Datalekken

Current facets (Pre-Master)

Sinds 1 januari 2016 kent Nederland de meldplicht datalekken. Deze is opgenomen in artikel 34a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Nederland loopt hiermee vooruit op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer is wordt ingevoerd, per 25 mei 2018, geldt dezelfde meldplicht voor de gehele Europese Unie.

De meldplicht datalekken verplicht de Erasmus Universiteit Rotterdam om datalekken te melden. Voorbeelden zijn het verlies van een USB stick met medische onderzoeksdossiers of een incident waarbij cijferslijsten van studenten zichtbaar zijn op internet. Voor een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden bepaalde criteria toegepast. Daarom zullen niet alle beveiligingsincidenten resulteren in het melden van een datalek.

Wanneer een lek ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkenen, dienen ook zij te worden geïnformeerd.

Wordt u zich bewust van een mogelijk datalek, meldt dit dan s.v.p. bij het USC Front Office via usc@eur.nl of (010) 408 8880. 

Omdat wij er belang aan hechten zorgvuldig om te gaan met alle informatie van de EUR, wordt aan iedereen gevraagd alle mogelijke datalekken te melden, ook wanneer deze geen betrekking hebben op persoonsgegevens.

Mocht u behoefte hebben aan vertrouwelijke behandeling, dan kunt u direct melding maken bij de Functionaris Gegevensbescherming van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer informatie

Aanvullende informatie over de meldplicht datalekken is hier te vinden: