ESHCC en ESSB samen in één nieuwe faculteit

Een sterk cluster sociale, gedrags- en geesteswetenschappen, door een zorgvuldige fusie van twee faculteiten: het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam wil ESHCC en ESSB samenvoegen tot één nieuwe faculteit. Zo’n sterk cluster sluit aan bij de nieuwe strategie van de universiteit, gericht op positieve maatschappelijke impact. De keuze voor de fusie volgt na uitgebreide consultatie van alle betrokkenen en zal worden voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Banen, identiteit en eigenheid van disciplines blijven behouden. Bovendien is er ruimte voor forse investeringen. 

Het College van Bestuur wil de faculteiten Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) fuseren tot één nieuwe faculteit. Dit besluit volgt nadat het CvB eind maart al haar voorkeur had uitgesproken voor zo’n scenario uit het advies van de interim-decaan van ESHCC. 

De fusie van ESSB en ESHCC betekent een versterking van het cluster sociale, gedrags- en geesteswetenschappen binnen de Erasmus Universiteit. De onderzoeksdisciplines vullen elkaar inhoudelijk goed aan. Verder werken beiden met kleinschalige en activerende onderwijsprogramma’s. Het samengaan van beide faculteiten biedt de mogelijkheid een krachtige faculteit te creëren op het gebied van de humanities en social sciences met een ambitieuze, inhoudelijke, interdisciplinaire en onderscheidende agenda en een robuuste organisatie. 

De samenvoeging sluit daarmee uitstekend aan op de nieuwe strategie van EUR. Daarin staat het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal door middel van onder meer interdisciplinair onderzoek. 

Medezeggenschap

De Faculteitsraden ESHCC en ESSB worden conform de reorganisatieprocedure om advies gevraagd op het concept-reorganisatieplan. Ook is de Universiteitsraad geïnformeerd, vooruitlopend op het formele instemmingsverzoek dat volgt na bestudering van de adviezen van de faculteitsraden. Tenslotte is EUROPA (personeelsvertegenwoordiging) op de hoogte gebracht, vooruitlopend op overleg over het personeelsplan en het verzoek tot instemming met de toepassing van de verkorte reorganisatieprocedure. 

Voorwaarden

Het College van Bestuur komt tot de keuze voor een fusie na nauwkeurige weging van het advies van de interim-decaan van ESHCC, de zienswijze van de decaan van ESSB op een fusie én de feedback van alle andere betrokkenen. Het CvB is bereid zoveel mogelijk van de door hen geformuleerde randvoorwaarden over te nemen of te accommoderen. Zo is er ruimte voor het behoud van eigenheid en identiteit van de verschillende disciplines (onderwijsmodellen en onderzoeksmethoden). Verder is er baanzekerheid (ook voor mensen met tijdelijke aanstellingen), komt er goede ondersteuning en biedt een onafhankelijke audit inzicht in de financiën. 

'Een robuust cluster sociale-, gedrags- en geesteswetenschappen is in het belang van alle betrokkenen'

Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur

Ook bij de inrichting van het fusieproces houdt het CvB zoveel mogelijk rekening met de aangereikte ideeën, zorgen en voorwaarden. De transitie wordt zorgvuldig ingericht. 
Om duidelijkheid te creëren is de eerste stap een administratieve fusie van ESHCC en ESSB voor het eind van dit collegejaar. Deze verkorte voorgenomen reorganisatie heeft geen organisatorische of inhoudelijke gevolgen. 

Deze eerste stap biedt vervolgens de mogelijkheid aan medewerkers en studenten van beide faculteiten om zelf actief deel te nemen in de totstandkoming van de nieuwe faculteit. Ze hebben tot 1 januari 2021 om samen met de nieuwe decaan de transitie vorm te geven. Tijdens die transitieperiode is het zaak een inhoudelijke meerjaren (investerings)agenda op te stellen, die leidt tot ambitieuze, solide en levensvatbare plannen voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs. 

In die nieuwe plannen wil het CvB maximaal 10 miljoen euro investeren. Voor de transitie zelf is er een ruim budget beschikbaar. Werktitel van de nieuwe faculteit is ‘Erasmus School of Humanities, Social & Behavioural Sciences’. Bekeken wordt waar de nieuwe faculteit mogelijk gehuisvest kan worden. 

Robuust cluster

Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur: “Een robuust cluster sociale-, gedrags- en geesteswetenschappen is in het belang van alle betrokkenen, beide faculteiten en de profilering van de Erasmus Universiteit als geheel. Eén sterke faculteit rond social sciences en humanities draagt bij aan onze missie: het realiseren van positieve maatschappelijk impact. 
Er zijn veel ambities en ideeën, maar ik begrijp ook de zorgen die leven bij veel medewerkers van beide faculteiten. Daar houden we in het fusieproces zeker rekening mee. Wij staan voor een transparant proces, met veel ruimte om zelf bij te dragen. Ik nodig studenten, medezeggenschap, jonge wetenschappers, ervaren hoogleraren en ondersteunende staf van beide faculteiten dan ook nadrukkelijk uit om samen die nieuwe faculteit te gaan bouwen.”

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl