Drie ZonMw COVID-19 ‘Wetenschap voor de praktijk’ subsidies bij ESSB

Drie onderzoeksprojecten bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) zijn gehonoreerd met een ZonMw COVID-19 ‘Wetenschap voor de praktijk’ subsidie. Via deze subsidieregeling zijn ruim 50 samenwerkingen gestart tussen wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties of bedrijven om uit te zoeken wat het beste werkt nu bedrijven en organisaties weer verder kunnen opstarten, maar wel op  1,5 meter. Bij de ESSB gaat het om onderzoek naar maatschappelijke coalities, huisartsen in achterstandswijken, en digitale prentenboeken voor kinderen in achterstandswijken.

Dr. Ir. Beitske Boonstra, dr. Erik Snel en prof. dr. Godfried Engbersen

Titel: Maatschappelijke coalities in coronatijd: van spontaan initiatief tot duurzaam samenwerkingsverband.

“Tijdens de coronacrisis ontstonden tal van particuliere initiatieven uit solidariteit met medestadsbewoners. Dit soort – vaak spontane – initiatieven hebben een grote meerwaarde voor de stad.” Beitske Boonstra

Tijdens de coronacrisis zijn tal van bewoners-, particuliere en maatschappelijke initiatieven ontstaan, ook in Rotterdam. Deze initiatieven laten een grote mate van solidariteit zien tussen stadsbewoners, sociaal ondernemers, bedrijven, private fondsen en ambtenaren. Ze zorgen voor veerkracht in de wijk en stad. Want hoe meer met elkaar verbonden, hoe sneller men in staat is duurzame oplossingen te vinden voor een crisis. Voor lokale overheden blijft het een uitdaging hierop in te spelen, juist wanneer initiatieven een tijdelijk en noodgedwongen fenomeen lijken in een snel veranderende dynamiek zoals bij de coronacrisis.  
Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de maatschappelijke en institutionele voedingsbodem voor maatschappelijke coalities en de rol van verbindende personen.

Prof. dr. Semiha Denktas, dr. Paul Kocken, dr. Inge Merkelbach, dr.Helen Tibboel  

Titel: Huisartsen en hulpzoekgedrag in achterstandswijken in de Covid-19 crisis.

“COVID-19 brengt een versnelling in het gebruik van ICT in de huisartsenpraktijk. Het biedt de kans voor ‘teamscience’ met onderzoek door huisartsen en wetenschappers naar de gevolgen van zorg op afstand voor kwetsbare groepen.” Paul Kocken

In achterstandswijken is er een overconsumptie van eerstelijnszorg waardoor de druk op de huisartsenpraktijk groot is. Rotterdamse huisartsen, de gemeente Rotterdam en ESSB onderzoeken de gevolgen van meer zorg op afstand tijdens corona. Zij geven antwoord op de vraag wat de invloed is van telefonische consulten, e-mailconsulten, videobellen en actief aanbieden van informatie via e-health voor het hulpzoekgedrag, de zorgvraag en de tevredenheid van de diverse patiëntenpopulatie van de huisarts. Beantwoording van deze vraag is urgent omdat zorg op afstand en barrières voor huisartsbezoek door Covid-19 mogelijk grote impact hebben op kwetsbare groepen. Interviews worden gehouden met patiënten, huisartsen en andere medewerkers van gezondheidscentra over de veranderingen in de zorg in de huisartsenpraktijk. Zo wordt inzicht verkregen bij welke groepen zorg op afstand kan worden ingezet en waar ruimte ontstaat voor aandacht aan patiënten voor wie de zorg het meest nodig is.

Prof. dr. Roel van Steensel, Romina de Lima, MSc., dr. Bjorn de Koning en prof. dr. Lidia Arends 

Titel: Online ondersteuning van de taalomgeving thuis met behulp van digitale prentenboeken voor kinderen in achterstandssituaties.

Voor veel leerlingen met taalachterstanden is wekelijks voorlezen door VoorleesExpress-vrijwilligers een belangrijke stimulans. Met digitale ondersteuning van gezinnen willen we voorkomen dat kinderen van stimulerend aanbod verstoken blijven” Roel van Steensel

In de VoorleesExpress bezoeken vrijwilligers 20 weken lang wekelijks gezinnen met een of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. De gezinnen hebben een lage SES en vaak een migratieachtergrond. Tijdens de huisbezoeken lezen vrijwilligers aan kinderen voor en proberen ook ouders bij ontwikkelingsstimulerende activiteiten te betrekken. Als gevolg van de corona-crisis heeft de VoorleesExpress de huisbezoeken moeten staken. Ook voor het komende (school)jaar anticipeert de VoorleesExpress erop dat huisbezoeken geen doorgang zullen vinden. Dat betekent dat een grote groep gezinnen het risico loopt om van potentieel gunstig aanbod verstoken te blijven. In het project gaan we na of online ondersteuning met behulp van digitale prentenboeken een gunstig alternatief is voor reguliere huisbezoeken in de VoorleesExpress.

ZonMw ‘Wetenschap voor de praktijk

De subsidie ‘COVID-19 Wetenschap voor de praktijk’ is bestemd voor kortlopend (actie)-onderzoek uitgevoerd door samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijke organisaties (onderzoekers) en ondernemingen, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen of (lokale) overheden.  Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl