Executive Program Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein

Inhoud van deze pagina:

 1. Introductie
 2. Programma
 3. Doelgroep
 4. Programmaleiding
 5. Programma Inhoud
 6. Gastsprekers
 7. Informatie
 8. Contact en inschrijven

1. Introductie

De overheid staat aan de lat voor grote thema’s en beslissingen. Dit zien we op velerlei gebieden zoals werkgelegenheid, zorg, mobiliteit, onderwijs, klimaat, veiligheid en democratie. Specifieke vraagstukken komen hierbij aan de orde zoals de zorgkosten, eenzaamheid, de energietransitie en het basisinkomen.

In deze ontwikkelingen vormt geluk, en daarmee de kwaliteit van leven, een steeds belangrijker thema. Dit betreft niet alleen een subjectieve beleving. Het is een cruciale factor om de kwaliteit van de samenleving en een bredere welvaart te duiden, waarbij financiële en economische aspecten samenkomen met de ervaren kwaliteit van leven.

Bovendien beïnvloeden deze factoren elkaar positief: gelukkige mensen dragen meer bij aan de samenleving, terwijl een kwalitatieve samenleving de levensvoldoening en het welbevinden vergroot. De gevolgen hiervan: minder zorgkosten, hogere productiviteit, betere belastingmoraal, lagere criminaliteit, meer burgerparticipatie en co-creatie met de overheid, actieve inspraak en nieuwe democratie.

De kwaliteit van de overheid heeft een sterk positief verband met de ervaring van geluk, blijkt uit onderzoek naar de verschillen tussen landen. Daarnaast heeft de overheid directe en indirecte invloed op andere factoren die hierin een grote rol spelen, zoals welvaart, democratie, geestelijke gezondheidszorg, man-vrouw gelijkheid, leefbaarheid van omgeving en ontwikkeling van levensvaardigheden. De kwaliteit van de overheid heeft dus alles te maken met het ervaren geluk en de kwaliteit van leven.

Hoe kunnen deze ontwikkelingen en mogelijkheden benut worden voor de grote uitdagingen van nu en in de toekomst? Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten en toepassingen in de praktijk het maatschappelijk belang dienen en bijdragen aan de kwaliteit van leven?

Naar boven

2. Programma

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ gaat in op deze vragen. Vooraanstaande sprekers delen hun inzichten, waaronder de nieuwste wetenschappelijke conclusies en actuele ontwikkelingen op het gebied van geluk en het maatschappelijk rendement. Vanuit verschillende perspectieven laten zij zien hoe gewerkt kan worden aan geluk en kwaliteit van leven.

Het Executive Program bestaat uit zes modules van elk twee dagdelen (ochtend en middag). De focus ligt op hoe beleid, dienstverlening en de overheidsorganisatie kunnen bijdragen aan het rendement van geluk en de kwaliteit van samenleving. Er is ruimte voor reflectie en toepassing in actuele thema’s.

World Database of Happiness

Daarnaast wordt tijd ingeruimd om expliciet de laatste internationale academische inzichten te delen. De Erasmus Universiteit Rotterdam huisvest de grootste database van het wetenschappelijk onderzoek naar geluk: de World Database of Happiness, met daarin kennis over verbanden tussen geluk en een scala aan onderwerpen zoals zingeving, werk, gezondheid en overheidsbeleid. Data die relevant zijn voor persoonlijk geluk en voor de ontwikkeling van organisaties die van geluk een reëel doel willen maken: meetbaar, inspirerend en renderend. Om te starten met het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ dient eerst de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ gevolgd te worden. Meer informatie over de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ vindt u hier.

EHERO
Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt deze leergang aan vanuit haar missie om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. EHERO is een kennisinstituut dat geluk onderzoekt vanuit een bedrijfseconomisch en maatschappelijk perspectief. EHERO huisvest de grootste database van het wetenschappelijk onderzoek naar geluk in de wereld.

Naar boven

3. Doelgroep

 1. Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, managers en strategisch adviseurs werkzaam bij of voor de overheid en (semi) publieke organisaties. Het Executive Program richt zich op professionals die nieuwsgierig zijn naar nieuwe perspectieven op actuele uitdagingen, die zich willen verdiepen in de werking en de mogelijkheden van geluk vanuit een maatschappelijk perspectief en die aan de slag willen met de kwaliteit van leven.

4. Programmaleiding

 • Program Director

  Ir. Wytze de Vries werkt als (programma)manager en begeleider van verandering. Hij is Programmamanager Energietransitie bij gemeente Den Haag. Naast de inhoudelijke uitdagingen organiseert hij de organisatieontwikkeling voor deze complexe opgave. Hij schreef het boek ‘Het geheim van de mooiste werkdag’ over werkgeluk en geeft hierover seminars. Vanuit een wetenschappelijke bril bestudeert hij onder meer patronen en potentieel van individueel en collectief geluk.

   

 • Academic Director
  Prof. dr. Ruut Veenhoven is socioloog en emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit met als leeropdracht ‘De sociale condities voor menselijk geluk’. Vanwege zijn expertise en onderzoek naar factoren die van invloed zijn op subjectieve geluksbeleving staat hij bekend als de ‘geluksprofessor’. Momenteel richt zijn onderzoek zich vooral op kwaliteit van leven. Professor Veenhoven is de initiatiefnemer en beheerder van de World Database of Happiness en hoofdredacteur van de Journal of Happiness Studies.

Naar boven

5. Programma Inhoud

Het programma bestaat uit zes modules van elk twee dagdelen (ochtend en middag) die in een periode van drie maanden om de ca. twee weken worden gegeven. Voorafgaand aan iedere module krijgen deelnemers voorbereidingsmateriaal toegestuurd, zoals literatuur, artikelen of cases. Desgewenst kunt u aan uw eigen project werken en daarmee uw eigen plannen verwezenlijken. Aan het einde van de leergang ontvangt u het certificaat van deelname van de Erasmus Universiteit en bij deelname aan zowel de Masterclass als het Executive Program het certificaat met 53 PE-punten. De voertaal is Nederlands. Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Deze veranderingen zullen dan tijdig worden aangegeven via de website.

Module 1: De samenhang tussen samenleving, overheid en geluk
Tijdens deze eerste module wordt het rendement van geluk in het publieke domein als conceptueel kader neergezet. Vanuit meerdere perspectieven wordt gekeken naar de kwaliteit van samenleving, de bijdrage van beleid en dienstverlening en de rol van de overheidsorganisatie zelf. 

 • Onderzoeken en inzichten over kwaliteit van samenleving
 • Kwaliteit van en vertrouwen in de overheid en instituties
 • Brede welvaart: het meten van vooruitgang
 • Toepassing van geluk in de samenleving

Module 2: De kwaliteit van de samenleving
Verschillende onderzoeken en metingen geven inzicht in de werking van geluk in een samenleving. Welke factoren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van leven? Hoe sterk wegen die factoren en in welke mate zijn die beïnvloedbaar? Verschillende thema’s van de brede welvaart worden uitgediept. 

 • De sociale samenleving: cohesie, support
 • Inclusiviteit en diversiteit
 • Psychologie, gezondheid en samenleving
 • Werken en leren: Op weg naar een digitale samenleving?

Module 3: Het rendement van geluk in beleid
Geluk speelt op verschillende manieren een rol in beleid: als doel, als middel en als indicator voor effectiviteit van beleid. Hoe kun je geluk gebruiken in de beleidscyclus, en welke mogelijkheden en best practices vinden we op verschillende beleidsterreinen?

 • Kostenbaten analyse geluk
 • Geluk in de beleidscyclus. Meten & monitoren.
 • Principes en thema’s in verschillende domeinen.

Module 4: De bijdrage van dienstverlening en participatie aan de kwaliteit van leven
De relatie tussen samenleving, burgers en overheid verandert. De overheid krijgt een meer faciliterende rol in de keuzeverantwoordelijkheid en initiatieven van burgers. Welke mogelijkheden biedt dit en hoe verhoudt dit zich tot geluk? Wat vraagt dit van de overheid?

 • Inspraak, nieuwe vormen van democratie en geluk
 • Co-creatie en de faciliterende overheid
 • Klantgerichtheid
 • Levensvaardigheden van burgers

Module 5: Geluk in de eigen organisatie (werkgeluk)
De kwaliteit van de uitvoering en dienstverlening hangen nauw samen met de interne organisatie. Hoe werkt geluk binnen een organisatie? Op welke manieren kan geluk bijdragen aan het rendement van de organisatie. Hoe past dit bij nieuwe werkvormen zoals opgavegericht werken en zelfsturing? Welk effect heeft dit op de bijdrage aan de samenleving?

 • Werkgeluk
 • Inspirerend leiderschap in het publieke domein
 • Public service motivation
 • Nieuwe werkvormen

Module 6: Overheid en geluk laten werken
In deze module komen voorbeelden uit de praktijk aan bod. We kijken welke ideeën en mogelijkheden zich hebben aangediend tijdens de leergang en gaan in op concrete vragen en cases uit de eigen omgeving. We kijken welke stappen u zelf wilt zetten en wat er nodig is om hierbij in balans te blijven; immers ook uw eigen geluk is belangrijk.

 • Ondernemerschap en innovatie in het publieke domein
 • Lokale ontwikkeling door de gemeenschap
 • Toepassing in de gemeente
 • Bespreken open vragen en eigen casuïstiek
 • Reflectie en afsluiting

6. Gastsprekers

Sprekers die hebben opgetreden, of gaan optreden in de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' of het Executive Program 'Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein'.

 • Prof.dr. Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology. Hij is daarnaast Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika. Bakker is Past President van de European Association of Work & Organizational Psychology. Hij is vooral geïnteresseerd in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en werkprestaties.

 • Drs. Justien Marseille is oprichter van The Future Institute. Sinds haar afstuderen (UvA, 1993) onderzoekt ze, kritisch en zonder vrees, mogelijke toekomsten. Marseille ontwikkelde thema’s rond onder andere: de femisering van de Westerse maatschappij, de bottum-up economie (De opkomst van het Markt Marxisme, 2010), de trek naar buiten de stad (De nieuwe landverhuizers, 2007) en de ontwikkeling van media (Van Massa naar Micromedia, 2004, Mens wordt medium, 2013). Bij Creating 010, kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam, onderzoekt ze de voorspelbaarheid van trends op grond van Big (en Small) data. Justien werd meermaals gehonoreerd voor haar werk als trendwatcher/futuroloog. 

 • Prof.dr. Willem van Rhenen is hoogleraar engagement and productivity aan Business University Nyenrode en verbonden aan arbodienstverlener 365. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat integrale benadering van het welzijn van werknemers ook voor de werkgever positieve resultaten heeft. Willem van Rhenen is sinds 1998 actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten. Hij promoveerde in 2008 op het onderwerp ‘From stress to engagement’. In zijn proefschrift bespreekt hij een effectieve manier om via een gezondheidsonderzoek werknemers te traceren met een groot risico op ziekteverzuim. Hij is groot voorstander van de individugerichte aanpak. Verder stelt hij dat het managen van stress door preventie, advisering en zorg alleen, niet voldoende is. Het is juist van belang de mentale gezondheid van werknemers te versterken, want alleen bevlogen werknemers kunnen excellent presteren.

 • Dr. Martijn Burger is opgeleid als zowel socioloog als econoom en weet deze kennis te combineren met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Martijn Burger is wetenschappelijk directeur van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en universitair docent industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011 behaalde hij zijn Ph.D. (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Martijn’s onderzoek richt zich voornamelijk op stedelijke en regionale verschillen in geluk en welvaart.

 • Prof.dr. Meike Bartels is per januari 2014 hoogleraar ‘Genetics and Wellbeing’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzoekt hoe genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op geluk en op de stabiliteit daarvan, zodat we die kennis kunnen gebruiken voor preventie van psychische problemen. Voor haar onderzoek maakt Bartels gebruik van het Nederlands Tweelingen Register. Naast het NTR maakt zij ook gebruik van databestanden die wereldwijd zijn verzameld en waarin DNA-gegevens aan vragen over geluk kunnen worden gekoppeld.

 • Prof.dr. Jan Auke Walburg is opgeleid als psycholoog in Leiden en bedrijfskundige op Nijenrode. Hij werkte drie jaar als klinisch psycholoog en volgde de opleiding gedragstherapie. Daarna werkte hij als directeur in verschillende instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Naast zijn eigenlijke werk als directeur van de Jellinek, was hij gedurende tien jaar hoogleraar kwaliteit van zorg aan de TU Eindhoven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen tien jaar was hij directeur van het Trimbos-instituut, het nationale kennis instituut op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving.

  Sinds mei 2013 is hij hoogleraar aan de Universiteit Twente met als leerstoel vanuit het Trimbos-instituut de positieve psychologie die gaat over de condities waaronder mensen tot bloei komen.

Naar boven

7. Informatie

Studiekosten

Voorafgaand aan het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ dient eerst de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ (vijf dagdelen in twee dagen) gevolgd te worden. De Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ is de vereiste voorbereiding op ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’. De Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ kan eveneens afzonderlijk gevolgd worden.

De kosten van de Masterclass bedragen €1.950,-. De kosten voor het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ in combinatie met de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' bedragen €5.950,-.
Genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Data najaar 2020

Masterclass Grondslagen van Geluk

15 en 16 september 2020

Leergang module 1

25 september 2020

Leergang module 2

9 oktober 2020

Leergang module 3

30 oktober 2020

Leergang module 4

13 november 2020

Leergang module 5

27 november 2020

Leergang module 6

11 december 2020             

* Data onder voorbehoud

Naar boven

Locatie

Alle modules vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties in/of nabij Rotterdam.

Terugkomdag

Voor de alumni van de Executive Happiness Economics Programs wordt separaat eenmaal per jaar een terugkomdag georganiseerd. Hier is ruimte voor het delen van ervaringen over en naar aanleiding van de leergang. Tevens zal een update over het nieuwste geluksonderzoek worden gegeven en wordt besproken wat voor verder onderzoek wenselijk en mogelijk is.

Certificaat en PE-uren

 • Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd om PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Na afloop van de leergang ontvangen deelnemers een deelnemerscertificaat. Het aantal PE-uren voor ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ is 53 in combinatie met de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’.

8. Contact en inschrijven

Het Executive Program 'Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ is ontworpen voor maximaal 18 deelnemers, met uitzondering van de Masterclass 'Grondslagen van Geluk'.

Voor het programma kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ kunt u zich richten tot:

Aartie Bhawaniebhiek

E-mailadres
geluk@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 15
Kamer
M5-34
Ruimte
Van der Goot
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam