Opleidingscommissies

De drie opleidingscommissies van Erasmus School of Law zijn betrokken bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. Zij adviseren het onderwijsbestuur en hebben instemmingsrecht op onderdelen, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen. De commissies zijn samengesteld uit docenten en studenten van de bacheloropleidingen en de aansluitende initiële masteropleiding(en).

Samenvattend houden de opleidingscommissies zich bezig met:

 • Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);
 • Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • Gevraagd en ongevraagd advies over bepaalde beleidsmatige en onderwijsgerelateerde zaken uitbrengen, aan de opleidingsdirecteur en de decaan;
 • Advies geven over het beleid van bepaalde middelen, zoals over de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs;
 • Opstellen van een visie over de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld voor de NVAO t.b.v. een eventuele (her)accreditatie).

Volgens Artikel 11 lid 2 van het Faculteitsreglement ESL vergadert een opleidingscommissie ten minste twee keer per jaar, in de regel vinden er jaarlijks 5 vergaderingen plaats.

De rol en de bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in artikel 11 van het Faculteitsreglement ESL. U kunt ook de informatie van de EUR of de landelijke informatiepagina raadplegen. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar, deze kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Meepraten als student?

Als je ideeën hebt of bepaalde beleidsmatige kwesties ziet waarvan je denkt dat de opleidingscommissie hiervan op de hoogte moet zijn, dan is het mogelijk om de secretaris van de opleidingscommissies te mailen. (Dit is niet bedoeld voor individuele klachten.)

Het is ook mogelijk om lid te worden van een opleidingscommissie. De opleidingscommissies worden ieder jaar in september samengesteld. Als student-lid vertegenwoordig je de studenten, je neemt representatieve besluiten en je weet vanuit jouw visie bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Als je hiervoor interesse hebt, neem dan contact op met de secretaris.

Contactgegevens

 

Contactpersoon
S. Bambach (secretaris)
E-mail: bambach@law.eur.nl

Contactpersoon
J. Van de Voort (secretaris)
E-mail: vandevoort@law.eur.nl

  • Opening en vaststelling van de agenda

   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. In de volgende bijeenkomst (mei 2018) zal het onderwerp ‘Juridische vaardigheden’ worden geagendeerd. De aankomende wijzigingen gelden voor de bachelor, maar er ligt een idee om deze door te trekken naar de master (Onderzoekspracticum en scriptie), aldus Blom. Medio mei zitten de studentleden middenin het scriptietraject. Klootwijk, Changoe en Kottenhagen zijn scriptiecoördinator, mogelijk worden nog andere coördinatoren uitgenodigd. De secretaris gaat na of het My Future-programma ook betrekking heeft op de scriptie(trajecten). Indien dit het geval is, wordt mogelijk Eva Overman (Development) uitgenodigd.

   Verslag bijeenkomst 16 januari 2018

   Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Een eventuele openbare (online-)versie wordt eerst teruggekoppeld met de leden.

   Mededelingen

   • De werkgroep OER-en ligt op schema. Dat betekent dat de door deze OC ingediende documenten op 19 april worden besproken in het Onderwijsbestuur (DBOW). In onze OC-bijeenkomst van mei a.s. bespreken we de resultaten. Daarin wordt duidelijk wat wel en wat niet gehonoreerd is. Als we het als OC ergens niet mee eens zijn, kunnen we een toelichting op het besluit vragen en, indien dat niet bevredigend is, verzoeken de desbetreffende wens opnieuw te beoordelen. Ook in de juni-bijeenkomst komen de OER-en op de agenda te staan. Op grond van de WHW heeft de OC - dit jaar voor het eerst – instemmingsrecht in plaats van ‘slechts’ adviesrecht. Hoe dit in de praktijk concreet vorm zal krijgen is nog aftasten. Er is geen vetorecht voor een individueel OC-lid. Doorgaans geschiedt het proces in redelijkheid, maar er kunnen gevoelige punten liggen zoals het protocol inzage en nabespreking tentamens.
   • Blom leidde als verantwoordelijke kwaliteitszorg het recente heraccreditatietraject. Ook enkele OC-leden namen deel via zittingname in één van de panels, die werden bevraagd door de visitatiecommissie. De interviews, waarin vooral studenten werden gehoord, werden omschreven als in sommige gevallen ‘pittig’. De commissie gaf een aantal verbeterpunten aan maar was – aldus Blom - in de conclusies meer gematigd in haar kritiek. Men hechtte veel waarde aan het niveau van de scripties. Die vond men voldoende tot goed, tot tevredenheid van de decaan. Als sterke punten werden genoemd de verbinding met de beroepspraktijk en de analytische kracht. Verbetering kan worden bereikt in de bronvermelding, multidisciplinariteit en rechtsvergelijking. De vruchten van het scriptietraject lijken zichtbaar. Voor het onderzoekspracticum was er een compliment, vooral vanwege de communityvorming, en het niveau van toetsing vond men prima. De commissie had vragen over de double degree programma’s, alsmede het aantal masters en mastervarianten. De beoordeling van Arbeidsrecht was goed, wat in feite betekent dat het een toonaangevende master is. De rest was voldoende, dus een succes voor ESL. Bij de master Fiscaal recht was men blij verrast over het niveau ondanks de lage student-stafratio. Blom meldt dat het eindrapport in mei verschijnt. Dit thema wordt voor de OC-bijeenkomst van juni geagendeerd.
   • Het sub-agendapunt functioneren van de OC wordt verzet naar de bijeenkomst van mei a.s.

   Evaluatieverslag Studentenpanelsysteem

   Selina Haledo, medewerker onderwijsevaluaties ESL, geeft een toelichting op het rapport. Dit betreft een evaluatie van dertien programma’s die hun vakken evalueren via panelgesprekken. Deze methode werd gestart omdat de lage respons op de digitale enquêtes de betrouwbaarheid daarvan beperkte. Maarten Verbrugh stelde voor deze enquêtes te vervangen door het studentenpanelsysteem. Een protocol werd geschreven, geldend vanaf 2016-2017. Onderzocht zijn onder meer de werving, selectie en representativiteit van het panel, alsmede de inbreng van studenten en de verschillende functies. Het is bemoedigend dat de meerderheid van de masterprogramma’s conform het protocol heeft gewerkt en dat de meeste enthousiast zijn. De arbeidsintensiviteit is een nadeel. De procedure rond de aanlevering van panelverslagen en vakverslagen kan beter (een vakverslag is de reflectie van het docententeam op de uitkomsten van het panelverslag). Ook de terugkoppeling aan studenten is een aandachtspunt (dat trouwens ook geldt voor het terugkoppelen van enquêtes). De best practices die in het rapport worden benoemd, kunnen worden gebruikt om tot een betere standaard te komen.

   Op vraag van de voorzitter geeft Haledo aan dat er geen standaard is voor de aanwezigheid van de vakdocent bij het panel. Het panel en de voorzitter hebben de keuzevrijheid om te bepalen of het gewenst is dat een vakdocent wel of niet aanwezig is bij een bijeenkomst. Diens aanwezigheid zou bijdragen aan de discussie maar ook de studenten kunnen remmen in het geven van een kritische blik, temeer omdat zij dezelfde docenten nog ontmoeten bij latere vakken. Bij Recht van de Gezondheidszorg zijn coördinator en vakdocent aanwezig, bij Commercial Law alleen bij het eerste deel. Kottenhagen en Bennink blijven enquêtes belangrijk vinden omdat je dan de ‘gewone student’ bereikt en men zich ook wat vrijer kan uiten. Daarnaast heeft de master Recht van de Gezondheidszorg veel werkende studenten. Bij Commercial Law sturen de studenten een eigen enquête rond, wat mogelijk de reden is van de hogere respons. De respons bij de NSE 2018 was ook wisselend. Klootwijk’s idee om een bon te verloten werkte niet goed. Beter is het invullen van enquêtes tijdens het laatste college waarbij de docent bereid moet zijn om ruimte vrij te maken voor de evaluatie. Hoogdorp geeft aan dat studenten enquête-moe zijn. Men krijgt veel verzoeken (van binnen en buiten ESL) en betwijfelt soms of hun mening effect sorteert. Haledo bevestigt dit. Het eens in de twee jaar uitzetten van een enquête was evenmin het antwoord op de (te) lage respons.

   Resultaten enquête Onderzoekspracticum

   Bij zeven van de tien ondervraagde onderzoekspractica werd de norm voor het aantal respondenten niet gehaald. Niettemin is het mooi dat de beoordeling positief is: er werden geen onvoldoendes gegeven en gemiddeld was de beoordeling ‘ruim voldoende’. Hoogdorp geeft aan dat de studenten het onderzoekspracticum zeer op waarde schatten, maar dat de start – direct na het eerste hoorcollege - erg plotseling is. Wat meer introductie is gewenst. Er is discussie over de aanwezigheidsplicht. Deze is streng, maar wordt door docenten noodzakelijk geacht om de kwaliteit te waarborgen. Overeem, die inmiddels twee onderzoekspractica deed, geeft aan dat de bronvermelding een probleem was voor sommige studenten. In de bachelor had men dit niet geleerd. De voorzitter meldt dat dit zal verbeteren met de implementatie van het nieuwe vaardighedenlint.

   Nieuwe opleiding 'Master Fiscaal recht, variant indirecte belastingen'

   De sectie Belastingrecht heeft het initiatief genomen om vanaf 2018-2019 samen met FEI BV (Fiscaal Economisch Instituut verbonden aan ESE) de nieuwe mastervariant Indirecte belastingen aan te bieden. De beide decanen gaven eind januari 2018 hun groen licht aan dit plan. Vanwege het instemmingsrecht van de OC legt de sectie Belastingrecht het programma en de inhoud van deze nieuwe variant van de master Fiscaal recht voor aan de Opleidingscommissie Master Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht.

   De Graaf schetst als opleidingsdirecteur van de master Fiscaal recht de behoefte van zowel studenten als werkgevers aan deze specialisatie. Als toelichting op de verstrekte bijlagen geeft Schippers als mede-vormgever een nadere inhoudelijke beschrijving van het programma: de mastervariant is actueel en uitdagend en heeft zowel een economische als een juridische insteek. Naar aanleiding van kritieken vanuit de Beroepenveldcommissie Fiscaal en de visitatiecommissie Dekkers is er binnen het programma aandacht voor tax assurance en digitalisering. Activerende onderwijsvormen zoals een oefenrechtbank, presentaties en schrijfopdrachten worden ingezet waarin ook samenwerkingselementen tussen studenten zijn ingebed.

   Op verzoek van Hensems geven De Graaf en Schippers uitleg over de verdeling van de ECTS. Het hogere aantal ECTS van blok 1 (15) is gelegen in de lengte van het blok. Ook is inhoudelijk rekening gehouden met de studiebelasting: zwaardere vakken worden later in het jaar gedoceerd. Ieder vak heeft practica-elementen, maar er is geen onderzoekspracticum, mede vanwege de economiestudenten. Bij de start van de opleiding worden nog geen keuzevakken aangeboden. Dat kan in de toekomst nog veranderen als blijkt hoeveel studenten deze mastervariant willen volgen.

   De OC Master uit geen bezwaren tegen dit voorstel en stemt daarmee in met het programma en inhoud van deze mastervariant van de masteropleiding Fiscaal recht.

   Planning vierde en vijfde vergadering OC master

   De vierde bijeenkomst van de OC master RG en FR wordt vastgesteld op dinsdag 15 mei 2018, 15.00 – 17.00 uur. De vijfde bijeenkomst van de OC master RG en FR wordt vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018, 15.00 – 17.00 uur.

   Rondvraag en sluiting

   De procedure OER-en wordt kort nader besproken. Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter sluit om 11.05 uur de vergadering.

   1. Opening, kennismaking en vaststelling agenda
    De leden stellen zich voor. Verbaan, Bennink, Verbrugh, De Graaf, Boomsluiter, Arcuri, Swinnen, Hulsebosch en Houweling maakten ook deel uit van de OC Master 2016-2017. Hulsebosch zal na 1 januari 2018 worden opgevolgd als studentbestuurslid en daarmee als lid van deze OC.
     
   2. Mededelingen
    Verbrugh verwelkomt en dankt de leden namens het onderwijsbestuur van ESL, waarvan hij en De Graaf als opleidingsdirecteuren deel uitmaken. Verbrugh geeft aan dat de inbreng van de OC-leden door het bestuur zeer serieus wordt genomen en vraagt hun om consciëntieus met de taken en bevoegdheden om te gaan.

    Namens De Graaf maakt Verbrugh melding van de geplande afstudeervariant Indirecte belastingen binnen de master Fiscaal recht, mogelijk al vanaf september 2018. Vanuit de arbeidsmarkt is vraag naar afgestudeerden indirecte belastingen. Als de plannen verder gevorderd zijn, zal dit in de OC Master ter sprake komen.’

    Verbrugh informeert de OC over de Instellingstoets Kwaliteitszorg, waarbij een commissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in december en januari a.s. de opleidingskwaliteit van de EUR onderzoekt. De OC Master krijgt hier niet direct mee te maken.

    Verbrugh maakt melding van de heraccreditatie van de bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht. In januari en februari 2018 worden door een externe commissie alle facetten van ons onderwijs onder de loep genomen. Hiertoe worden studenten, wetenschappers en alumni (ook van deze OC) geïnterviewd. Het oordeel van de commissie is bepalend voor de (her)accreditatie van onze opleidingen. De OC Master 2016-2017 was betrokken bij het schrijven van de zelfanalyserapporten die door de commissie worden gelezen, voor Fiscaal recht waren dat de leden van de OC Master 2017-2018.

    Verbaan geeft aan dat de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) een belangrijk agendapunt vormen in dit OC-jaar. Omdat het traject vrij compact is, verzoekt hij de leden nu al notie te nemen van de OER-en.
     
   3. Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) 2018-2019
    Westercappel licht toe: jaarlijks stelt de examencommissie ESL de regels en aanwijzingen vast omtrent alle facetten van het onderwijs zoals studielast, toetsing, beoogde eindkwalificaties etc. De in het collegejaar 2017-2018 vastgestelde regelingen zijn tot stand gekomen met input van de secties en gremia, waaronder de OC Master 2016-2017. De opleidingscommissies hebben vanaf dit jaar niet alleen adviesrecht maar zelfs instemmingsrecht op onderdelen van de OER-en. De leden van de OC Master hebben de planning ontvangen. Omdat sommige zaken ‘master-breed’ gelden is bespreking in de OC Master nuttig. Deze worden door de secretaris gebundeld en aan de OER-werkgroep aangeboden.
     
   4. Procedurele zaken
    Kiezen voorzitter en vicevoorzitter: voor het voorzitterschap van dit gremium stelt geen van de aanwezigen zich kandidaat. Verbaan blijft voorzitter. Bennink wordt gekozen tot vicevoorzitter.

    Vaststelling Huishoudelijk reglement OC’s: de leden stellen enkele wijzigingen voor. De secretaris verwerkt deze en stelt, in samenspraak met de beide andere OC’s, een nieuw concept op.

    Het vaststellen van vergaderdata blijkt geen sinecure omdat de onderwijsroosters erg variabel zijn. De secretaris doet een voorstel.
     
   5. Bepalen gewenste werkwijze
    Op 20 november jl. hebben de meeste studentleden de startbijeenkomst OC’s bijgewoond. Men kreeg informatie over de taken en werking van OC’s, alsmede een skills-training. Vooral het eerste deel werd nuttig geacht.

    Bepalen doelen van de OC master 2017-2018: de ambitie is om op strategisch-tactisch niveau de onderwerpen te bespreken. Voor vakinhoudelijke discussies dient het studentenpanel. Ideeën van Singh en Hensems over de opbouw van de master Fiscaal recht zullen worden besproken met Boomsluiter en De Graaf. Daarnaast ervaren Singh en Hensems het als een gemis dat in de masterfase geen schriftelijke vakenquêtes meer worden afgenomen.- Agendapunten – naast de OER-en – zullen onder meer zijn de Nationale Studentenenquête 2018, de uitkomsten van de heraccreditatie en de instellingstoets, alsmede de wijzigingen in de curricula. Alle leden zijn uitgenodigd agendapunten in te brengen.- Wijze van uitbrengen van advies: de OC fungeert vooral als denktank die het bestuur overwegingen meegeeft of thema’s op de agenda zet. Desgewenst kan een formeel advies worden uitgebracht.
     
   6. Rondvraag en sluiting

   De voorzitter sluit om 13.05 uur de bijeenkomst.