Faculteitsraad

De faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van Erasmus School of Philosophy. De faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De faculteitsraad beschikt over instemmings-, informatie- en adviesrecht. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen en in het geval van een voorgenomen reorganisatie. Het informatierecht stelt de faculteitsraad in staat om te allen tijde informatie op te vragen over beleid en beleidsvoornemens bij de decaan. Ten slotte geeft het adviesrecht de faculteitsraad de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen.

Samenstelling Faculteitsraad

De raad bestaat uit acht leden en wordt voor de helft gekozen uit het personeel en voor de andere helft uit de studenten. 

Personeelsgeleding 

 
David van Puttend.c.vanputten@esphil.eur.nl
Paul Schuurmanschuurman@esphil.eur.nl
Sjoerd van Tuinenvantuinen@esphil.eur.nl
Marloes Westerveld  (voorzitter)westerveld@esphil.eur.nl

 

Studentengeleding  academisch jaar 2018-2019 
E.J. Adelmund448616ea@student.eur.nl
A.H. Ham409667ah@student.eur.nl
J.J. Kaat386700jk@student.eur.nl
E.C. Murray 383243em@student.eur.nl


Vergaderschema 2018-2019

  • Maandag 8 oktober 2018 (zaal G2-35)
  • Maandag 3 december 2018 (zaal Polak 3-09)
  • Maandag 28 januari 2019 (zaal G2-32)
  • Maandag 25 maart 2019 (Polak 1-23)
  • Maandag 20 mei 2019 (Polak 3-22)
  • Maandag 1 juli 2019 (Polak 3-22)
  • Maandag 26 augustus 2019 (Polak 3-14)

De vergaderingen beginnen om 11.00 uur, met een vooroverleg uitsluitend voor de leden om 10.00 uur. Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De vergaderstukken liggen op het secretariaat in kamer J5-69 ter inzage. De notulen van de faculteitsraadsvergaderingen zijn openbaar en in te zien op het secretariaat in kamer J5-69. 

Reglementen Faculteitsraad