(Almira) A Abilova

(Almira) A Abilova
PhD candidate Rotterdam School of Management, Erasmus University Department of Marketing Management
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
a.abilova@rsm.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen