VCC onderzoekt sturingsmodellen voor kennisagenda Green Deal Aquathermie

In mei 2019 ondertekende prof. dr. Victor Bekkers, decaan van de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB) en leading dean Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC), namens de Erasmus Universiteit Rotterdam de Green Deal Aquathermie. Met de Green Deal wil een brede coalitie de mogelijkheden in kaart gaan brengen voor aquathermie, oftewel thermische energie uit water. Dit partnerschap levert nieuwe projecten op voor onderzoekers van en gelieerd aan VCC.

Potentie van aquathermie

Het is de ambitie dat Nederland in 2050 CO2-neutraal is. In 2030 zou 70% van alle elektriciteit en 27% van alle energie duurzaam opgewekt moeten worden. Daarnaast zou in 2030 twee miljoen woningen duurzaam verwarmd moeten worden. Om deze ambitieuze doelen te behalen, kan aquathermie (warmte en koude) uit oppervlakte- en afvalwater een belangrijke rol gaan spelen. Om aquathermie succesvol te laten zijn moeten er op allerlei gebieden (technisch, organisatorisch, financieel) nog de nodige hobbels genomen worden. Om de projecten rondom aquathermiet tot een succes te maken heeft het Rijk de Green Deal Aquathermie gesloten.

Over Green Deal Aquathermie

De overeenkomst voor de Green Deal Aquathermie stelt dat “Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor vergroening van economie en samenleving. Met de Green Deal Aanpak wil het kabinet deze dynamiek in de samenleving op groene groei optimaal benutten”. Het Rijk heeft de overeenkomst voor de Green Deal Aquathermie gesloten met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners en kennisinstituten om deze relatief nieuwe duurzame energietechnologie grootschaliger te kunnen implementeren.

Aandeel VCC in kennisagenda en onderzoeksprojecten

VCC draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de kennisagenda Aquathermie voor de thema’s governance en maatschappelijke inbedding. In het kader van deze kennisagenda gaat dr. Jitske van Popering-Verkerk van GovernEUR en gelieerd aan VCC, in opdracht van Unie van Waterschappen en STOWA een onderzoek uitvoeren naar mogelijke sturingsmodellen voor de aquatermietechnologie. In een consortium van onderzoekers van H2Ruimte BV en DRIFT, zal ze een afwegingskader ontwikkelen voor de rolkeuze van gemeenten, provincies en waterbeheerders in aquathermieprojecten. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke overwegingen en consequenties de keuze voor verschillende rollen bepalen. Daarnaast kan het verduidelijken welke sturingsmogelijkheden er zijn en hoe de eerdergenoemde instanties een actieve rol kunnen spelen in het versnellen van de aquathermieprojecten.

Dr. Jitske van Popering-Verkerk leidt dit project vanuit GovernEUR, een valorisatie-initiatief van ESSB. Prof. Jurian Edelenbos, wetenschappelijk directeur van VCC, is als expert Governance opgenomen in het team dat met dit onderzoek aan de slag gaat. 

Over Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit,diversiteit en een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen


VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).
 

 

Professor
Professor
Onderzoeker
Jitske van Popering-Verkerk
Onderzoeker
Marijn Stouten
GovernEUR
Gerelateerde links
Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen