Erfgoed: maken, bewaken of kraken?

Erfgoed: maken, bewaken of kraken?

Leraren, museumprofessionals, heemkundigen, beleidsmakers en academici: als het gaat om erfgoed en educatie hebben ze allemaal hun eigen agenda’s, visies, missies en emoties. Waar de een uit is op het maken of bewaken van erfgoed, wil de ander het juist ‘kraken’. Dat speelt in alle netwerken op het gebied van erfgoededucatie en moet nader onderzocht worden. Dit betoogt Hester Dibbits in haar oratie Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw. Zij aanvaardt hiermee vrijdag 16 oktober 2015 de bijzondere leerstoel Historische Cultuur en Educatie, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ​

De leerstoel Historische Cultuur en Educatie is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Strijd en emoties
Erfgoed speelt een belangrijke rol bij de vorming van identiteiten - en dat zorgt voor strijd. Wat de een koestert, kan de ander afwijzen en het gevoel dat iets dierbaars dreigt te verdwijnen, kan de noodzaak tot behoud sterker doen voelen. De discussie rond Zwarte Piet, het slavernijverleden en de gouden koets is daar een voorbeeld van. Omdat erfgoed ontstaat en wordt overgedragen in netwerken, pleit Dibbits ervoor onderzoek naar erfgoededucatie ook vanuit dat perspectief te benaderen. Centrale vraag daarbij is hoe de uiteenlopende agenda’s, visies, missies en emoties van betrokkenen bij erfgoed en educatie zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken.

Schurende kanten 
Uiteindelijk dringt zich in educatieve erfgoedprogramma’s in alle onderwijsniveaus dezelfde vraag op: ligt de focus op het maken, bewaken of kraken van erfgoed en wat betekent dat voor educatie en overdracht?

In onderzoek naar erfgoededucatie gaat het erom hoe makers én gebruikers van educatieve programma’s aankijken tegen de schurende kanten van erfgoed. Voor de kwaliteit van educatieve erfgoedprogramma’s is het van belang oog te hebben voor de wisselende perspectieven van alle betrokken spelers.

Over Hester Dibbits
Prof. dr. Hester C. Dibbits is sinds 1 november 2014 bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Centrum voor Historische Cultuur (ESHCC), Erasmus Universiteit Rotterdam. 
De leerstoel vervult een netwerkfunctie voor onderzoek naar en onderwijs over erfgoed en educatie.
Naast bijzonder hoogleraar is Hester Dibbits tevens lector Cultureel erfgoed en studieleider van de Master of Museology aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).

Het LKCA

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst ) is het landelijk kennisplatform voor educatie en participatie in kunst en cultuur. Het LKCA draagt bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid door kennis toegankelijk te maken, te delen en te ontwikkelen. De organisatie stimuleert de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoeting en debat en biedt advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Meer informatie

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het LKCA, Michiel de Wit (communicatieadviseur), michieldewit@lkca.nl, 030 – 7115100. De volledige tekst van de oratie is vanaf 16 oktover downloadbaar op www.lkca.nl en opvraagbaar bij het LKCA en de Erasmus Universiteit.