Prof.dr. Elaine Mak benoemd tot lid Commissie rechtseenheid bestuursrecht

De Commissie rechtseenheid bestuursrecht heeft tot taak een advies aan de regering uit te brengen over de wijze waarop kan worden voorzien in rechtseenheid binnen het bestuursrecht en tussen het bestuursrecht en andere rechtsgebieden. 

De commissie zal advies geven over de meest wenselijke vorm van rechtseenheidsvoorziening, binnen de door het kabinet gestelde kaders betreffende de voorgenomen herinrichting van de hoogste bestuursrechtspraak.

Prof.dr. Elaine Mak (bijzonder hoogleraar Empirische studie van het publiekrecht, in het bijzonder van rechtsstatelijke instituties) aan Erasmus School of Law is benoemd tot lid van deze commissie. De commissie bestaat verder uit prof.mr. Michiel Scheltema (voorzitter, regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht), prof.dr. Maarten Feteris (Hoge Raad en tevens hoogleraar formeel belastingrecht aan Erasmus School of Law), mr. Jaap Polak (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State) en prof.mr. Tom Barkhuysen (Universiteit Leiden). De commissie wordt ondersteund door mr. Tim Borman (Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Mocht het wetsvoorstel over de splitsing van de Raad van State en de organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak worden aangenomen dan wordt de bestuursrechtspraak vereenvoudigd. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) worden dan opgeheven. De zaken van het CBb worden in het voorstel van het kabinet overgeheveld naar de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. De zaken van de CRvB zullen worden behandeld door de gerechtshoven, met cassatiemogelijkheid bij de Hoge Raad. Bij de Raad van State wordt de rechtsprekende taak strikter gescheiden van de adviserende taak.