Privacyverklaring Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Voor het uitvoeren van dit onderzoek verwerkt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) persoonsgegevens van studenten. Hieronder volgt meer informatie over de persoonsgegevens die door de EUR worden verwerkt.

De EUR als hoger onderwijsinstelling is volgens de Wet Hoger Onderwijs (WHW) verplicht studentgegevens aan Studiekeuze123 aan te leveren, de uitvoerder van de NSE, zodat studenten uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan de NSE. In de wet is bepaald welke studentgegevens onder de wettelijke grondslag door bekostigde instellingen aangeleverd moeten worden. Het betreft gegevens over de opleiding (naam/croho code, voltijd/deeltijd), het studiejaar (eerstejaars of hoger), het type student (regulier, post-master of premaster), het e-mailadres (instelling) van de student en de voorkeurstaal.

Daarnaast levert de EUR de volgende aanvullende gegevens aan om extra analyses te kunnen laten maken:

  • De naam van de specialisatie of track binnen de hoofdopleiding;
  • Of je een internationale student bent; en
  • Van studenten bachelor Rechtsgeleerdheid de vooropleiding (VWO/ HBO-p/ HBO-p rechten/ HBO-p overig of Overig).

Voor verdiepende analyses en om opvallende resultaten in context te kunnen plaatsen is het nodig om een onderscheid te kunnen maken in studenttevredenheid tussen studenten van verschillende specialisaties, vooropleiding of tussen nationale en internationale studenten.

Je ontvangt de uitnodiging voor het invullen van de NSE ook op je tweede (privé) e-mailadres, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven bij inschrijving via Studielink. Dit is om de respons op de NSE te verhogen.

Doel van het onderzoek

De EUR wil graag verdiepende analyses uit kunnen voeren om het onderwijs(beleid) van de EUR en gerelateerde diensten te evalueren, monitoren en te kunnen verbeteren. Door de antwoorden op de NSE te koppelen met achtergrondgegevens uit Osiris is het mogelijk de verschillen in de NSE-scores tussen verschillende groepen studenten te analyseren. Dit geeft een beter beeld van de specifieke wensen van verschillende groepen studenten, bijvoorbeeld nationale en internationale studenten of studenten van verschillende specialisaties binnen een opleiding.

De koppeling van NSE-resultaten

Deelname aan de NSE is vrijwillig. In de vragenlijst geef je aan of jouw respons anoniem verwerkt wordt of tot de persoon herleidbaar mag worden teruggekoppeld aan de EUR. Geef je deze toestemming niet, dan worden jouw antwoorden anoniem aan de EUR teruggeleverd. Om er zeker van te zijn dat anoniem ook echt anoniem is, worden de antwoorden bij een populatie van minder dan vijf studenten niet terug geleverd aan de EUR. Indien je wel voor terugkoppeling toestemming geeft, dan koppelt de EUR jouw antwoorden in de NSE met achtergrondgegevens uit Osiris. De koppeling vindt plaats via het e-mailadres (instelling).

Indien je toestemming geeft om je antwoorden in de NSE te koppelen aan jouw gegevens uit Osiris, dan worden de volgende gegevens gekoppeld:

  • Je geslacht;
  • Je leeftijdsgroep;
  • Je nationaliteitsgroep (Nederlands / EER / niet-EER); en
  • Je vooropleiding (ook bij niet-bachelor studenten Rechtsgeleerdheid).

Looptijd van het onderzoek

De NSE start op 26-09-2023 (startbijeenkomst) en eindigt op 11-6-2024 (slotbijeenkomst). Het veldwerk loopt van 15-1-2024 tot 10-3-2024.

Bewaartermijnen

De aangeleverde gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de afronding van de NSE vernietigd.

Technische en organisatorische maatregelen

Om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de EUR passende beveiligingstechnologie toe. Jouw gegevens worden beveiligd door minimalisatie van toegangsrechten, versleuteling, toezicht op gebruik, en toepassing van aanvullende maatregelen voor zover de huidige stand van de techniek dit mogelijk maakt. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. De EUR neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Digitaal loket

Klik hier om een verzoek tot inzage, wijziging of aanpassing te doen. Ook kun je via het digitaal loket jouw toestemming weer laten intrekken.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De EUR is verwerkingsverantwoordelijke voor de koppeling van de resultaten uit de NSE met de achtergrondgegevens van de deelnemende studenten. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je gerust contact met ons opnemen. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar privacy@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen