Dr. Esther de Bekker-Grob benoemd tot hoogleraar Health Economics & Health Preferences

Dr. Esther de Bekker-Grob

Per 1 april 2021 wordt dr. Esther de Bekker-Grob benoemd tot hoogleraar Health Economics & Health Preferences aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Met de instelling van deze nieuwe leerstoel geeft ESHPM een belangrijke impuls aan het onderzoek in de gezondheidseconomie met in het bijzonder een focus op preferentieonderzoek en keuzemodellering.

Deze onderwerpen zijn van groot strategisch belang voor ESHPM. De instelling van deze leerstoel onderstreept dit. Het is de bedoeling om het bestaande excellente onderzoek op dit steeds belangrijker wordende gebied verder te stimuleren, evenals de vertaling ervan naar onderwijs en praktijk, zowel nationaal als internationaal.

Zoals de decaan ad interim van ESHPM, prof.dr. Werner Brouwer, benadrukt: “Esther is een nationaal en internationaal erkende expert op dit belangrijke gebied, die een sterk en productief onderzoeksprogramma en brede samenwerkingsverbanden op dit gebied heeft opgebouwd, een Veni- en Vidi-laureaat is, en een zeer gewaardeerde collega. ESHPM is dan ook trots en blij haar te kunnen benoemen tot hoogleraar Health Economics & Health Preferences.”   

Dr. Esther de Bekker-Grob is afgestudeerd in gezondheidswetenschappen, -beleid, -economie en -management aan de Universiteit van Maastricht; ze promoveerde in gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar fundamenteel en toegepast onderzoek heeft inzichten opgeleverd die waardevol zijn voor besluitvorming in de gezondheidszorg, op zowel macro- als microniveau (waaronder respectievelijk ex-ante (van tevoren) evaluatie van gezondheidsbeleid, gepersonaliseerde geneeskunde en gedeelde besluitvorming). Zij streeft naar optimale beslissingen in de gezondheidszorg door het bevorderen van efficiënte en verstandige uitgaven in zowel de domeinen preventie, genezing als zorg.

Om dit doel te bereiken zal zij uitdagend en innovatief onderzoek voortzetten en initiëren binnen vier onderzoekslijnen: keuzemodellering; onderzoek naar voorkeuren van patiënten; de ontwikkeling van een welzijnsinstrument, en een “full-benefit Health Technology Assessment” raamwerk. In dit verband is het van cruciaal belang dat gedrags-, econometrische en medische wetenschappen met elkaar worden verbonden.

“Innovatie door integratie van verschillende disciplines is nodig als antwoord op de sterke drang naar gepersonaliseerde geneeskunde en het omgaan met schaarste in de toewijzing van gezondheidszorg,” zegt De Bekker-Grob, “om zo de huidige kennis en methodologie vooruit te helpen naar een punt waar het effectief aanpakken van urgente uitdagingen op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg haalbaar is.” Naast de benoeming tot hoogleraar is De Bekker-Grob ook directeur Europa/Afrika van de International Academy of Health Preference Research, directeur van het interfacultaire Erasmus Choice Modelling Centre en een NWO Veni- en Vidi-laureaat. De leerstoel zal worden gevestigd bij de sectie Health Technology Assessment van ESHPM.

Universitair Hoofddocent

Dr. Esther de Bekker-Grob

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen