ESSB kiest voor 'zachte knip'

Nog net niet helemaal klaar met je bacheloropleiding? Bij onze faculteit kun je dan toch alvast van start met je master! We denken graag met je mee. Oriënteer je dus op het aanbod voor het collegejaar 2020-2021 (en ontdek direct onze vier gloednieuwe masterspecialisaties) Hieronder lees je de toelichting op de versoepeling van de eisen:

Beste studenten,

Als sinds jaar en dag geldt de eis dat de bachelor moet zijn afgerond voordat men aan een masteropleiding kan beginnen. Met toestemming van het ministerie van OC&W wordt deze eis het komend academisch jaar tijdelijk versoepeld om studenten die door deze coronacrisis in de bachelor vertraging oplopen, tegemoet te komen. Voor de EUR geldt dat men toelaatbaar kan zijn voor een masteropleiding indien men tenminste 162 van de 180 ECTS van de bacheloropleiding heeft afgerond en op voorwaarde dat die bacheloropleiding wel succesvol wordt afgerond voor een bepaalde deadline. Als de student daarvoor kiest, kan hij/zij – op eigen risico voor wat betreft roosterconflicten e.d. – het restant van de bacheloropleiding tijdens de masteropleiding afronden. Soortgelijke regelingen gelden ook op andere universiteiten.

Details van de regelingen kunnen verschillen tussen faculteiten en universiteiten. Zo geldt voor de ESSB masteropleidingen dat men pas met de masterthesis mag beginnen indien de bachelorthesis succesvol is afgerond. Ook kan het masterdiploma pas worden behaald nadat een bachelordiploma is behaald. Exacte details over de toelating aan de ESSB van studenten die van deze regeling gebruik willen maken vind je hieronder. Lees ook hier meer over toelating tot opleidingen van de EUR. 

 • Voor de ESSB pre-masteropleidingen kan een student die ten minste 222 EC heeft behaald in een hbo-bachelor, zich aanmelden en in aanmerking komen voor toelating mits de student zelf aantoont een 6,0 gemiddeld te hebben behaald. Voor deze studenten gelden de volgende aanvullende regels:

   De student dient de hbo- of wo-bachelor die toelating geeft tot de pre-master uiterlijk 31 augustus 2021 met succes volledig te hebben afgerond. Zonder bachelordiploma zal verdere deelname aan het onderwijs niet mogelijk zijn. Er wordt nog overlegd over hoe dit administratief te regelen.

  1. In de pre-master Bestuurskunde geldt voor het Bestuurskundig practicum als ingangseis dat de hbo-bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald.
  2. In de pre-master Sociologie geldt voor het Research Project (Pre-master SOC, blok 7) als ingangseis dat de hbo-bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald.
  3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om de hbo-bachelor op tijd af te ronden en het pre-mastereprogramma te volgen. Het instromen in de pre-master, zonder een bachelor te hebben behaald is op eigen risico.
  4. Het in de OER bepaalde minimale aantal EC dat de student dient te hebben behaald om zich gedurende een tweede academisch jaar te herinschrijven voor de pre-masters Bestuurskunde en Sociologie, is aangepast zoals omschreven in de ESSB Corona FAQ. In de concept-OER 2020-2021 is dit aangepaste minimum meegenomen voor studenten die dat collegejaar starten met de pre-master.
 • Voor alle ESSB masteropleidingen kan een student die ten minste 162 EC in zijn of haar bacheloropleiding heeft behaald, zich aanmelden en in aanmerking komen voor toelating. EUR-breed zijn de volgende aanvullende voorwaarden vastgesteld:

  • er bestaat een gerechtvaardigde verwachting dat de student de bacheloropleiding in zeer korte tijd, doch uiterlijk op de genoemde deadline voltooid. Voor niet-EER-studenten (die nog niet in Nederland studeren) is de verwachting dat het tegelijk volgen van de vooropleiding en de masteropleiding niet tot een studeerbaar programma leidt; die studenten komen aldus niet voor de zachte knip in aanmerking;
  • de student heeft ten gevolge van de coronacrisis onvoldoende kunnen doorstromen en er zou een onevenredige studievertraging optreden indien de student niet alvast aan de masteropleiding kan beginnen.

  Voor ESSB studenten die voor de zachte knip in aanmerking komen, gelden de volgende aanvullende regels:

  1. De toelaatbaarheid van de student dient onverminderd te worden beoordeeld conform de bepalingen in de OER. Studenten zonder bachelor Pedagogische Wetenschappen die in de master specialisatie Gezinspedagogiek willen instromen dienen bijvoorbeeld de minor Gezinnen van nu al te hebben behaald.
  2. De student dient de bacheloropleiding met succes volledig te hebben afgerond uiterlijk 31 augustus 2021. Zonder bachelordiploma zal herinschrijving in de master niet mogelijk zijn. Er wordt nog overlegd over hoe dit administratief te regelen.
  3. In de masters Psychologie en Pedagogische Wetenschappen geldt voor de stage en scriptie als ingangseis dat de bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald. In afwijking hiervan kan de Examencommissie er op verzoek van de student toe besluiten de student toegang te verlenen tot de masterstage en -scriptie, indien de student aantoont over voldoende kennis te beschikken. De student kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie door middel van het daarvoor bestemde online contactformulier op MyEur.nl. De Examencommissie zal verzoeken voor Pedagogische Wetenschappen honoreren indien de student aan de volgende voorwaarden voldoet:
   1. 2 van de 3 master specialisatieblokken (aan de EUR blokken 4.1C, 4.2C, 4.3C) met succes afgerond;
   2. 2 van de 3 master practica (aan de EUR blokken 4.1P, 4.2P, 4.3P) met succes afgerond. Dit is in EC gelijk aan specialisatievakken in de bachelor (aan de EUR blokken 3.3 en 3.4);
   3. M&T op bachelor-3 niveau (aan de EUR: blok 3.5), of M&T op masterniveau (aan de EUR blok 4.4) met succes afgerond; en
   4. bachelorscriptie met succes afgerond.

  De Examencommissie zal verzoeken voor Psychologie honoreren indien de student aan de volgende voorwaarden voldoet:

   1. 2 van de 3 master specialisatieblokken (aan de EUR blokken 4.1C, 4.2C, 4.3C)
   2. 2 van de 3 master practica (aan de EUR blokken 4.1P, 4.2P, 4.3P) met succes afgerond;
   3. Bachelorscriptie met succes afgerond
  1. In de masters Sociologie en Bestuurskunde geldt voor de scriptie als ingangseis dat de bachelorscriptie in zijn geheel dient te zijn behaald.
  2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om de bachelor op tijd af te ronden en zich te kwalificeren voor het behalen van een masterdiploma. Het instromen in de master, zonder een bachelor te hebben behaald is op eigen risico.