Verklarende Woordenlijst

Dit is een door Erasmus School of Economics samengestelde woordenlijst. De officiële woordenlijst behorende bij het programma waarin de online Wiskundecursussen zijn vormgegeven is ook beschikbaar als download (pdf).

 

English explanation

Nederlandse verklaring

add

 optellen

cartesian plane           

 platte vlak

common

 

gemeenschappelijke

conjugate

 geconjugeerde/samengevoegd

denominator

The lower part of a fraction

noemer

domain

The set of input values for which the function is defined

domein

fraction          

 breuk

factor

 ontbinden in factoren

greatest common divisor       

For example: the greatest common divisor of 4 and 6 is equal to 2. The greatest common divisor of and is equal togrootste gemeenschappelijke deler

intersection of sets

Notation: ∩. Everything that is in both sets

de 'doorsnede' van verzamelingen

intersection interval

 overlappend domein

least common multiple

For example: the least common multiple of 4 and 6 is equal to 12. The least common multiple of  and is equal to

kleinste gemeenschappelijke veelvoud

logc

Another notation for clog. For example: log2 8 = 2log 8 = 3, since 23 = 8

 

numerator      

The upper part of a fraction

teller

perpendicular

 

loodrecht

property

 eigenschap

quadrant

A quarter of a circle, for example: between 0 and 0.5π is the first quadrant

kwart van een cirkel, dus bijvoorbeeld van 0 tot 0.5π is het eerste kwadrant

radical

nth root. .

nde wortel

range

The set of all output values produced by a function

bereik

rational number         

Number that can be made by dividing two integers. m/n

 

rational expression

 een formule/functie met een breuk er in

rationalize the denominator  

Rewrite the fraction without a radical or root in the denominator.herschrijf de breuk zodanig dat er geen wortelteken meer in de noemer staat

real number

Element of the set ℝ.

reëel getal

root/(square-root)

For example:  x = 2 is a root of  f(x) = x² + x - 6 since f(2) = 0

wortel, oplossing

simplified radical form

For example: the simplified radical form of √45 is equal to 3√5 .

 

slope

The slope or gradient of a line describes its steepness, incline, or grade. It is defined as the ratio of the altitude change to the horizontal distance between any two points on the line

helling, richtings-coëfficient

solve for z

Rewrite the given expression, such that it start with. For example: solved for is equal to. Please note that it might also refer to specific values. In that case you have to find the rootsnulpunten

substract        

 aftrekken

union interval

 

totale domein

union of sets

Notation: U. Everything that is in one of both sets

de 'vereniging' van verzamelingen

vertex of a parabola

 top (of dal) van een parabool

write as exponential expression  

For example:  √x can be written as x^(½) 

x-intercept

The x-intercept of a line or a graph is where the line touches (intercepts) the x-axis

snijpunt met de x-as

y-intercept

The y-intercept of a line or a graph is where the line touches (intercepts) the y-axis

snijpunt met de y-as

zeros

For example: x = 2 is a root of  f(x) = x² + x -6 since f(2) = 0

nulpunt, oplossing

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes