Toelating

Je inschrijving voor een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je niet voltooien als je niet wordt toegelaten tot die opleiding. Hier vind je meer informatie over de mogelijkheden om te worden toegelaten.

  Om op de reguliere manier toegelaten te worden als student voor een EUR-opleiding moet je je als eerste voor die opleiding inschrijven. Vervolgens is het de vraag of de opleiding jou toelaat als student. Onze opleidingen hanteren hierbij verschillende toelatingseisen. Daarom is het belangrijk om voor je inschrijving eerst te controleren in hoeverre je aan de toelatingseisen van de opleiding voldoet.

  Denk hierbij aan diploma’s van vooropleidingen die al dan niet directe toegang tot EUR-opleidingen verschaffen, zoals een vwo-diploma, versus een hbo bachelor diploma of een hbo propedeuse. Je kunt hierbij ook denken aan bepaalde vakken die je tijdens je vooropleiding succesvol volbracht moet hebben. Bijvoorbeeld Wiskunde, Biologie, of Engels van een bepaald niveau. Via de onderstaande links kun je de toelatingseisen van onze opleidingen nalezen.

  Als je niet voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding van je keuze kun je de benodigde diploma's behalen, of gebruikmaken van de andere manieren waarop je alsnog aan de toelatingseisen kunt voldoen. Zie hieronder voor toelichting op deze andere manieren.

  Wanneer je niet in het bezit bent van een diploma van een vooropleiding die directe toegang verschaft en je 21 jaar of ouder bent kun je alsnog in aanmerking komen voor toelating tot de EUR-opleiding van jouw keuze. Hiertoe kun je een toelatingsexamen doen. Dit examen wordt het ‘Toelatingsonderzoek colloquium doctum’ (hierna: CD) genoemd. 

  Let erop dat je niet automatisch wordt ingeschreven en toegelaten tot de opleiding van je keuze als je het CD succesvol voltooit! Succesvolle voltooiing van het CD van een EUR-opleiding zorgt er simpelweg voor dat het niet langer uitmaakt dat je niet in het bezit bent van een diploma van een vooropleiding die directe toegang verschaft. Na voltooiing van het CD van een EUR-opleiding kun en mag je dus de reguliere inschrijfprocedure van die EUR-opleiding ingaan, ondanks het feit dat je niet in het bezit bent van een diploma van een vooropleiding die directe toegang verschaft. Dit omdat je het CD succesvol voltooid hebt. Zo heb je alsnog de kans om toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze.

  Buitenlandse studenten met een diploma van een buitenlandse vooropleiding kunnen toegelaten worden tot EUR-opleidingen. Diploma's uit buitenlands secundair onderwijs voldoen niet altijd aan de toelatingseisen. Daardoor kan het voorkomen dat buitenlandse studiekiezers eerst één of meerdere toelatingsexamens moeten afleggen alvorens zij voor toelating in aanmerking komen. Dergelijke examens kunnen bijvoorbeeld testen wat je niveau in vakken zoals Wiskunde of Engels is. Wanneer buitenlandse studiekiezers vakken willen volgen die in het Nederlands aangeboden worden, dient tevens te worden vastgesteld in welke mate de studiekiezer de Nederlandse taal machtig is.
  Voor vluchtelingstudenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van een opleiding is er een speciale pagina 'Vluchtelingen aan de EUR'.

  Bacheloropleidingen

  Buitenlandse studenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van een bacheloropleiding aan de EUR vinden meer informatie op de pagina Admission and Application Bachelor programmes. Deze website informeert je over alle mogelijkheden en toelatingseisen, geeft een overzicht van (buitenlandse) diploma's die directe toegang kunnen verschaffen, en stelt je in staat om contact op te nemen met het Admissions Office van de EUR.

  Masteropleidingen

  Als je een buitenlandse student bent die een masteropleiding aan de EUR wilt volgen, kun je het beste direct contact opnemen met de faculteit. In dergelijke gevallen wordt per zaak vastgesteld in hoeverre je toelaatbaar bent op grond van je vooropleiding(en).  

  Wanneer je wiskunde niveau niet voldoet aan de toelatingseisen van de EUR-opleiding van jouw keuze kun je ook hiertoe een toelatingsexamen doen. Dit wordt de ‘Wiskunde-deficiëntietoets’ genoemd. Indien je deze toets met een voldoende afsluit laat je aan de EUR zien dat je wel over het juiste Wiskunde-niveau beschikt.

  Let erop dat als je dit examen succesvol voltooid hebt je niet automatisch wordt ingeschreven - en ook niet automatisch wordt toegelaten - tot de opleiding van je keuze! Succesvolle voltooiing van de Wiskunde-deficiëntietoets zorgt er simpelweg voor dat je met betrekking tot je aanmelding over het juiste wiskunde niveau beheerst. Na voltooiing van deze toets kun en mag je dus de reguliere inschrijfprocedure volgen, ondanks het feit dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt leren beheersen.

  Onder bepaalde voorwaarden mag een universiteit zelf bepalen welke studenten worden toegelaten tot een opleiding. Dit wordt decentrale selectie genoemd. De universiteit kiest studenten op basis van specifieke selectiecriteria zoals: vooropleiding, vakkenpakket, werkervaring en specifieke kennis en vaardigheden.

  Voor decentrale selectie geldt ook een aantal algemene voorwaarden:

  • Wanneer er naast de decentrale selectie ook een centrale selectie (numerus fixus) bestaat voor een opleiding, dan moet je je ook voor de centrale selectie inschrijven.
  • Je mag je slechts voor één opleiding of instelling decentraal aanmelden.
  • Je voldoet tijdig aan de nadere vooropleidingseisen.

  De universiteit bepaalt zelf hoeveel jaren achter elkaar je mag meedoen aan de decentrale selectie voor een bepaalde opleiding.

  In verband met de gevolgen van de coronacrisis kan het zijn dat het niet lukt om aan alle toelatingseisen te voldoen voor een bachelor-of masteropleiding van de EUR. In sommige gevallen is het mogelijk om voorwaardelijk te worden toegelaten aan een EUR-opleiding, waarbij studenten binnen een bepaalde termijn moeten voldoen aan alle toelatingseisen. Deze uitzonderingen zijn alleen van toepassing voor aanmeldingen voor collegejaar 2020-2021.

  Kom ik in aanmerking?
  Aspirant-studenten die als gevolg van de coronacrisis geen staatsexamens Nederlands als tweede taal kunnen afleggen om voorafgaand aan de start van het studiejaar voldoende beheersing van het Nederlands via NT2 aan te tonen, worden voorwaardelijk toegelaten tot het hoger onderwijs, indien zij naar verwachting binnen een redelijke termijn over het gewenste niveau zullen beschikken. Desbetreffende opleiding bepaalt of studenten in aanmerking komen.

  Hoe verloopt de toelating?
  Studenten krijgen een voorwaardelijke toelating en hebben tot 31 december 2020 de tijd om het bewijs van behaald staatsexamen te uploaden in het aanmeldportaal. Indien de opleiding vaststelt dat aan de toelatingseisen is voldaan, verandert de voorwaardelijke toelating in definitieve toelating tot de bacheloropleiding. Indien op 31 december 2020 niet is voldaan aan de toelatingseisen, is het niet meer toegestaan onderwijs van deze bachelor te volgen en wordt de student uitgeschreven voor de opleiding. Behaalde EC kunnen worden overgenomen bij nieuwe aanmelding of een andere studie, ter beoordeling van desbetreffende examencommissie.

  Kom ik in aanmerking?
  Hbo-propedeuse studenten die door willen stromen naar een EUR-bachelor, maar door de coronamaatregelen niet op tijd hun propedeuse kunnen afronden, vragen bij hun hbo-instelling een afrondingsadvies aan. Dit advies beantwoordt de vraag of het in de rede ligt dat betreffende student vóór 1 januari 2021 de betreffende propedeuse afrondt.

  Hoe verloopt de toelating?
  Studenten leveren het afrondingsadvies van de hbo-instelling uiterlijk 1 augustus 2020 in bij de EUR, als onderdeel van de aanmelding. De opleiding beoordeelt of desbetreffende student voorwaardelijk toelaatbaar is op basis van het afrondingsadvies in relatie tot de zwaarte van de vervolgopleiding. Zo ja, dan wordt de student voorwaardelijke toegelaten tot de bacheloropleiding tot 1 januari 2021. Voor wo-opleidingen die extra eisen en/of toetsen bovenop hbo P-eisen is maatwerk vereist. Tot 1 januari 2021 kunnen studenten hun hbo-p diploma, of een bewijs van het behalen van de hbo-p, een bewijs van verstrekt door de hbo-instelling, aanleveren. Dit kan door een mail te sturen naar edf.es@eur.nl.

  Indien de opleiding constateert dat tijdig aan de toelatingseisen is voldaan, verandert voorwaardelijke toelating in een definitieve toelating. Indien het de voorwaardelijk toegelaten student niet lukt om voor 1 januari 2021 de hbo-propedeuse af te ronden, is het niet meer toegestaan onderwijs van deze bachelor te volgen en wordt de student uitgeschreven voor de opleiding. Behaalde EC kunnen worden overgenomen bij nieuwe aanmelding of een andere studie, ter beoordeling van desbetreffende examencommissie.

  Kom ik in aanmerking?
  Bachelorstudenten die door willen stromen naar een EUR-master, maar door de coronamaatregelen niet op tijd hun bachelor kunnen afronden, kunnen onder voorwaarden worden toegelaten voor een EUR-masteropleiding. De EUR stelt hiervoor enkele randvoorwaarden, met ruimte voor opleidingsspecifieke invulling:

  • Het minimumaantal EC dat moet zijn behaald in de bacheloropleiding wordt door desbetreffende masteropleiding bepaald.
  • Eventueel kunnen aanvullende inhoudelijke voorwaarden (bv. specifieke vakken/voortgang bachelorscriptie door opleiding worden bepaald.
  • Opleidingen kunnen haalbaarheid meewegen in de beoordeling van aanmeldingen.
  • Student moet bachelor hebben afgerond voor 1 september 2021.

  Studenten kunnen bij de masteropleiding nagaan of zij voorwaardelijk toelaatbaar zijn voor de opleiding.

  Hoe verloopt de toelating?
  Studenten leveren een studievoortgangsoverzicht van de bacheloropleiding in bij de EUR, als onderdeel van de aanmelding voor de masteropleiding. De opleiding beoordeelt of desbetreffende student voorwaardelijk toelaatbaar is. Als dat zo is, krijgt de student een voorwaardelijke toelating tot de masteropleiding. Tot 1 september 2021 kunnen studenten hun bachelordiploma of een bewijs van het behalen van de bachelor aanleveren. Dit kan verstuurd worden aan de opleiding, of via het aanmeldportaal worden geüpload.

  Indien de opleiding constateert dat tijdig aan toelatingseisen is voldaan, verandert voorwaardelijke toelating in een definitieve toelating. Indien het de voorwaardelijk toegelaten student niet lukt om voor 1 september 2021 de bachelor af te ronden, is het niet meer toegestaan onderwijs van deze master te volgen en wordt de student uitgeschreven voor de opleiding. Behaalde EC kunnen worden overgenomen bij nieuwe aanmelding of een andere studie, ter beoordeling van desbetreffende examencommissie.

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen