Faculteitsraad

De Faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van Erasmus School of Philosophy. De Faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de Faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De Faculteitsraad beschikt over instemmings-, informatie- en adviesrecht. De Faculteitsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen en in het geval van een voorgenomen reorganisatie. Het informatierecht stelt de Faculteitsraad in staat om te allen tijde informatie op te vragen over beleid en beleidsvoornemens bij de decaan. Ten slotte geeft het adviesrecht de Faculteitsraad de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen.

Samenstelling Faculteitsraad

De raad bestaat uit acht leden en wordt voor de helft gekozen uit het personeel en voor de andere helft uit de studenten. 

Personeelsgeleding 

 
David van Puttend.c.vanputten@esphil.eur.nl
Marloes Westerveld  (voorzitter)westerveld@esphil.eur.nl

 

Studentengeleding  academisch jaar 2019-2020 
E.J. Adelmundadelmund@esphil.eur.nl
N. Hermanshermans@esphil.eur.nl
K. Molenaarmolenaar@esphil.eur.nl
A. Vroonevroone@esphil.eur.nl


Vergaderschema 2019-2020

  • Maandag 7 oktober 2019 (Mandeville T3-30)
  • Maandag 18 november 2019 (Polak 1-23)
  • Maandag 13 januari 2020 (Polak 3-14)
  • Maandag 2 maart 2020 (Polak 3-14)
  • Maandag 11 mei 2020 (Mandeville T3-03)
  • Maandag 22 juni 2020 (Mandeville T3-03)
  • Maandag 24 augustus 2020 (Sanders 1-10)

De vergaderingen beginnen om 11.00 uur, met een vooroverleg uitsluitend voor de leden om 10.00 uur. Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De vergaderstukken liggen op het secretariaat in kamer J5-69 ter inzage. De notulen van de Faculteitsraadsvergaderingen zijn openbaar en in te zien op het secretariaat in kamer J5-69. 

Reglementen Faculteitsraad