Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het facultaire orgaan voor medezeggenschap. Zowel de personeels- als studentenfractie zijn vertegenwoordigd met zes zetels. De zittingen van de raad, gemiddeld eens per twee maanden, zijn openbaar en worden geleid door een uit de Raad verkozen voorzitter. Indien de voorzitter is verkozen uit de leden van de Personeelsgeleding, is de vicevoorzitter in beginsel afkomstig uit de Studentgeleding. De Raad heeft naast een uitgebreid recht van advies ook een aantal belangrijke instemmingsrechten. Zo kan de begroting van de Faculteit niet worden goedgekeurd zonder dat formele instemming (consent) is verkregen van de Faculteitsraad. Ook voor het Opleidingsprogramma zoals vermeld in het Onderwijs Examen Reglement is instemming van de Raad noodzakelijk, evenals in het geval van besluiten die ingrijpende gevolgen (kunnen) hebben voor het personeel. De bevoegdheden van de Faculteitsraad zijn te vinden in het Faculteitsreglement beschikbaar via het Intranet, dat geldt ook voor de agenda's en de notulen.

Aanspreekpunten

Onderwerpen en voorstellen ter bespreking in de FR kunnen worden ingediend bij de voorzitter, vice-voorzitter of secretaris van de FR, of bij andere FR-leden.

Contact: faculty.council@essb.eur.nl of studentsfacultycouncil@essb.eur.nl

Procedure voor het werven en benoemen van studentleden in bestuursfuncties

De studentgeleding van de Faculteitsraad ESSB verzorgt de voordracht van de studentleden voor het MT en voor de bestuursraden van de ESSB. Om de werving zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat er tijdens iedere procedure de juiste stappen worden gevolgd en dat er een duidelijke profielschets beschikbaar is. De procedure tot werving van een student-lid van het MT is afgestemd met de werving van een commissaris onderwijs voor Cedo Nulli.
Contact: education@cedonulli.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen