Einde aan ruim 30 jaar Hovo in Rotterdam

Lees de reacties op het stoppen van Hovo Rotterdam onderaan de pagina
Eerste studenten HOVO Rotterdam
Eerste studenten HOVO Rotterdam
Eerste groep HOVO cursisten die in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Rotterdam een certificaat ontvingen
Levien Willemse

Na ruim 30 jaar komt er een einde aan het hoger onderwijs voor ouderen (HOVO) in Rotterdam. Jaarlijks volgen tussen de 1500 en 2000 particulieren - merendeel senioren - een cursus op academisch niveau. Sinds een paar jaar was de leeftijdsgrens van 50 opgeheven en waren de cursussen ook toegankelijk voor andere, brede groepen uit de samenleving. Het is voor Erasmus Academie echter financieel niet langer verantwoord om deze specifieke  cursussen aan te bieden.

Erasmus Academie stopt weliswaar met het onderdeel cursussen/Hovo Rotterdam, maar gaat wel gewoon door met het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van opleidingen en masterclasses. Erasmus Academie blijft zich inzetten voor een leven lang ontwikkelen en breed toegankelijk onderwijs.

Het HOVO werd dertig jaar geleden in Rotterdam opgericht door bekende namen als de toenmalige rector van de Erasmus Universiteit Jan Sperna Weiland en de filosoof Awee Prins. Het HOVO-onderwijs voldeed aan een vraag in het naoorlogse Rotterdam om mensen van 50 jaar en ouder een kans te bieden op breed toegankelijk en academisch getint onderwijs. Een specifieke vooropleiding was niet vereist. Het was onderdeel van een bredere, Europese beweging van de ‘Universiteit van de Derde leeftijd’. Rotterdam ondersteunde het initiatief met jaarlijkse subsidie van fl.10.000. Het betekende toentertijd ook een culturele impuls voor de stad plus een kans om de vooroorlogse generatie van hoger onderwijs te laten genieten.

Tienduizenden deelnemers

Sindsdien hebben vele tienduizenden Rotterdammers en mensen van buiten de regio deelgenomen aan de cursussen van Hovo Rotterdam. Later is de leeftijdsgrens van 50 losgelaten om ook geïnteresseerden uit andere groepen van de samenleving kennis te laten maken met academisch onderwijs. En met de min of meer verplicht invoering van onlineonderwijs als gevolg van de Covid-epidemie, kwamen de deelnemers letterlijk van over de hele wereld. Jaarlijks schommelde het aantal inschrijvingen tussen de twee- en drieduizend en veel deelnemers schrijven zich ook in voor meer dan een cursus.

Geen duurzaam perspectief zonder structurele steun

De Covid-pandemie maakte echter ook pijnlijk duidelijk dat zonder structurele steun het niet mogelijk is dit type onderwijs zelfs kostendekkend te organiseren. Het onlineonderwijs trok minder cursisten dan normaal, en behalve dat de tekorten structureel zijn, is er op dit moment eigenlijk ook geen duurzame perspectief op een rendabele exploitatie. In het belang van de hele onderneming is daarom besloten een streep te zetten onder het instituut Hovo Rotterdam en de cursussen.

Leven lang leren

Gelukkig blijft Erasmus Academie gewoon bestaan. Wij blijven onze opleidingen voor professionals en masterclasses organiseren en verzorgen daarnaast incompany trainingen voor tal van organisaties, waaronder de gemeente Rotterdam. Bovendien gaan we een bijdrage leveren aan het leven lang ontwikkelen beleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In die zin is het niet uitgesloten dat de verhalen uit en over de Rotterdamse wetenschap in een andere vorm weer hun weg vinden naar de bevolking.

Volgt u op dit moment een cursus?

De cursus die u op dit moment volgt, blijft doorgaan en wordt afgemaakt. Moeten er nog colleges worden ingehaald na 1 januari 2022? Dan nemen wij met u contact hierover op. 

Erasmus Academie

Erasmus Academie BV is een van de 16 werkmaatschappijen van de EUR Holding BV. De werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van onderwijs, onderzoek en/of advies. De EUR is 100% aandeelhoudster van EUR Holding en EUR Holding is 100% aandeelhoudster van de werkmaatschappijen.

Meer informatie

Misschien heeft u de behoefte te reageren op dit bericht. Dat kan via dit formulier. U kunt aangeven of uw reactie gedeeld mag worden of niet. Zo ja, dan wordt alleen uw naam onder de reactie vermeld en of u een cursist bent of was.

Inmiddels zijn er meer dan 130 reacties binnengekomen bij Erasmus Academie Lees hieronder een selectie van de reacties op het beëindigen van Hovo Rotterdam. De namen en e-mails zijn bekend bij Erasmus Academie.

 "Met veel plezier heb ik jaren bij de HOVO cursussen gehad. Buitengewoon jammer dat nu alles moet stoppen. Hopelijk kan in de toekomst weer iets nieuws worden opgezet."
"Ik vind het erg dat deze vorm van onderwijs voor ouderen stopt. Ik hoop dat het nog mogelijk wordt om masterclasses bij te wonen. Zijn er geen mogelijkheid om samen te werken met andere instanties?"
"De Erasmus Universiteit - nu zelfs de Erasmus Holding - is niet alleen in naam een financiële instelling geworden. Steeds meer internationale studenten aantrekken, in de eerste plaats om den brode, en Engelstalig onderwijs in plaats van Nederlandstalig onderwijs. De eerste taak van een Universiteit is kennis bieden. En de facto, kennis bieden aan het Nederlandse volk, die o.m. belasting bijdraagt dat niet in de eerste plaats is bedoeld voor buitenlanders. In beginsel werd aan dit instituut jaarlijks aan enkele duizenden lessen geboden. Dat dit doel vanwege geld wordt verkwanseld beduidt dat de Erasmus Universiteit haar eerste taak uit het oog verliest, dat zij haar eerste taak verkwanselt! Alma Mater, de voedende moeder, is vanaf nu 'Ontaarde Moeder' (Degenerated Bitch), een testimonium paupertatis, bewijs van onvermogen."
"Spijtig, maar de ontwikkelingen gaan door. Dank voor de vele cursussen die ik in het verleden via de HOVO R'dam heb kunnen volgen."
"Jammer dat er aan 25 jaar Hovo cursussen een einde komt. Dat zijn heel veel cursussen in die 25 jaar!"
"Onbeschrijflijk jammer en onbegrijpelijk. Het argument dat het niet meer financieel uit kan is voor mij onverteerbaar, omdat de cursussen bepaald niet goedkoop waren en dus om die reden al een stap te ver voor heel wat van de potentieel geïnteresseerden."
"Zeer spijtig! Al sinds mijn pensionering (25 jaar geleden) volgde ik periodiek cursussen - een nobele invulling van mijn agenda...)"
"Ja inderdaad bijzonder jammer! Bedankt voor de cursussen die ik de afgelopen jaren heb gevolgd. Vooral het college over de Maya’s en Azteken waren erg goed door mij ontvangen!"
"Heel erg jammer! Ik dank de medewerkers en docenten voor hun bijdragen. Ik hoop toch dat er na corona een nieuwe start komt. De cursussen voldoen aan een grote behoefte en helpen mijn hersenen scherp te houden. Vooral de ontmoeting en uitwisseling stimuleerde mijn belangstelling."
"En, dit vind ik beslist vermeldingswaard: dankzij de HOVO tijdens de colleges van Andreas Wismeijer, heb ik mijn nieuwe lief leren kennen. We zijn heel blij met elkaar. For ever young....."
"De HOVO: niet alleen een een verrijking en verdieping van kennis, maar ook een manier om anderen te ontmoeten, je even jong te wanen in de collegebanken, op de campus en in de mensa; dieper in te gaan op thema's, met elkaar van gedachten te wisselen. Bovendien een unieke manier (voor velen) om eenzaamheid te bestrijden, ergens heen te reizen, op tijd te zijn, een doel te hebben. Anderen te ontmoeten, te verbinden."
"Heel jammer dat Erasmus Academie / HOVO moet stoppen met de cursussen, die gebaseerd waren op een breed palet aan disciplines! Een groot verlies voor de EUR."
"Heel jammer, dat jullie stoppen met het aanbieden van cursussen voor ouderen. Het was een kwalitatief goed aanbod en had ook een rijke geschiedenis en mooie doelstelling. De laatste jaren heb ik genoten van cursussen op het gebied van moderne en hedendaagse kunst, filosofie, literatuur en poëzie."
"Het is inderdaad jammer dat u moet stoppen. Ik heb diverse cursussen bij u gevolgd en ik moet bekennen dat daarbij 'het uitje' naar uw gebouwen mij ook aantrok. U zult wel bekeken hebben of samenwerking met bijv de Leidse universiteit of andere universiteiten mogelijk was. We zijn nu in een nieuwe situatie. Waarbij je zou denken dat 'on line' een heel breed (afnemers)publiek zou kunnen trekken. Daarbij zou een docent uit bijv Groningen of Maastricht toch ook gehoor kunnen krijgen. Hartelijk dank voor uw inzet."
"Wat vreselijk jammer. HOVO is een prachtig instituut om academische kennis een bredere verspreiding te geven. En uit persoonlijke ervaring: een enorme verrijking juist door de interactieve live cursussen. Contacten tussen docenten en studenten met kennis en ervaring zijn mijns inziens wezenlijk voor het weven van ons maatschappelijk onderkleed van inzichten en afwegingen. Hopelijk wordt er een nieuwe vorm gevonden voor de doelstelling: kennisverspreiding zonder winstoogmerk."
"Heel, heel jammer. Voor Nederlanders in het buitenland een van de weinige mogelijkheden in contact met onze taal en cultur te blijven."
"Ik vind het bijzonder spijtig en eigenlijk niet te verteren dat HOVO stopt. Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat de gelegenheid wordt geboden je te verdiepen in diverse onderwerpen. Hoop dat er misschien nog iets verandert!"
"Buitengewoon jammer dat het stopt. Weer een bewijs dat onderwijs, en zeker niet aan ouderen, geen prioriteit heeft. Die ligt nog steeds bij het bedrijfsleven. Niet bij onderwijs en cultuur!!!"
"Erg jammer, online programma's heeft niet mijn interesse."
"Wat ontzettend jammer, dat de HOVO Rotterdam stopt. Ik heb met veel plezier vele cursussen gevolgd."
"Schandalig!! Nalatig!! Waardeloos!! De Hovo cursussen zijn een essentieel onderdeel voor mijn post academische vorming tijdnes mijn pensioen. De Hovo voldeed aan mijn behoefte om na 40 jaar huisartsenwerk mijn belangstelling verder te vormen. Een kille killactie van rekenmeesters."
"Het motto een leven lang blijven leren en je geest actief houden en verbonden zijn met je medemens staat voor mij wat de Hovo voor mij de afgelopen jaren heeft geboden.De transitie in de huidige tijd van klimaat verandering is voor mij helder geworden tijdens colleges op de Hovo zoals de rechtvaardige keuzes die gemaakt moeten worden tijdens pandemieën zijn mij helder geworden na colleges van filosofen Foucault en Agamben.Ik kan nu beter mijn plek vinden in de wereld in deze tijd door de kennis die ik tijdens de colleges heb opgedaan."
"Kennis is dé basis voor een samenleving waarin mensen weten wat het waard is om in een vrije, sociale en tolerante omgeving te leven. In de huidige tijd van desinformatie is dat belangrijker dan ooit. De universiteit speelt daar een grote rol in. Die rol bestaat niet alleen uit het studenten klaar stomen voor een carrière maar ook uit het aanbieden van die kennis aan alle mensen die graag meer willen weten op allerlei terreinen. Dat is een groot maatschappelijk belang. Het is buitengewoon jammer te constateren dat de Erasmus universiteit haar verantwoordelijkheid daarin kennelijk niet ziet."
"Het is heel jammer dat de Hovo-cursussen van de Erasmus Academie moeten stoppen. Iedere universiteit die zichzelf respecteert, moet dit toch mogelijk maken en mede financieren. Het is ook een visitekaartje. Heel jammer, eigenlijk schande!"
"Wat moet er nu met de leergang duizend jaar Europese cultuur? Kan die worden afgemaakt?"
"Grote verarming van het onderwijsaanbod aan ouderen. Betreurenswaardig."
"Wat een idiote beslissing. geen enkele vorm van voorstel, voorstellen om het toch nog mogelijk te maken. Geen overleg kortom voor het blok gezet"
"Het is een ernstige besmetting met het nieuw publiek management virus. Symptoom is dat onderwijs wordt gezien als kostenpost en niet als investering. Nieuwe kennis opdoen is ook van belang voor ouderen, ook al is niet van belang voor de arbeidsmarkt."
"Begrijpelijk dat het financieel moeilijk is nu we te maken hebben met Corona. Ik zou blij zijn als de universiteit de stop omzet in een pauze, als het weer makkelijker wordt elkaar in de collegezaal te ontmoeten."
"Uitermate droevig dat dit moet stoppen terwijl er subsidies voor van alles en nog wat worden verleend."
"Ik vind het heel spijtig dat deze colleges gaan stoppen. Ben altijd - gedurende vele jaren - met plezier naar de Universiteit gegaan en heb ook met diverse mensen leuke contacten cq gesprekken gehad. Ook toen alles anders werd door COVID-19 heb ik met plezier uw colleges on line gevolgd.Dank voor alles wat ik heb bijgeleerd! Het was fijn."
"Het is onbegrijpelijk, dat Hovo stopt. Waarom? Omdat er in de media en binnen gemeenten veel aandacht is voor EENZAME OUDEREN. Voor, tijdens en na de Hovo cursussen ontmoeten ouderen elkaar, spreken elkaar,. Er ontstaan vriendschappen en zelfs relaties. Er moeten toch ergens subsidies zijn, die deze cursussen ondersteunen."
"Ik geloof dat ik vanaf het begin deel heb genomen aan een kleur van cursussen en vind het jammer, dat Corona de deur dichtslaat.Mede werkers bedankt voor de prettige jaren."
"Een zeer slechte zaak. Zo wordt het hogere cursusonderwijs weer alleen voor de happy few beschikbaar." 
"Wat vreselijk jammer! Kijk altijd uit naar de colleges! Online is een prachtige oplossing! Geen reizen meer en nog terugkijken wanneer het je uitkomt! Het is een aderlating!"
"Wat een droevig bericht ..!"
"Buitengewoon spijtig!"
"Ik ben inderdaad geschokt door het 'einde'- nieuws! Geldt dit voor meer 'HOVO's' en als dit niet het geval is waarom wordt Rotterdam getroffen en kunnen andere Hovo's kennelijk wel 'de broek ophouden'?"
"Dood en doodzonde.Zoveel plezier beleefd aan Hovo cursussen. Hoop zeer op een herstart."
"Inderdaad teleurstellend te moeten vernemen dat de Academie stopt met het verzorgen van HOVO cursussen. Ik ben in de afgelopen jaren vooral geïnteresseerd geweest in het Filosofie aanbod en in het bijzonder in de cursussen die werden verzorgd door Jan Lagendijk en John van Schaik. De belangstelling voor de colleges gegeven door deze twee heren was altijd groot en waren menigmaal “overboekt”. Ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben die deze colleges gaat missen en vraag me af of de heren in een andere setting nog cursussen verzorgen. De belangstelling onder de vaste HOVO studenten zal waarschijnlijk groot zijn."
"Wat ontzettend jammer. Juist als gevolg van de Covid pandemie begon ik cursussen te volgen en al was het even wennen om het online te doen, het waren prima cursussen. Toch wel jammer dat de overkoepelende organisatie (is dat de EUR?) het zo droog economisch aanvliegt. Het voelt een beetje alsof Halbe Zijlstra weer een cultureel licht uit doet."
"Diep en diep triest! Te meer, daar andere HOVO,s in staat blijken programma’s te kunnen aanbieden. Welke verkeerde afslag werd genomen door Rotterdam?"
"Wat ontzettend jammer!! Ik de afgelopen 3 jaar zo genoten van de cursussen die ik heb gevolgd. Bij zoeken kwam ik steeds uit bij de Erasmus Academie. Hoop dat ik daar een vervanging voor kan vinden."
"Ben heel erg geschrokken van dit bericht! Met veel plezier en interesse de psychologie cursussen gevolgd gegeven door Andreas Wismeijer! Het was voor mij als 68 jarige en gepensioneerde een manier om de bovenkamer actief te houden... Hopelijk vinden den jullie toch nog een manier om een doorstart te maken!!"
"Bijzonder treurig; wie had dat ooit gedacht. Voor mij persoonlijk komt er een eind aan na ruim 17 jaar van alle mogelijke disciplines cursussen te hebben gevolgd. Ik dank alle medewerkers voor hun jarenlange inspanning, voor de zorg en verzorging van de cursussen en wens hen alle goeds voor de toekomst."
"Bekend is, dat je het "onvoorstelbare" voorstellen het summum is, maar het je realiseren dat het HOVO zomaar zou kunnen stoppen vergt wel een heel groot voorstellingsvermogen. Juist omdat er tegenwoordig zoveel informatie voorhanden is/lijkt, is een doordachte behandeling van veel en veelsoortige onderwerpen op niveau door deskundigen eerder meer dan minder gewenst c.q. noodzakelijk. Doordat de leeftijdsgrens was losgelaten bood het juist aan een nog veel groter publiek de mogelijkheid om echt verantwoorde informatie door middel van deskundig gegeven cursussen te verkrijgen. Ergo, het ophouden is dan ook meer dan betreurenswaardig en feitelijk noodzaken tot het zoeken naar een alternatief."
"Het is jammer en betreurenswaardig dat een zo’n mooi aanbod komt te vervallen. Als geld schaars is besteedt u dat dan maar aan de jeugd. Die kunnen langer genieten van de kennis. Ik ga wel op zoek naar alternatieven! In ieder geval bedankt."
"Betekent dit dat er ook een einde komt aan filosofie studeren in modules?"
"Heel jammer, maar begrijpelijk. De fysieke lessen spraken mij aan. Toen het online moest was dat niet meer het geval en ben ik afgehaakt. Ik miste het fysieke contact met medecursisten en ook voor de meeste docenten was online niet zo hun ding. Daarnaast waren er veel goedkope of gratis alternatieven, kwalitatief tenminste even goed. De uitgangspositie van hovo en omstandigheden waren zodanig dat jullie daar niet tegen op konden. Helaas, het zij zo. Toen het nog life kon heb ik er veel plezier aan beleefd. Dank daarvoor."
"Jammer, ik ben met veel plezier 'student' geweest."
"Wat vreselijk jammer dat Hovo Rotterdam ophoudt te bestaan. Ik heb zo genoten en zo veel geleerd de afgelopen jaren."
"Wat ontzettend jammer. Ik denk dat het voor veel ouderen een enorm gemis zal zijn. Het is niet te geloven."
"Na Nijmegen volgt nu Rotterdam. Dan zal de rest ook nog wel volgen. HOVO voorziet in een grote behoefte, maar dat het in deze neo-liberale wereld niet over behoefte, en wel om geld gaat, wisten we natuurlijk al langer. Het is een verschraling van het leven van een groep mensen, die nog steeds groeiende is, zowel in aantal als in belangstelling. Ik vind het schandelijk en ik zal HOVO missen."
"SCHANDALIG! Ik geneer me voor de universiteit waar ik gestudeerd en gewerkt heb. Verder bedank ik het HOVO team voor het mooie aanbod dat zij ieder seizoen wisten aan te bieden. Het ga jullie goed!!"
"!!!!! wat een waardeloze mail is dit ........hier wordt èn blijf ik hèèl triest van. ........wat ga ik jullie missen."
"Het besluit komt voor mij als een verrassing. Jammer, ik heb goede herinneringen aan interessante cursussen. Ik zal jullie missen."
"Ontzettend jammer dat u stopt met Hovo Rotterdam. Met veel plezier heb ik de opleiding ' Het vaak beloofde land' van Prof. Dr. Peter Demant gevolgd. Daarvoor heb ik "internationaal recht' gevolgd bij Hovo Utrecht (UvU). Dit soort opleidingen geven zoveel verrijking aan kennis die men anders niet zo snel oppakt en voldoen mijns inziens aan een grote behoefte. Jammer dat dit voor wat betreft Erasmus stopt. Toch hoop ik dat er mogelijkheden komen om aanvullende studies te volgen. Nogmaals jammer dat het stopt."
"Jammer. Ik heb weliswaar niet meegedaan aan de colleges online. Voor mij is het directe, persoonlijke contact met medecursisten een belangrijke motivatie om de colleges bij te wonen. Maar ik had toch de hoop dat dat op enig moment weer mogelijk zou zijn."
"Buitengewoon spijtig voor de duizenden deelnemers per jaar voor wie het een belangrijk onderdeel was van hun seniore levensinvulling!"
"Heel jammer, een schok voor me."
"Heel jammer. Bedankt voor jullie inzet en moeite! Hopelijk komt er een mooi alternatief voor het onderwijsaanbod aan senioren. Uiteindelijk is het toch leuk om op een vergelijkbare manier gelijkgestemden te mogen ontmoeten en laagdrempelig op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten."
"Dit vind ik echt een verschrikkelijk, echt verschrikkelijk besluit. Het overvalt me net op de dag dat ons sociaal leven ook weer ingeperkt wordt. Het Hovo aanbod was voor mij echt een licht in deze pandemie en een mogelijkheid om zinvol bezig te zijn, nu vrijwilligerswerk vaak onmogelijk geworden is en contacten (opnieuw) beperkt worden. Kunnen wij collectief wat doen om de overheid hier op aan te spreken?"
"Kort gezegd vind ik het een groot verlies. Zeker voor ouderen, waar op dit gebied geen ander aanbod is, zal dit hard aankomen. Ook voor mij dus. Zojuist met pensioen gegaan zijnde, had ik me voorgenomen mijzelf verder te ontwikkelen middels HOVO. Helaas."
"Verschrikkelijk nieuws!"
"Vanaf het jaar 2005 heb ik zeker deelgenomen aan een veertigtal HOVO-cursussen, zomerlabs en reizen tel ik dan nog niet eens mee. Sinds dat jaar zijn HOVO-gebeurens belangrijk in mijn leven geweest. Ik vind het dan ook zeer zeer spijtig om te moeten lezen dat “er op dit moment eigenlijk ook geen duurzame perspectief (is) op een rendabele exploitatie”. Het is ook zeer spijtig om te lezen “Het onlineonderwijs trok minder cursisten dan normaal”. Wat mij betreft overtreffen de voordelen van het onlineonderwijs de nadelen. Juist in het onlineonderwijs lijkt mij het duurzame perspectief voor een rendabele exploitatie gezocht te moeten worden."
"Het is ontzettend jammer dat na één moeizaam "corona"-jaar de stekker om niets anders dan financiële redenen eruit wordt getrokken. Misschien komt er nog iets...Dat klinkt eerder als 'zeker niet' tenzij het de duurdere cursussen zijn. Niet iedereen werkt bij een bedrijf dat het duurdere aanbod van Erasmus Academie vergoedt. Daarnaast was dit een goede mogelijkheid om verder te kijken dan het eigen vakgebied, los van waar je werkt of werkte. Dit lijkt mij nu juist een Unique Selling Point. In het bericht staat ook de opmerking dat met de online-colleges cursisten vanuit de hele wereld konden deelnemen. Maak hier gebruik van. Online is goedkoper en je vergroot de doelgroep. Bekijk eventueel een hybride model, voor degenen die het prettig vinden om naar een collegezaal te komen kunnen de populaire cursussen bij voldoende inschrijvingen wel in een collegezaal worden gegeven, met rechtstreekse online-uitzending voor degenen die vanuit huis mee willen doen. Voor mij was het juist een uitkomst om te maken te hebben met reistijd en OV- of autokosten. Ja, een collegezaal met direct contact werkt soms makkelijker en is in de pauze gezelliger. Maar gaat het om de mogelijk om wel of niet een cursus te kunnen volgen die in vergelijking met het overige aanbod betaalbaar is dan kies ik voor die mogelijkheid van meedoen, en voor mij is dat prima om online te doen."
 
"In aansluiting op alle reacties zou ik nog willen meegeven dat het plotselinge opheffen ook consequenties heeft voor de meerjarige cursussen die Hovo Rotterdam aanbiedt. Ik volg met plezier twee cursussen die bestaan uit zes en vier leergangen. Na respectievelijk de 2e en 1e leergang wordt tot ieders verbazing zomaar de stekker eruit getrokken. Dat kan toch niet zomaar? De term onbehoorlijk bestuur is de afgelopen dagen al regelmatig gevallen, en ik sluit me daar bij aan."
 
"Het spijt mij buitengewoon dat Hovo Rotterdam zou stoppen te bestaan. Het aanbod vond ik altijd buitengewoon aantrekkelijk en gevarieerd. Ik begrijp niet hoe dit kan gebeuren. Kan niet alleen een kwestie van geld zijn, en als dat wel zo is, waarom dan de cursussen ietsje duurder maken. Waarom in andere steden wel en nb in Rotterdam niet een stad waar altijd van alles juist wel mogelijk is. Ik hoop dat u op uw besluit terug zult komen"
 
"Dit komt totaal onverwacht en ik begrijp het ook niet. Veel grotere steden in Nederland bieden dit aan. Ik vind het een aanfluiting dat Rotterdam als de op een na grootste stad en met een grote universiteit stopt met dit type onderwijs. Ik ervaar het als een maatschappelijke verarming. Ik volg de reeks 1000 jaar Westerse Cultuur die dus niet verder gaat in het nieuwe jaar. Een soortgelijk programma wordt, naast vele andere, elders niet aangeboden."
 
"Uit de reacties blijkt dat er veel waarde wordt toegekend aan de Hovo zowel het kennis en sociale aspect. Wat mij opvalt is de zakelijke toon van het bericht geen enkel gevoel van spijt dat de de Hovo stopt. Wat mij nog meer opvalt dat er niet eerder een noodkreet is gekomen waarom de tot voor kort bestaande vrienden ingeschakelt voor ideeën om fondsen te werven. Tenslotte heeft Hovo niet te veel op zijn lauweren gerust. Ik heb nooit iets van werving gezien. Een verre van bevredigende gang van zaken."
 
"Het is een schok voor ons mdit nieuws te horen. Al sinds mijn pensionering in 2005 volgde ik met veel plezier Hovo-cursussen. Een aantal jaren zelfs 2 cursussen per jaar. Ik heb mijn interesses door deze cursussen met veel kennis kunnen uitbreiden. Ik zal Hovo zeer missen en met name de cursus “Toptentoonstellingen” , waar ik sinds 2006 aan deelnam. Ik dank Yvette de Groot voor al het moois waar zij ons mee heeft laten kennismaken."
"Ik ben het volledig eens met de hieronder al eerder door iemand gegeven reactie: "De Erasmus Universiteit - nu zelfs de Erasmus Holding - is niet alleen in naam een financiële instelling geworden. Steeds meer internationale studenten aantrekken, in de eerste plaats om den brode, en Engelstalig onderwijs in plaats van Nederlandstalig onderwijs. De eerste taak van een Universiteit is kennis bieden. En de facto, kennis bieden aan het Nederlandse volk, die o.m. belasting bijdraagt dat niet in de eerste plaats is bedoeld voor buitenlanders. In beginsel werd aan dit instituut jaarlijks aan enkele duizenden lessen geboden. Dat dit doel vanwege geld wordt verkwanseld beduidt dat de Erasmus Universiteit haar eerste taak uit het oog verliest, dat zij haar eerste taak verkwanselt! Alma Mater, de voedende moeder, is vanaf nu 'Ontaarde Moeder' (Degenerated Bitch), een testimonium paupertatis, bewijs van onvermogen."
"Heel erg jammer, voor zowel cursisten als docenten. Ik heb beide rollen met plezier gespeeld en nu is er ineens een eind aan. Financiën. Ik hoop dat er een instantie is die in dit gevoelige gat springt. Zoals de volksuniversiteit, die minder geld vraagt en toch goed draait."
"Zoals velen vind ik dit besluit jammer, maar vooral onterecht en fout. HOVO voorziet in een belangrijke behoefte van een grote groep mensen - voorheen adverteerde en lonkte EUR hier mee. HOVO voorziet in een grote behoefte van zeer gemotiveerde deelnemers, die vaak grote moeite namen om bij de cursussen en hoorcolleges aanwezig te zijn. EUR verschraalt tot een kennisinstituut voor een beperkte groep, waar de zakelijke motieven overheersen. Waarom niet - als de financiële nood zo hoog is - een tijdelijke pauze ingelast totdat de leergangen en cursussen in vol ornaat en passend tarief opnieuw kunnen worden aangeboden? Benut de tussentijd tegelijk om het huidige machteloze en incompetente HOVO-team te vervangen door een creatievere en daadkrachtigere groep."
"Ik vind het jammer dat de Erasmus universiteit hiermee stopt. Juist in tijden van corona is het aanbod van belang. Zelf heb ik onder meer deelgenomen aan een cursus autobiografisch schrijven en aan cursussen poëzie lezen. Ik denk dat dergelijke activiteiten zelfs kostendekkend kunnen worden georganiseerd, wellicht met enige aanvullende subsidie. Het HOVO bood jaren een brug tussen universiteit en (Rotterdamse ) samenleving. Ik had het op prijs gesteld wanneer u voor het zetten van deze stap in gesprek was gegaan met de deelnemers en betrokkenen, in plaats van hen (ons en ook mij) voor een voldongen feit te plaatsen."
 
"Geacht team, Ik ben verbijsterd, Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het las. Er moet een oplossing voor komen. Raadpleeg de hovos in Utrecht, Leiden en Tilburg, die gaan wel door."
"Het is onbegrijpelijk dat gestopt wordt met de cursussen. Het stoppen is volkomen in strijd met het uitgangspunt dat het ook en juist voor ouderen nodig is actief te blijven. De overheid betoogt dat wij “niet achter de geraniums moeten blijven zitten”. De HOVO cursussen dragen daaraan bij. Mens sana in corpore sano. Wellicht is een doorstart met overheidssubsidie of anderszins een haalbare kaart?"
"Ik vind dit een groot verlies. En een intellectuele verschraling. Heb jaren met veel interesse en plezier verschillende cursussen gevolgd. Een goede gelegenheid voor ouderen om in de maatschappij te participeren. Eigenlijk onverteerbaar in onze "rijke" maatschappij!"
"Inderdaad vind ik het heel erg bedroevend, dat u tot dit besluit hebt moeten komen. Heb toch nog een sprankje hoop, dat dit besluit herzien kan worden"
"Geachte mensen van Hovo Erasmus, dit besluit is voor mij, als net gepensioneerde, een hele grote teleurstelling. Ik heb bijzonder genoten van de grote kwaliteit van hetgeen u de laatste jaren heeft aangeboden!"
"Zeer teleurgesteld over stopzetten. Heb de indruk dat de Covid- periode hiervoor wordt gebruikt. Immers de doelgroep wil voor het grootste deel niet digitaal maar contactonderwijs. Ook de overgang naar Een Leven Lang leren was geen juiste beslissing. Deze opleidingen worden overal aangeboden ook via werkgevers. Voor de HOVO 50+ als uniek concept moeten zeker subsidies te verkrijgen zijn. Immers de doelgroep wordt steeds groter. Jammer dat Erasmus steeds meer een financiële instelling wordt door steeds meer studenten toe te laten. Liefst uit het buitenland."
"Wat triest dat HOVO gaat stoppen. HOVO zorgde voor verrijking van het leven na pensionering. Kennelijk vindt de Erasmusacademie dat minder belangrijk en minder lucratief dan het binnenhalen van jonge studenten uit het buitenland (voor de zekerheid: ik heb helemaal niets tegen buitenlanders op zich)."
"Wat een verdrietig en kil bericht: na zoveel jaren met veel plezier een cursus te hebben gevolgd, is het nu opeens over en uit. Onbegrijpelijk en onverteerbaar. Ik hoop van harte op een doorstart of een mogelijk alternatief."
"Met verbijstering heb ik het nieuws gelezen dat de HOVO Rotterdam stopt met zijn cursussen. Eigenlijk is het een schandaal dat zo'n aanbod zo maar weggesaneerd wordt alleen vanwege het geld. Ik vraag me af of er serieuze pogingen zijn gedaan om voortzetting te onderzoeken, desnoods door samenwerking met andere universiteiten die eveneens een HOVO afdeling hebben."
"Het is buitengewoon treurig, dom en kortzichtig om het aanbieden van cursussen aan een breed publiek stop te zetten. Dom omdat het stoppen met een zo belangrijke bijdrage aan "een leven lang leren" altijd eenvoudiger is dan het beginnen ermee. Ook verliest de Erasmus Universiteit (of moet ik zeggen de BV Erasmus Universiteit) met deze beslissing een belangrijke maatschappelijke positie in de samenleving. Erasmus zou er schande van spreken en er wellicht een nieuwe 'lof der domheid' over schrijven. Het is, tenslotte, een besluit een universiteit van het formaat als de Erasmus absoluut onwaardig. Met verdriet, treurnis en onbegrip blijf ik (met een grote groep Rotterdammers) achter."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen