Waarom deze studie

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

De masteropleiding Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB) is onderdeel van de Nederlandstalige master Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kies je voor een master in Sociologie (MSc) aan de Erasmus Universiteit, dan leer je niet alleen de samenleving te begrijpen, maar ook hoe je actief bij kunt dragen om deze te veranderen.

Deze masterspecialisatie richt zich op studenten die na hun opleiding professioneel en actief aan de slag willen gaan met grootstedelijke vraagstukken. Enerzijds komen afgestudeerden van de Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid opleiding terecht als beleidsadviseur bij gemeenten, provinciale instellingen, ministeries en non-profit organisaties (zoals woningcorporaties, politie, onderwijsinstellingen en sociale fondsen) die zich met stedelijke problemen en beleid bezighouden. Anderzijds zijn veel van onze afgestudeerden actief als onderzoeker op universiteiten, kennisinstituten (SCP, Planbureau voor de Leefomgeving) en toegepaste onderzoeks- en adviesbureaus.

Deze master sprak mij aan vanwege de hoge maatschappelijke relevantie en mijn liefde voor de stad Rotterdam.
Het is onwijs interessant om meer te leren over vraagstukken waar de meeste grote steden mee te maken hebben. Hoe groter de stad(sbevolking), hoe meer inwoners van elkaar kunnen verschillen.
Met dit masterprogramma heb je veel mogelijkheden om een baan te vinden die aansluit bij jouw kwaliteiten en interesses.

Kenmerkend voor de Rotterdamse master Sociologie is dat studenten kritisch leren reflecteren over de centrale maatschappelijke vraagstukken waar hedendaagse, westerse metropolen in de 21ste eeuw mee geconfronteerd worden. Studenten krijgen hierin inzicht door zich grondig te verdiepen in vooraanstaand internationaal wetenschappelijk onderzoek binnen het veld van de stadssociologie. Daarnaast leren studenten aan de hand van toegepaste casussen en concrete beleidspraktijken mee te denken over mogelijke beleidsmatige oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken.

Waarom een master in Sociologie (MSc) studeren in Rotterdam?

  • Het programma is gericht op actuele sociale vraagstukken en ontwikkelingen in grootstedelijke gebieden;
  • Je verwerft de nieuwste inzichten uit de stedelijke sociologie en aanverwante disciplines;
  • Je leert hoe je sociologische theorieën kunt toepassen op de grote maatschappelijke vragen van vandaag zoals internationale migratie, sociale ongelijkheid en de gevolgen van globalisering voor stedelijke economieën;
  • Je wordt aan het denken gezet en geïnspireerd door enthousiaste en gerenommeerde wetenschappers;
  • Rotterdam is dé stad om een stadssociologische studie te volgen. Alle prangende stedelijke vraagstukken zijn hier in uitvergrote vorm zichtbaar: gevolgen van internationale migratie, sociale ongelijkheid, veranderende stedelijke economieën, gentrificatie en politieke veranderingen.
  • De docenten van deze specialisatie werken intensief samen met de gemeente Rotterdam. Hierdoor sluit ook het onderwijs nauw aan bij de dagelijkse vraagstukken van een stad als Rotterdam en de praktijk van stedelijk beleid.

Waar gaat deze specialisatie over?

We leven in een verstedelijkte wereld. Sinds 2007 leeft de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. De verwachting is dat in 2050 bijna driekwart van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Ook in de westerse wereld, waar de masteropleiding Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB) zich primair op richt, zijn steden (weer) volop in ontwikkeling, mede door de komst van migranten.

Westerse steden zijn sinds het einde van de 20ste eeuw ingrijpend van karakter veranderd. Hedendaagse metropolen worden meer dan voorheen getekend door scherpe sociale tegenstellingen die ook ruimtelijk hun neerslag krijgen. We zien enerzijds de opkomst van bloeiende stadscentra met winkels en uitgaansgelegenheden, wijken van de gegoede burgerij en “hippe buurten” waar de “creatieve klasse” huist. Anderzijds zien we ook het ontstaan van “probleembuurten” waar sprake is van middenklasse-vlucht, marginalisering en segregatie. Dankzij de intensivering van globale migratie kennen hedendaagse steden tevens een hoge mate van etnische en culturele diversiteit. Deze stedelijke superdiversiteit houdt aan de ene kant kansen in voor etnisch ondernemerschap, ontmoeting en interculturele uitwisseling. Maar ze brengt aan de andere kant ook schaduwkanten met zich mee zoals verminderde sociale samenhang, lagere buurtbetrokkenheid en toenemende onveiligheidsgevoelens.

Steden vormen de spiegel van de moderne samenleving, ze zijn het natuurlijke laboratorium voor de socioloog. Steden stimuleren de sociologische verbeelding!

Deze brandende, sociale kwesties staan centraal in het masterprogramma GVB. Het programma richt zich in de eerste plaats op demografische en ruimtelijke ontwikkelingen in steden, waarbij aandacht wordt besteed aan processen van stedelijke groei en achteruitgang, gentrificatie en segregatie. Vervolgens richten we ons op het boeiende samenspel van steden, economie en samenleving door de lokale impact van maatschappelijke transformaties zoals post-industrialisatie, globalisering en verduurzaming te onderzoeken. Tot slot verkennen we de stad als een politieke arena waarin verschillende actoren met concurrerende belangen, zoals lokale beleidsmakers, bovenlokale instituties en burgers, met elkaar de strijd aangaan.

Door de stad respectievelijk als leefmilieu, markplaats en politieke arena te belichten, krijg je via deze opleiding inzicht in de aard en omvang van ontwikkelingen in hedendaagse steden, sociologische verklaringen voor deze ontwikkelingen én de mogelijkheden en onmogelijkheden van stedelijk beleid in de breedste zin van het woord. Je doet hierbij kennis op van relevante theorieën over grootstedelijke vraagstukken en je leert om zelfstandig stedelijke problemen te analyseren en op basis van analyses adviezen te geven en beleidssuggesties te ontwikkelen. Het programma bereid je hiermee voor op een carrière in het stedelijk beleid, stedelijk onderzoek & advies of in de wetenschap.

Voor wie bestemd?

Heb je een passie voor grootstedelijke vraagstukken? Wil je later als beleidsadviseur, sociaal ondernemer of onderzoeker professioneel betrokken zijn bij stedelijke vraagstukken en ontwikkelingen? In dat geval is deze MSc een uitstekende keuze voor jou.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen