Faculteitsraad

De Faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van Erasmus School of Philosophy. De Faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de Faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De Faculteitsraad beschikt over instemmings-, informatie- en adviesrecht. De Faculteitsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen en in het geval van een voorgenomen reorganisatie. Het informatierecht stelt de Faculteitsraad in staat om te allen tijde informatie op te vragen over beleid en beleidsvoornemens bij de decaan. Ten slotte geeft het adviesrecht de Faculteitsraad de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen.

Samenstelling Faculteitsraad

De raad bestaat uit acht leden en wordt voor de helft gekozen uit het personeel en voor de andere helft uit de studenten. 

Personeelsgeleding

 
Marie van der Gaagvandergaag@esphil.eur.nl
Prof.dr. F.A. Muller f.a.muller@esphil.eur.nl
Prof.dr. J.J. Vromenvromen@esphil.eur.nl
Studentgeleding 
T. van Dijkentomvandijken@eur.nl
G.A. Dijkstra (voorzitter)dijkstra@esphil.eur.nl
A. Hoctin Boes hoctinboes@esphil.eur.nl
K.H. Nguyen539939hn@student.eur.nl
A. Zeilstra (secretaris)zeilstra@esphil.eur.nl 
 


Vergaderschema 2022-2023

 • Maandag 26 september 2022

 • Maandag 7 november 2022

 • Maandag 19 december 2022

 • Maandag 30 januari 2023

 • Maandag 13 maart 2023

 • Maandag 24 april 2023

 • Maandag 5 juni 2023

 • Maandag 17 juli 2023

 • Maandag 28 augustus 2023

De vergaderingen beginnen om 11.00 uur, met een vooroverleg uitsluitend voor de leden om 10.00 uur. Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. Alle vergaderingen vinden fysiek plaats in zaal J5-64 (Bayle gebouw). De vergaderstukken kunnen per e-mail opgevraagd worden bij de voorzitter.

Reglementen Faculteitsraad

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen