Privacyverklaring Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en voorzieningen. Voor het uitvoeren van dit onderzoek verwerkt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) persoonsgegevens van studenten. Hieronder volgt meer informatie over de persoonsgegevens die door de EUR wordt verwerkt.

De EUR als hoger onderwijsinstelling is door een wijziging in de Wet Hoger Onderwijs (WHW) verplicht studentgegevens aan Studiekeuze123 aan te leveren, de uitvoerder van de NSE, zodat studenten uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan de NSE. In de wet is bepaald welke studentgegevens onder de wettelijke grondslag door bekostigde instellingen aangeleverd moeten worden. Het betreft gegevens over de opleiding (naam/code en voltijd/deeltijd), het studiejaar (eerstejaars of hoger), het type student (regulier, post-master of premaster), het e-mailadres van de instelling en de voorkeurstaal.

De koppeling van NSE resultaten voor verdiepende analyses

Deelname van studenten aan de NSE is vrijwillig. Studenten kiezen of hun respons anoniem verwerkt wordt of tot de persoon herleidbaar wordt teruggekoppeld aan de onderwijsinstelling waar de student staat ingeschreven. Indien de student toestemming geeft, koppelt de EUR de resultaten uit de NSE met de achtergrondgegevens van de deelnemende student om verdiepende analyses uit te kunnen voeren. De koppeling vindt plaats via het e-mailadres (instelling) van de student.

Doel van het onderzoek

De EUR wil graag verdiepende analyses uit kunnen voeren ten behoeve van het evalueren, monitoren en verbeteren van het onderwijs(beleid) van de EUR en gerelateerde diensten van de EUR. De koppeling van de antwoorden op de NSE met achtergrondgegevens van de student maakt het mogelijk de verschillen in de NSE scores tussen verschillende groepen studenten te analyseren en zodoende een beter beeld te krijgen van de specifieke wensen van verschillende groepen studenten, bijvoorbeeld nationale en internationale studenten of studenten van verschillende tracks/specialisaties binnen een opleiding. Indien de student toestemming geeft om de antwoorden in de NSE via het e-mailadres (instelling) te koppelen aan de achtergrondgegevens uit Osiris, dan worden de volgende gegevens van de student gekoppeld:

  • Nationale of internationale student.
  • Variant, track of specialisatie binnen hoofdopleiding.
  • Specifiek voor Erasmus School of Economics, bachelor: gekozen major in Bachelor-3.
  • Specifiek voor Erasmus School of Law, bachelor, vooropleiding: HBO-p Rechten, HBO-p Overig, VWO, Overig.
  • Specifiek voor Erasmus School of Law, bachelor: positief /negatief / aangehouden BSA.

Looptijd van het onderzoek

De NSE start op 6-10-2020 (startbijeenkomst) en eindigt op 7-7-2021 (slotbijeenkomst). Het veldwerk loopt van 18-1-2021 tot 14-3-2021.

Bewaartermijnen

De aangeleverde gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de afronding van de NSE vernietigd.

Technische en organisatorische maatregelen

Om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de EUR passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. De EUR neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Digitaal loket

Klik hier om een verzoek tot inzage, wijziging of aanpassing te doen. Ook kun je via het digitaal loket jouw toestemming weer laten intrekken.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De EUR is verwerkingsverantwoordelijke voor de koppeling van de resultaten uit de NSE met de achtergrondgegevens van de deelnemende studenten. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je gerust contact met ons opnemen. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar privacy@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen