ESSB kiest voor 'zachte knip'

Om van een bacheloropleiding door te stromen naar een master binnen de ESSB, geldt vanwege de coronacrisis een aangepaste regeling waardoor men komend academisch jaar niet de gehele bachelor afgerond hoeft te hebben. Dit is de zogenaamde ‘zachte knip’. Mocht je hier gebruik van willen maken stuur dan een e-mail voor 15 augustus 2022 naar master@essb.nl met daarbij je gewaarmerkte cijferlijst en o.v.v. je studentnummer. Andere faculteiten hanteren vergelijkbare regelingen. Hieronder lees je per academisch jaar een toelichting op de versoepeling van de eisen:

Om van een bacheloropleiding door te stromen naar een master binnen de ESSB, geldt vanwege de coronacrisis een aangepaste regeling waardoor men komend academisch jaar niet de gehele bachelor afgerond hoeft te hebben. Dit is de zogenaamde ‘zachte knip’. Andere faculteiten en universiteiten hanteren in veel gevallen vergelijkbare regelingen. Hieronder lees je per academisch jaar de toelichting op de versoepeling van de eisen:

Al sinds jaar en dag geldt de eis dat de bachelor moet zijn afgerond voordat men aan een masteropleiding kan beginnen. Met toestemming van het ministerie van OC&W wordt deze eis het komend academisch jaar (opnieuw) tijdelijk versoepeld om studenten die door de coronacrisis in de bachelor vertraging oplopen, tegemoet te komen. Voor de EUR geldt dat men voorwaardelijk toelaatbaar kan zijn voor een masteropleiding indien men tenminste 162 van de 180 ECTS van de bacheloropleiding heeft afgerond en op voorwaarde dat die bacheloropleiding wel succesvol wordt afgerond voor een bepaalde deadline. Als de student daarvoor kiest, kan de student – op eigen risico voor wat betreft roosterconflicten e.d. – het restant van de bacheloropleiding tijdens de masteropleiding afronden. Absolute voorwaarde is dat de bacheloropleiding binnen het collegejaar van instroom alsnog wordt afgerond. Soortgelijke regelingen gelden ook op andere universiteiten.

Details van de regelingen kunnen verschillen tussen faculteiten en universiteiten. Zo geldt voor de ESSB masteropleidingen dat men pas met de masterthesis mag beginnen indien de bachelor succesvol is afgerond. Ook kan het masterdiploma pas worden behaald nadat een bachelordiploma is behaald. Exacte details over de toelating aan de ESSB van studenten die van deze regeling gebruik willen maken vind je hieronder. Lees hier ook meer over toelating tot opleidingen van de EUR. 

Voor de ESSB pre-masteropleidingen kan een student die ten minste 222 EC heeft behaald in een hbo-bachelor, zich aanmelden en in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating in 2022-2023 mits de student zelf aantoont een 6,0 gemiddeld te hebben behaald voor deze vakken in diens hbo-bachelor. Voor deze studenten gelden de volgende aanvullende regels:

De student dient de hbo- of wo-bachelor die toelating geeft tot de pre-master uiterlijk 31 augustus 2023 met succes volledig te hebben afgerond. Zonder bachelordiploma zal verdere deelname aan het onderwijs niet mogelijk zijn.

 1. In de pre-master Bestuurskunde geldt voor het Bestuurskundig practicum als ingangseis dat de hbo-bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald.
 2. In de pre-master Sociologie geldt voor het Research Project als ingangseis dat de hbo-bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald.
 3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om de hbo-bachelor op tijd af te ronden en het pre-mastereprogramma te volgen. Het instromen in de pre-master, zonder een bachelor te hebben behaald is op eigen risico.
 4. Het in de OER bepaalde minimale aantal EC dat de student dient te hebben behaald om zich gedurende een tweede academisch jaar te herinschrijven voor de pre-masters Bestuurskunde en Sociologie, is aangepast zoals omschreven in de ESSB Corona FAQ. In de concept-OER 2022-2023 is dit aangepaste minimum meegenomen voor studenten die dat collegejaar starten met de pre-master.

Voor alle ESSB masteropleidingen kan een student die ten minste 162 EC in zijn of haar bacheloropleiding heeft behaald, zich aanmelden en in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating in 2022-2023, om te voorkomen dat de gevolgen van de coronacrisis voor de doorstroom leiden tot onevenredige studievertraging voor de student. Belangrijke voorwaarde is dat er een gerechtvaardigde verwachting is dat de student de bacheloropleiding in zeer korte tijd, uiterlijk op de genoemde deadline voltooid. Voor niet-EER-studenten (die nog niet in Nederland studeren) is de verwachting dat het tegelijk volgen van de vooropleiding en de masteropleiding niet tot een studeerbaar programma leidt; die studenten komen aldus niet voor de zachte knip in aanmerking.

Voor ESSB bachelor studenten die voor de zachte knip in aanmerking komen, gelden de volgende aanvullende regels: 

 1. De toelaatbaarheid van de student dient onverminderd te worden beoordeeld conform de bepalingen in de OER. Studenten zonder bachelor Pedagogische Wetenschappen die in de master specialisatie Gezinspedagogiek willen instromen dienen bijvoorbeeld de minor Gezinnen van nu al te hebben behaald.
 2. De student, die aan de master begint zonder een bacheloropleiding te hebben behaald, dient de bacheloropleiding met succes volledig te hebben afgerond binnen één collegejaar, oftewel uiterlijk 31 augustus van het collegejaar van instroom in de master. Na het collegejaar van instroom in de master, kan de student zich niet opnieuw beroepen op de zachte knip; de student kan zich dus niet herinschrijven, totdat het bachelordiploma is behaald.
 3. In alle masters geldt voor de masterstage (indien van toepassing) en voor de masterscriptie als aanvullende ingangseis dat de bachelor in het geheel dient te zijn behaald.
 4. Voor de master Pedagogische Wetenschappen geldt in afwijking van lid 3 dat de Examencommissie er op verzoek van de student toe kan besluiten de student toegang te verlenen tot de masterstage en -scriptie, indien de student aantoont over voldoende kennis te beschikken. De student kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie door middel van het daarvoor bestemde online contactformulier op MyEur.nl. De Examencommissie zal verzoeken voor Pedagogische Wetenschappen honoreren indien de student aan de volgende voorwaarden voldoet:
  1. 2 van de 3 master specialisatieblokken (aan de EUR blokken 4.1C, 4.2C, 4.3C) met succes afgerond;
  2. 2 van de 3 master practica (aan de EUR blokken 4.1P, 4.2P, 4.3P) met succes afgerond. Dit is in EC gelijk aan specialisatievakken in de bachelor (aan de EUR blokken 3.3 en 3.4);
  3. M&T op bachelor-3 niveau (aan de EUR: blok 3.5), of M&T op masterniveau (aan de EUR blok 4.4) met succes afgerond; en
  4. bachelorscriptie met succes afgerond.
 5. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om de bachelor op tijd af te ronden en zich te kwalificeren voor het behalen van een masterdiploma. Het instromen in de master, zonder een bachelor te hebben behaald is op eigen risico.

De normen voor de afronding van de pre-master staan opgenomen in artikel 3 lid 2 van bijlage V – Pre-masters van de Onderwijs en examenregeling Masteropleidingen en pre-masters ESSB 2022-2023 (OER). Vanwege de omstandigheden aangaande het coronavirus en het effect van de maatregelen op de vorm waarin de EUR het onderwijs kan aanbieden, zijn de in de OER genoemde normen aangepast. Voor de pre-master Bestuurskunde (dag-variant) gelden de volgende eisen:

 • De harde knip blijft van toepassing; om een Bewijs van Toelating voor de master(specialisatie) die aansluit op de pre-master te verkrijgen dient het volledige programma (60 of 50 EC afhankelijk voor welke van deze twee varianten de pre-masterstudent is toegelaten) behaald te worden;
 • Men heeft het programma succesvol doorlopen indien er voor ten hoogste een enkel vak een onvoldoende cijfer van tenminste het cijfer 4,0 behaald is, en voor alle overige vakken ten minste het cijfer 5,5 of een ‘voldaan’;
 • Het vak ‘Bestuurskundig Practicum’ en de minor ‘Beleid en Management in de publieke sector’ moeten altijd met minimaal het cijfer 5,5 zijn afgerond;
 • Indien aan het einde van het eerste jaar minimaal 30 EC van de pre-master is behaald, mag men de overige studiepunten in een eventueel tweede pre-masterjaar behalen;
 • Het programma is in maximaal twee jaar geheel afgerond.

Pre-master Sociologie studenten:

De normen voor de afronding van de pre-master staan opgenomen in artikel 3 lid 4 van bijlage V – Pre-masters van de Onderwijs en examenregeling Masteropleidingen en pre-masters ESSB 2022-2023 (OER). Vanwege de omstandigheden aangaande het coronavirus en het effect van de maatregelen op de vorm waarin de EUR het onderwijs kan aanbieden, zijn de in de OER genoemde normen aangepast. Voor de pre-master Sociologie gelden de volgende eisen:

 • De harde knip blijft van toepassing: om een Bewijs van Toelating voor de master(specialisatie) die aansluit op de pre-master te verkrijgen dient het volledige programma (60 EC) behaald te worden;
 • Men heeft het programma succesvol doorlopen indien er voor ten hoogste een enkel vak een onvoldoende cijfer van tenminste het cijfer 4,0 behaald is, en voor alle overige vakken ten minste het cijfer 5,5 of een ‘voldaan’;
 • Het vak ‘Research Project’ moet altijd met minimaal een 5,5 worden afgerond;
 • Indien aan het einde van het eerste jaar minimaal 30 EC van de pre-master is behaald, mag men de overige studiepunten in een eventueel tweede pre-masterjaar behalen;
 • Het programma is in maximaal twee jaar geheel afgerond.

Pre-master Pedagogische Wetenschappen studenten:

De normen voor de afronding van de pre-master staan opgenomen in artikel 3 lid 5 van bijlage V – Pre-masters van de Onderwijs en examenregeling Masteropleidingen en pre-masters ESSB 2022-2023 (OER). Vanwege de omstandigheden aangaande het coronavirus en het effect van de maatregelen op de vorm waarin de EUR het onderwijs kan aanbieden, zijn de in de OER genoemde normen aangepast. Voor de pre-master Pedagogische Wetenschappen gelden de volgende eisen:

 • De harde knip blijft van toepassing: om een Bewijs van Toelating voor de master(specialisatie) die aansluit op de pre-master te verkrijgen dient het volledige programma (60 EC) behaald te worden;
 • Men heeft het programma succesvol doorlopen indien er voor ten hoogste twee vakken een onvoldoende cijfer van tenminste het cijfer 4,0 behaald is, en voor alle overige vakken ten minste het cijfer 5,5 of een ‘voldaan’; Het blok 2.2 en het practicum 2.2 moeten altijd met minimaal een 5,5 worden afgerond;
 • Voor studenten die de richting Orthopedagogiek volgen, geldt dat ook de NVO toets minimaal met een 5,5 moet worden afgesloten, dit in verband met het kunnen aanvragen van de registratie als basis-orthopedagoog bij de NVO na afstuderen;
 • Het programma is in maximaal twee jaar geheel afgerond.
 • Aangepaste eisen gelden voor alle studenten die nu de premaster volgen;
 • Dus ook voor de studenten die in 2020-2021 gestart zijn gelden de aangepaste eisen. Zij moeten de premaster wel dit academisch jaar (2022-2023) afgerond hebben.

Om van een bacheloropleiding door te stromen naar een master binnen de ESSB, geldt vanwege de coronacrisis een aangepaste regeling waardoor men komend academisch jaar niet de gehele bachelor afgerond hoeft te hebben. Dit is de zogenaamde ‘zachte knip’. Andere faculteiten hanteren vergelijkbare regelingen. Oriënteer je dus op het aanbod voor het collegejaar 2021-2022. Hieronder lees je de toelichting op de versoepeling van de eisen:

Beste studenten,

Als sinds jaar en dag geldt de eis dat de bachelor moet zijn afgerond voordat men aan een masteropleiding kan beginnen. Met toestemming van het ministerie van OC&W wordt deze eis het komend academisch jaar tijdelijk versoepeld om studenten die door deze coronacrisis in de bachelor vertraging oplopen, tegemoet te komen. Voor de EUR geldt dat men toelaatbaar kan zijn voor een masteropleiding indien men tenminste 162 van de 180 ECTS van de bacheloropleiding heeft afgerond en op voorwaarde dat die bacheloropleiding wel succesvol wordt afgerond voor een bepaalde deadline. Als de student daarvoor kiest, kan hij/zij – op eigen risico voor wat betreft roosterconflicten e.d. – het restant van de bacheloropleiding tijdens de masteropleiding afronden. Soortgelijke regelingen gelden ook op andere universiteiten.

Details van de regelingen kunnen verschillen tussen faculteiten en universiteiten. Zo geldt voor de ESSB masteropleidingen dat men pas met de masterthesis mag beginnen indien de bachelorthesis succesvol is afgerond. Ook kan het masterdiploma pas worden behaald nadat een bachelordiploma is behaald. Exacte details over de toelating aan de ESSB van studenten die van deze regeling gebruik willen maken vind je hieronder. Lees ook hier meer over toelating tot opleidingen van de EUR. 

Voor de ESSB pre-masteropleidingen kan een student die ten minste 222 EC heeft behaald in een hbo-bachelor, zich aanmelden en in aanmerking komen voor toelating mits de student zelf aantoont een 6,0 gemiddeld te hebben behaald. Voor deze studenten gelden de volgende aanvullende regels:

 De student dient de hbo- of wo-bachelor die toelating geeft tot de pre-master uiterlijk 31 augustus 2022 met succes volledig te hebben afgerond. Zonder bachelordiploma zal verdere deelname aan het onderwijs niet mogelijk zijn.

 1. In de pre-master Bestuurskunde geldt voor het Bestuurskundig practicum als ingangseis dat de hbo-bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald.
 2. In de pre-master Sociologie geldt voor het Research Project (Pre-master SOC, blok 7) als ingangseis dat de hbo-bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald.
 3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om de hbo-bachelor op tijd af te ronden en het pre-mastereprogramma te volgen. Het instromen in de pre-master, zonder een bachelor te hebben behaald is op eigen risico.
 4. Het in de OER bepaalde minimale aantal EC dat de student dient te hebben behaald om zich gedurende een tweede academisch jaar te herinschrijven voor de pre-masters Bestuurskunde en Sociologie, is aangepast zoals omschreven in de ESSB Corona FAQ. In de concept-OER 2021-2022 is dit aangepaste minimum meegenomen voor studenten die dat collegejaar starten met de pre-master.

Voor alle ESSB masteropleidingen kan een student die ten minste 162 EC in zijn of haar bacheloropleiding heeft behaald, zich aanmelden en in aanmerking komen voor toelating. EUR-breed zijn de volgende aanvullende voorwaarden vastgesteld:

 • er bestaat een gerechtvaardigde verwachting dat de student de bacheloropleiding in zeer korte tijd, doch uiterlijk op de genoemde deadline voltooid. Voor niet-EER-studenten (die nog niet in Nederland studeren) is de verwachting dat het tegelijk volgen van de vooropleiding en de masteropleiding niet tot een studeerbaar programma leidt; die studenten komen aldus niet voor de zachte knip in aanmerking;
 • de student heeft ten gevolge van de coronacrisis onvoldoende kunnen doorstromen en er zou een onevenredige studievertraging optreden indien de student niet alvast aan de masteropleiding kan beginnen.

 1. De toelaatbaarheid van de student dient onverminderd te worden beoordeeld conform de bepalingen in de OER. Studenten zonder bachelor Pedagogische Wetenschappen die in de master specialisatie Gezinspedagogiek willen instromen dienen bijvoorbeeld de minor Gezinnen van nu al te hebben behaald.
 2. De student dient de bacheloropleiding met succes volledig te hebben afgerond uiterlijk 31 augustus 2022. Zonder bachelordiploma zal herinschrijving in de master niet mogelijk zijn.
 3. In de masters Psychologie en Pedagogische Wetenschappen geldt voor de stage en scriptie als ingangseis dat de bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald. In afwijking hiervan kan de Examencommissie er op verzoek van de student toe besluiten de student toegang te verlenen tot de masterstage en -scriptie, indien de student aantoont over voldoende kennis te beschikken. De student kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie door middel van het daarvoor bestemde online contactformulier op MyEur.nl. De Examencommissie zal verzoeken voor Pedagogische Wetenschappen honoreren indien de student aan de volgende voorwaarden voldoet:
  1. 2 van de 3 master specialisatieblokken (aan de EUR blokken 4.1C, 4.2C, 4.3C) met succes afgerond;
  2. 2 van de 3 master practica (aan de EUR blokken 4.1P, 4.2P, 4.3P) met succes afgerond. Dit is in EC gelijk aan specialisatievakken in de bachelor (aan de EUR blokken 3.3 en 3.4);
  3. M&T op bachelor-3 niveau (aan de EUR: blok 3.5), of M&T op masterniveau (aan de EUR blok 4.4) met succes afgerond; en
  4. bachelorscriptie met succes afgerond.
 1. De Examencommissie zal verzoeken voor Psychologie honoreren indien de student aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. 2 van de 3 master specialisatieblokken (aan de EUR blokken 4.1C, 4.2C, 4.3C)
  2. 2 van de 3 master practica (aan de EUR blokken 4.1P, 4.2P, 4.3P) met succes afgerond;
  3. Bachelorscriptie met succes afgerond
 2. In de masters Sociologie en Bestuurskunde geldt voor de scriptie als ingangseis dat de bachelorscriptie in zijn geheel dient te zijn behaald.
 3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om de bachelor op tijd af te ronden en zich te kwalificeren voor het behalen van een masterdiploma. Het instromen in de master, zonder een bachelor te hebben behaald is op eigen risico.

Pre-master Bestuurskunde studenten:

De normen voor de afronding van de pre-master staan opgenomen in artikel 3 lid 2 van bijlage V – Pre-masters van de Onderwijs en examenregeling Masteropleidingen en pre-masters ESSB 2020-2021 (OER). Vanwege de omstandigheden aangaande het coronavirus en het effect van de maatregelen op de vorm waarin de EUR het onderwijs kan aanbieden, zijn de in de OER genoemde normen aangepast. Voor de pre-master Bestuurskunde (dag-variant) gelden de volgende eisen:

 • De harde knip blijft van toepassing; om een Bewijs van Toelating voor de master(specialisatie) die aansluit op de pre-master te verkrijgen dient het volledige programma (60 of 50 EC afhankelijk voor welke van deze twee varianten de pre-masterstudent is toegelaten) behaald te worden;
 • Men heeft het programma succesvol doorlopen indien er voor ten hoogste een enkel vak een onvoldoende cijfer van tenminste het cijfer 4,0 behaald is, en voor alle overige vakken ten minste het cijfer 5,5 of een ‘voldaan’;
 • Het vak ‘Bestuurskundig Practicum’ en de minor ‘Beleid en Management in de publieke sector’ moeten altijd met minimaal het cijfer 5,5 zijn afgerond;
 • Indien aan het einde van het eerste jaar minimaal 30 EC van de pre-master is behaald, mag men de overige studiepunten in een eventueel tweede pre-masterjaar behalen;
 • Het programma is in maximaal twee jaar geheel afgerond.

Pre-master Sociologie studenten:

De normen voor de afronding van de pre-master staan opgenomen in artikel 3 lid 4 van bijlage V – Pre-masters van de Onderwijs en examenregeling Masteropleidingen en pre-masters ESSB 2020 -2021 (OER). Vanwege de omstandigheden aangaande het coronavirus en het effect van de maatregelen op de vorm waarin de EUR het onderwijs kan aanbieden, zijn de in de OER genoemde normen aangepast. Voor de pre-master Sociologie gelden de volgende eisen:

 • De harde knip blijft van toepassing: om een Bewijs van Toelating voor de master(specialisatie) die aansluit op de pre-master te verkrijgen dient het volledige programma (60 EC) behaald te worden;
 • Men heeft het programma succesvol doorlopen indien er voor ten hoogste een enkel vak een onvoldoende cijfer van tenminste het cijfer 4,0 behaald is, en voor alle overige vakken ten minste het cijfer 5,5 of een ‘voldaan’;
 • Het vak ‘Research Project’ moet altijd met minimaal een 5,5 worden afgerond;
 • Indien aan het einde van het eerste jaar minimaal 30 EC van de pre-master is behaald, mag men de overige studiepunten in een eventueel tweede pre-masterjaar behalen;
 • Het programma is in maximaal twee jaar geheel afgerond.

Pre-master Pedagogische Wetenschappen studenten:

De normen voor de afronding van de pre-master staan opgenomen in artikel 3 lid 5 van bijlage V – Pre-masters van de Onderwijs en examenregeling Masteropleidingen en pre-masters ESSB 2020 -2021 (OER). Vanwege de omstandigheden aangaande het coronavirus en het effect van de maatregelen op de vorm waarin de EUR het onderwijs kan aanbieden, zijn de in de OER genoemde normen aangepast. Voor de pre-master Pedagogische Wetenschappen gelden de volgende eisen:

 • De harde knip blijft van toepassing: om een Bewijs van Toelating voor de master(specialisatie) die aansluit op de pre-master te verkrijgen dient het volledige programma (60 EC) behaald te worden;
 • Men heeft het programma succesvol doorlopen indien er voor ten hoogste twee vakken een onvoldoende cijfer van tenminste het cijfer 4,0 behaald is, en voor alle overige vakken ten minste het cijfer 5,5 of een ‘voldaan’; Het blok 2.2 en het practicum 2.2 moeten altijd met minimaal een 5,5 worden afgerond;
 • Voor studenten die de richting Orthopedagogiek volgen, geldt dat ook de NVO toets minimaal met een 5,5 moet worden afgesloten, dit in verband met het kunnen aanvragen van de registratie als basis-orthopedagoog bij de NVO na afstuderen;
 • Het programma is in maximaal twee jaar geheel afgerond.
 • Aangepaste eisen gelden voor alle studenten die nu de premaster volgen;
 • Dus ook voor de studenten die in 2019-2020 gestart zijn gelden de aangepaste eisen. Zij moeten de premaster wel dit academisch jaar (2020-2021) afgerond hebben.

De informatie hieronder geldt alleen voor de instromers van de masters in het academisch jaar 2020-2021. Hieronder lees je de toelichting op de tijdelijke versoepeling van de eisen:

Beste studenten,

Al sinds jaar en dag geldt de eis dat de bachelor moet zijn afgerond voordat men aan een masteropleiding kan beginnen. Met toestemming van het ministerie van OC&W wordt deze eis het komend academisch jaar tijdelijk versoepeld om studenten die door deze coronacrisis in de bachelor vertraging oplopen, tegemoet te komen. Voor de EUR geldt dat men toelaatbaar kan zijn voor een masteropleiding indien men tenminste 162 van de 180 ECTS van de bacheloropleiding heeft afgerond en op voorwaarde dat die bacheloropleiding wel succesvol wordt afgerond voor een bepaalde deadline. Als de student daarvoor kiest, kan hij/zij – op eigen risico voor wat betreft roosterconflicten e.d. – het restant van de bacheloropleiding tijdens de masteropleiding afronden. Soortgelijke regelingen gelden ook op andere universiteiten.

Details van de regelingen kunnen verschillen tussen faculteiten en universiteiten. Zo geldt voor de ESSB masteropleidingen dat men pas met de masterthesis mag beginnen indien de bachelorthesis succesvol is afgerond. Ook kan het masterdiploma pas worden behaald nadat een bachelordiploma is behaald. Exacte details over de toelating aan de ESSB van studenten die van deze regeling gebruik willen maken vind je hieronder. Lees ook hier meer over toelating tot opleidingen van de EUR. 

Voor de ESSB pre-masteropleidingen kan een student die ten minste 222 EC heeft behaald in een hbo-bachelor, zich aanmelden en in aanmerking komen voor toelating mits de student zelf aantoont een 6,0 gemiddeld te hebben behaald. Voor deze studenten gelden de volgende aanvullende regels:

 De student dient de hbo- of wo-bachelor die toelating geeft tot de pre-master uiterlijk 31 augustus 2021 met succes volledig te hebben afgerond. Zonder bachelordiploma zal verdere deelname aan het onderwijs niet mogelijk zijn. Er wordt nog overlegd over hoe dit administratief te regelen.

 1. In de pre-master Bestuurskunde geldt voor het Bestuurskundig practicum als ingangseis dat de hbo-bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald.
 2. In de pre-master Sociologie geldt voor het Research Project (Pre-master SOC, blok 7) als ingangseis dat de hbo-bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald.
 3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om de hbo-bachelor op tijd af te ronden en het pre-mastereprogramma te volgen. Het instromen in de pre-master, zonder een bachelor te hebben behaald is op eigen risico.
 4. Het in de OER bepaalde minimale aantal EC dat de student dient te hebben behaald om zich gedurende een tweede academisch jaar te herinschrijven voor de pre-masters Bestuurskunde en Sociologie, is aangepast zoals omschreven in de ESSB Corona FAQ. In de concept-OER 2020-2021 is dit aangepaste minimum meegenomen voor studenten die dat collegejaar starten met de pre-master.

Voor alle ESSB masteropleidingen kan een student die ten minste 162 EC in zijn of haar bacheloropleiding heeft behaald, zich aanmelden en in aanmerking komen voor toelating. EUR-breed zijn de volgende aanvullende voorwaarden vastgesteld:

 • er bestaat een gerechtvaardigde verwachting dat de student de bacheloropleiding in zeer korte tijd, doch uiterlijk op de genoemde deadline voltooid. Voor niet-EER-studenten (die nog niet in Nederland studeren) is de verwachting dat het tegelijk volgen van de vooropleiding en de masteropleiding niet tot een studeerbaar programma leidt; die studenten komen aldus niet voor de zachte knip in aanmerking;
 • de student heeft ten gevolge van de coronacrisis onvoldoende kunnen doorstromen en er zou een onevenredige studievertraging optreden indien de student niet alvast aan de masteropleiding kan beginnen.

Voor ESSB studenten die voor de zachte knip in aanmerking komen, gelden de volgende aanvullende regels:

 1. De toelaatbaarheid van de student dient onverminderd te worden beoordeeld conform de bepalingen in de OER. Studenten zonder bachelor Pedagogische Wetenschappen die in de master specialisatie Gezinspedagogiek willen instromen dienen bijvoorbeeld de minor Gezinnen van nu al te hebben behaald.
 2. De student dient de bacheloropleiding met succes volledig te hebben afgerond uiterlijk 31 augustus 2021. Zonder bachelordiploma zal herinschrijving in de master niet mogelijk zijn. Er wordt nog overlegd over hoe dit administratief te regelen.
 3. In de masters Psychologie en Pedagogische Wetenschappen geldt voor de stage en scriptie als ingangseis dat de bachelor in zijn geheel dient te zijn behaald. In afwijking hiervan kan de Examencommissie er op verzoek van de student toe besluiten de student toegang te verlenen tot de masterstage en -scriptie, indien de student aantoont over voldoende kennis te beschikken. De student kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie door middel van het daarvoor bestemde online contactformulier op MyEur.nl. De Examencommissie zal verzoeken voor Pedagogische Wetenschappen honoreren indien de student aan de volgende voorwaarden voldoet:
  1. 2 van de 3 master specialisatieblokken (aan de EUR blokken 4.1C, 4.2C, 4.3C) met succes afgerond;
  2. 2 van de 3 master practica (aan de EUR blokken 4.1P, 4.2P, 4.3P) met succes afgerond. Dit is in EC gelijk aan specialisatievakken in de bachelor (aan de EUR blokken 3.3 en 3.4);
  3. M&T op bachelor-3 niveau (aan de EUR: blok 3.5), of M&T op masterniveau (aan de EUR blok 4.4) met succes afgerond; en
  4. bachelorscriptie met succes afgerond.

De Examencommissie zal verzoeken voor Psychologie honoreren indien de student aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. 2 van de 3 master specialisatieblokken (aan de EUR blokken 4.1C, 4.2C, 4.3C)
  2. 2 van de 3 master practica (aan de EUR blokken 4.1P, 4.2P, 4.3P) met succes afgerond;
  3. Bachelorscriptie met succes afgerond
 1. In de masters Sociologie en Bestuurskunde geldt voor de scriptie als ingangseis dat de bachelorscriptie in zijn geheel dient te zijn behaald.
 2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om de bachelor op tijd af te ronden en zich te kwalificeren voor het behalen van een masterdiploma. Het instromen in de master, zonder een bachelor te hebben behaald is op eigen risico.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen