Dialoog met commissarissen is van belang

Dialoog met commissarissen is van belang

Accountants kunnen zich vinden in de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants voorgestelde nieuwe controleverklaring. Zij zijn echter geen voorstander van een afzonderlijke beoordelingsverklaring van de accountant bij het jaarverslag ten aanzien van de continuïteitsanalyse, de risicoparagraaf en de corporate governance informatie. Zo blijkt uit het tweede Accountantspanel, uitgevoerd door Erasmus School of Accounting & Assurance. ​

De 142 registeraccountants uit het Accountantspanel ondersteunen de elementen van de voorgestelde nieuwe controleverklaring. Het rapporteren over de kernpunten van de controle (‘key audit matters’) en het rapporteren over de uitkomsten en/of bevindingen van die kernpunten worden het meest wenselijk geacht, gevolgd door het doen van een uitspraak over de aanvaardbaarheid van de continuïteitsveronderstelling van het bestuur. Daarna volgen het uiteenzetten van de materialiteit en het aangeven van de aanpak van de controle van groepsonderdelen.

Communicatie

Ook de rol van de accountant bij het stimuleren van de dialoog over de kernpunten van de controle met de raad van commissarissen wordt als relatief belangrijk gezien. Dat geldt ook voor de rol van de accountant bij het stimuleren van het bestuur om in het jaarverslag te rapporteren over zaken die kernpunt van controle zijn. Prof.dr. Auke de Bos RA: “Duidelijk is dat de accountants de communicatie met de samenleving willen aangaan met de nieuwe controleverklaring. Hieraan vooraf gaande moet de dialoog met het bestuur en de commissarissen plaatsvinden.”

Afzonderlijke beoordelingsopdracht

De panelleden zijn er niet voor om de accountant een afzonderlijke beoordelingsopdracht bij het jaarverslag te laten opnemen ten aanzien van de continuïteitsanalyse, de risicoparagraaf en de corporate governance informatie (zoals voorgesteld door de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep). Het verbeteren van de verantwoording door bestuurders, door het aanpassen van wet- en regelgeving, wordt wel relatief belangrijk gevonden.

Frauderisico’s en controleplicht

De panelleden vinden enigszins dat de communicatie over frauderisico’s van de accountant met de raad van commissarissen moet verbeteren. De grens van de controleplicht moet niet omhoog, vinden de respondenten.

Vertrouwen in accountant en plannen Werkgroep

De panelleden schatten het gepercipieerd vertrouwen in het werk van de accountant bij het maatschappelijk verkeer relatief laag in. De panelleden zelf hebben meer positieve fiducie in het werk van de accountant. De plannen van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep worden over het algemeen, hetzij voorzichtig, zinvol geacht. “Het doet deugd, dat ondanks de soms te veel sombere geluiden, de accountants fiducie in hun werk behouden. Gelukkig horen wij ook van niet-accountants uitspraken die vertrouwen in het werk van accountants onderschrijven.” Aldus prof.dr. Hans Gortemaker RA. “Laten wij als accountants kritisch zijn op wat beter moet, maar ook het plezier en gepaste trots in het werk niet vergeten.”

Auke de Bos en Hans Gortemaker doceren het vak Financial Auditing en zijn beiden hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Opzet onderzoek

In totaal namen 142 accountants deel aan het onderzoek, 103 mannen en 36 vrouwen (drie personen vulden hun geslacht niet in). Het betrof 52 post-graduate RA-studenten en 89 afgestudeerde RA’s, werkzaam als accountant in business (35%) of als ‘Big 4’ accountant (32%). De leeftijd van de deelnemers varieert van midden twintig tot zelfs 90 jaar. De steekproef vormt een brede doorsnede van werkvelden, geslacht, leeftijd en al dan niet studerenden.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of interviewverzoeken neemt u contact op met Rick van de Weg, rwg@havanaorange.nl of 06 55 720 291.

Klik hier voor het volledige rapport van het accountantspanel.