Algemene voorwaarden onderwijs

ALGEMENE VOORWAARDEN NIET-INITIEEL ONDERWIJS VAN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM ACCOUNTING, AUDITING EN CONTROLLING

Artikel 1 - Definities

1.1

Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

1.2

Aankondiging
Door EURAC ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige programma-informatie ten aanzien van organisatie en inhoud van een Opleiding.

1.3

Algemene Voorwaarden
Een artikel of bepaling van deze Algemene Voorwaarden van EURAC.

1.4

Cursist
De deelnemer aan de Opleiding(sactiviteit) op basis van de overeenkomst met EURAC.

1.5

EURAC
Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing en Controlling (EURAC) B.V.

1.6

Inschrijving
Inschrijving van een Cursist voor een Opleiding van EURAC via een Inschrijvingsformulier.

1.7

Inschrijvingsformulier
Het door de EURAC aan de Cursist verstrekte standaard inschrijvingsformulier voor het niet-initiële onderwijs.

1.8

Werkgever
De rechtspersoon, die samen met de Cursist een tripartite Overeenkomst heeft gesloten met EURAC om een opleiding te verzorgen ten behoeve van een Cursist. De Cursist is in het algemeen werkzaam bij Werkgever.

1.9

Opleiding
Een door EURAC georganiseerde opleiding, georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm te verzorgen door een of meer leden van het wetenschappelijk personeel, verbonden aan EURAC.

1.10

Overeenkomst
Iedere ingevolge van Artikel 3.2 tussen de EURAC en Cursist gesloten overeenkomst. In geval van een tripartite Overeenkomst wordt gedoeld op de tussen EURAC, de Cursist en Werkgever gesloten overeenkomst.

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1

Door Inschrijving aanvaardt de Cursist en/of Werkgever de Algemene Voorwaarden.

2.2

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen EURAC enerzijds en Cursist anderzijds (en in geval van een tripartite overeenkomst mede van toepassing op Werkgever), voortvloeiend uit de Inschrijving.

2.3

Toepasselijkheid van de door Cursist of Werkgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de achterzijde van het Inschrijvingsformulier en op de website van EURAC BV. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24289713.

2.5

Uitsluiting van (delen van) de Algemene Voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van EURAC geschieden.

2.6

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

2.7

Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail, internet of ander elektronisch medium.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1

Alle Inschrijvingsformulieren van EURAC moeten worden beschouwd als vrijblijvende aanbiedingen.

3.2

De Cursist dient het Inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen. In geval van een tripartite Overeenkomst dient ook de Werkgever het betreffende gedeelte van het Inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

3.3

Een Overeenkomst komt tot stand zodra EURAC de ontvangst van het Inschrijvingsformulier aan de Cursist schriftelijk heeft bevestigd. Hierna is de Inschrijving voltooid. In geval van een tripartite Overeenkomst komt de overeenkomst tot stand zodra EURAC de ontvangst van het Inschrijvingsformulier aan de Cursist en de Werkgever schriftelijk heeft bevestigd.

3.4

EURAC kan deelname van een Cursist aan de Opleiding weigeren met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4.2.

3.5

Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode.

Artikel 4 - Inrichting van de opleiding

4.1

De Opleiding zal plaatsvinden op een door EURAC aangewezen locatie en tijdstip, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2

 

EURAC kan aan Cursist toelatingseisen stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan EURAC een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Cursisten dat kan deelnemen aan een Opleiding.

Artikel 5 - Wijziging

5.1

EURAC is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd.

5.2

In geval van wijziging(en) zal EURAC zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke Aankondiging van de Opleiding.

5.3

Indien daartoe door EURAC voldoende reden aanwezig worden geacht kan EURAC in afwijking van  artikel 4.1 besluiten de uitvoering van (een gedeelte) de Opleiding op een andere locatie of ander tijdstip te laten plaatsvinden dan is weergegeven in de Aankondiging.

5.4

Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. De Cursist en/of Werkgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 - Prijs en betaling

6.1

Inschrijving verplicht tot het betalen van het cursusgeld binnen de daarvoor geldende betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum voor aanvang van de Opleiding door storting op een door EURAC aangewezen (bank)rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De verplichting tot betalen is niet afhankelijk van het al dan niet volgen van de modules. De betaling vindt plaats door Cursist of door Werkgever ingeval van een tripartite overeenkomst.

6.2

De cursusprijs is exclusief BTW en exclusief cursusmateriaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3

Indien en voor zover er transactiekosten verbonden zijn aan de door de Cursist en/of Werkgever gekozen wijze van betaling, zijn deze kosten voor rekening en risico van de Cursist en/of Werkgever.

6.4

Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking van EURAC op een schriftelijk verzoek daartoe.

6.5

Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling door de Cursist en/of Werkgever uitsluitend in euro’s (€), zonder dat verrekening, korting of opschorting mogelijk is wegens een daadwerkelijk of vermeende tekortkoming van EURAC en onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van Cursist en/of Werkgever terzake. De Cursist en/of Werkgever is niet gerechtigd de betaling ter zake van de Opleiding op te schorten op de grond dat door hem een klacht en/of een reclame is ingediend conform hetgeen is bepaald in artikel 9.

6.6

In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Cursist en/of Werkgever, onverminderd de overige rechten van EURAC en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

6.7

Indien de betaling door de Cursist en/of Werkgever niet in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.1 is geschied, behoudt EURAC zich, onverminderd de andere haar toekomende rechten, het recht voor toegang tot de Opleiding en examen te weigeren tot het tijdstip waarop de betaling in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.1 is geschied. De Cursist wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

6.8

Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingonderhandelingen en andere handelingen ter voorkoming van een mogelijke gerechtelijke procedure, die EURAC heeft gemaakt als gevolg van de niet-nakoming van de Cursist, komen voor rekening van de Cursist en/of Werkgever.

6.9

Onder verwijzing naar artikel 7.2 is de Cursist en/of Werkgever na rechtsgeldige annulering alleen de administratiekosten ten bedrage van € 250,-  verschuldigd. In alle overige gevallen vindt restitutie van het cursusgeld alleen plaats bij overlijden van de Cursist.

6.10

Betalingen van de Cursist en/of Werkgever strekken primair ter voldoening van de in artikel 6.8 bedoelde verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat EURAC aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Cursist ter zake.

Artikel 7 - Annulering

7.1

EURAC behoudt zich het recht voor om tot 7 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum de opleiding of een opleidingsactiviteit uit te stellen of geen doorgang te laten vinden indien daartoe door EURAC BV voldoende redenen worden geacht.

7.2

Na inschrijving voor de register en certified post-master opleidingen is annulering door de Cursist en/of Werkgever slechts mogelijk per aangetekende brief tot uiterlijk 1 week voor aanvang van het onderwijsprogramma zoals weergegeven in de Aankondiging. Telefonische annulering is niet mogelijk.

Voor de ESAA Executive Programs en Masterclasses geldt: na definitieve toelating tot het programma is annulering slechts mogelijk per aangetekende brief. Telefonische annulering is niet mogelijk. Bij annulering tot een maand voor aanvang zijn uitsluitend de administratiekosten ter hoogte van € 250 verschuldigd. Bij annulering tot twee weken voor aanvang wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht en bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

7.3

Ingeval van annulering van de Opleiding(sactiviteit) door EURAC heeft de Cursist en/of Werkgever recht op terugbetaling van het volledige bedrag. Ingeval de in lid 7 van dit artikel bedoelde situatie aan de orde is, bestaat geen recht op terugbetaling van de cursusgelden.

7.4

Bij datumwijziging van een Opleiding(sactiviteit) door EURAC is geen betaling van het cursusgeld verschuldigd indien de Cursist en/of Werkgever de gewijzigde datum niet schikt.

7.5

Indien de Cursist en/of Werkgever het verschuldigde cursusgeld reeds heeft voldaan, zal EURAC de onverschuldigde betaling vergoeden aan de Cursist en/of Werkgever vergoeden op een door de Cursist en/of Werkgever aangewezen (bank)rekeningnummer.

7.6

Vóór aanvang van de Opleiding mag de Cursist op ieder moment kosteloos worden vervangen door een natuurlijk persoon, mits deze voldoet aan de door EURAC gestelde voorwaarden conform artikel 4.2 en instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

7.7

EURAC is gerechtigd de Cursist de toegang tot de Opleiding te ontzeggen dan wel de Overeenkomst te beëindigen indien de Cursist de regels zoals bedoeld in Artikel 8.2, naar het oordeel van EURAC niet of onvoldoende naleeft.

7.8

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd ontstaat geen recht tot (gedeeltelijke) restitutie van het collegegeld'. Uitzondering is de cursist die de opleiding tussentijds heeft afgerond en op grond van de specifiek gemaakte afspraken recht heeft op gedeeltelijke restitutie.

7.9

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen.

Artikel 8 - uitvoering van de overeenkomst

8.1

EURAC zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en de kwaliteit van de Opleiding te bewaken. EURAC stelt de Opleiding vast en mag de Opleiding te allen tijde wijzigen onder bewaking van de kwaliteit daarvan.

8.2

De Cursist is gehouden de door EURAC voorgeschreven regels, waaronder in ieder geval zijn begrepen het Opleidingsreglement, de orderegeling en de gedragsregels van EURAC en deze Algemene Voorwaarden, strikt na te leven.

Artikel 9 - Klachten en reclame

9.1

De Cursist en/of Werkgever kunnen een klacht indienen bij de examencommissie van EURAC. 

9.2

Eventuele reclames naar aanleiding van de klacht dienen binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming, doch uiterlijk binnen 3 (drie) kalendermaanden na de laatste dag van de opleiding, niet zijnde de dag waarop uitsluitend een examen of toets wordt afgelegd, schriftelijk te worden ingediend met een gedetailleerde omschrijving en onderbouwing van de klachten, bij gebreke waarvan EURAC niet meer aansprakelijk kan stellen in verband met de klacht.

9.3

Indien EURAC een conform het Opleidingsreglement ingediende klacht ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst gegrond bevindt, zal EURAC de Overeenkomst alsnog uitvoeren op de wijze zoals overeengekomen tussen EURAC en de Cursist en/of Werkgever, of, afhankelijk van de aard van de klacht, een alternatieve oplossing proberen te vinden.

9.4

De examencommissie kan bepalen dat de Cursist en/of Werkgever recht heeft op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het door hem aan EURAC betaalde cursusgeld voor de Opleiding indien en voor zover de door hem ingediende klacht door de examencomissie gegrond is bevonden en het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is ten gevolge van de tekortkoming van EURAC.

9.5

Vorderingen of verweren gebaseerd op de stelling dat de uitvoering van de Overeenkomst niet beantwoordt aan hetgeen de Cursist en/of Werkgever redelijkerwijs mocht verwachten, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na afloop van de Opleiding.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van EURAC of haar bedrijfsleiding, is EURAC, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist en/of Werkgever is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat voor deelname aan de Opleiding werd betaald.

10.2

EURAC is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist en/of Werkgever is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen, maar wordt beperkt tot gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie en/of schade als gevolg van verloren werk- en/of reistijd.

10.3

EURAC is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de Cursist, ongeacht waar de Opleiding plaatsvindt.

10.4

EURAC is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist en/of Werkgever is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.

10.5

EURAC bedingt alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

10.6

EURAC mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden in te roepen.

Artikel 11 - Overmacht

11.1

Indien de behoorlijke nakoming door EURAC ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van EURAC komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 11.2, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft EURAC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

11.2

Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van EURAC komen, zijn: te kort aan gastdocenten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden van voor de opleiding benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van de EUR of transportondernemingen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.

11.3

EURAC zal de Cursist en/of Werkgever zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmacht situatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de Overeenkomst kan uitvoeren.

Artikel 12 - Overige bepalingen

12.1

Op alle rechtsverhoudingen tussen EURAC en de Cursist en/of Werkgever is Nederlands recht exclusief van toepassing.

12.2

De rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen.