Health Systems & Insurances

De sectie Health Systems & Insurances buigt zich over vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. Een belangrijke vraag is hoe de sector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Centraal hierbij staat de rol en het functioneren van zorgverzekeraars als intermediair tussen vragers en aanbieders van zorg. De sectie heeft een internationaal vooraanstaande positie als het gaat om onderzoek naar een adequaat systeem van risicoverevening. Overige prominente aandachtsgebieden zijn onder andere het keuzegedrag van zorggebruikers en -verzekerden, de vormgeving en invloed van bekostigings- en honoreringssystemen, de zorginkoop door verzekeraars en de vormgeving en effectiviteit van mededingingsbeleid in de zorgsector.