Kasper Jansen benoemd tot hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht

Met ingang van 1 januari 2021 is mr. dr. Kasper Jansen voor één dag in de week aangesteld als hoogleraar op de persoonlijke leerstoel Europees aansprakelijkheidsrecht binnen de sectie Burgerlijk recht aan Erasmus School of Law. Hij combineert zijn positie als hoogleraar met zijn hoofdfunctie als medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden.

Aansluiting met het facultaire onderzoeksprofiel

Kasper Jansen gaat zich in zijn onderzoek richten op de Europese dimensies van het nationale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Door middel van een praktijkgerichte (‘impact driven’) aanpak zal Jansen aansluiting zoeken met het facultaire onderzoeksprofiel ‘Where law meets business’ en het onderzoeksprogramma ‘Behavioural Approaches to Contract and Tort’. Jansen stelt zich tevens tot taak om de Europese dimensie van het onderwijs in de master Aansprakelijkheid & Verzekering te intensiveren, door deze dimensie meer zichtbaar te maken en beter te integreren in de verschillende vakken.

Prof. mr. dr. Suzan Stoter, decaan van Erasmus School of Law: “Kasper Jansen is een geweldig talent. Met deze leerstoel positioneert de faculteit zich verder in de wetenschappelijke voorhoede van het privaatrecht en in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht.

Drie dimensies van Europees aansprakelijkheidsrecht

Europese invloeden zijn al geruime tijd niet meer weg te denken uit het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. Zowel het recht van de Europese Unie als de in Europees verband erkende mensenrechten beïnvloeden de hoofdthema’s van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, zoals het aansprakelijkheidsbegrip, de schade en het causaal verband. Deze beïnvloeding doet zich in drie verschijningsvormen voor.

De eerste dimensie betreft aansprakelijkheidsrecht van Europese herkomst: de Europese wetgever schrijft regels voor die, al dan niet na omzetting door de nationale wetgever, onderdeel uitmaken van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. Dat roept vragen van inbedding op: hoe verhouden de Europese regels zich tot het nationale aansprakelijkheidsrecht?

De tweede dimensie is een meer indirecte beïnvloeding van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht door het Europese recht. Het Unierecht en de Europese grondrechten kunnen, ook als zij geen rechtstreeks toepasselijke regels voorschrijven, van invloed zijn op de invulling van begrippen uit het nationale aansprakelijkheidsrecht. Dat creëert rechtsonzekerheid: hoe ver reikt de doorwerking van het Europese recht in het nationale aansprakelijkheidsrecht?

De derde dimensie betreft de wisselwerking van Europees en nationaal aansprakelijkheidsrecht. Deze twee rechtsgebieden beïnvloeden elkaar over en weer, als vindplaatsen van argumenten voor de beantwoording van aansprakelijkheidsvragen. Wat kunnen het nationale en het Europese aansprakelijkheidsrecht van elkaar leren?

Jansen zal zich in zijn onderzoek en onderwijs op deze drie dimensies van Europees aansprakelijkheidsrecht richten.

Over Kasper Jansen

Kasper Jansen (1982) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen was hij zes jaar als docent-onderzoeker verbonden aan de afdeling Burgerlijk recht van de Leidse rechtenfaculteit. In 2012 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over informatieplichten in het verbintenissenrecht. Van 2012 tot en met 2017 was hij (cassatie)advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. Sinds 2018 werkt hij als medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (sectie civiel). Hij is tevens als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het gerechtshof Den Haag. Jansen publiceert en doceert regelmatig. Hij is redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) en bewerker van Kluwers Groene Serie Onrechtmatige daad (art. 6:162 en 6:163 BW).

Professor
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ronald de Groot, communicatiemedewerker van Erasmus School of Law, via rdegroot@ese.eur.nl of +31 6 53 641 846.

Gerelateerde opleiding

Aansprakelijkheid en Verzekering

De ideale stap naar een baan in de beroepspraktijk? Met twee stages, masterclasses op locatie en kundige docenten stomen wij jou klaar!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen