NWO onderzoekstalentbeurs voor Malika Igalla | Onderzoek naar burgerinitiatieven

Bestuurskundige Malika Igalla, MSc. van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft voor haar promotieonderzoek Zelforganisatie door burgers ontrafeld: prestaties en duurzaamheid van burgerinitiatieven op terreinen van zorg en gebiedsontwikkeling, een NWO onderzoekstalentbeurs ontvangen.

Er is weinig diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar uitkomsten van burgerinitiatieven en factoren die hierop invloed hebben. Op basis van voornamelijk (single) case studies worden in de literatuur wel een aantal relevante factoren onderscheiden die het succes en de groei van burgerinitiatieven kunnen beïnvloeden. Deze determinanten zijn: eigenschappen van het netwerk waarin een initiatief opereert, de typen activiteiten van overheden in hun relaties met burgerinitiatieven en het vermogen van initiatiefnemers om een succesvol en duurzaam burgerinitiatief te leiden.  In dit promotieonderzoek worden effecten van deze drie factoren op duurzaamheid en prestaties met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden onderzocht.

Burgerinitatieven
Burgers nemen steeds vaker het initiatief om diensten en goederen ten behoeve van hun gemeenschap zelf vorm te geven. Voorbeelden van burgerinitiatieven – een vorm van zelforganisatie waarin burgers samenwerken om publieke goederen en/of diensten te produceren voor hun gemeenschap – zijn zorgcoöperaties in Nederland en community enterprises (wijkondernemingen) in het Verenigd Koninkrijk. Ook terugtredende overheden in de Westerse wereld besteden volop aandacht aan kansen van inzet op burgerkracht en een samenspel met bewoners bij het oppakken van maatschappelijke vragen. Hoewel de verwachtingen rondom zelforganisatie van burgers en burgerinitiatieven hoog gespannen zijn, bestaat er veel onbekendheid over de prestaties en het duurzame karakter van burgerinitiatieven. Hoe kunnen burgers een hoge kwaliteit voor hun diensten garanderen en in hoeverre kunnen overheden op de lange termijn rekenen op burgers om zelfstandig te voorzien in goederen en diensten van de verzorgingsstaat?

Igalla heeft samen met haar promotor, prof. dr. Jurian Edelenbos, de Onderzoekstalent aangevraagd. De indiening kende ook medewerking van  dr. Ingmar van Meerkerk en prof. dr. Arwin van Buuren. Met dit promotieonderzoek wordt het Rotterdamse onderzoek naar burgerinitiatieven verder versterkt.

NWO Onderzoekstalent
Onderzoekstalent biedt de gelegenheid de ambitie te verwezenlijken van uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen om promotieonderzoek te doen.

Over Malika Igalla
Malika Igalla heeft haar bacheloropleiding Bestuurskunde (cum laude) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2014 afgerond. Daarna heeft zij haar mastertitel (cum laude) in 2015 bij het masterprogramma Beleid en Politiek bij de EUR gehaald. Aansluitend is zij gaan werken als wetenschappelijk onderzoeker bij het Departement Bestuurskunde-Sociologie en het Repolis project. 

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl