• Het Erasmus Student Journal of Philosophy (ESJP) accepteert bijdragen in het Nederlands en het Engels die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  (1) geschreven door een student van Erasmus School of Philosophy of Humanities van het Erasmus University College aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor een vak dat is opgenomen in het curriculum. 
  (2) ingestuurd door de (of een) docent van het vak waarvoor het essay is geschreven (bij wijze van aanbeveling).

  Voordat de docent van het desbetreffende vak het essay instuurt, dient deze:

  (3) toestemming te hebben van de student die het essay heeft geschreven. 
  (4) de betreffende student geïnformeerd te hebben dat het essay naar alle waarschijnlijk nog zal moeten worden verbeterd op basis van het commentaar van onze reviewers en hem of haar in bereid gevonden te hebben om dit te doen

  In het e-mailbericht waarmee de docent het essay instuurt dient vermeld te worden dat de student toestemming geeft voor inzending en in principe bereidt is om het essay te verbeteren op basis van het commentaar dat hij of zijn van de reviewers van het ESJP zal ontvangen. Het e-mailadres van de auteur dient in het CC-veld van het e-mailadres waarmee het essay wordt verstuurd te staan opgenomen. 

  Alle ingezonden essays worden onderworpen aan een double-blind peer review procedure waarin het essay door een anonieme docent (een andere dan degene die het instuurt) en twee redactieleden wordt gereviewd.

  ESJP publiceert bijdragen waarvan de inhoud bestaat uit origineel, niet eerder gepubliceerd materiaal. Als auteurs hun artikel elders opnieuw willen publiceren, of delen van eerder gepubliceerd materiaal (willen) gebruiken in hun essay, dient dit aangegeven te worden in het e-mailbericht waarmee het ESJP het essay ontvangt.

  ESJP behoudt zich het recht voor bijdragen te redigeren. Auteurs worden in de gelegenheid gesteld redactionele wijzigingen voor publicatie in te zien, mits de essays tijdig worden ingeleverd bij de redactie.

  ESJP behoudt zich het recht voor om essays niet te publiceren als zij niet voldoen aan de inhoudelijke standaard van de redactie.

  Procedure inzendingen redacteur

  Alle in het ESJP gepubliceerde essays zijn genomineerd door de docent van het vak waarvoor zij zijn geschreven en onderworpen aan een double-blind peer review proces waarin minstens één andere docent en twee studenten uit onze redactie optreden als referenten. In het geval dat een genomineerd essay door een redactielid is geschreven, worden (nog) strengere criteria gehanteerd dan gebruikelijk:

  1) De overweging om het essay aan een externe adviseur voor te leggen wordt op een hoger niveau ingezet. De vraag is niet alleen of het essay aan de criteria voor inzendingen voldoet, maar ook of het essay daar in hogere mate aan voldoet dan de andere inzendingen. Een publicatie van een redacteur moet aantoonbaar van toegevoegde waarde zijn voor de filosofische kwaliteit van het ESJP.

  2) Het review proces wordt triple blind: dat wil zeggen, er worden twee externe adviseurs ingeschakeld. Hierbij wordt de regel gehanteerd dat de externe adviseurs onderdeel uitmaken van verschillende leerstoelgroepen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen