Presentatie van de groeiagenda: het pad naar meer groei?

Erasmus School of Economics

Frank van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie aan Erasmus School of Economics, weidt uit over de groeiagenda van Zuid-Holland. Jeroen van Haaren, senior onderzoeker stedelijke economie en vastgoed aan Erasmus School of Economics, heeft ook aan de totstandkoming van de groeiagenda bijgedragen. Waar ligt de focus van de agenda en wat is de huidige staat van de Zuid-Hollandse economie? In de presentatie legt Van Oort het belang van het implementeren van het maatregelenpakket als geheel uit.

De huidige situatie van de Zuid-Hollandse economie is zorgelijk te noemen: economische groei loopt structureel 10 tot 15 procent achter in vergelijking met andere belangrijke regio's in Nederland. Vergelijkbare regio's zoals Antwerpen, München en Stockholm kennen zelfs groeicijfers die drie keer zo hoog zijn. Vanwege de huidige pandemie lijden belangrijke sectoren in Zuid-Holland nog meer. Werkloosheid is relatief hoog en zal blijven stijgen tenzij maatregelen worden genomen om dit te bestrijden, innovatie staat op een laag pitje en een impuls is vereist om duurzame bedrijfsvoering te versnellen. 

De weg naar synergieën 

Zuid-Holland is echter een provincie vol mogelijkheden die voor het grijpen liggen: zo is de Zuid-Hollandse economie goed voor bijna een kwart van de Nederlandse, is de provincie zeer dichtbevolkt en valt een sterke bevolkingsgroei te zien. Vanwege deze feiten is er ook veel kennis beschikbaar in de regio, waar zoveel mogelijk gebruik van gemaakt dient te worden en gefaciliteerd moet worden. Volgens Van Oort zijn kennisinstituten en bedrijven in Zuid-Holland cruciaal voor de huidige nationale, Europese en wereldwijde waardeketens. De groeiagenda heeft de intentie om gebruik te maken van het nationale groeifonds, opgezet door demissionair minister Hoekstra en voormalig minister Wiebes. Dit is noodzakelijk om de potentie van de regio ten volste te benutten. Dit is echter niet de enige bron die bij moet dragen aan deze opbloei; om het plan een succes te maken, moeten alle maatregelen geïmplementeerd worden door een samenwerkingsverband van zowel overheidsorganisaties, bedrijven en kennisinstituten. Alleen op deze wijze, door een een sterk organiserend vermogen te tonen, kunnen synergieën tussen publiek kapitaal, privaat kapitaal en R&D bereikt worden. 

Kernpunten

De kernpunten van de agenda worden opgesomd in vijf onderwerpen: kennis-  en innovatie-ecosystemen, de maakindustrie, het aanleggen van een duurzame infrastructuur, een mobiliteitstransitie en het benutten van menselijk kapitaal. Dit is een waardeketen op zich: nieuwe ideeën worden in de regio ontwikkeld, waarna ze op een duurzame wijze geproduceerd worden, gebruikmakend van het menselijk kapitaal van inwonenden van Zuid-Holland. Een aantal voorbeelden van suggesties om dit te bereiken, zijn het aanleggen van metropolitaans openbaar vervoer om interconnectiviteit te bevorderen en het bouwen van meer woningen. Van Oort gelooft dat de efficiëntie van industriële clusters kan toenemen door middel van het implementeren van deze, en andere, oplossingen. U kunt meer gedetailleerde plannen in de groeiagenda vinden. 

Professor
Onderzoeker
Jeroen van Haaren, senior onderzoeker stedelijke economie en vastgoed
Meer informatie

U kunt de groeiagenda hier lezen en het rapport, dat het fundament van de agenda vormt, hier.