.G. (Karin) van Wingerde, directeur Erasmus Graduate School of Law

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen