Opleidingscommissies

De drie opleidingscommissies van Erasmus School of Law zijn betrokken bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. Zij adviseren het onderwijsbestuur en hebben instemmingsrecht op onderdelen, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen. De OC’s zijn paritair samengesteld uit docentleden en studentleden en vergaderen 4 of 5 keer per jaar.

De rol en de bevoegdheden van de OC’s zijn vastgelegd in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in artikel 11 van het Faculteitsreglement ESL. U kunt ook de informatie van de EUR of de landelijke informatiepagina raadplegen.

Meepraten als student?

Jaarlijks in september worden de opleidingscommissies samengesteld. Gemotiveerde studenten die interesse hebben om lid te worden kunnen contact opnemen studenbestuurslid Maarten Nieuwenhuijsen.

Ook als niet-lid kun je een bijdrage leveren. Via ideeënbus@law.eur.nl ontvangen wij graag constructieve ideeën om het onderwijs te verbeteren. Mogelijk komt dit idee ter sprake in één van de opleidingscommissies. (NB de ideeënbus is niet bedoeld voor individuele klachten.)

OC Bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht

OC Master Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht

OC Criminologie (bachelor en master)

Samenstelling 

Vergaderdata en agenda

 

Contactpersoon: Jaïra Azaria (secretaris), tel. 89770, azaria@law.eur.nl

Samenstelling 

Vergaderdata en agenda

 

Contactpersoon: Arnoud Houweling (secretaris), tel. 89770, houweling@law.eur.nl

Samenstelling 

Vergaderdata en agenda

 

Contactpersoon: Arnoud Houweling (secretaris), tel. 89770, houweling@law.eur.nl

Notulen

Notulen Onderwijscommissie Rechtsgeleerdheid & Fiscaal recht - 28 november 2017

Aanwezig:

 • Joost Verbaan voorzitter
 • Ellen Bennink vicevoorzitter, studentlid Recht van de Gezondheidszorg
 • Maarten Verbrugh opleidingsdirecteur masteropleidingen ESL m.u.v. Fiscaal recht en Criminologie
 • Dolaya Hoogdorp studentlid Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Idalia Petrykowski studentlid Commercial Law
 • Gurpinder Singh studentlid Fiscaal recht
 • Adriana Overeem studentlid Rechtsgeleerdheid
 • Femke Schouten studentlid Togamaster
 • Niels Niggelie studentlid Ondernemingsrecht
 • Frouwke Klootwijk - de Vries docentlid Commercial Law
 • Alessandra Arcuri docentlid Rechtsgeleerdheid
 • Natascha Changoe docentlid Togamaster
 • Eva Boomsluiter docentlid Fiscaal recht
 • Olivier Oost docentlid Ondernemingsrecht
 • Julia Hensems voorzitter R.F.V. Christiaanse-Taxateur
 • Tycho Mol commissaris onderwijs Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
 • Barend Hulsebosch studentbestuurslid
 • Jeanine Westercappel studieadviseur (agendapunt 3)
 • Arnoud Houweling secretaris (verslag)

Afwezig:

 • Arnaud de Graaf opleidingsdirecteur master Fiscaal recht
 • Renée van Heemert studentlid Arbeidsrecht
 • Pascal Kruit docentlid Arbeidsrecht
 • Marjolein Nobel docentlid Financieel recht
 • Koen Swinnen docentlid Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Maarten Nieuwenhuijsen studentbestuurslid
 • (vacature) studentlid Financieel recht

Agenda:

 1. Opening, kennismaking en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) 2018-2019
 4. Procedurele zaken
 5. Bepalen gewenste werkwijze
 6. Rondvraag en sluiting

Verslag (samenvatting):

 1. Opening, kennismaking en vaststelling agenda
  De leden stellen zich voor. Verbaan, Bennink, Verbrugh, De Graaf, Boomsluiter, Arcuri, Swinnen, Hulsebosch en Houweling maakten ook deel uit van de OC Master 2016-2017. Hulsebosch zal na 1 januari 2018 worden opgevolgd als studentbestuurslid en daarmee als lid van deze OC.
   
 2. Mededelingen
  Verbrugh verwelkomt en dankt de leden namens het onderwijsbestuur van ESL, waarvan hij en De Graaf als opleidingsdirecteuren deel uitmaken. Verbrugh geeft aan dat de inbreng van de OC-leden door het bestuur zeer serieus wordt genomen en vraagt hun om consciëntieus met de taken en bevoegdheden om te gaan.

  Namens De Graaf maakt Verbrugh melding van de geplande afstudeervariant Indirecte belastingen binnen de master Fiscaal recht, mogelijk al vanaf september 2018. Vanuit de arbeidsmarkt is vraag naar afgestudeerden indirecte belastingen. Als de plannen verder gevorderd zijn, zal dit in de OC Master ter sprake komen.’

  Verbrugh informeert de OC over de Instellingstoets Kwaliteitszorg, waarbij een commissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in december en januari a.s. de opleidingskwaliteit van de EUR onderzoekt. De OC Master krijgt hier niet direct mee te maken.

  Verbrugh maakt melding van de heraccreditatie van de bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht. In januari en februari 2018 worden door een externe commissie alle facetten van ons onderwijs onder de loep genomen. Hiertoe worden studenten, wetenschappers en alumni (ook van deze OC) geïnterviewd. Het oordeel van de commissie is bepalend voor de (her)accreditatie van onze opleidingen. De OC Master 2016-2017 was betrokken bij het schrijven van de zelfanalyserapporten die door de commissie worden gelezen, voor Fiscaal recht waren dat de leden van de OC Master 2017-2018.

  Verbaan geeft aan dat de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) een belangrijk agendapunt vormen in dit OC-jaar. Omdat het traject vrij compact is, verzoekt hij de leden nu al notie te nemen van de OER-en.
   
 3. Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) 2018-2019
  Westercappel licht toe: jaarlijks stelt de examencommissie ESL de regels en aanwijzingen vast omtrent alle facetten van het onderwijs zoals studielast, toetsing, beoogde eindkwalificaties etc. De in het collegejaar 2017-2018 vastgestelde regelingen zijn tot stand gekomen met input van de secties en gremia, waaronder de OC Master 2016-2017. De opleidingscommissies hebben vanaf dit jaar niet alleen adviesrecht maar zelfs instemmingsrecht op onderdelen van de OER-en. De leden van de OC Master hebben de planning ontvangen. Omdat sommige zaken ‘master-breed’ gelden is bespreking in de OC Master nuttig. Deze worden door de secretaris gebundeld en aan de OER-werkgroep aangeboden.
   
 4. Procedurele zaken
  Kiezen voorzitter en vicevoorzitter: voor het voorzitterschap van dit gremium stelt geen van de aanwezigen zich kandidaat. Verbaan blijft voorzitter. Bennink wordt gekozen tot vicevoorzitter.

  Vaststelling Huishoudelijk reglement OC’s: de leden stellen enkele wijzigingen voor. De secretaris verwerkt deze en stelt, in samenspraak met de beide andere OC’s, een nieuw concept op.

  Het vaststellen van vergaderdata blijkt geen sinecure omdat de onderwijsroosters erg variabel zijn. De secretaris doet een voorstel.
   
 5. Bepalen gewenste werkwijze
  Op 20 november jl. hebben de meeste studentleden de startbijeenkomst OC’s bijgewoond. Men kreeg informatie over de taken en werking van OC’s, alsmede een skills-training. Vooral het eerste deel werd nuttig geacht.

  Bepalen doelen van de OC master 2017-2018: de ambitie is om op strategisch-tactisch niveau de onderwerpen te bespreken. Voor vakinhoudelijke discussies dient het studentenpanel. Ideeën van Singh en Hensems over de opbouw van de master Fiscaal recht zullen worden besproken met Boomsluiter en De Graaf. Daarnaast ervaren Singh en Hensems het als een gemis dat in de masterfase geen schriftelijke vakenquêtes meer worden afgenomen.- Agendapunten – naast de OER-en – zullen onder meer zijn de Nationale Studentenenquête 2018, de uitkomsten van de heraccreditatie en de instellingstoets, alsmede de wijzigingen in de curricula. Alle leden zijn uitgenodigd agendapunten in te brengen.- Wijze van uitbrengen van advies: de OC fungeert vooral als denktank die het bestuur overwegingen meegeeft of thema’s op de agenda zet. Desgewenst kan een formeel advies worden uitgebracht.
   
 6. Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit om 13.05 uur de bijeenkomst.