Examencommissies blij met rapport Onderwijsinspectie

De voorzitters van de examencommissies van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn verheugd over het rapport van de Onderwijsinspectie over het functioneren van examencommissies. Ze beschouwen het rapport als een steun in de rug, omdat de Inspectie het belang van de wettelijke taken van de commissies benadrukt. Op de Erasmus Universiteit geven de examencommissies steeds beter invulling aan de wettelijke taak, die enkele jaren geleden is versterkt. ​

De Onderwijsinspectie heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van examencommissies bij universiteiten en hogescholen. Aanleiding voor dit onderzoek is de wetswijziging van enkele jaren geleden, die de wettelijke taken van examencommissies heeft aangescherpt en hun onafhankelijke positie heeft versterkt. De wettelijke taak van de examencommissies is het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens.

Steun in de rug
De Overleggroep Voorzitters Examencommissie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (OVE) is blij met het rapport. De voorzitters zien het als een steun in de rug, omdat de Inspectie het belang van de wettelijke taken van examencommissies benadrukt. Het draagt ertoe bij dat iedereen binnen de universiteit zich hiervan bewust wordt. Ook herkennen de voorzitters zich in de conclusie van het landelijk onderzoek: examencommissies komen van ver, en zijn inmiddels op de goede weg.

Op de Erasmus Universiteit geven de examencommissies steeds meer serieus invulling aan hun wettelijke taak. Zo worden examinatoren expliciet aangewezen, zijn de instructies aan de examinatoren aangescherpt, is fraudepreventie geïntensiveerd, en is er flinke voortgang geboekt bij de bewaking van de kwaliteit van de tentamens, theses en scripties.

De ambitieuze agenda van de dertien examencommissies voor de komende jaren vergt veel menskracht en middelen. De OVE is daarom verheugd dat het instellingsbestuur van de EUR zich ervan bewust is dat het goed en onafhankelijk functioneren van examencommissies een noodzakelijke voorwaarde is voor accreditatie van de opleidingen - en dat hiervoor de nodige menskracht en middelen ter beschikking moeten worden gesteld.

Agendabepalend 
Het rapport van de Inspectie zal in belangrijke mate de agenda van de OVE in de komende jaren bepalen. De kern van het rapport is een tabel met tien essentiële activiteiten om de kwaliteit van tentamens en examens te borgen. Hoewel niet alle examencommissies van de Erasmus Universiteit al die tien activiteiten nu al uitvoeren, is de afgelopen jaren wel forse vooruitgang geboekt. Het onderling bespreken van elkaars werkwijzen binnen de OVE en het leren van ‘best practices’ is voor de examencommissies van de EUR een belangrijke inspiratiebron om hun wettelijke opdracht nog beter te vervullen.

Over de Overleggroep Voorzitters Examencommissie EUR
In de OVE participeren alle voorzitters van de dertien examencommissies van de EUR. Binnen de OVE worden ervaringen uitgewisseld en besproken hoe de diverse examencommissies uitvoering geven aan hun wettelijke taken. Hiermee wordt voorkomen dat geïsoleerd functionerende examencommissies zonder onderling contact elk opnieuw het wiel moeten uitvinden. Hoewel examencommissies onafhankelijk zijn, is nauwe samenwerking met het instellingsbestuur, de decanen en opleidingsdirecteuren gewenst. Zo overlegt de OVE periodiek met het instellingsbestuur over zaken zoals fraudepreventie, digitaal toetsen, en onderwijsvernieuwing. Er is een gezamenlijke werkgroep fraudepreventie opgericht waarin zowel examencommissies als het instellingsbestuur zijn vertegenwoordigd. De OVE is enig in zijn soort in Nederland. 

Meer informatie

Contactpersoon voor nadere informatie en toelichting: prof. dr. W.P.M.M. van de Ven, voorzitter van de Overleggroep Voorzitters Examencommissie EUR (OVE) T  010 4088556 E  vandeven@bmg.eur.nl