De Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit met advies- en instemmingbevoegdheden met betrekking tot het reglement van de faculteit en de onderwijs- en examenregelingen. Het faculteitsreglement regelt het beheer en de inrichting van de faculteit. Het bevat onder meer een collectief klachtrecht voor studenten. De personeelsgeleding van de Faculteitsraad fungeert als medezeggenschapsorgaan, te vergelijken met de ondernemingsraad uit het bedrijfsleven.

De studentleden in de Faculteitsraad worden ieder jaar rechtstreeks gekozen door en uit de studenten die bij een tot de faculteit behorende opleiding zijn ingeschreven. De zittingstermijn van de studentleden van de Faculteitsraad bedraagt in beginsel één jaar.

De raad kan gevraagd en ongevraagd de decaan van advies voorzien en heeft daarnaast instemmingsrecht bij verschillende aangelegenheden die de faculteit in het algemeen of in het bijzonder aangaan, zoals vastgelegd in de wet en in de Beheersinstructie Erasmus School of Law 2021.

Geleding

De Faculteitsraad bestaat uit tien leden. Vier leden hiervan zijn gekozen door en uit het wetenschappelijk personeel van de faculteit, vanuit verschillende secties, en één lid is gekozen door en uit het ondersteunend- en beheerspersoneel van de faculteit. Daarnaast zijn vijf leden gekozen door en uit studenten van de faculteit. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

PersoneelsgeledingStudentgeleding
 • Mr. dr. drs. L. (Liselotte) Postma
 • Dr. M.L. (Martijn) Schippers LL.M
 • Prof. dr. R. (René) Repasi
 • Mr. S.C. (Sascha) Bambach
 • M.H. (Mieke) Kox, MA
 • A. (Aylin) Alici
 • F. (Friso) Roos
 • L. (Luca) de Jong
 • L. (Lano) Mohealden

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen