Erasmus School of Economics en EURAC participeren in groot onderzoek naar morele voorwaarden voor marktwerking

Erasmus School of Economics en EURAC participeren in groot

Dr. Antoinette Rijsenbilt, prof.dr. Harry Commandeur en dr. Marcel Canoy van de werkmaatschappij EURAC BV (Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling) gaan meewerken aan een groot onderzoekproject naar indicatoren voor een goede economie. Hierbij komt de focus te liggen op morele waarden als ‘deugdzaamheid’ en niet op variabelen als ‘winstmaximalisatie’. Het project is mogelijk gemaakt door de Templeton Foundation die het project 2,2 miljoen euro heeft toegekend. Het bedrag komt beschikbaar per januari 2017 en het onderzoeksproject loopt tot begin 2020.

Antoinette Rijsenbilt (directeur Bedrijfsvoering EURAC BV) en Harry Commandeur (statutair directeur EURAC BV en houder van de F.J.D. Goldschmeding leerstoel aan Erasmus School of Economics) participeren in het deelproject 'The Good Market, How It Does or Doesn’t Work: Personal Virtues and Vices’. Inzichten uit de economie en psychologie worden gebruikt om te onderzoeken wat de impact op talentontplooiing in organisaties is van moreel en deugdzaam handelen van management en bestuur. Diverse leiderschapsstijlen worden daarbij met elkaar vergeleken. Vertrekpunt is dat menselijke bloei en economische groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen versterken.

Aan het project werken verder onderzoekers samen vanuit de VU Amsterdam, Tilburg University, RU NijmegenHoofdaanvragers zijn VU-filosoof Govert Buijs en econoom-theoloog Johan Graafland van Tilburg University. De onderzoekers zijn afkomstig uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, theologie, filosofie en sociale psychologie. Vanuit deze heel verschillende invalshoeken dagen ze één van de meest invloedrijke veronderstellingen in de moderne economische theorie en onderwijs uit: het idee dat vrije marktwerking in strijd is met moreel handelen en dat daarom op de markt moraal overbodig of zelfs schadelijk is.

De hoofdstelling die het onderzoeksproject wil onderzoeken is dat samenlevingen met een vrijemarkteconomie floreren indien marktspelers, zoals staten, bedrijven en particulieren, de moraal respecteren en deugdzaam handelen. In de afgelopen jaren is het besef gegroeid dat marktwerking en moraliteit nauw met elkaar samenhangen. Het algemene punt dat wordt gemaakt in deze nieuwe zienswijze is tweeledig: (1) de vrije markt is wenselijk, niet in de eerste plaats om redenen van efficiëntie (hoewel dat niet hoeft te worden verwaarloosd), maar op morele gronden en (2) een morele verdediging van vrije markten heeft ook morele implicaties voor de manier waarop marktpartijen moeten werken. 

De onderzoeksresultaten worden onder andere verwerkt in nieuwe lesboeken voor het middelbaar en hoger onderwijs voor zowel economie als filosofie van de economie. In dit project werkt dr. Marcel Canoy (docent bij EURAC BV) samen met prof.dr. Lans Bovenberg (houder van de F.J.D. Goldschmeding leerstoel aan Tilburg University, met als leeropdracht ‘Vernieuwing van economieonderwijs’).

Meer informatie

Voor nadere informatie: Neem contact op met Ronald de Groot, Communication Officer aan Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, 06 53 641 846