Onderzoek naar ontwikkelingen in de positie van Syrische Nederlanders

Stappen vooruit en stappen terug
Rotterdamse intakedag voor vluchtelingen
Arie Kers

De Erasmus Universiteit Rotterdam werkt samen met het WODC (kennisinstituut van ministerie van Justitie en Veiligheid) en het RIVM aan een onderzoeksproject over Syrische Nederlanders. Hierin worden 3000 Syrische Nederlanders gevolgd die tussen 2014-2016 een status kregen. Het onderzoek geeft een beeld van de ontwikkelingen in de periode van 2017 tot 2022. Hieruit blijkt dat hun positie op sommige terreinen vooruitgaat, maar dat het op andere punten juist minder goed gaat dan in het begin van hun verblijf in Nederland.

Sterke binding met Nederland

Steeds meer Syrische Nederlanders voelen zich Nederlander en voelen zich sterk verbonden met hun woonplaats. Ook is de tevredenheid met de Nederlandse samenleving hoog. Een groot deel (86%) van de Syrische Nederlanders in dit onderzoek heeft een Nederlands paspoort. De ervaren discriminatie is in vergelijking met andere migrantengroepen gering. Vergeleken met de algemene bevolking hebben zij relatief veel vertrouwen in Nederlandse instituties.

Meer discriminatie en minder sociale contacten

In de onderzochte periode neemt hun tevredenheid met de Nederlandse samenleving echter af en de ervaren discriminatie toe. Ook hebben zij minder sociale contacten dan eerder. Vooral het contact met Nederlanders zonder migratieachtergrond nam de afgelopen jaren af. Veel Syrische Nederlanders beschikken over een beperkt sociaal netwerk, vergeleken met de algemene bevolking zijn zij vier keer zo vaak sociaal eenzaam. 

Andere bevindingen

Het WODC en RIVM hebben onderzoek gedaan naar andere onderwerpen. Een uitgebreide toelichting is te vinden in het nieuwsbericht van WODC. Een paar opvallende bevindingen in het kort:

  • Vooral bij de mannen is de arbeidsparticipatie sterk toegenomen, vrouwen blijven fors achter.
  • Het aandeel Syrische Nederlanders in de bijstand neemt af, maar is nog steeds hoog (38%).
  • Veel Syrische Nederlanders hebben een precaire financiële positie. Meer dan de helft geeft aan aan moeite te hebben om rond te komen. Zorgen over geld is de vaakst genoemde reden van stress.
  • Bijna vier op de tien Syrische Nederlanders is in 2022 psychisch ongezond. Dit aandeel is tussen 2019 en 2022 toegenomen.

Het rapport Navigeren in een nieuwe samenleving. De ontwikkeling van de positie en leefsituatie van Syrische Nederlanders, is te vinden op de website van het WODC.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de uitkomsten van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038 | kooistra@essb.eur.nl

Prof. dr. J. Dagevos (dagevos@essb.eur.nl) en dr. Wybren Nooitgedagt (nooitgedagt@essb.eur.nl) hebben vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam meegewerkt aan dit rapport.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen