Commissie wetenschappelijk integriteit

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen, dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd. In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de EUR worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit. De EUR kent een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit en een commissie wetenschappelijke integriteit.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)

Indien u vermoedt dat een persoon die een rechtsbetrekking heeft (gehad) met de EUR de wetenschappelijke integriteit heeft geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De commissie brengt vervolgens advies uit aan het College van Bestuur. 

Meer informatie kunt u vinden in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.

Privacy is een grondrecht, waarop iedereen zich kan beroepen. Er gelden strikte regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Tijdens hoorzittingen van de Commissie Klokkenluiders (op basis van art. 4.7 lid 8 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag), de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (op basis van art. 4.9 lid 9 Klokkenluidersreglement) en de Commissie Ongewenst Gedrag (op basis van art. 4.9 lid 10 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag) worden altijd audio-opnamen gemaakt. De audio-opnamen worden alleen op devices en servers van de EUR opgeslagen.

Het opnemen van gesprekken kan noodzakelijk zijn vanuit het zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ van de organisatie. Dit betekent dat een organisatie audio-opnamen mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie. Daarbij moet een belangenafweging gemaakt worden tussen het organisatiebelang en de belangen van degenen van wie de stem wordt opgenomen.

De EUR heeft de volgende belangenafweging gemaakt:

  1. De audio-opnamen worden gemaakt met het doel verslaglegging en de juistheid van de verslaglegging te controleren. Een zorgvuldige verslaglegging is van groot belang bij de behandeling van meldingen aan de Commissie Klokkenluiders, Commissie Wetenschappelijk Integriteit en de Commissie Ongewenst Gedrag. Het doel is niet het verwerken van biometrische persoonsgegevens (stem).
  2. De audio-opnamen worden alleen gemaakt voor intern gebruik (kwalificatie geheim) en niet verstrekt aan belanghebbende(n). Belanghebbende(n) worden desgevraagd wel in de gelegenheid gesteld de juistheid aan de hand van de audio-opname te verifiëren.
  3.  De audio-opname wordt, nadat de juistheid van de verslaglegging door partijen is bevestigd, vernietigd zolang het procesbelang dit vordert. Wanneer het bestuur zijn definitieve oordeel heeft gegeven (CWI) en de termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de Nationale Ombudsman is verstreken worden de audio-opnamen vernietigd.
  4. Wanneer de audio-opname gebruikt wordt als elektronisch verslag, wordt het verslag bewaard zolang de Archiefwet dit voorschrijft.
  5. Een juiste weergave van de hoorzitting is in het belang van waarheidsvinding en daarmee in het belang van betrokkenen.
  6. De gevolgen voor de betrokkenen wegens een inbreuk op de privacy zijn door voornoemde waarborgen tot een minimum beperkt.

Op grond hiervan wegen de belangen van de EUR bij het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de verslaglegging zwaarder dan de belangen van de betrokkenen wegens een inbreuk op het recht op privacy.

Betrokkenen wordt niet toegestaan een audio-opname te maken, dit ter borging van de privacy van de allen. Dit zal bij aanvang van de hoorzitting duidelijk worden vermeld.

Voor verder informatie ten aanzien van gegevensbescherming verwijzen wij naar het Privacystatement  (bij plaatsen website link aanbrengen) bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Legal Protection.

Voorzitters en leden CWI

Hoogleraar gezondheidsrecht AmsterdamUMC/Universiteit van Amsterdam
Opleidingsdirecteur master gezondheidsrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid UvA
Adviseur gezondheidsrecht stafafdeling raad van bestuur AmsterdamUMC, locatie AMC

Voorzitter CWI

Nevenfuncties:

Hoogleraar gezondheidsrecht, AUMC/Universiteit van Amsterdam
Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Lid Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis

Voorzitter CWI

Nevenfuncties:

Professor at the College of Europe, Bruges

Bencher, Middle Temple, London

Lid van de Editorial, Advisory or Scientific Boards van diverse juridische tijdschriften

Mede-Hoofdredacteur van de Oxford Encyclopaedia of EU Law

Mede-Hoofdredacteur van Cambridge Studies in European Law and Policy

Voorzitter, Stichting Bevordering Europees & Economisch Recht

Beschermheer, Studentendispuut ‘Despinoza’, Groningen. 

Voorzitter CWI

Nevenfuncties:

Visiting professor, LUISS Guido Carli University

Visiting professor, University of Antwerp

Visiting professor, Zhejiang University (China)

Chair of the Board of the European Academy of Management

Extramural fellow, Tilburg University

Chair of the Board of Stichting Stedenband Same Tanzania – Tilburg

Voorzitter CWI

Nevenfuncties:

Aanstelling aan Tilburg University in categorie Personeel-Niet-In-Loondienst voor het begeleiden van promovendi en het doen van onderzoekGastvrijheidsregeling Universiteit van Amsterdam voor onderzoek vakgroep Psychologische Methodenleer, FMG
Associate Editor PsychometrikaLid Editorial Board Applied Psychological Measurement
Lid Editorial Board International Journal of TestingMember of the Bylaws Committee of the Psychometric Society

Full professor Commercial Law and Financial Law, ESL

Lid CWI

Nevenfuncties:

Bestuurslid van de Stichting hulptroepen alliantieVoorzitter van het bestuur van de Stichting leerstoel beslag- en executierecht 
Vice voorzitter van het bestuur van de Stichting onderzoek rechtspleging Lid van de redactie van het tijdschrift ARO

Full professor Law and Economics
Jean Monnet Chair of Economic Analysis of European Law
Co-Director Jean Monnet Centre of Excellence on Digital Governance (DIGOV)

Lid CWI

Full professor Economics

Lid CWI

Hoogleraar Bedrijfsethiek en integriteit RSM
Partner KPMG Forensic

Lid CWI

Nevenfuncties:

Lid Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen

Raad van Advies Vereniging van Compliance Officers

Voorzitter RvT THDV

Voorzitter CWI EMC

Lid Ethiekcommissie Achmea

Voorzitter Commissie Integriteitsdeskundigen UWV

Hoogleraar Purchasing and Supply Management in Healthcare, RSM/ESHPM

Lid AKB
Lid CWI

Nevenfuncties:

Senior Associate Editor voor Journal of Purchasing and Supply Management
Onderwijs of advies voor NEVI, Erasmus Academie, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Full professor history of philosophy, ESPHil
Lid CWI

Nevenfuncties:

Voorzitter van de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting

Voorzitter van de wetenschapscommissie van het Huygens Instituut (KNAW)

Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Full professor Brain & Cognition, ESSB

Lid CWI

Emeritus hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekering, ESHPM
Lid CWI

Nevenfunctie:

Lid van de Raad van Advies van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Lid van de ‘selectiecommissie Harkness Fellow’ van de Commonweath Fund

Full professor Applied Economics ESE
Lid CWI

Nevenfunctie:

Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting voor Economisch Onderzoek Rotterdam

Informatie volgt 

Full professor Economics, ESE
Lid CWI

Nevenfuncties:

Lid VCW bij ESE
Lid bestuur en penningmeester EALE

Wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit
Adviseur Wetenschappelijke Integriteit
Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit 

Lid CWI

Full professor, International Economics and Macroeconomics, ISS
Lid CWI

Nevenfuncties

Eigenaar-ondernemer Verbeeldinkt&olie

Lid Scientific Steering Committee CAPP, Research Center for Public Administration and Public Policy, Universdade Tecnica de Lisboa Portugal

 

Contact

E-mailadres
cwi@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen