Faculteitsraad

Door middel van deze homepage wil de Raad de facultaire gemeenschap informeren over zijn werkwijze en plannen. Daarnaast worden personeelsleden en studenten van de ESSB van harte uitgenodigd onderwerpen en informatie aan te dragen waaraan de Raad aandacht zou moeten besteden. De FR wil zich inzetten om een weerspiegeling te zijn van opvattingen en ideeën die in de facultaire gemeenschap leven en op basis daarvan een constructieve samenwerking met de decaan en het MT te realiseren. Een effectieve communicatie met de achterban is daartoe een primair vereiste.

Agenda's Faculteitsraad

Klik hier om naar overzicht van de agenda's te gaan

Notulen Faculteitsraad

Klik hier om naar overzicht van de notulen te gaan

Beleidsplan SGFR 2014-2015

Klik hier om naar Beleidsplan SGFR 2014-2015 te gaan

 

Procedure voor het werven en benoemen van studentleden in bestuursfuncties

De studentgeleding van de faculteitsraad ESSB (SGFR) verzorgt de voordracht van de studentleden voor het MT en voor de bestuursraden van de ESSB. Om de werving zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat er tijdens iedere procedure de juiste stappen worden gevolgd en dat er een duidelijke profielschets beschikbaar is.

Download de Procedure voor het werven van studentleden [pdf bestaat niet in nieuwe omgeving]

De procedure tot werving van een studentlid van het MT is afgestemd met de werving van een commissaris onderwijs voor Cedo Nulli.
Download de Afstemming werving MT-lid en commissaris onderwijs Cedo Nulli.

Informatievoorziening

  • De FR-leden zullen actief in hun omgeving relevante agendapunten en ideeën oppikken en zijn voor andere leden van de facultaire gemeenschap aanspreekbaar (zie hieronder)
  • De FR zal verzoeken om toezending van agenda’s en besluitenlijsten van het Management Overleg ESSB, de Bestuursraden en de OC’s.
  • Agenda’s en besluitenlijsten van de FR worden gepubliceerd op de ESSB web-site.
  • FR-stukken zijn voor leden van de facultaire gemeenschap ter inzage bij de secretaris.
  • De FR benadrukt dat een goede informatievoorziening van en aan de Raad een essentiële voorwaarde is om zijn missie waar te kunnen maken.

Aanspreekpunten

Onderwerpen en voorstellen ter bespreking in de FR kunnen worden ingediend bij de voorzitter, vice-voorzitter of secretaris van de FR, of bij andere FR-leden. We hopen op een vruchtbare samenwerking met de facultaire gemeenschap. Om de PDF bestanden te bekijken, gebruikt u: Adobe Reader