Hanneke Takkenberg benoemd tot Chief Diversity Officer

Meer aandacht voor diversiteit in het onderwijs, onderzoek en het studenten- en personeelsbestand. Dat is de opdracht voor prof.dr. Hanneke Takkenberg van het Erasmus MC, die onlangs door het College van Bestuur is benoemd tot Chief Diversity Officer van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is voor het eerst dat er universiteitsbreed diversiteitsbeleid komt, met daarin prioriteit voor de man/vrouwverhouding en culturele diversiteit. ​

Als Chief Diversity Officer neemt prof.dr. Takkenberg het voortouw in het bevorderen van diversiteit in de organisatie van de Erasmus Universiteit en de aandacht voor diversiteit in het onderwijs en onderzoek. Dat gebeurt ‘evidence-based’: vanuit bestaand en nieuw onderzoek komen tot een succesvolle aanpak. Ook de diverse facultaire initiatieven worden daarbij benut. Nieuwe initiatieven zullen vanaf het begin goed worden onderzocht.

Verder wordt het diversiteitsbeleid in het onderwijs herzien en uitgebreid. De Erasmus Universiteit heeft een enorm diverse studentenpopulatie. In de nieuwe aanpak wordt gestreefd de verschillen in studiesucces tussen studenten met verschillende culturele achtergronden te verkleinen. Daarnaast wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan een succesvolle uitstroom en arbeidsintegratie van alle studenten, gezien de kansen die voor niet-westerse allochtone studenten op de arbeidsmarkt aanzienlijk lager zijn dan die van autochtone studenten. 
De bedoeling is dat het nieuwe diversiteitsbeleid via projecten in de staande organisatie verder wordt vormgegeven en uitgevoerd. Dit najaar presenteert Takkenberg een plan van aanpak.

Netwerk hoogleraren
Hanneke Takkenberg is de derde Chief Diversity Officer aan een Nederlandse universiteit, na Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is al voorzitter van het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH), dat onlangs de ENVH Athena Prijs in het leven heeft geroepen voor medewerkers die zich uitzonderlijk inzetten voor vrouwelijk talent. De prijs, een schilderij en een oorkonde, wordt tijdens de dies natalis op 9 november uitgereikt.

Hanneke Takkenberg: “Mijn motto is “de winst van verschil”. De Erasmus Universiteit staat in dienst van een steeds diverser wordende samenleving. Daarom is het essentieel dat wij als universiteit academici opleiden effectief om te gaan met een diversiteit aan perspectieven. Ook moeten we diversiteit nastreven in ons eigen personeelsbestand en uiteraard in de ‘producten’ die wij leveren: excellent onderwijs en onderzoek. Om dit te kunnen bereiken streeft de Erasmus Universiteit naar gelijke kansen en een cultuur waar iedereen zich thuis voelt en zijn of haar talent optimaal kan benutten. Het is mijn ambitie om in de komende periode een nieuwe impuls te geven aan effectieve inbedding van diversiteit binnen onze organisatie, waarbij bewezen effectieve interventies en bewustwording van het waarderen van verschillen en impliciete bias centraal staan.”

Strategie
De nieuwe aanpak en de benoeming van een CDO sluiten aan bij de ambitie van de Erasmus Universiteit als het gaat om diversiteit, zoals verwoord in de strategie. Er is al een aparte stuurgroep die het College van Bestuur adviseert over genderzaken onder de wetenschappelijke staf. Verder zijn er in strategische convenanten met de decanen afspraken gemaakt over de benoeming van vrouwelijke universitaire hoofddocenten (UHD’s) en hoogleraren. Het percentage vrouwelijke hoogleraren is sinds 2009 gestegen van ruim 10 tot 15,5 procent.

Samenwerking
De Erasmus Universiteit werkt bij haar aanpak nauw samen met de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden in de Taskforce Future for Diversity. In deze taskforce staat de in-, door- en uitstroom van studenten met verschillende culturele achtergronden centraal, met bijzondere aandacht voor de succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Daarom is er ook veel belangstelling voor het initiatief vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook vanuit het Ministerie van OCW wordt er aandacht geschonken aan diversiteit. In de recent uitgebrachte Strategische Agenda hoger onderwijs stelt minister Bussemaker dat alle hogescholen en universiteiten aandacht zouden moeten hebben voor een “pluriformiteit aan perspectieven”, waarbij ze de Taskforce Future for Diversity als voorbeeld noemt.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen