Commissie Wetenschappelijk Integriteit

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen, dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd. In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de EUR worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit. De EUR kent een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit en een commissie wetenschappelijke integriteit.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)

Indien u vermoedt dat een persoon die een rechtsbetrekking heeft (gehad) met de EUR de wetenschappelijke integriteit heeft geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De commissie brengt vervolgens advies uit aan het College van Bestuur. 

Meer informatie kunt u vinden in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.

Privacy is een grondrecht, waarop iedereen zich kan beroepen. Er gelden strikte regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Tijdens hoorzittingen van de Commissie Klokkenluiders (op basis van art. 4.7 lid 8 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag), de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (op basis van art. 4.9 lid 9 Klokkenluidersreglement) en de Commissie Ongewenst Gedrag (op basis van art. 4.9 lid 10 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag) worden altijd audio-opnamen gemaakt. De audio-opnamen worden alleen op devices en servers van de EUR opgeslagen.

Het opnemen van gesprekken kan noodzakelijk zijn vanuit het zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ van de organisatie. Dit betekent dat een organisatie audio-opnamen mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie. Daarbij moet een belangenafweging gemaakt worden tussen het organisatiebelang en de belangen van degenen van wie de stem wordt opgenomen.

De EUR heeft de volgende belangenafweging gemaakt:

  1. De audio-opnamen worden gemaakt met het doel verslaglegging en de juistheid van de verslaglegging te controleren. Een zorgvuldige verslaglegging is van groot belang bij de behandeling van meldingen aan de Commissie Klokkenluiders, Commissie Wetenschappelijk Integriteit en de Commissie Ongewenst Gedrag. Het doel is niet het verwerken van biometrische persoonsgegevens (stem).
  2. De audio-opnamen worden alleen gemaakt voor intern gebruik (kwalificatie geheim) en niet verstrekt aan belanghebbende(n). Belanghebbende(n) worden desgevraagd wel in de gelegenheid gesteld de juistheid aan de hand van de audio-opname te verifiëren.
  3.  De audio-opname wordt, nadat de juistheid van de verslaglegging door partijen is bevestigd, vernietigd zolang het procesbelang dit vordert. Wanneer het bestuur zijn definitieve oordeel heeft gegeven (CWI) en de termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de Nationale Ombudsman is verstreken worden de audio-opnamen vernietigd.
  4. Wanneer de audio-opname gebruikt wordt als elektronisch verslag, wordt het verslag bewaard zolang de Archiefwet dit voorschrijft.
  5. Een juiste weergave van de hoorzitting is in het belang van waarheidsvinding en daarmee in het belang van betrokkenen.
  6. De gevolgen voor de betrokkenen wegens een inbreuk op de privacy zijn door voornoemde waarborgen tot een minimum beperkt.

Op grond hiervan wegen de belangen van de EUR bij het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de verslaglegging zwaarder dan de belangen van de betrokkenen wegens een inbreuk op het recht op privacy.

Betrokkenen wordt niet toegestaan een audio-opname te maken, dit ter borging van de privacy van de allen. Dit zal bij aanvang van de hoorzitting duidelijk worden vermeld.

Voor verder informatie ten aanzien van gegevensbescherming verwijzen wij naar het Privacystatement  (bij plaatsen website link aanbrengen) bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Legal Protection.

Voorzitters en leden CWI

Voorzitter en lid CWI

Nevenfuncties 
Professor at the College of Europe, BrugesBencher, Middle Temple, London
Lid van de Editorial, Advisory or Scientific Boards van diverse juridische tijdschriftenMede-Hoofdredacteur van de Oxford Encyclopaedia of EU Law
Mede-Hoofdredacteur van Cambridge Studies in European Law and PolicyVoorzitter, Stichting Bevordering Europees & Economisch Recht
Beschermheer, Studentendispuut ‘Despinoza’, Groningen 

Voorzitter en lid CWI

Nevenfuncties 
Aanstelling aan Tilburg University in categorie Personeel-Niet-In-Loondienst voor het begeleiden van promovendi en het doen van onderzoekGastvrijheidsregeling Universiteit van Amsterdam voor onderzoek vakgroep Psychologische Methodenleer, FMG
Associate Editor PsychometrikaLid Editorial Board Applied Psychological Measurement
Lid Editorial Board International Journal of TestingMember of the Bylaws Committee of the Psychometric Society

Full professor Law and Economics

Jean Monnet Chair of Economic Analysis of European Law

Co-Director Jean Monnet Centre of Excellence on Digital Governance (DIGOV)

Lid CWI

Hoogleraar Bedrijfsethiek en integriteit RSM

Partner KPMG Forensic

Lid CWI

Nevenfuncties 
Lid Monitoringscommissie Code PensioenfondsenRaad van Advies Vereniging van Compliance Officers
Voorzitter RvT THDVVoorzitter CWI EMC
Lid Ethiekcommissie AchmeaVoorzitter Commissie Integriteitsdeskundigen UWV

Associate Professor Methods & Skills, DPECS, ESSB

Lid CWI

Lid COG

Lid AKB

Nevenfuncties
Testreviewer Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Bestuurslid Stichting Ontwikkelingsprofiel

Wetenschappelijk onderzoeker Vrije Universiteit (gastaanstelling)

Adviseur Wetenschappelijke Integriteit

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit 

Lid CWI

Full professor Economics, ESE

Lid CWI

Full professor history of philosophy, ESPHil

Lid CWI

Nevenfuncties 
Voorzitter van de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute StichtingVoorzitter van de wetenschapscommissie van het Huygens Instituut (KNAW)
Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der WetenschappenLid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Emeritus hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekering, ESHPM

Lid CWI

Nevenfuncties
Lid van de Raad van Advies van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Lid van de ‘selectiecommissie Harkness Fellow’ van de Commonweath Fund

Full professor Applied Economics, ESE

Lid CWI

Full professor Brain & Cognition, ESSB

Lid CWI

Nevenfuncties
Ad hoc lid Wetenschappelijke integriteitscommissie Universiteit Twente

Full professor Economics, ESE

Lid CWI

Nevenfuncties
Lid CBBA, ESE
Lid bestuur en penningmeester EALE

Contact

E-mailadres
cwi@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen