Eindtermen master Geneeskunde

Binnen het Erasmus MC worden artsen opgeleid die in staat zijn een brug te slaan tussen patiëntenzorg, wetenschap en de maatschappij. Het beroepsprofiel van de Nederlandse arts staat beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2009 in de vorm van CanMEDS-competenties en vormt de basis voor het mastercurriculum van het Erasmus MC. Het Erasmus MC volgt hierin de beschreven niveaus zoals gedefinieerd in het Raamplan. Ook begeleiders en beoordelaars van masterstudenten in de coschappen zijn goed bekend met de CanMEDS-systematiek, mede door het opleidingscontinuüm met de medische vervolgopleidingen.

Het Erasmus MC heeft binnen dit Raamplan haar eigen profiel gekozen, vertaald in eindtermen van de Erasmusarts en vastgelegd in de opleidingsvisie 'Dokter zijn in 2020' . De eindtermen van de opleiding Geneeskunde aan het Erasmus MC zijn verdeeld over vijf accenten die het beroepsprofiel van de Erasmusarts omvat:

 1. klinisch redeneren vanuit een solide (bio)medische kennisbasis;
 2. professionele vorming;
 3. klinische en beroepsgebonden vaardigheden;
 4. academische vorming en wetenschappelijke vaardigheden;
 5. maatschappelijke verantwoordelijkheid: zorgvisie en preventie.

In het Raamplan Artsopleiding 2009 worden de rollen en competenties als volgt uitgewerkt. Voor de verdere detaillering hiervan in concrete competenties en de vermelding van het beoogde eindniveau per competentie (III, IV of V) zie hoofdstuk 6 van het Raamplan Artsopleiding 2009.
 

CanMEDS-rolCompetenties
Medisch deskundigeDe juist afgestudeerde arts beschikt over een breed kennis- en vaardighedenpakket uit het medisch kennisdomein en past dit toe in de medische praktijk. De arts levert zorg conform de actuele professionele standaard.
CommunicatorDe juist afgestudeerde arts is in staat een doeltreffende relatie aan te gaan en te onderhouden met zijn patiënten, hun naasten en andere zorgverleners.
SamenwerkerDe juist afgestudeerde arts is in staat een collegiale samenwerking op te bouwen en in een multidisciplinair verband samen te werken op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs of onderzoek.
OrganisatorDe juist afgestudeerde arts stemt taken onderling op elkaar af, prioriteert en evalueert deze. Hij levert een bijdrage aan besluiten over beleid en de toewijzing van beperkte middelen.
GezondheidsbevorderaarDe juist afgestudeerde arts heeft aandacht voor preventieve gezondheidszorg, zowel beleidsmatig als in de medische praktijk.
AcademicusDe juist afgestudeerde arts levert een wetenschappelijke bijdrage aan de gezondheidszorg, geeft of bevordert onderwijs en erkent het belang van een leven lang leren.
BeroepsbeoefenaarDe juist afgestudeerde arts werkt volgens de hoogste medische en ethische standaarden in Nederlands en Europees kader en spant zich voortdurend in om de standaarden van zijn vakgebied volledig te beheersen.

 

Hieronder staat de profilering van de Erasmusarts nader uitgewerkt met de bijbehorende rollen uit het Raamplan Artsopleiding 2009.

Rol: Medisch deskundige
 

 • De Erasmusarts kan op basis van de ziektebeelden, die zijn behandeld in het curriculum, zijn kennis op het gebied van de etiologie, pathogenese, pathofysiologie en de epidemiologie aanwenden om de klacht(en) van de patiënt zoveel mogelijk te verklaren;
 • De Erasmusarts kan op systematische wijze anamnese en eventuele onderzoeken inzetten om de klacht(en) van de patiënt te onderzoeken en komt naar aanleiding van zijn bevindingen tot een (differentiële) diagnose ter verklaring van deze klacht(en), en doet op basis hiervan een voorstel voor verder beleid;
 • De Erasmusarts kan aan de patiënt het verloop van de ziekte en de prognose van de behandeling beschrijven, rekening houdend met het opleidingsniveau en de culturele achtergrond van de patiënt;
 • De Erasmusarts kan op grond van natuurwetenschappelijke basiskennis de mogelijkheden en beperkingen van gebruikte medische technieken inschatten en de daarmee verkregen diagnostische bevindingen op waarde schatten.

Rollen: Academicus, Beroepsbeoefenaar
 

 • De Erasmusarts is alert op zijn eigen vooroordelen, zijn eigen normen en waarden en weet hoe deze hem beïnvloeden in zijn professie;
 • De Erasmusarts signaleert hiaten in eigen kennis, vaardigheden en professionaliteit en kan hiervoor adequate oplossingen genereren en uitvoeren om de ontbrekende kennis en vaardigheden te verwerven en toe te passen;
 • De Erasmusarts reflecteert continue op de consequenties van zijn handelen voor de patiënt en kan hierop anticiperen.

Rollen: Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar, Communicator, Samenwerker, Organisator, Academicus
 

 • De Erasmusarts beschouwt de patiënt als mens waarin aandacht is voor eventuele comorbiditeit als ook de interactie tussen de aandoeningen onderling, voor de sociaal/ culturele context van de patiënt, en voor de betekenis van de diagnosevoering en bijbehorend beleid op de levenskwaliteit van de patiënt;
 • De Erasmusarts voert praktische klinische vaardigheden adequaat uit;
 • De Erasmusarts kan omgaan met de grote diversiteit aan informatie;
 • De Erasmusarts benadert een patiënt, en zijn naasten integer en respectvol en beschikt over een voldoende beheersing van de Nederlandse taal;
 • De Erasmusarts informeert en adviseert zijn patiënt over zijn gezondheidstoestand en bepaalt samen met patiënt over het verdere zorgtraject (shared-decision making);
 • De Erasmusarts kan samenwerken met mensen binnen en buiten de eigen discipline;
 • De Erasmusarts kan zijn eigen werkzaamheden prioriteren en plannen;
 • De Erasmusarts handelt op grond van beroepsethische en juridische normen, waarden en principes, en gaat op een systematische en constructieve manier om met ethische dilemma’s in de patiëntenzorg.

Rollen: Academicus, Beroepsbeoefenaar, Medisch deskundige, Samenwerker, Communicator
 

 • De Erasmusarts vormt zelfstandig een oordeel over de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek;
 • De Erasmusarts kan onder begeleiding een wetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren en de resultaten ervan interpreteren en presenteren. Hij/ zij handelt hierbij bij etnisch en integer;
 • De Erasmusarts kan maatschappelijke vraagstukken binnen het medischethisch domein, het dilemma benoemen, de relevante argumenten op basis van beschikbare wetenschappelijke evidence, kritisch afwegen om zo tot een eigen onderbouwd standpunt te komen en deze helder overdragen;
 • De Erasmusarts heeft een ruim gezichtsveld, is nieuwsgierig en betrokken op de wereld om hem/haar heen, is bereid om zich te verdiepen in verschillende perspectieven, en is in staat zich te verplaatsen in andermans positie.

Rollen: Beroepsbeoefenaar, Gezondheidsbevorderaar, Academicus, Medisch deskundige
 

 • De Erasmusarts draagt actief bij aan verbetering van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg en maatschappelijke opvang;
 • De Erasmusarts kan risicovolle determinanten herkennen en naar aanleiding daarvan adequaat handelen op zowel individueel, groeps en maatschappelijk niveau;
 • De Erasmusarts kan handelen binnen een veranderend zorglandschap op basis van een onderbouwde positie over ethische aspecten van wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen