Health, Income… And Justice for all!

Op vrijdag 3 juni 2016 aanvaardt dr. Tom Van Ourti in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar Toegepaste Gezondheidseconomie met focus op gezondheid en ongelijkheid aan Erasmus School of Economics, vanwege de Vereniging Trustfonds. De titel van zijn inaugurele rede is Health, Income…And Justice for all!

Levensduur en morbiditeit zijn systematisch gerelateerd aan inkomen. De meting van gezondheidsongelijkheden is nuttig om verandering in de tijd te monitoren en om landen met elkaar te vergelijken. Deze metingen kunnen echter niet plaatsvinden zonder waardeoordelen op te leggen. In zijn inaugurale rede zal Van Ourti verdelingsvraagstukken over het verband tussen inkomen en gezondheid behandelen.

In het eerste deel van de lezing worden verschillende veel gebruikte waardeoordelen besproken, met onder andere de impliciete waardeoordelen die het RIVM hanteert bij het meten van de gezondheidsongelijkheid in Nederland. Zo veronderstellen de meeste maten van gezondheidsongelijkheden dat een daling van de associatie tussen inkomen en gezondheid sociaal wenselijk is. Daarnaast wordt verondersteld dat deze waardeoordelen universeel gelden.

In het tweede gedeelte van zijn lezing trekt Van Ourti deze zienswijze in twijfel en bepleit hij dat onze morele oordelen gevormd worden door onderliggende oorzaken en gevolgen die leiden tot deze gezondheidsongelijkheden. Leidt een goede gezondheid tot een hoog inkomen? Of is een goede gezondheid essentieel om een hoog inkomen te verwerven? En moeten we ons als samenleving ook bezorgd maken om gezondheidsongelijkheden wanneer die het resultaat zouden zijn van een welbewuste keuze van de mensen met lagere inkomens om te roken? De ‘equality of opportunity’ benadering is een veelbelovend denkkader om de meting van gezondheidsongelijkheden te verrijken met inzichten over de achterliggende oorzaken en gevolgen van het verband tussen inkomen en gezondheid.

Over Tom Van Ourti
Tom Van Ourti doceert methoden van economisch onderzoek en coördineert de master Health Economics. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op verdelingsvraagstukken in de gezondheidseconomie. Hij bestudeert de samenhang tussen gezondheid en socio-economische status met behulp van sociale keuzetheorie en micro econometrische methoden. Zijn werk werd gefinancierd met gelden van het FWO, NWO, NETSPAR, NIA, en AXA Research Fonds. Van Ourti publiceert in diverse wetenschappelijke tijdschriften, zowel binnen het vakgebied economie (o.a. Review of Economics and Statistics, Journal of Health Economics), als binnen het vakgebied epidemiologie en volksgezondheid (o.a. Bulletin of the World Health Organization). Van Ourti promoveerde in 2004 aan de Universiteit Antwerpen. Vervolgens werkte hij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, en als docent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2006 is Van Ourti universitair docent aan Erasmus School of Economics en in 2010 werd hij universitair hoofddocent in de gezondheidseconomie. In 2007-2008 was hij tevens gastonderzoeker aan de Universiteit van Melbourne. 

Meer informatie

De plechtigheid vangt aan om 16.00 uur in de Senaatszaal in het Erasmus-gebouw van de universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics +31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl