City Deal Kennis Maken subsidie voor innovatieprogramma ‘Impact at the Core’

Campus met vlaggen faculteiten
Helicopter view of the city Rotterdam

Het innovatieprogramma ‘Impact at the Core’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een City Deal Kennis Maken subsidie toegekend gekregen door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Met het bedrag van in totaal 100.000 euro zal ‘Impact at the Core’ een kennisregisseur aanstellen die zal werken aan een ‘Impact Ruimte’ binnen het laatste jaar van de bacheloropleidingen. In deze ‘Impact Ruimte’ gaan studenten in interdisciplinaire teams aan de slag met praktijkvraagstukken rond een breed scala aan thema’s.

De ambitie van de EUR is om een positieve maatschappelijke impact te realiseren. Dat doet ze door in haar onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een beter begrip van maatschappelijke uitdagingen en aan het vermogen om deze op te lossen. Deze missie wordt gedragen door onze studenten. Het is de ambitie van de Erasmus Universiteit om studenten tijdens hun studie te leren werken aan maatschappelijke uitdagingen in de stad en regio. Het is belangrijk dat studenten hun kennis leren toepassen op reële, vaak moeilijk af te bakenen en te definiëren problemen waar niet iedereen hetzelfde over denkt. Deze ambitie wordt gedeeld door de Gemeente Rotterdam.

Het programma Impact at the Core is een vijfjarig innovatieprogramma waarin met docenten en studenten (nieuw) onderwijs wordt ontworpen gericht op maatschappelijke vraagstukken en het maken van impact. Studenten kunnen met behulp van Impact at the Core aan reële praktijkopdrachten werken. Doel van het programma is om na 5 jaar in iedere opleiding een impactgericht vak te hebben gerealiseerd. Tot nu toe werkten zo’n 2000 studenten aan impactopdrachten bij vijf faculteiten. Vanuit deze eerste projectronde, is het idee voortgekomen om te gaan werken met een ‘Impact Ruimte’ in het derde bachelor jaar. In deze ‘Impact Ruimte’ werken studenten in interdisciplinaire teams aan praktijkvraagstukken rond een breed scala aan (stedelijke) thema’s. Met het creëren van de Impact Ruimte, een (potentiële) universiteitsbrede onderwijsvorm waar alle studenten aan deel kunnen nemen als onderdeel van hun opleiding, krijgt de transitie en opschaling naar impact-gedreven onderwijs een stevige impuls. 

Daniel van Vliet (Project Lead ‘Impact at the Core’): “Deze subsidie is een unieke mogelijkheid om een kennisregisseur aan te stellen en de interactie tussen de grootstedelijke context en het onderwijs in de stad te verdiepen. Studenten vragen al langer om ruimte in hun onderwijs waar zij meer impact kunnen maken en op deze manier kunnen wij dit versnellen en ons onderwijs beter verbinden aan de opgaven van de stad Rotterdam en de regio op een interdisciplinaire manier.”


City Deal Kennis Maken

Op 16 maart 2017 is de City Deal Kennis Maken (CDKM) ondertekend. Deze deal versnelt de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven van steden door studenten, docenten en onderzoekers grootschalig te betrekken. De partijen betrokken bij de CDKM willen zo kennis benutten en de stad inzetten als (rijke) leeromgeving voor studenten. Talentontwikkeling, ondernemerschap en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van studenten staan daarbij voorop. Sinds 2017 vinden in de 20 deelnemende steden veel CDKM-pilots en initiatieven plaats. Docenten, onderzoekers, bestuurders, beleidsmedewerkers, buurtbewoners, studenten: iedereen denkt en werkt mee in de lokale en landelijke context. Om deze beweging te ondersteunen, heeft Regieorgaan SIA – onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) – de afgelopen vier jaar verschillende regelingen ontwikkeld voor de CDKM. Deze regelingen richtten zich op het versterken van de samenwerking tussen hogescholen, universiteiten, ROC’s en de stad. Na de successen van de afgelopen vier jaar is het tijd om op te schalen. Het doel is om de samenwerkingen duurzaam in te bedden en het grootschalig betrekken van studenten, docenten en onderzoekers regulier onderdeel te maken van het stadsbestuur en van de onderwijs- en onderzoekspraktijk. 

Het doel van deze regeling City Deal Kennis Maken is financiering beschikbaar te stellen om op instellingsniveau een implementatieplan inclusief financieringsmodel te ontwikkelen. Dit ondersteunt hogescholen en universiteiten in hun zoektocht naar een instellingsbrede aanpak voor grootschalige en duurzame verbinding met de maatschappelijke opgaven van steden en het verankeren van die aanpak in het curriculum.

Meer informatie

Meer informatie over Impact at the Core is the vinden op de website van Impact at the Core of neem contact op met Daniel van Vliet (Project Lead Impact at the Core en coördinator CDKM EUR) via dvanvliet@eur.nl

Bent u als maatschappelijke partij of partner geïnteresseerd om te participeren in de toekomstige impact ruimte? Dan horen wij dat graag op impactloket@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen