Promotie Murat Tarakci op vrijdag 15 maart 2013

Op vrijdag 15 maart 2013 vindt de promotie plaats van Murat Tarakci. De titel van het proefschrift is 'Strategie en gedrag: Strategische consensus, macht, en netwerken'. Promotores zijn professors Patrick Groenen en Daan van Knippenberg. Daarnaast bestaat de beoordelingscommissie uit professor Steven Floyd (University of Massachusetts), Lindred Greer (Erasmus Universiteit Rotterdam) en professor Peter Wakker (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Tijd en locatie

De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 11.30 uur.

Over het proefschrift

In hoeverre is er in uw organisatie sprake van strategisch alignment? Hoe kunt u alignment en consensus over de strategie van uw organisatie bevorderen? In zijn proefschrift Strategie en gedrag: Strategische consensus, macht, en netwerken presenteert Murat Tarakci een geavanceerde methode waarmee de strategische consensus en alignment van een strategie van een organisatie grootschalig kan worden beoordeeld.

Een assessment van een strategische alignment van een bedrijf is belangrijk vanwege de grotere consensus. Alignment bevordert de strategische uitvoering en brengt ook betere bedrijfsprestaties met zich mee. De methoden van Tarakci maken het mogelijk om (i) de mate van consensus zowel binnen een specifieke organisatiegroep als organisatiebreed te kwantificeren, (ii) duidelijk te krijgen over welke strategische prioriteiten managers het eens zijn, (iii) waar de consensus binnen de organisatie te vinden is en (iv) welke en hoeveel mensen daarvan onderdeel uitmaken. Tarakci onderzoekt ook of veranderingen in consensus na een strategische interventie statistisch significant zijn. Dit aspect is van groot belang omdat strategische interventies gericht op het vergroten van consensus in organisaties breed worden toegepast, maar de effectiviteit daarvan zelden (of nog nooit) kwantitatief is bepaald.

Murat Tarakci geeft daarnaast richtlijnen voor het vergroten van strategische consensus en alignment binnen de organisatie. Deze aanbevelingen zijn gericht op het verdelen van macht en ervoor zorgen dat medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën te uiten. Het proefschrift gaat in op de aloude vraag of een steile hiërarchie of een gelijkere machtsverdeling de organisatie meer ten goede komt. Bestaande machtsverschillen binnen organisaties zijn bepalend voor de strategische koers van het bedrijf en Tarakci laat zien dat de keuze voor een machtsstructuur afhankelijk is van het al dan niet endogeen toekennen van macht met betrekking tot eerdere prestaties van een persoon.

Er is een onderlinge samenhang van organisaties binnen een sociale structuur van voortdurende relaties die de economische uitwisseling tussen die organisaties bevordert, beheerst of belemmert. Welke partners er moeten worden geselecteerd uit de beschikbare kandidaten is daarom een belangrijke beslissing, omdat de nieuwe partner invloed heeft op de middelen die worden aangeboord, de kwaliteit die naar buiten wordt uitgestraald en het succes van de organisatie. Het proefschrift van Murat Tarakci biedt organisaties richtlijnen voor het selecteren van hun netwerkpartners. Hierbij wordt zowel gekeken naar de netwerkstructuur als de netwerkoriëntatie van de organisatie als leidraad voor het kiezen van de netwerkpartners.

Over Murat Tarakci

Murat Tarakci behaalde zijn bachelor Economie en Wiskunde aan de Sabanci Universiteit in Istanboel en studeerde in deze vakken cum laude af. Aan de Universiteit van Toulouse (Université de Toulouse 1, Frankrijk), behaalde hij zijn master Wiskundige Economie en Econometrie. Voorafgaand aan zijn promotietraject aan de Erasmus School of Economics deed Tarakci werkervaring op binnen de financiële afdeling van Unilever Turkije.

In aansluiting op zijn promotie is hij recent op basis van een tenure track aangesteld als universitair docent aan de Department Management of Technology and Innovation van de Rotterdam School of Management. Zijn onderzoeksgebieden richten zich met name op strategisch management en innovatiemanagement en in het bijzonder op organisatiegedrag en –processen. Tarakci heeft zijn onderzoek op verschillende internationale conferenties gepresenteerd. Zowel in 2011 als in 2012 zat hij in de eindselectie voor de Best PhD Paper Award van de Strategic Management Society Conference. Zijn onderzoek wordt momenteel besproken in gerenommeerde vakbladen op het gebied van management. Tarakci is lid van de Strategic Management Society en de Academy of Management.

Samenvatting 'Strategie en gedrag: Strategische consensus, macht, en netwerken'

Organisaties zijn verankerd in een netwerk van relaties en interpreteren hun bedrijfsomgeving via de cognitieve kaders van hun medewerkers en managers die continu in een machtsstrijd zitten. Dit proefschrift integreert strategisch management met organisatiegedrag om licht te werpen op de perceptie van managers, macht binnen de organisatie en netwerken binnen het bedrijf.

De diverse studies die in dit proefschrift worden gepresenteerd geven een dieper inzicht in het meten van cognitie, het proces van consensus vormen, optimale machtsverschillen en een sociale netwerktheorie met aannames gestoeld op sociale cognitie, beslissingstheorie, psychologie en organisatiegedrag. Deze studies boden een nieuwe methode voor het meten, aanschouwelijk maken en opnemen van individuele cognitie in een groep en binnen groepen met een sterke nadruk op de diverse aspecten van cognitie, wierpen licht op microprocessen bij het vormen van consensus met betrekking tot machtsverschillen binnen de groep en psychologische veiligheid, een nieuw model voor strategische besluitvorming en een nieuw gedragsconcept dat bestaande theorieën aanscherpt vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Elke studie gaf op zichzelf antwoorden op kernonderzoeksvragen met betrekking tot gedrag en strategie. Aldus strekt dit proefschrift strategisch management uit langs gedragslijnen en geeft het wetenschappers en mensen in het veld nieuwe methoden en theoretische inzichten met betrekking tot cognitie, macht en netwerken.

Meer informatie

Tarakci deed zijn PhD-onderzoek binnen het Erasmus Doctoraal Programma in Business & Management, georganiseerd door Erasmus Research Institute of Management (ERIM), het gemeenschappelijke onderzoeksinstituut van de Rotterdam School of Management (RSM) en de Erasmus School of Economics (ESE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van de Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl of (010) 408 1216.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen