Faculteitsraad

De Faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van Erasmus School of Philosophy. De Faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de Faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De Faculteitsraad beschikt over instemmings-, informatie- en adviesrecht. De Faculteitsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen en in het geval van een voorgenomen reorganisatie. Het informatierecht stelt de Faculteitsraad in staat om te allen tijde informatie op te vragen over beleid en beleidsvoornemens bij de decaan. Ten slotte geeft het adviesrecht de Faculteitsraad de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen.

Samenstelling Faculteitsraad

De raad bestaat uit acht leden en wordt voor de helft gekozen uit het personeel en voor de andere helft uit de studenten. 

Personeelsgeleding 

 

M. Westerveld MA 

westerveld@esphil.eur.nl
D.C. van Putten MA

d.c.vanputten@esphil.eur.nl

Prof.dr. F.A. Mullerf.a.muller@esphil.eur.nl
Prof.dr. J.J. Vromenvromen@esphil.eur.nl
Studentengeleding  academisch jaar 2020-2021 
A. Hoctin Boeshoctinboes@esphil.eur.nl
T. Matthijssenmatthijssen@esphil.eur.nl
T. Spoormakersspoormakers@esphil.eur.nl
F. Wijker (voorzitter)f.l.wijker@esphil.eur.nl


Vergaderschema 2020-2021

  • Maandag 9 november 2020
  • Maandag 11 januari 2021
  • Maandag 22 februari 2021
  • Maandag 12 april 2021
  • Maandag 17 mei 2021
  • Maandag 28 juni 2021
  • Maandag 23 augustus 2021

De vergaderingen beginnen om 11.00 uur, met een vooroverleg uitsluitend voor de leden om 10.00 uur. Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De vergaderstukken liggen op het secretariaat in kamer J5-69 ter inzage. De notulen van de Faculteitsraadsvergaderingen zijn openbaar en in te zien op het secretariaat in kamer J5-69. 

Reglementen Faculteitsraad