Toelating

Je inschrijving voor een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kun je niet voltooien als je niet wordt toegelaten tot die opleiding. Hier vind je meer informatie over de mogelijkheden om te worden toegelaten.

  Om op de reguliere manier toegelaten te worden als student voor een EUR-opleiding moet je je als eerste voor die opleiding inschrijven. Vervolgens is het de vraag of de opleiding jou toelaat als student. Onze opleidingen hanteren hierbij verschillende toelatingseisen. Daarom is het belangrijk om voor je inschrijving eerst te controleren in hoeverre je aan de toelatingseisen van de opleiding voldoet.

  Denk hierbij aan diploma’s van vooropleidingen die al dan niet directe toegang tot EUR-opleidingen verschaffen, zoals een vwo-diploma, versus een hbo bachelor diploma of een hbo propedeuse. Je kunt hierbij ook denken aan bepaalde vakken die je tijdens je vooropleiding succesvol volbracht moet hebben. Bijvoorbeeld Wiskunde, Biologie, of Engels van een bepaald niveau. Via de onderstaande links kun je de toelatingseisen van onze opleidingen nalezen.

  Als je niet voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding van je keuze kun je de benodigde diploma's behalen, of gebruikmaken van de andere manieren waarop je alsnog aan de toelatingseisen kunt voldoen. Zie hieronder voor toelichting op deze andere manieren.

  Wanneer je niet in het bezit bent van een diploma van een vooropleiding die directe toegang verschaft en je 21 jaar of ouder bent kun je alsnog in aanmerking komen voor toelating tot de EUR-opleiding van jouw keuze. Hiertoe kun je een toelatingsexamen doen. Dit examen wordt het ‘Toelatingsonderzoek colloquium doctum’ (hierna: CD) genoemd. 

  Let erop dat je niet automatisch wordt ingeschreven en toegelaten tot de opleiding van je keuze als je het CD succesvol voltooit! Succesvolle voltooiing van het CD van een EUR-opleiding zorgt er simpelweg voor dat het niet langer uitmaakt dat je niet in het bezit bent van een diploma van een vooropleiding die directe toegang verschaft. Na voltooiing van het CD van een EUR-opleiding kun en mag je dus de reguliere inschrijfprocedure van die EUR-opleiding ingaan, ondanks het feit dat je niet in het bezit bent van een diploma van een vooropleiding die directe toegang verschaft. Dit omdat je het CD succesvol voltooid hebt. Zo heb je alsnog de kans om toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze.

  Buitenlandse studenten met een diploma van een buitenlandse vooropleiding kunnen toegelaten worden tot EUR-opleidingen. Diploma's uit buitenlands secundair onderwijs voldoen niet altijd aan de toelatingseisen. Daardoor kan het voorkomen dat buitenlandse studiekiezers eerst één of meerdere toelatingsexamens moeten afleggen alvorens zij voor toelating in aanmerking komen. Dergelijke examens kunnen bijvoorbeeld testen wat je niveau in vakken zoals Wiskunde of Engels is. Wanneer buitenlandse studiekiezers vakken willen volgen die in het Nederlands aangeboden worden, dient tevens te worden vastgesteld in welke mate de studiekiezer de Nederlandse taal machtig is.
  Voor vluchtelingstudenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van een opleiding is er een speciale pagina 'Onderwijsroute HBO/WO'.

  Bacheloropleidingen

  Buitenlandse studenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van een bacheloropleiding aan de EUR vinden meer informatie op de pagina Admission and Application Bachelor programmes. Deze website informeert je over alle mogelijkheden en toelatingseisen, geeft een overzicht van (buitenlandse) diploma's die directe toegang kunnen verschaffen, en stelt je in staat om contact op te nemen met het Admissions Office van de EUR.

  Masteropleidingen

  Als je een buitenlandse student bent die een masteropleiding aan de EUR wilt volgen, kun je het beste direct contact opnemen met de faculteit. In dergelijke gevallen wordt per zaak vastgesteld in hoeverre je toelaatbaar bent op grond van je vooropleiding(en).  

  Wanneer je wiskunde niveau niet voldoet aan de toelatingseisen van de EUR-opleiding van jouw keuze kun je ook hiertoe een toelatingsexamen doen. Dit wordt de ‘Wiskunde-deficiëntietoets’ genoemd. Indien je deze toets met een voldoende afsluit laat je aan de EUR zien dat je wel over het juiste Wiskunde-niveau beschikt.

  Let erop dat als je dit examen succesvol voltooid hebt je niet automatisch wordt ingeschreven - en ook niet automatisch wordt toegelaten - tot de opleiding van je keuze! Succesvolle voltooiing van de Wiskunde-deficiëntietoets zorgt er simpelweg voor dat je met betrekking tot je aanmelding over het juiste wiskunde niveau beheerst. Na voltooiing van deze toets kun en mag je dus de reguliere inschrijfprocedure volgen, ondanks het feit dat je tijdens je vooropleiding niet het juiste wiskunde niveau hebt leren beheersen.

  Onder bepaalde voorwaarden mag een universiteit zelf bepalen welke studenten worden toegelaten tot een opleiding. Dit wordt decentrale selectie genoemd. De universiteit kiest studenten op basis van specifieke selectiecriteria zoals: vooropleiding, vakkenpakket, werkervaring en specifieke kennis en vaardigheden.

  Voor decentrale selectie geldt ook een aantal algemene voorwaarden:

  • Wanneer er naast de decentrale selectie ook een centrale selectie (numerus fixus) bestaat voor een opleiding, dan moet je je ook voor de centrale selectie inschrijven.
  • Je mag je slechts voor één opleiding of instelling decentraal aanmelden.
  • Je voldoet tijdig aan de nadere vooropleidingseisen.

  De universiteit bepaalt zelf hoeveel jaren achter elkaar je mag meedoen aan de decentrale selectie voor een bepaalde opleiding.

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen