Betaling van het collegegeld

Betaling van het collegegeld kan volgens onderstaande betaalmethoden.

Betaling van het collegegeld kan op de volgende manieren:

Nadat je een inschrijfverzoek hebt ingediend wordt de hoogte van je collegegeld of premastervergoeding bepaald. We informeren je hierover via Studielink in juni. Daarna is het mogelijk om via studielink aan te geven dat je per digitale machtiging betaalt. Volg hiervoor de instructie digitale incassomachtiging.  Zorg ervoor dat we jouw volledig ingevulde en ondertekende digitale machtiging van je hebben ontvangen vóór 31 augustus.
Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso of een incasso in termijnen. Er zijn 5 incassotermijnen; de precieze incassodata van de termijnen staan in het debiteurenprotocol hieronder.
Let op: voor niet-EER studenten, die een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen, gelden andere regels. 

Als je weet welk tarief je moet betalen kun je via de website ook online betalen. Zorg ervoor dat we jouw betaling hebben ontvangen vóór 31 augustus.

Als je twijfelt over je tarief, raadpleeg dan eerst de chatbot op de collegegeldtarieven pagina.

Voor niet-EER studenten, die een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen, gelden andere regels.

Meer informatie over de verschillende tarieven

Volg het stappenplan in Studielink en geef aan dat de betaalmethode is “Betaal op andere wijze”.

Betalingen:
Je kunt de betaling m.b.t. collegejaar 2023 overmaken naar rekeningnummer NL92ABNA0602496071 van de ABN-AMRO t.n.v. Erasmus Universiteit Rotterdam onder vermelding van je naam en studentnummer.
Dit moet direct het volledige bedrag zijn. Houd rekening met eventuele toeslagen op internationale betalingen.

Betalingsgegevens om vanuit het buitenland te betalen:

 • IBAN code: NL92ABNA0602496071
 • BIC code: ABNANL2A

Zorg ervoor dat het collegegeld vóór de startdatum van je studieprogramma (31 augustus) op de rekening van EUR is bijgeschreven.
Let op: voor niet-EER studenten, die een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen, gelden andere regels. 

Als je werkgever, ouder of verzorger betaalt dienen de betaalgegevens van betaler ingevuld te worden.

Geef in Studielink aan dat de betaalmethode 'betaal op andere wijze' is en dat iemand anders zal betalen. Maak het collegegeld over met vermelding van studentnaam en studentnummer:

Betalingen:
Je kunt de betaling m.b.t. collegejaar 2023 overmaken naar rekeningnummer NL92ABNA0602496071 van de ABN-AMRO t.n.v. Erasmus Universiteit Rotterdam onder vermelding van je naam en studentnummer.
Dit moet direct het volledige bedrag zijn. Houd rekening met eventuele toeslagen op internationale betalingen.

Betalingsgegevens om vanuit het buitenland te betalen:

 • IBAN code: NL92ABNA0602496071
 • BIC code: ABNANL2A

Let op: zorg ervoor dat we de betaling vóór 31 augustus ontvangen. Anders ben je niet geregistreerd.

NB: er is een andere deadline van toepassing voor niet-EER-studenten, die een inreisvisum en / of een verblijfsvergunning moeten aanvragen.)

Kies in Studielink de betaalmethode 'betaal op andere wijze' en vul de gegevens in. Stuur daarna een e-mail naar de Afdeling Collegegeld (tfo.fin@eur.nl) waarin staat dat je een inschrijvingsaanvraag hebt ingediend en dat de betaling van het collegegeld is geregeld door (naam van de organisatie die de beurs verstrekt) vóór 31 augustus.

Vermeld bovendien:

     studentnummer
     hoogte collegegeld
     academisch jaar (bijvoorbeeld registratie academiejaar 2023-2024)
     naam van de beurs/scholarship

Als je het collegegeld wilt betalen via een factuur, kies dan in Studielink de betaalmethode 'betaal op andere wijze'. Neem vervolgens contact op met het ESSC om een factuur aan te vragen. Vermeld alsjeblieft:

 • studentnummer
 • adres om de factuur naar toe te sturen
 • collegegeldbedrag
 • academisch jaar (bijvoorbeeld inschrijving academiejaar 2023-2024)

Let op: zorg ervoor dat je de factuur vóór 1 augustus aanvraagt bij het ESSC en zorg ervoor dat we de betaling vóór 31 augustus ontvangen.

(Met uitzondering van niet-EER studenten, die een inreisvisum en / of verblijfsvergunning moeten aanvragen.)

 • Als iemand anders jouw collegegeld wil betalen bij het Erasmus Student Service Center, houd er dan rekening mee dat wij geen contante betalingen accepteren. Betaling is alleen mogelijk met PIN of creditcard. Betalingen in termijnen is niet mogelijk bij het Erasmus Student Service Center.
 • Kies je ervoor om te betalen bij het Erasmus Studenten Service Centrum, kies dan in Studielink de betaalmethode 'betaal op andere wijze'.
 • Let op: zorg ervoor dat we de betaling vóór 31 augustus ontvangen.
 • (Met uitzondering van niet-EER studenten, die een inreisvisum en / of verblijfsvergunning moeten aanvragen.)

Een bewijs betaald collegegeld (BBC) is een bewijsstuk waaruit blijkt dat je het wettelijk collegegeld hebt betaald bij een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs. We accepteren een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in de volgende twee gevallen:

 1. Betaal je over dezelfde periode het wettelijke collegegeld bij een andere Nederlandse hogeschool of universiteit, dan hoef je bij de EUR over die periode geen wettelijk collegegeld te betalen. Als het wettelijk collegegeld bij de andere onderwijsinstelling lager is, betaal je aan de EUR het verschil. 
   
 2. Betaal je bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling het wettelijk collegegeld/premastervergoeding en sta je  bij de EUR gelijktijdig ingeschreven als student dan word je vrijgesteld van de betaling van het collegegeld/premastervergoeding.

Vanaf 1 oktober 2021 is het in Studielink mogelijk om een BBC aan te vragen bij de onderwijsinstelling waar je al betaald hebt, en digitaal uit te laten wisselen met de onderwijsinstelling waar je wilt betalen. Of de optie van het digitaal uitwisselen van het BBC mogelijk is, is afhankelijk van de onderwijsinstelling en of die dit ook ondersteunt. De EUR ondersteunt deze optie al. Alleen als beide onderwijsinstellingen deze optie ondersteunen, kan deze uitwisseling van het BBC digitaal via Studielink uitgevoerd worden.

Deadlines

Zorg ervoor dat we je Bewijs Betaald Collegegeld ontvangen vóór aanvang van je studieprogramma (31 augustus) bij ons. Lever je je Bewijs Betaald Collegegeld in later dan 30 september, dan is het mogelijk dat er administratiekosten gelden.

Studenten die bij de EUR het instellingstarief betalen, krijgen geen vermindering of vrijstelling en betalen het volledige bedrag.

Betaling van het collegegeld is ook mogelijk bij het Erasmus Studenten Service Centrum  Betalen op het ESSC is alleen mogelijk met PIN of creditcard. Betaling in termijnen is met PIN of creditcard niet mogelijk. Het gehele bedrag dient vóór de aanvangsdatum van de inschrijving te zijn ontvangen.

De facturering van het volgen van verkorte opleidingen wordt verzorgd door de faculteit waar je de cursus volgt. Cursussen verzorgd door HOVO worden door HOVO in rekening gebracht. Volg hiervoor de instructies op die je van de faculteit of van de HOVO krijgt.

De betaling van het collegegeld of schakelvergoeding is één van de noodzakelijke voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat jouw inschrijving voor een opleiding kan worden gerealiseerd.

Je inschrijving moet volledig zijn afgerond vóór aanvang van je studie. Start jouw opleiding in september, dan dient de betaling vóór 31 augustus door ons te zijn ontvangen. Niet tijdig betalen heeft tot gevolg dat je niet ingeschreven staat. In dat geval wordt toegang tot de onderwijssystemen geblokkeerd, kun je geen boeken lenen in de bieb en kunnen behaalde studieresultaten niet worden geregistreerd. Niet ingeschreven staan betekent daarnaast dat je geen recht hebt op studiefinanciering en OV vergoeding.

Betaal je het collegegeld via digitale machtiging in gespreide termijnen, dan geldt dat wanneer de periodieke incasso’s niet tijdig geïnd kunnen worden, je bericht krijgt om binnen een bepaalde termijn te betalen. Is de betaling opnieuw niet op tijd binnen, dan wordt de toegang tot de onderwijssystemen geblokkeerd. (Zie hiervoor het debiteurenprotocol). Tevens loop je het risico dat behaalde resultaten niet geregistreerd worden en dat je geen recht hebt op studiefinanciering en OV vergoeding.

In geval je wijzigingen wilt doorgegeven van gegevens zoals je die hebt opgegeven bij het invullen van de digitale machtiging, dan kun je hiervoor een formulier aanvragen bij Bureau Onderwijsgelden via tfo.fin@eur.nl.  Dit formulier kun je vervolgens volledig ingevuld en ondertekend ingescand mailen naar Bureau Onderwijsgelden óf inleveren bij de balie van Erasmus Studenten Service Centrum (waar de formulieren om gegevens te wijzigen ook hardcopy beschikbaar zijn).

Let op: overeenkomstig het debiteurenprotocol is het niet mogelijk om de machtiging in te trekken of te wijzigen gedurende de looptijd. De gekozen incassowijze kan dus niet worden gewijzigd. Het doorgeven van een ander rekeningnummer is wel mogelijk.

2021-2022

 • Met het afgeven van de (digitale) machtiging geeft de student toestemming aan de Erasmus Universiteit tot het innen van het vastgestelde collegegeldtarief voor het Collegejaar 2019-2020, en geeft de instelling toestemming het bedrag aan te passen in geval van gewijzigde situatie. (zie toelichting vaststelling collegegeld)
 • Wijzigingen in tarief worden via berichtenverkeer via Studielink doorgegeven aan de student.
 • De student zal indien hij/zij niet zelf de rekeninghouder is waarop de incasso is afgegeven, de rekeninghouder informeren over wijzigingen in het collegegeldtarief / incassobedragen.
 • Door het bevestigen van de (digitale) machtiging gaat de student een betalingsverplichting aan voor het verschuldigde bedrag en stemt hij in met de betalingsvoorwaarden. (zie toelichting betalingsvoorwaarden)

 • De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (wettelijk collegegeld en een maximum collegegeld voor kleinschalig en intensief onderwijs) en het College van Bestuur (instellingscollegegeld en collegegeld voor kleinschalig en intensief onderwijs).
 • Wat een individuele student is verschuldigd, hangt af van zijn inschrijfvorm, opleiding en persoonlijke situatie (nationaliteit, verblijfsstatus, eerder behaalde graden).
 • Bij bepaling van nationaliteit is de registratie in het GBA leidend. Indien een student meerdere nationaliteiten bezit dient hij hier melding van te maken bij het verzoek tot inschrijving.
 • Het instellingscollegegeld is van toepassing op studenten zoals omschreven in artikel 7.46 van de WHW en wordt jaarlijks vastgesteld en is te vinden in de Regeling instellingscollegegeld, collegegeld deeltijdse opleidingen en examengeld.
 • Het verschuldigde collegegeld wordt vastgesteld op grond van de ten tijde van het (her)inschrijfverzoek (via Studielink) bij de universiteit bekende gegevens. Als in een later stadium mocht blijken dat het collegegeld is vastgesteld op onjuiste, onvolledige of later gewijzigde gegevens behoudt de universiteit zich het recht voor alsnog het juiste collegegeld in rekening te brengen.
 • Indien de student niet eens is met het gewijzigd bedrag, kan hij bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur, ter attentie van Team In- Uitschrijven & Bekostiging. Dat kan via email edf.es@eur.nl. Het aantekenen van bezwaar ontheft de student niet van de verplichting om het vastgestelde bedrag binnen de desbetreffende termijn te betalen. Mocht naar aanleiding van het bezwaar het te betalen bedrag lager worden vastgesteld, zal dit aan de student worden teruggestort.
 • Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt voor halvering van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten vanaf studiejaar 2019-2020. De Tweede en Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. Lees de meest recente informatie op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger/onderwijs/halveringcollegegeld/eerstejaars

 1. op basis van artikel 7.37. van de WHW is de student verplicht het volledige collegegeld te betalen of een machtiging af te geven anders kan de Erasmus Universiteit de student niet inschrijven.
 2. op de machtiging die de student heeft afgegeven zijn de SEPA voorwaarden van toepassing. Informatie m.b.t. SEPA-incasso kunt u terugvinden op de site van uw bank.
 3. de Erasmus Universiteit biedt de mogelijkheid het collegegeld door iemand anders te laten betalen; de student blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
 4. de incasso zal afhankelijk van de keuze van de student plaatsvinden ineens of in 5 termijnen. Voor de gespreide inning wordt € 24,- administratiekosten in rekening gebracht.
 5. de vordering dient betaald te worden vanaf een actieve bankrekening of voordat een wijziging in de bankrekening schriftelijk is doorgegeven aan Tuition Fee Office (TFO) of is gewijzigd via studielink.
 6. bij het uitblijven van betalingen wordt de incasso uit handen gegeven en zullen alle daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht aan de student.
 7. de afgegeven machtiging is tevens de aankondiging zoals in de richtlijnen SEPA incasso is voorgeschreven.
 8. op basis van artikel 7.42. van de WHW heeft de Erasmus Universiteit het recht om de inschrijving van een student met een betalingsachterstand te weigeren of te beëindigen.
 9. indien aan het einde van het studiejaar (31 augustus) het collegegeld of een gedeelte daarvan niet is voldaan, wordt niet eerder tot inschrijving voor een volgend studiejaar overgegaan dan nadat het nog openstaande bedrag aan collegegeld en eventuele incasso- en andere invorderingskosten zijn voldaan. In het geval van afstuderen wordt niet tot uitgifte van de bul overgegaan dan nadat het volledige openstaande bedrag aan collegegeld is voldaan.
 10. een betaling wordt toegerekend aan de langst openstaande vordering van het collegegeld.
  behalve bij vorderingen die uit handen zijn gegeven aan het incassobureau.

Beëindiging van de inschrijving ontheft de student niet van de betalingsverplichting; het verschuldigde collegegeld dient te allen tijde te worden betaald.

Eénmalige incasso

De éénmalige incasso zal plaatsvinden op 25 september 2020.

Indien de machtiging niet minimaal 14 dagen voor de incassodatum is ingediend, vindt de incasso plaats op het eerstvolgende incassomoment, zoals genoemd onder de gespreide incasso.

Gespreide incasso*

De incassomomenten voor de gespreide inning zijn op of omstreeks:

Incassodata 2020

Incassodata 2021

25 september 2020

25 januari 2021

26 november 2020

25 maart 2021

 

25 mei 2021

 

 

*De eerste termijn is inclusief € 24,- administratiekosten.

Incasso van collegegeld voor opleidingen met een later instroommoment vindt plaats vanaf eerstvolgende incassomogelijkheid volgens de incassodata gespreide inning.


Let op: er is een andere betalingsdeadline van toepassing voor niet EER-studenten die een visa en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen.

Als de incasso mislukt:

 • Is en blijft de student zelf verantwoordelijk om het bedrag over te maken.
 • Ontvangt de student een 1e betalingsherinnering, waarbij hij in de gelegenheid wordt gesteld het openstaande bedrag alsnog te voldoen binnen 15 dagen na ontvangst van de e-mail.

Als na ontvangst van de 1e betalingsherinnering nog steeds niet is betaald:

 • Wordt de vordering opgehoogd met wettelijk minimaal € 40,- aan incassokosten.
 • Ontvangt de student een 2e betalingsherinnering, waarin verzocht wordt het openstaande bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail te betalen door middel van de verstuurde iDEAL link (via e-mail) of dit zelf over te maken.
 • Wordt het ERNA-account (toegang tot systemen en e-mail) en de collegekaart geblokkeerd.

Als na ontvangst van de 2e betalingsherinnering nog steeds niet is betaald:

 • Komt de mogelijkheid om in termijnen te betalen te vervallen, waarna zonder nadere aankondiging het totaal verschuldigde collegegeld voor het gehele collegejaar direct opeisbaar is.
 • Wordt de volledige vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.
 • De totale wettelijke- en buitengerechtelijke incassokosten en de BTW hierover volledig voor rekening van de student komen. De werkelijke incassokosten kunnen dus hoger uitvallen dan de eerder in rekening gebrachte incassokosten van € 40,-.
 • Zijn wij genoodzaakt de persoonsgegevens van de student te delen met een jurist, deurwaarder en/of incassobureau.

Het studiejaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

De student is zelf verantwoordelijk om zich via studielink uit te schrijven als hij tijdens het collegejaar wil stoppen met zijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als de student tijdens het studiejaar afstudeert wordt hij niet automatisch uitgeschreven. Ook na afstuderen is de student zelf verantwoordelijk om zich uit te schrijven als hij tijdens het collegejaar wil stoppen met zijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Indien de student zich niet zelf uitschrijft als hij wil stoppen met zijn studie of na afstuderen, dan loopt de inschrijving gewoon door en is de student wettelijk verplicht om tot het einde van het studiejaar collegegeld te betalen.

Kijk hier voor meer informatie over uitschrijven.

Indien een student in aanmerking komt voor restitutie (bijvoorbeeld vanwege een uitschrijvingsverzoek), dan geldt het volgende:

 1. de Erasmus Universiteit hanteert een verwerkingstijd van 4 tot 10 weken voor het terugstorten van het eventueel teveel betaalde collegegeld.
 2. de verwerkingstijd is mede afhankelijk van de stornotermijn die de bank hanteert voor SEPA-incasso.
 3. eventueel nog openstaande bedragen of overgedragen vorderingen bij het incassobureau worden met het restitutiebedrag verrekend.
 4. restitutie kan alleen plaatsvinden op het rekeningnummer vanwaar de betaling heeft plaatsgevonden, of op de rekening waarvan geïncasseerd wordt.
 5. Er vindt geen restitutie plaats bij verzoek tot uitschrijving ingaande 1 juli of 1 augustus.

Wanneer het collegegeld niet tijdig is betaald, of niet geïnd kan worden, dan geldt het debiteurenprotocol van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hier informatie te vinden over wanneer het collegegeld betaald moet worden en hoe je een machtiging kunt wijzigen.

Uitleg invoeren betaalgegevens in Studielink

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen